Rugăciunea de seară, cu texte alese din oficiul Vecerniei (23.06.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Doamne, îndură-Te de noi. (de trei ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru.

Psalmul 103

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul!  Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte.

Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat;

Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină;

Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu

ape cele mai de deasupra ale lui;

Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli

peste aripile vânturilor;

Cel ce faci pe îngerii Tăi spirite şi pe servitorii Tăi ca flăcările focului;

Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului.

Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui; peste munţi vor sta ape.

De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău

se vor înfricoşa.

Se înalţă munţi şi se coboară văi, în locul în care  le-ai întemeiat pe ele.

Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere pământul.

Cel ce trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul

munţilor vor trece ape;

Se vor adăpa toate fiarele câmpului, asinii sălbatici

setea îşi vor potoli.

Peste acelea păsările cerului vor locui; din mijlocul stâncilor vor da glas.

Cel ce adăpi munţii din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrărilor Tale se va sătura pământul.

Cel ce răsari iarbă animalelor şi verdeaţă spre folosul oamenilor;

Ca să scoată pâine din pământ şi vin ce veseleşte

inima omului;

Ca să veselească faţa cu untdelemn,  cu pâine inima omului să o întărească.

Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit; acolo păsările îşi vor face cuib.

Locaşul cocostârcului în chiparoşi. Munţii cei înalţi adăpost cerbilor stâncile scăpare iepurilor.

Făcut-ai luna spre arătarea timpului, soarele şi-a cunoscut apusul său.

Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, când vor ieşi toate fiarele pădurii;

Puii leilor răcnesc ca să apuce şi să ceară de la  Dumnezeu mâncarea lor.

Răsărit-a soarele şi s-au adunat şi în culcuşurile lor se vor aşeza.

Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara.

Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta.

Marea aceasta este mare şi largă; acolo se găsesc vieţuitoare, nenumărate, vietăţi mici şi mari.

Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea.

Toate de la Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană la vreme potrivită.

Dându-le Tu lor, vor culege, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăţi;

Dar întorcându-ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei spiritul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce.

Trimite-vei Spiritul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului.

Fie gloria Domnului în veac! Se va bucura Domnul de lucrările Sale.

Cel ce priveşte spre pământ şi-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de munţi şi fumegă.

Cânta-voi Domnului în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi.

Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul.

Piară păcătoşii de pe pământ şi cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Şi iarăşi: Soarele şi-a cunoscut apusul său.

Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut!

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea

            Doamne îndurate şi milostive, îndelung răbdătorule şi mult milostive, ascultă rugăciunea noastră, şi ia aminte la glasul cererii noastre; fă cu noi semn spre bine; călăuzeşte-ne în calea Ta, pentru a umbla în adevărul tău, înveseleşte inimile noastre, ca să ne temem de numele tău cel sfânt. Pentru că mare eşti Tu, şi faci lucruri minunate. Tu singur eşti Dumnezeu, şi nu este asemenea ţie între dumnezei, Doamne: puternic întru milă şi bun întru tărie, spre a ajuta  şi a mângâia  pe toţi cei care speră în numele tău cel sfânt. Că Ţie Ţi se cuvine toată mărirea, cinstea şi închinarea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit şi acum şi pururi şi în vecii vecilor .Amin.

Psalmul 140

Vv 1-4

Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă; ia aminte la glasul rugăciunii mele, când strig către Tine, auzi-mă, Doamne!

Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta; ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară, auzi-mă, Doamne!

Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire, împrejurul buzelor mele.

Să nu abaţi inima mea spre cuvinte de vicleşug, ca să-mi dezvinovăţesc păcatele.

Cu oamenii cei ce fac fărădelege şi nu mă voi însoţi cu alegerile lor.

Psalmul 129

Vv 6-8

Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să spere Israel în Domnul.

Că la Domnul este mila şi multă mântuire la El, şi El va mântui pe Israel din toate fărădelegile lui.

Psalmul 116

Lăudaţi-L pe Domnul toate neamurile; lăudaţi-L pe El toate popoarele.

Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac.

Stihiră, glasul al IV-lea.

Lucruri minunate au văzut as­tăzi toate popoarele, în cetatea lui David, când Spiritul Sfânt S-a coborât în limbi de foc, precum a spus Luca, vorbitorul de Dumnezeu. Că zice: adunaţi fiind discipolii Iui Hristos, s-a făcut sunet ca de o suflare ce vine re­pede, şi a umplut casa unde erau ei şezând; şi toţi au înce­put a vorbi cu străine vorbe, cu minunate dogme, cu uimi­toare învăţături ale Sfintei Tre­imi.

Mărire…. glasul al VI lea.

Astăzi luminarul luminii cale face înaintea venirii Cuvântului lui Dumnezeu, ca o stea luminoasă. Astăzi limba Zahariei, care la porunca Îngerului deprinse tăcere, s-a limpezit; căci așa se cădea tatălui, să nu păzească în tăcere, când glasul a ieșit din pântece sterp, și cu multă îndrăzneală a binevestit răscumpărarea lumii.

 Şi acum…: , glasul al IV-lea.

Spiritul Sfânt era din totdeauna şi este şi va fi, nici început având şi nici sfârşit; ci pururi cu Ta­tăl şi cu Fiul este unit şi împre­ună numărat. Viaţă şi de viaţă fă­cător ; Lumină şi de lumină dă­tător ; Binele însuşi şi Izvor de bunătate ; prin Care Tatăl Se cu­noaşte şi Fiul Se preamăreşte, şi de toţi se ştie: o putere, o uni­re şi o închinare a Sfintei Tre­imi.

Citire din  profeția lui Isaia.

Versete alese

Aceste vorbește Domnul: Mângâiați, mângâiați pe poporul meu zice, Dumneze. Preoți vorbiți la inima Ierusalimului, mângâiați-l pe dânsul, că s-a împlinit umilirea lui;că s-a dezlegat păcatul lui; că a luat din mâna Domnului îndoite păcatele sale. Glasul celui care strigă în pustie: gătiți calea Domnului, drepte faceți cărăriel Lui. Toată valea se va umple și tot muntele și dealul se va pleca. și vor fi cele strâmbe drepte și cele colțuroase căi netede; și va vedea tot trupul mântuirea lui Dumnezeu. În munte înalt de urcă, cel care binevestești Sionului; înalță întru tărie glasul tău cel ce binevestești Ierusalimului; înălțați-vă nu vă temeți.Eu sunt Domnul-Dumnezeu; eu îi voi auzi pe ei, Dumnezeul lui Israel, și nu îi voi lăsa pe ei. Ci voi deschide în munți râuri, și în mijlocul câmpiilor fântâni; voi face pustia bălți de ape, și pământul cel însetat izvoare de ape. Să se veselească cerul deasupra și norii să roureze dreptate; să răsară pământul și să odrăzlească milă și dreptatea să răsară împreună. Glas de veselie să vestiți până la marginile pământului și să se audă aceasta. Ziceți că a scăpat Domnul pe robul său Iacob și de vor înseta în pustie apă din piatră le va scoate lor. Bucură-te cea sterilă care nu naști dă glas și strigă, ceea ce nu aveai dureri de naștere; că mai mulți sunt fii celei pustii decât a celei ce are bărbat.

 Imn în onoarea Sfintei Treimi

Lumină lină a sfintei măriri a Tatălui ceresc Celui fără de moarte, a Sfântului,  Fericitului, Isuse Hristoase. Venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Spirit, Dumnezeu; vrednic eşti în toata vremea să fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce dai viaţă, pentru aceasta lumea Te măreşte.

Prochimenul

Versul al VII-lea

Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu, Care faci minuni.

Stih: Cunoscută ai făcut între popoare puterea Ta.

Stih: Şi am zis: acum am început să înţeleg; aceasta este schimbarea
dreptei Celui Preaînalt.

Stih: Adusu-mi-am aminte de lucrurile Domnului; şi-mi voi aduce
aminte de minunile Tale, dintru început.

Învredniceşte-ne, Doamne, în seara aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna

Stih : Nu mă lepăda de la faţa ta şi Spiritul Tău cel Sfânt nu-L luat de la mine.

Stihiră, glasul al III-lea.

Acum Apostolii lui Hristos se îmbracă cu putere de sus; că Mângâietorul îi înnoieşte pe ei, înnoindu-Se întru ei prin în­noire de taină a cunoştinţei; pe care predicând-o cu vorbe străine şi cu sublime cuvinte, ne învaţă să onorăm Fiinţa cea eternă şi una, în trei Ipostasuri, a lui Dumnezeu, Binefăcătorul tuturor. Pentru aceasta, luminându-ne cu învăţăturile acelora, să ne închinăm Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt, rugându-ne să se mântuiască sufletele noastre.

Mărire…:   glasul  al II-lea.

Ci care din pântecele mamei sale s-a sfințit și a primit plinirea profeției, astăzi din cea stearpă se naște vestind limpede venire Domnului. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor.

Şi acum…: glasul  al VIII-lea.

Veniţi, popoarelor, să ne închi­năm Dumnezeirii celei în trei ipostasuri: Fiului în Tatăl, îm­preună cu Spiritul Sfânt. Că Tatăl a născut din veci pe Fiul, Cel împreună etern şi împreună pe scaun şezător; şi Spiritul Sfânt era în Tatăl preamărit împreună cu Fiul: o Putere, o Fiinţă, o Dumnezeire, Căreia toţi închinându-ne, zicem : Sfinte Dumne­zeule, Cel ce toate le-ai făcut prin Fiul, cu împreună-lucrarea Sfântului Spirit; Sfinte tare, prin Care pe Tatăl L-am cunoscut şi prin Care Spiritul Sfânt a venit în lume; Sfinte fără de moarte, Spirite Mângâietor, Cel ce de la Tatăl purcezi şi în Fiul Te odih­neşti, Treime Sfântă, mărire Ţie!

 Rugăciunea lui Simeon, primitorul de Dumnezeu (Luca II, 29-30):

Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace; că au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor: lumină spre descoperirea neamurilor şi mărirea poporului Tău Israel.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-Te de noi. (de trei ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, îndură-Te de noi. Doamne curăţă păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, îndură-Te de noi. (de trei ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vină împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.

 

Troparul, glasul al VIII-lea.

Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce preaînţelepţi pe pescari i-ai arătat, trimiţându-le lor Spiritul Sfânt. Şi printr-înşii lumea ai vânat-o, Iubitorule de oameni, mărire ţie!

Mărire… .Şi acum…: glasul  al IV-lea.

Profetule și Înaintemergătorule al venirii lui Hristos, după demnitate să te lăudăm pe nine nu ne pricepem noi, cei care cu dragoste te onorăm; că sterilitatea celei care te-a născut și amuțirea părintelui tău s-a dezlegat, întru mărită și onorată nașterea ta, și întruparea Fiului lui Dumnezeu lumii se predică.

Apoi imediat:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Binecuvântat eşti, Stăpâne atotţinătorule, Care ai luminat ziua cu lumina soarelui şi noaptea ai strălucit-o cu raze de foc; Care ne-ai învrednicit a trece lungimea zilei şi a ne apropia de începuturile nopţii; ascultă rugăciunea noastră şi a tot poporul Tău şi ne iartă nouă tuturor păcatele noastre cele de voie şi cele fără de voie. Primeşte rugăciunile noastre cele de seară şi trimite mulţimea milei Tale şi a îndurărilor Tale peste moştenirea Ta. Ocoleşte-ne cu sfinţii Tăi îngeri. Înarmează-ne cu armele dreptăţii Tale. Îngrădeşte-ne cu adevărul Tău. Păzeşte-ne cu puterea Ta. Mântuieşte-ne de toată primejdia, de tot vicleşugul celui potrivnic şi ne dăruieşte şi această seară cu noaptea ce vine şi toate zilele vieţii noastre, desăvârşită, sfântă, cu pace, fără de păcate, fără sminteală şi fără nălucire. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor, care Ţi-au plăcut din veac. Amin.