Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (9.12.2013)

Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 3.

Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se ridică împotriva mea; Mulţi zic sufletului meu: «Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui!» Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, mărirea mea şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; m-am ridicat căci Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care din toate părţile mă înconjoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă Dumnezeul meu, că tu ai bătut pe cei ce mă duşmănesc în deşert; dinţii păcătoşilor i-ai zdrobit. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.

Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit; deştep­tatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea I.

Mulţumim ţie, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, şi să chemăm numele tău cel sfânt; şi să ne rugăm îndu­rărilor tale, celor ce pururi le ai pentru viaţa noastră. Şi acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feţei măririi tale celei sfinte, şi aşteaptă de la tine bogată milă; şi le dă lor, ca slujind ţie totdeauna cu frică şi cu dragoste, să laude bunătatea ta cea ne­grăită. – Că ţie se cuvine toată mărirea, cinstea, şi închinăciunea, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul glasul al 4-lea :

Astăzi legăturile nerodirii de fii se dezleagă; că Dumnezeu au­zind pe Ioachim şi Ana, mai presus de orice speranţă le-a promis lămurit că vor naşte pe fiica lui Dumnezeu, din care S-a născut Cel necuprins, om făcându-Se, poruncind îngerului să-i strige : Bucură-te cea plină de har, Domnul este cu tine !

Psalm din catismele zilei

Psalmul 36

A lui David.

1-20

Nu invidia pe cei ce înşeală, nici nu urma pe cei ce fac fărădelegea. Căci ca iarba curând se vor usca şi ca verdeaţa ierbii degrab se vor trece. Speră în Domnul şi fă bunătate şi locuieşte pământul şi hrăneşte-te cu bogăţia lui. Desfătează-te în Domnul şi îţi va împlini ţie cererile inimii tale. Descoperă Domnului calea ta şi speră în El şi El va împlini. Şi va scoate ca lumina dreptatea ta şi judecata ca lumina de amiază. Supune-te Domnului şi roagă-L pe El; nu invidia pe cel ce sporeşte în calea sa, după omul care face nelegiuirea. Părăseşte mânia şi lasă iuţimea; nu căuta să înşeli. Că cei ce înşeală de tot vor pieri; iar cei ce aşteaptă pe Domnul vor moşteni pământul. Şi încă puţin şi nu va mai fi păcătosul şi vei căuta locul lui şi nu-l vei afla. Iar cei blânzi vor moşteni pământul şi se vor desfăta de mulţimea păcii. Va urmări păcătosul pe cel drept şi va scrâşni asupra lui, cu dinţii săi. Iar Domnul va râde de el, că mai înainte vede că va veni ziua lui. Sabia au scos păcătoşii, întins-au arcul lor ca să doboare pe sărac şi pe sărman, ca să înjunghie pe cei drepţi la inimă. Sabia lor să intre în inima lor şi arcurile lor să se frângă. Mai bun este puţinul celui drept, decât bogăţia multă a păcătoşilor. Că braţele păcătoşilor se vor zdrobi, iar Domnul întăreşte pe cei drepţi. Cunoaşte Domnul căile celor fără păcat şi moştenirea lor pentru totdeauna va fi. Nu se vor ruşina în vremea cea rea şi în zilele de foamete se vor sătura. Că păcătoşii vor pieri, iar duşmanii Domnului, îndată ce s-au mărit şi s-au înălţat, s-au stins, ca fumul au pierit.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna, glasul 1 :

Cu porunca lui Dumnezeu Atotfăcătorul, cer nou se zi­deşte acum în pântecele Anei, din care va străluci Soarele neîn­serat, luminând toată lumea cu razele Dumnezeirii, cu preabogata îndurarere, Unul, Iubitorul de oameni.

Polieleul care se cântă la serbările Mamei Domnului

glasul al IV-lea

Cuvânt bun a răspuns inima mea.

Bucură-te, împărăteasă prealăudată,

Mama lui Hristos-Dumnezeu. Aliluia.

Spune-voi cântarea mea împăratului.

Bucură-te, împărăteasa îngerilor, stăpâna lumii. Aliluia.

Limba mea este trestie de scriitor, care scrie iscusit.

Bucură-te, vestire profeţilor şi mărirea patriarhilor. Aliluia.

Împodobită eşti cu frumuseţea mai mult decât fiii oamenilor.

Bucură-te, Fecioară dumnezeiască, mireasă stăpână. Aliluia.

S-a revărsat har pe buzele tale.

Bucură-te, imaculată, neîntinată, nevătămată, preasfântă. Aliluia.

De aeea, te-a binecuvântat, Dumnezeu în veac.

Bucură-te, speranţa celor disperaţi şi celor biruiţi ajutătoare. Aliluia.

Încinge- Te cu sabia peste coapsă, Puternice.

Cea plină de har, Domnul este cu tine şi prin tine cu noi. Aliluia.

Cu frumuseţea ta şi cu strălucirea ta.  Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Aliluia.

Încordează-ţi arcul, prosperă şi domneşte: Bucură-­te, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti între femei binecuvântată. Aliluia.

Pentru adevăr, blândeţe şi dreptate. Bucură-te, Marie, Doamna

noastră a tuturor, Domnul Puterilor este cu tine. Aliluia.

De aceea Te-a uns, Dumnezeule, Dumnezeul Tău. Bucură-te, scaun în chipul focului, mai preamărit decât cei în patru chipuri. Aliluia.

Cu untdelemnul bucuriei, mai mult decât pe părtaşii tăi. Bucură-te,

Marie, Doamna noastră a tuturor, bucură-te, Mama Vieţii. Aliluia.

A stat împărăteasa la dreapta Ta. Bucură-te, binecuvântată şi preamărită. Aliluia.

Îmbrăcată în haină aurită şi prea înfrumuseţată. Bucură­te, Născătoare de Dumnezeu, căci ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Aliluia.

Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă urechea ta. Bucură-te, raiule  preasfinte, bucură-te, mireasă nenuntită. Aliluia.

Şi uită pe poporul tău şi casa părintelui tău. Bucură-te, ceea ce eşti mai mare decât sfinţii, bucură-te, mireasă nenuntită. Aliluia.

Feţei tale se vor ruga mai-marii poporului. Preasfântă Fecioară, ascultă glasul netrebnicului tău rob şi suspinele inimii, ce ţi se aduc, totdeauna, îndreaptă-le, stăpână. Aliluia.

Voi aminti numele tău în tot neamul, zicând:

Preasfântă Fecioară, dumnezeiască mireasă, cântarea mea cea sărăcăcioasă primeşte-o şi lui Dumnezeu Celui Îndurat, ca bucurându-mă, să te măresc, cu totul lăudată. Aliluia.

Psalmul 50

Vv 3-5

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Spală-mă cu totul de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Imediat:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

            Cântarea a IX-a : Irmos.

Eva prin boala neascultării, blestem înăuntru a adus; iar tu Fecioară Născătoare de Dumnezeu, prin Copilul purtării în pântece, lumii binecuvânta- rea ai înflorit. Pentru aceasta toţi te mărim.

Scaunul cel preamărit se pu­ne înaintea Ziditorului; uşa cea mântuitoare se pregăteşte acum, păzindu-se bună pentru trece­rea Celui ce singur este Stăpân şi Ziditor, prin Care suntem aduşi la viaţa cea fără de sfârşit.

 După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea

Podobie: Cu spiritul în biserică…

Auzit-a Domnul, ca un milos­tiv, suspinul înţeleptei Ana şi i-a dăruit ei pe ceea ce este sin­gura neispitită de nuntă, care a strălucit marginilor lumii Lumi­na în chip de negrăit, pe care văzând-o dumnezeiescul şi stră­lucitul Ioachim, s-a minunat şi s-a bucurat.

Laudele

Psalmul 148

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El în cele înalte. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au facut, El a poruncit şi s-au zidit. Le-a aşezat în veac şi în veacul veacului. Porunca le-a pus şi nu o vor trece.

Stihira

glasul al 2-lea.

Bucuraţi-vă marginile pământului, toate ! Că iată Maica Zidi­torului tuturora se arată astăzi din pântece neroditor.

Mărire… Şi acum…, glasul al 2-lea :

Astăzi odrăslind împărăteasca porfiră a lui Ioachim, din ră­dăcina lui David, începe a creş­te floarea cea de taină, din care a răsărit Hristos, Dumnezeul nostru, Cel ce mîntuieşte sufle­tele noastre.

Apoi :

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!