Rugăciunea de seară, cu texte alese din oficiul Vecerniei (31.08.2013)

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Doamne, îndură-Te de noi. (de trei ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru.

Psalmul 103

Al lui David

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte. Întru strălucire şi în mare frumuseţe Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii urcarea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi spirite şi pe servii Tale flacără de foc; Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui; peste munţi vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa. Se înalţă munţi şi se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul munţilor vor trece ape; Adăpa-se-vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea îşi vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui; din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munţii din cele mai de deasupra ale Tale, din fructul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă animalelor şi verdeaţă spre trebuinţa oamenilor; Ca să scoată pâine din pământ şi vinul care bucură inima omului; Ca să veselească faţa cu untdelemn şi pâinea inima omului o întăreşte. Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit; acolo păsările îşi vor face cuib.Locaşul cocostârcului în chiparoşi. Munţii cei înalţi adăpost cerbilor stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre arătarea timpurilor, soarele şi-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, când vor ieşi toate fiarele pădurii; Puii leilor răcnesc ca să apuce şi să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit-a soarele şi s-au adunat şi în culcuşurile lor se vor culca. Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! S-a umplut pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare şi largă; acolo se găsesc vieţuitoare nenumărate, vietăţi mici şi mari. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate de la Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană la vreme potrivită. Dându-le Tu lor, vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăţi; dar întorcându-ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei spiritul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce. Trimite-vei Spiritul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului. Fie gloria Domnului în veac! Se va veseli Domnul de lucrurile Sale. Cel ce priveşte spre pământ şi-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de munţi şi fumegă. Cânta-voi Domnului în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoşii de pe pământ şi cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Şi iarăşi: Soarele şi-a cunoscut apusul său.

Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut!

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea

Dumnezeule, Cel mare şi preaînalt, Cel ce singur ai nemurire şi locuieşti în lumina cea neapropiată; Care ai făcut toată zidirea cu înţelepciune; Cel ce ai despărţit lumina de întuneric şi ai pus soarele spre stăpânirea zilei, iar luna şi stelele spre stăpânirea nopţii; care ne-ai învredicit pe noi, păcătoşii, să întâmpinăm şi în ora de acum faţa Ta întru mărturisire; şi să îţi aducem lauda cea de seară: însuţi, iubitorule de oameni, îndreptează şi rugăciunea noastră ca o tămâie înaintea ta; şi o primeşte , ca pe o tămâie cu bun miros; şi ne dă nouă seara de acum, şi noaptea ce vine, cu pace; îmbracă-ne în arma luminii, mântuieşte-ne de frica nopţii, şi de tot lucrul care umblă în întuneric; şi somnul, pe care ni l-ai dăruit spre odihna neputinţei noastre, dă-ni-l neîngrozit de toată nălucirea diavolească. Aşa, Stăpâne, dătătorule al bunătăţilor, ca şi în aşternuturile noastre umilindu-ne, să amintim noaptea numele tău, şi cu gândul poruncilor Tale fiind luminaţi, să ne ridicăm în bucurie sufletească, spre lauda bunătăţii tale, rugăciuni şi cereri îndurării tale aducând, pentru păcatele noastre şi ale întreg poporului Tău; pe care, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnenzeu, întru milă îl cercetează. Că Dumnezeu bun şi iubitor de oameni eşti şi Ţie mărire Îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit şi acum şi pururi şi în vecii vecilor . Amin.

Psalm din catisma zilei

Psalmul 1

Al lui David.

Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stat şi pe scaunul hulitorilor n-a şezut; Ci în legea Domnului e voia lui şi la  Lui va cugeta ziua şi noaptea. Şi va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care fructul său îl va da la vremea sa şi frunza lui nu va cădea şi toate  câte va face vor spori. Nu sunt aşa necredincioşii, nu sunt aşa! Ci ca praful ce-l spulberă vântul de pe faţa pământului. De aceea nu se vor ridica necredincioşii la judecată, nici păcătoşii în sfatul drepţilor.  Că ştie Domnul calea drepţilor, iar calea necredincioşilor va pieri.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Psalmul 140

Vv 1-2

Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă; ia aminte la glasul rugăciunii mele, când strig către Tine, auzi-mă, Doamne!

Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta; ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară, auzi-mă, Doamne!

Psalmul 129

Vv 3-8

De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la Tine este îndurarea.

Pentru numele Tău, Te-am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău, sperat-a sufletul meu în Domnul.

Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să spere Israel în Domnul.

Că la Domnul este mila şi multă mântuire la El, şi El va mântui pe Israel din toate fărădelegile lui.

Psalmul 116

Lăudaţi-L pe Domnul toate neamurile; lăudaţi-L pe El toate popoarele.

 Stihira, glasul  I

            Înconjuraţi, popoare, Sionul şi-l cuprindeţi  şi daţi mărire, în el, Celui care a  înviat din morţi; căci Acesta este Dumnezeul nostru, Cel care ne-a mântuit de fărădelegile noastre.

Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac.

Stihira sfântului, glasul al  V-lea.

            Cuvioase Părinte, trupul ţi-ai topit cu lacrimile şi, curăţin­du-ţi sufletul, te-ai suit la înăl­ţimea bunătăţilor. Locuinţă pentru trup având stâlpul tău, iar pentru gând cetatea ce­rească a Sionului celui de sus. S-au mirat îngerii, s-au înspăimântatoamenii, s-au ruşinatdemonii de bunătăţile tale, Simeoane Cuvioase. Iar acum roagă-te să se mântuiască sufle­tele noastre.

Mărire…: a Indictionului, glasul al VI-lea.

            Cel ce eşti unit cu Tatăl şi cu Spiritul sfânt, Cuvinte cel fără de început şi Fiule, Făcătorule şi împreună-ziditorule al tutu­ror celor văzute şi nevăzute, binecuvântează cununa anului, păzind în pace mulţimile drept­credincioşilor, pentru rugăciu­nile Născătoarei de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor tăi.

Şi acum…: dogmatica, glasului I.

            Pe ceea ce este mărirea a toată lumea, care din oameni a răsărit şi pe Stăpânul L-a născut, uşa cea cerească, lauda celor fără de trup şi diadema credincioşilor, pe Maria Fecioara să o lăudăm. Că aceasta s-a arătat cer şi biserică a Dumnezeirii; aceasta, peretele cel din mijloc al dezbinării surpându-l, pace a adus şi împărăţia a deschis-o. Deci, pe aceasta având-o întărire a credinţei, apărător Îl avem pe Domnul, Cel care S-a născut dintr-însa. Îndrăznească, dar, îndrăznească poporul lui Dumnezeu. Căci Acesta îi va învinge pe duşmani, ca un atotputernic.

Imn în onoarea Sfintei Treimi

Lumină lină a sfintei măriri a Tatălui ceresc Celui fără de moarte, a Sfântului,  Fericitului, Isuse Hristoase. Venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Spirit, Dumnezeu; vrednic eşti în toata vremea să fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce dai viaţă, pentru aceasta lumea Te măreşte.

Prochimenul

Versul al VI-lea

Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat.

Stih: Îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a încins.

Apoi:

Citire din profeţia lui Isaia:

(LXI, 1-10)

            Spiritul Domnului este peste Mine, că Domnul M-a uns să binevestesc săracilor, M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc celor robiţi eliberare şi celor prinşi în război libertate; să dau de ştire un an de îndurare al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe cei întristaţi; celor ce jelesc Sionul, să le pun pe cap cunună în loc de cenuşă, untdelemn de bucurie în loc de veşmin­te de doliu, mărire în loc de disperare. Ei vor fi uniţi: stejari ai drep­tăţii, răsad al Domnului spre mărirea Lui. Ei vor zidi pe vechile ruine, vor ridica dărâmăturile de altădată, vor reface cetăţile distruse, pustiite din neam în neam. Oameni de neam străin vor veni şi vor paşte turmele, feciori din alt neam vor fi plugarii şi lucrătorii noştri din vie. Şi voi, voi veţi fi numiţi preoţi ai Domnului, servitori ai Dumnezeului nostru. Bunătăţile po­poarelor, voi le veţi mânca şi cu ave­rile lor voi vă veţi mândri. Fiindcă ocara lor era îndoită, batjocorită şi scuipări erau partea lor, pentru aceasta îndoit n pământul lor vor moşteni şi de mărirea cea de-a pururi ei se vor bucura! Că Eu sunt Domnul, Care iubesc dreptatea, şi urăsc răpirile nedrepte. Eu le voi da cre­dincioşie plata lor şi legământ veşnic cu ei voi încheia. Cu nume mare va fi neamul lor între neamuri şi ur­maşii lor printre popoare. Toţi cei ce îi vor vedea vor da mărturie că ei sunt un neam binecuvântat de Dom­nul. Bucura-Mă-voi întru Domnul, sălta-va de veselie sufletul Meu întru Dumnezeul Meu, că M-a Îm­brăcat cu haina mântuirii, cu veş­mântul veseliei M-a acoperit. Ca unui mire Mi-a pus Mie cunună şi ca pe o mireasă M-a împodobit cu podoabă.

Apoi:

Învredniceşte-ne, Doamne, în seara aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna

Stih 1: Pentru că a întărit lumea care nu se va clătina.

Stih 2: Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile.

Stihira Învierii, glasul I

            Să se bucure făptura, cerurile să se veselească, din mâini să bată neamurile de bucurie. Că Hris­tos, Mântuitorul nostru, pe Cruce a pironit păcatele noas­tre; şi, moartea omorând, viaţă nouă ne-a dăruit, pe Adam cel căzut cu tot neamul înviindu-l, ca un iubitor de oameni.

Mărire…: glasul al V-lea.

            Precum Ilie prin căruţa cea de foc, aşa şi tu, cuvioase părin­te, ai aflat bună scară stâlpul prin care te-ai urcat la înălţime. Dar stâlpul nu a fost şi pentru alţii ridicare, tu însă, fericite, ai lă­sat şi după moarte această sca­ră a stâlpului, omule ceresc şi înger pământesc, luminătorule neadormit al lumii, Simeoane Cuvioase. Iar acum roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

Şi acum… . a Indictionului, asemenea.

            Tu, Împărate, Cel ce eşti pururi şi petreci în vecii cei fără de sfârşit, primeşte rugăciunea păcătoşilor care cerem mântui­re. Şi dă, Iubitorule de oameni, pământului tău bună rodire, ceruri bine întocmite dăru­ind; binecredincioşilor creştini ajută-le asupra celor fără de lege, ca şi cândva lui David. Că au venit aceştia în locaşurile Tale, Mântuitorule, şi locul cel preasfânt l-au întinat. Ci dă­ruieşte-ne victorie, Hristoase Dumnezeule, pentru rugăciu­nile Născătoarei de Dumnezeu, căci Tu eşti învingerea şi lauda celor binecredincioşi.

Rugăciunea lui Simeon, primitorul de Dumnezeu (Luca II, 29-30):

Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace; că au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor: lumină spre descoperirea neamurilor şi mărirea poporului Tău Israel.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-Te de noi. (de trei ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, îndură-Te de noi. Doamne curăţă păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, îndură-Te de noi. (de trei ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vină împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.

Troparul Învierii,

glasul I

Piatra fiind sigilată de iudei şi ostaşii păzind, preacurat trupul Tău, înviat-ai a treia zi, Mântuitorule dăruind lumii viaţă. Pentru aceasta, puterile cerurilor strigă Ţie, Dătătorule de viaţă: mărire Învierii Tale, Hristoase; mărire împărăţiei Tale; mărire rânduielii Tale Unule, Iubitorule de oameni.

Mărire…, al sfântului, glasul I

            Al răbdării stâlp ai fost, râv­nind părinţilor celor mai dina­inte, cuvioase; lui Iov întru pa­timi, lui Iosif întru ispite şi vie­ţii celor fără de trup, tu fiind în trup, Simeoane, Părintele nos­tru; roagă-te lui Hristos Dum­nezeu să mântuiască sufletele noastre.

 Şi acum…, al Indictionului, glasul al II-lea:

            A toată făptura Ziditorule, Cel ce timpurile şi anii ai pus întru puterea Ta, binecuvântează cununa anului bunătăţii Tale, Doamne, păzind în pace poporul şi ţara aceasta, pentru rugăciunile Născătoarei de Dum­nezeu şi ne mântuieşte pe noi.

Apoi imediat:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Binecuvântat eşti, Stăpâne atotţinătorule, Care ai luminat ziua cu lumină de soare şi noaptea ai strălucit-o cu raze de foc; Care ne-ai învrednicit a trece lungimea zilei şi a ne apropia de începuturile nopţii; ascultă rugăciunea noastră şi a tot poporul Tău şi ne iartă nouă tuturor păcatele noastre cele de voie şi cele fără de voie. Primeşte rugăciunile noastre cele de seară şi trimite mulţimea milei Tale şi a îndurărilor Tale peste moştenirea Ta. Ocoleşte-ne cu sfinţii Tăi îngeri. Înarmează-ne cu armele dreptăţii Tale. Îngrădeşte-ne cu adevărul Tău.

Păzeşte-ne cu puterea Ta. Mântuieşte-ne de toată primejdia, de tot vicleşugul celui potrivnic şi ne dăruieşte şi această seară cu noaptea ce vine şi toate zilele vieţii noastre, desăvârşită, sfântă, cu pace, fără de păcate, fără sminteală şi fără nălucire. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor, care Ţi-au plăcut din veac. Amin.