Rugăciunea de seară, cu texte alese din oficiul Vecerniei (12.08.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Doamne, îndură-Te de noi. (de trei ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru.

Psalmul 103

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul!  Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte.

Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat;

Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină;

Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu

ape cele mai de deasupra ale lui;

Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli

peste aripile vânturilor;

Cel ce faci pe îngerii Tăi spirite şi pe servitorii Tăi ca flăcările focului;

Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului.

Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui; peste munţi vor sta ape.

De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău

se vor înfricoşa.

Se înalţă munţi şi se coboară văi, în locul în care  le-ai întemeiat pe ele.

Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere pământul.

Cel ce trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul

munţilor vor trece ape;

Se vor adăpa toate fiarele câmpului, asinii sălbatici

setea îşi vor potoli.

Peste acelea păsările cerului vor locui; din mijlocul stâncilor vor da glas.

Cel ce adăpi munţii din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrărilor Tale se va sătura pământul.

Cel ce răsari iarbă animalelor şi verdeaţă spre folosul oamenilor;

Ca să scoată pâine din pământ şi vin ce veseleşte

inima omului;

Ca să veselească faţa cu untdelemn,  cu pâine inima omului să o întărească.

Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit; acolo păsările îşi vor face cuib.

Locaşul cocostârcului în chiparoşi. Munţii cei înalţi adăpost cerbilor stâncile scăpare iepurilor.

Făcut-ai luna spre arătarea timpului, soarele şi-a cunoscut apusul său.

Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, când vor ieşi toate fiarele pădurii;

Puii leilor răcnesc ca să apuce şi să ceară de la  Dumnezeu mâncarea lor.

Răsărit-a soarele şi s-au adunat şi în culcuşurile lor se vor aşeza.

Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara.

Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta.

Marea aceasta este mare şi largă; acolo se găsesc vieţuitoare, nenumărate, vietăţi mici şi mari.

Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea.

Toate de la Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană la vreme potrivită.

Dându-le Tu lor, vor culege, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăţi;

Dar întorcându-ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei spiritul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce.

Trimite-vei Spiritul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului.

Fie gloria Domnului în veac! Se va bucura Domnul de lucrările Sale.

Cel ce priveşte spre pământ şi-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de munţi şi fumegă.

Cânta-voi Domnului în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi.

Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul.

Piară păcătoşii de pe pământ şi cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Şi iarăşi: Soarele şi-a cunoscut apusul său.

Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut!

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea

Doamne, cu mânia Ta să nu ne mustri, nici cu urgia Ta să nu ne cerţi. Ci fă cu noi după bunăvoinţa Ta, Vindecătorule şi doctore al sufletelor noastre. Călăuzeşte-ne la limanul voinţei Tale: luminează ochii inimilor noastre spre cunoaşterea adevărului Tău; şi ne dăruieşte cealaltă vreme a zilei de acum şi tot timpul vieţii noastre cu pace, şi fără de păcat. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor. Că a Ta este stăpânirea şi a ta este împărăţia a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Spirit şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Psalmi din catisma zilei

Psalmul 42

Al fiilor lui Core. La Evrei, fără titlu.

Judecă-mă, Dumnezeule, şi apără dreptatea mea de neamul necuvios, de omul nedrept şi perfid, şi mă scapă. Că Tu eşti. Dumnezeule, întărirea mea; pentru ce m-ai lepădat? Pentru ce umblu mâhnit când mă necăjeşte duşmanul meu? Trimite lumina Ta şi adevărul Tău acestea m-au povăţuit şi m-au condus la muntele cel sfânt al Tău şi la locaşurile Tale. Şi voi intra la altarul lui Dumnezeu, la Dumnezeul Cel ce veseleşte tinereţile mele; Te-voi lăuda  în alăută, Dumnezule, Dumnezeul meu. Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu pentru ce mă tulburi? Speră în Dumnezeu, că-L voi lăuda pe El; mântuirea feţei mele este Dumnezeul meu.

Psalmul 43

Al fiilor lui Core.

Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit, părinţii noştri ne-au spus nouă lucrul pe care l-ai făcut în zilele lor în zilele cele de demult. Mâna Ta popoare a nimicit, iar pe părinţi i-ai sădit; ai bătut popoare, iar pe ei i-ai înmulţit. Că nu cu sabia lor au moştenit pământul şi braţul lor nu i-a scăpat pe ei, ci dreapta Ta şi braţul Tău şi luminarea feţei Tale, că ai binevoit întru ei. Că eşti Însuţi împăratul meu şi Dumnezeul meu. Cel ce porunceşti mântuirea lui Iacob; cu Tine pe duşmanii noştri îi vom lovi şi cu numele Tău vom nimici pe cei  ce se ridică asupra noastră. Pentru că nu în arcul meu voi spera  şi sabia mea nu mă va mântui. Că ne-ai scăpat pe noi de cei ce ne necăjesc pe noi şi pe cei ce ne urăsc pe noi i-ai ruşinat.

Cu Dumnezeu ne vom lăuda toată  şi numele Tău îl vom lăuda în veac. Iar acum ne-ai lepădat şi ne-ai ruşinat pe noi şi nu vei ieşi cu oştirile noastre; ne-ai întors pe noi înapoi de la duşmanii noştri şi cei ce ne urăsc pe noi ne-au jefuit. Ne-ai dat pe noi ca oi de mântuire şi întru neamuri ne-ai risipit; L-ai vândut pe poporul Tău fără de preţ şi nu l-ai preţuit când l-ai vândut. Ne-ai pus pe noi ocară vecinilor noştri, batjocură şi râs celor dimprejurul nostru; Ne-ai pus pe noi pildă către neamuri, clătinare de cap între popoare. Toată ziua înfruntarea mea înaintea mea este şi ruşinea obrazului meu m-a acoperit. De către glasul celui ce ocărăşte şi cleveteşte, de către faţa duşmanului şi prigonitorului. Acestea toate au venit peste noi şi nu Te-am uitat şi n-am călcat legământul Tău şi nu s-a dat înapoi inima noastră; iar paşii noştri nu s-au abătut de la calea Ta, că ne-ai smerit pe noi în loc de durere şi ne-a acoperit pe noi umbra morţii. De am fi uitat numele Dumnezeului nostru şi am fi întins mâinile noastre spre dumnezeu străin.

Oare Dumnezeu n-ar fi cercetat acestea? Că El ştie ascunzişurile inimii. Că pentru Tine suntem ucişi toată ziua; socotiţi am fost ca nişte oi de înjunghiere. Deşteaptă-Te, pentru ce dormi, Doamne? Ridică-Te şi nu ne lepăda până în sfârşit. Pentru ce întorci faţa Ta? Uiţi de sărăcia noastră şi de necazul nostru? Că s-a plecat în ţărână sufletul nostru, s-a lipit de pământ pântecele nostru. Ridică-Te, Doamne, ajută-ne nouă şi ne scapă pe noi, pentru numele Tău.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

 

Psalmul 140

Vv 1-2, 5-7.

Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă; ia aminte la glasul rugăciunii mele, când strig către Tine, auzi-mă, Doamne!

Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta; ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară, auzi-mă, Doamne!

Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va mustra, iar untdelemnul  păcătoşilor să nu ungă capul meu.

Că încă şi rugăciunea mea este împotriva voinţei lor; prăbuşească-se de pe stâncă judecătorii lor.

Auzi-se-vor graiurile mele că s-au îndulcit. Ca o brazdă de pământ ce se taie s-au rupt, s-au risipit oasele lor lângă iad.

Psalmul 129

Vv. 6-8

Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să spere Israel în Domnul.

Că la Domnul este mila şi multă mântuire la El, şi El va mântui pe Israel din toate fărădelegile lui.

Psalmul 116

Lăudaţi-L pe Domnul toate neamurile; lăudaţi-L pe El toate popoarele.

Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac.

Stihiră, glasul al IV-lea.

Muntele care a fost oarecând întunecat şi afumat, acum este onorat şi sfânt, pe care au stat picioarele tale Doam­ne; că taina cea mai înainte de veci acoperită, înfricoşătoarea Schimbarea ta la faţă în aceste mai de pe urmă s-a arătat, lui Petru şi lui Ioan şi lui Iacob, care neputând suferi raza feţei tale, şi strălucirea hainelor tale, cu faţa la pământ au căzut; care şi de spaimă fiind cuprinşi s-au mirat, văzând pe Moise şi pe Ilie vorbind împreună cu tine, de cele ce erau să se întâmple ţie; şi glas de la Tatăl a mărturisit, zicând: Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, pe acesta să-L as­cultaţi; care dăruieşte lu- mii mare milă.

Mărire… . Şi acum…: glasul al VI-lea.

Mai înainte închipuind învi­erea ta Hristoase Dumnezeule, atunci luând pe trei discipoli ai tăi, pe Petru şi pe Iacob şi pe Ioan, în Tabor te-ai urcat. Şi tu Mântuitorule la faţă schimbându-te, muntele Taborului cu lumină s-a acoperit, discipolii tăi Cuvinte s-au aruncat jos pe pământ, neputând su­feri să vadă chipul cel nevăzut: îngerii serveau cu frică şi cu cu­tremur; cerurile s-au înspăimântat, pământul s-a cutremurat, văzând pe pământ pe Dom­nul măririi.

Imn în onoarea Sfintei Treimi

Lumină lină a sfintei măriri a Tatălui ceresc Celui fără de moarte, a Sfântului,  Fericitului, Isuse Hristoase. Venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Spirit, Dumnezeu; vrednic eşti în toata vremea să fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce dai viaţă, pentru aceasta lumea Te măreşte.

Prochimenul

versul al IV-lea

Domnul mă va auzi când voi striga către Dânsul.

Stih: Când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele.

Apoi:

Învredniceşte-ne, Doamne, în seara aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna

Stih: Taborul şi Ermonul în numele Tău se vor bucura.

Stihiră,

glasul I

Necuprinderea revărsării tale de lumină, prin Schimbarea la faţă şi neapropierea Dumnezeirii, văzându-o în munte apostolii cei mai aleşi, Hri- stoase cel ce eşti fără început, întru dumnezeiească răpirea minţii s-a schimbat, şi cu nor luminos împrejur străluciţi fiind, au auzit glasul părintesc, care întărea taina întrupării tale. Că Tu Însuţi eşti şi după în­trupare, Fiul unul născut şi Mântuitorul lumii.

 Mărire… Şi acum…: , glasul al VI-lea.

Lui Petru şi lui Ioan şi lui Iacob, discipolilor tăi celor mai aleşi Doamne, astăzi în mun­tele Taborului ţi-ai arătat gloria chipului tău celui dumnezeiesc. Că au văzut hainele tale stră­lucind ca lumina, şi faţa ta mai mult decât soarele. Şi nerăbdând să vadă strălucirea ta cea nesuferită, au căzut la pământ, nici cum neputând să o vadă, că au auzit glas măr­turisind de sus: Acosta este Fiul meu cel iubit, Cel care a venit în lume, să-l mântuiască pe om.

Rugăciunea lui Simeon, primitorul de Dumnezeu (Luca II, 29-30):

Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace; că au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor: lumină spre descoperirea neamurilor şi mărirea poporului Tău Israel.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-Te de noi. (de trei ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, îndură-Te de noi. Doamne curăţă păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, îndură-Te de noi. (de trei ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vină împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.

Troparul, glasul al VII-lea.

Schimbatu-te-ai la faţă în munte Hristoase Dumnezeule, arătând discipolilor Tăi mărirea Ta, pe cât puteau să înţeleagă; strălucească şi nouă păcătoşilor, lumina ta cea totdeauna fiitoare; pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Dătătorule de lu­mină mărire ţie.

 

Apoi imediat:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Binecuvântat eşti, Stăpâne atotţinătorule, Care ai luminat ziua cu lumina soarelui şi noaptea ai strălucit-o cu raze de foc; Care ne-ai învrednicit a trece lungimea zilei şi a ne apropia de începuturile nopţii; ascultă rugăciunea noastră şi a tot poporul Tău şi ne iartă nouă tuturor păcatele noastre cele de voie şi cele fără de voie. Primeşte rugăciunile noastre cele de seară şi trimite mulţimea milei Tale şi a îndurărilor Tale peste moştenirea Ta.

Ocoleşte-ne cu sfinţii Tăi îngeri. Înarmează-ne cu armele dreptăţii Tale. Îngrădeşte-ne cu adevărul Tău. Păzeşte-ne cu puterea Ta. Mântuieşte-ne de toată primejdia, de tot vicleşugul celui potrivnic şi ne dăruieşte şi această seară cu noaptea ce vine şi toate zilele vieţii noastre, desăvârşită, sfântă, cu pace, fără de păcate, fără sminteală şi fără nălucire. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor, care Ţi-au plăcut din veac. Amin.