Rugăciunea de seară, cu texte alese din oficiul Vecerniei (12.09.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Doamne, îndură-Te de noi. (de trei ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru.

Psalmul 103

Al lui David

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte. Întru strălucire şi în mare frumuseţe Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii urcarea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi spirite şi pe servii Tale flacără de foc; Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui; peste munţi vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa. Se înalţă munţi şi se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul munţilor vor trece ape; Adăpa-se-vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea îşi vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui; din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munţii din cele mai de deasupra ale Tale, din fructul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă animalelor şi verdeaţă spre trebuinţa oamenilor; Ca să scoată pâine din pământ şi vinul care bucură inima omului; Ca să veselească faţa cu untdelemn şi pâinea inima omului o întăreşte. Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit; acolo păsările îşi vor face cuib.Locaşul cocostârcului în chiparoşi. Munţii cei înalţi adăpost cerbilor stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre arătarea timpurilor, soarele şi-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, când vor ieşi toate fiarele pădurii; Puii leilor răcnesc ca să apuce şi să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit-a soarele şi s-au adunat şi în culcuşurile lor se vor culca. Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! S-a umplut pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare şi largă; acolo se găsesc vieţuitoare nenumărate, vietăţi mici şi mari. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate de la Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană la vreme potrivită. Dându-le Tu lor, vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăţi; dar întorcându-ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei spiritul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce. Trimite-vei Spiritul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului. Fie gloria Domnului în veac! Se va veseli Domnul de lucrurile Sale. Cel ce priveşte spre pământ şi-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de munţi şi fumegă. Cânta-voi Domnului în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoşii de pe pământ şi cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Şi iarăşi: Soarele şi-a cunoscut apusul său.

Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut!

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea

            Doamne, Doamne, cel care cu palma Ta cea preacurată cuprinzi toate, care eşti îndelung răbdător cu noi toţi, şi îţi pare rău de răutăţile noastre: adu-ţi aminte de răutăţile noastre , şi de mila ta. Cercetează-ne întru bunătatea ta; şi ne dă, cu darul tău, ca şi în cealaltă vreme a zilei de acum, să scăpăm de uneltirile vicleanului cele de multe feluri, şi fără de vătămare păzeşte viaţa noastră, cu harul Spiritului Tău celui întru tot sfânt. Cu mila, şi cu iubirea de oameni a unuia-născut Fiului Tău, cu care împreună eşti binecuvântat, şi cu Preasfântul, bunul, şi de viaţă făcătorul tău Spirit şi acum, şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Psalm din catisma zilei.

Psalmul 105

Aliluia.

25-48

Ci au cârtit în corturile lor şi n-au ascultat glasul Domnului. Atunci El a ridicat mâna Sa asupra lor, ca să-i doboare pe ei în pustiu. Şi să doboare sămânţa lor între neamuri şi să-i risipească pe ei în toate părţile. Au sacrificat lui Baal-Peor şi au mâncat sacrificiile morţilor, şii L-au întărâtat pe El cu faptele lor şi au murit mulţi dintre ei. Dar a stat Finees şi L-a îmblânzit şi a încetat bătaia, şi i s-a socotit lui întru dreptate, din neam în neam până în veac.Apoi L-au mâniat pe El la apa certării şi Moise a suferit pentru ei, că au amărât spiritul său şi a vorbit nesocotit cu buzele lui. N-au nimicit neamurile de care le-a amintit Domnul, ci s-au amestecat cu neamurile şi au deprins lucrurile lor şi  au servit idolilor lor şi s-au
smintit. Şi-au jertfit pe fiii lor şi pe fetele lor idolilor, au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor lor şi al fetelor lor, pe care i-au sacrificat idolilor din Canaan, şi s-a spurcat pământul de sânge. S-au pângărit de lucrurile lor şi s-au desfrânat cu faptele lor. Atunci S-a aprins de mânie Domnul împotriva poporului Său şi a urât
moştenirea Sa Şi i-a dat pe ei în mâinile neamurilor şi i-au stăpânit pe ei cei ce-i urau pe ei. Duşmanii lor i-au asuprit pe ei şi au fost nefericiţi sub mâinile lor. De multe ori Domnul i-a scăpat pe ei, dar ei L-au amărât pe El cu sfatul lor, şi i-a umilit pentru fărădelegile lor. Dar Domnul i-a văzut când se necăjeau ei, a auzit rugăciunea lor, şi-a adus aminte de legământul Lui şi S-a căit, după mulţimea milei Sale; şi le-a dat să găsească milă înaintea celor ce i-au robit pe ei. Mântuieşte-ne, Doamne Dumnezeul nostru, şi ne adună din neamuri, ca să
lăudăm numele cel sfânt al Tău şi să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, din veac şi până în veac. Tot poporul să zică: Amin. Amin.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Psalmul 140

Vv 1-2

Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă; ia aminte la glasul rugăciunii mele, când strig către Tine, auzi-mă, Doamne!

Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta; ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară, auzi-mă, Doamne!

Psalmul 141

Vv 5-7

Luat-am seama de-a dreapta şi am privit şi nu era cine să mă cunoască.

Pierit-a fuga de la mine şi nu este cel ce căuta sufletul meu.

Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am: ” Tu eşti nădejdea mea, partea mea eşti în pământul celor vii” .

Ia aminte la rugăciunea mea, că m-am smerit foarte.

Scapă-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine.

Psalmul 129

Vv. 6-8

Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să spere Israel în Domnul.

Că la Domnul este mila şi multă mântuire la El, şi El va mântui pe Israel din toate fărădelegile lui.

Psalmul 116

Lăudaţi-L pe Domnul toate neamurile; lăudaţi-L pe El toate popoarele.

Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac.

Stihiră, glasul al IV-lea.

            Primindu-ţi ţie Hristos face­rile de bine şi dumnezeieştile rugăciuni, Corneliu, sfânt în­ger îţi trimite ţie să te lumineze cu totul, şi pe Apostolul Petru să te înnoiască, prin apă şi prin Spirit, pe tine împreună cu toată casa ta, vrednicule de laudă, şi să te înveţe cele mai bune, cu darul Spiritului.

Mărire…,  a Înnorii, glasul al VI-lea.

            Amintirea înnoirilor celebrând, Doamne, pe Tine, Dătăto­rule de sfinţenie, Te mărim, ru­gându-ne ca să se sfinţească simţirile sufletelor noastre; pen­tru rugăciunile măriţilor pur­tătorilor de chinuri, Bunule, Atotputernice.

 Şi acum… ,a Înainteserbării.

            Astăzi lemnul s-a arătat; as­tăzi neamul evreiesc a pierit; astăzi prin credincioşii Împăraţi, credinţa s-a arătat. Şi Adam, care prin lemn a căzut, iarăşi prin lemn s-a ridicat şi diavolii sau înfricoşat. Atotputernice Doamne, mărire Ţie.

Imn în onoarea Sfintei Treimi

Lumină lină a sfintei măriri a Tatălui ceresc Celui fără de moarte, a Sfântului,  Fericitului, Isuse Hristoase. Venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Spirit, Dumnezeu; vrednic eşti în toata vremea să fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce dai viaţă, pentru aceasta lumea Te măreşte.

Prochimenul

Versul al VI-lea

Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul şi pământul.

Stih: Ridicat-am ochii mei la munţi, de unde va veni ajutorul meu.

 

Citire, din Cartea a treia a Regilor:

(VIII, 22-23; 27-30)

            Apoi a stat Solomon înaintea altarului Domnului, în faţa ntregii adunări a lui Israel, şi şi-a ridicat mâinile la cer şi a zis: „Doamne, Dumnezeul lui Israel! Nu este Dum­nezeu asemenea Ţie, nici în cer sus, nici pe pământ jos; tu păzeşti legă­mântul şi ai milă de robii tăi care umblă cu toată inima lor înaintea Ta. Oare adevărat să fie că Domnul va locui cu oamenii pe pământ? Ce­rul şi cerul cerurilor nu te încap, cu atât mai puţin acest templu pe care l-am zidit numelui Tău; Însă priveşte la rugăciunea robului Tău şi la ce­rerea lui, Doamne, Dumnezeul meu! Ascultă strigarea şi rugăciunea lui cu care se roagă astăzi; să-Ţi fie ochii Tăi deschişi ziua şi noaptea la templul acesta, la acest loc, pentru care Tu ai zis: „Numele Meu, va fi acolo”; să asculţi strigarea şi rugă­ciunea cu care robul Tău se va ruga în locul acesta. Să asculţi rugăciu­nea robului Tău şi a poporului Tău, Israel, când ei se vor ruga în locul acesta; să asculţi din locul şederii Tale cel din ceruri, să asculţi şi să miluieşti.

Apoi:

Învredniceşte-ne, Doamne, în seara aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna

Stih : Cel ce faci pe îngerii Tăi spirite şi pe servii Tale flacără de foc

Stihiră

glasul al II-lea.

            Cu puterea Crucii mântuieşte­-mă, Hristoase Mântuitorule, Cel ce ai mântuit pe Petru din mare, şi mă miluieşte, Dumnezeule.

Mărire… a Înnoirii, glasul al II-lea.

            Celebrând înnoirea Bisericii celei întru tot sfinţită a Învierii Tale, pe tine Te mărim, Doam­ne, Cel ce ai sfinţit-o pe aceasta şi ai săvârşit-o cu darul Tău cel desăvârşit; şi Te veseleşti de sacrificiile cele sfinte, pe care cre­dincioşii tăinuit le săvârşesc; şi primeşti din mâna robilor tăi jertfe fără de sânge şi preacu­rate şi dai celor ce Ţi le aduc Ţie cu credinţă, curăţire de pă­cate şi mare milă.

Şi acum… : a Crucii, asemenea.

            Comoara cea dumnezeiască ascunsă în pământ, Crucea Dă­tărorului de viaţă, pe cer s-a arătat credinciosului împărat şi învingerea împotriva duşmanilor cu adevărat închipuind. De care, bucurându-se cu credinţă şi din dumnezeiască râvnă înălţân­du-se spre privirea celor de sus, cu adevărat din sânurile pămân­tului a scos-o, spre răscumpărarea lu­mii şi mântuirea sufletelor noastre.

 Rugăciunea lui Simeon, primitorul de Dumnezeu (Luca II, 29-30):

Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace; că au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor: lumină spre descoperirea neamurilor şi mărirea poporului Tău Israel.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-Te de noi. (de trei ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, îndură-Te de noi. Doamne curăţă păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, îndură-Te de noi. (de trei ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vină împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.

Troparul Înnoirii,

glasul al IV-lea

            Precum ai arătat, Doamne, podoaba tăriei celei de sus şi celor de jos frumuseţea sfântu­lui locaş al măririi Tale, pe care întăreşte-l în veacul veacului, primeşte şi rugăciunile noastre, ale celor care neîncetat se aduc Ţie într-însul. Pentru rugăciu­nile Născătoarei de Dumnezeu, Cel ce eşti viaţa şi învierea tuturor.

Mărire… . Al martirului, asemenea.

            Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Martire Corneliu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Şi acum… . Al Înainteserbăriii, glasul al II-lea.

            Cu Crucea cea de viaţă făcă­toare a bunătăţii Tale, Doamne, pe care ne-ai dat-o nouă ne­vrednicilor spre mântuire, îm­blânzeşte- Te, stăpâne, şi mân­tuieşte pe poporul dreptcredin­cios şi ţara aceasta. Pentru Năs­cătoarea de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Apoi imediat:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Binecuvântat eşti, Stăpâne atotţinătorule, Care ai luminat ziua cu lumină de soare şi noaptea ai stralucit-o cu raze de foc; Care ne-ai învrednicit a trece lungimea zilei şi a ne apropia de începuturile nopţii; ascultă rugăciunea noastră şi a tot poporul Tău şi ne iartă nouă tuturor păcatele noastre cele de voie şi cele fără de voie. Primeşte rugăciunile noastre cele de seară şi trimite mulţimea milei Tale şi a îndurărilor Tale peste moştenirea Ta.

Ocoleşte-ne cu sfinţii Tăi îngeri. Înarmează-ne cu armele dreptăţii Tale. Îngrădeşte-ne cu adevărul Tău. Păzeşte-ne cu puterea Ta. Mântuieşte-ne de toată primejdia, de tot vicleşugul celui potrivnic şi ne dăruieşte şi această seară cu noaptea ce vine şi toate zilele vieţii noastre, desăvârşită, sfântă, cu pace, fără de păcate, fără sminteală şi fără nălucire. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor, care Ţi-au plăcut din veac. Amin.