Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (8.09.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 20

A lui David.

Doamne, întru puterea Ta se va veseli împăratul şi întru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătăţii, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viaţă a cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este mărirea lui întru mântuirea Ta, glorie şi mare cuviinţă vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe el întru bucurie cu faţa Ta. Că împăratul speră în Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu se va clinti. Mâna Ta se află peste toţi duşmanii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi cei ce Te urăsc pe Tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale; Domnul întru mânia Sa îi va tulbura pe ei, şi-i va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde şi sămânţa lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei ţinti capul lor. Înalţă-Te, Doamne, întru tăria Ta, cânta-vom şi vom lăuda puterile Tale.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii,

glasul al II-lea.

            Când Te-ai coborât la moarte, Cel ce eşti Viaţa cea fără de moarte, atunci iadul l-ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morţi din cele de dedesubt, toate Puterile cereşti au strigat: Dătătorule de viaţă, Hristoase Dumnezeul nostru, mărire Ţie.

Mărire… .Şi acum… .   al Serbării, glasul al IV-lea.

            Naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea; că din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru. Şi, dezlegând blestemul, a dat bi­necuvântare; şi, stricând moar­tea, ne-a dăruit nouă viaţă veşnică.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 9

Al lui David.

20-38

Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca să cunoască neamurile că oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe? Pentru ce treci cu vederea la vreme de
necaz? Când se mândreşte necredinciosul, se aprinde săracul; se prind în sfatu-
rile pe care le gândesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului lui, iar cel ce face strâmbătate, pe sine se binecuvântează. Întărâtat-a cel păcătos pe Dom-
nul, după mulţimea mâniei Lui; nu-L va căuta; nu este Dumnezeu înaintea lui. Întinate sunt căile lui în toată timpul; lepădate sunt judecăţile Tale de la faţa lui, peste toţi duşmanii lui va stăpâni. Că a zis întru inima sa: nu mă voi clinti din neam în neam, rău nu-mi va fi. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune şi de vicleşug; sub limba lui, osteneală şi durere. Stă la pândă în ascuns cu cei bo-
gaţi ca să ucidă pe cel nevinovat; ochii lui spre cel sărac privesc. Pândeşte din ascunziş, ca leul din culcuşul său; pândeşte ca să apuce pe sărac, pândeşte pe sărac ca să-l tragă la el. În laţul lui îl va smeri; se va pleca şi va cădea asupra lui, când va stăpâni pe cei săraci. Că a zis în inima lui: «Uitat-a Dumnezeu! Întors-a faţa Lui, ca să nu vadă până în sfârşit!» Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, înalţă-se mâna Ta, nu-i uita pe săracii Tăi până în sfârşit! Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu? Că a zis în inima lui: Domnul nu va cerceta! Vezi, pentru că Tu priveşti la necazuri şi la durere, ca să le iei în mâinile Tale; căci în Tine se încrede săracul, iar orfanului Tu i-ai fost ajutor. Zdrobeşte braţul celui păcătos şi  rău, păcatul lui va fi căutat şi nu se va aflu împărăţi-va Domnul în veac şi în veacul veacului! Pieriţi, neamuri, din pământul Lui. Dorinţa săracilor a auzit-o Domnul; la râvna inimii lor a luat aminte urechea Ta. Judecă pe sărac şi pe smerit, ca să nu se mai mândrească omul pe pământ.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

 

Glasul al II-lea.

Îngerul care stătea lângă mormânt, femeilor purtătoare de mir, le-a strigat: mirurile se cuvin morţilor, dar Hristos S-a arătat străin putreziciunii. Ci strigaţi: a înviat Domnul, dăruind lumii mare milă!

Mărire … .Şi acum … .  a Crucii şi a Născătoarei:

Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; pe tine te lăudăm, căci prin Crucea Fiului tău, iadul s-a ruinat şi moartea a fost omorâtă; noi cei morţi am înviat şi ne-am învrednicit vieţii; raiul am dobândit, desfătarea cea de odinioară. De aceea mulţumind, mărim pe Hristos Dumnezeul nostru, ca pe Cel puternic şi Unul mult-Îndurat .

Binecuvântările învierii.

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm­preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.

Pentru ce, din compătimire, miruri cu la­crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.

Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve­nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.

Mărire – A Treimii.

Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu­rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Ipacoiul

După patimă, mergând femeile la mormânt, ca să ungă cu mir trupul Tău, Hristoase Dumnezeule, au văzut îngeri în mormânt şi s-au înspăimântat; căci cuvânt au auzit  de la dânşii, că a înviat Domnul, dăruind lumii mare milă.

Antifonul II

Dacă n-ar fi Domnul în noi, cine ar fi în stare să se păzească nevătămaţi de duşmanul şi de ucigaşul de om?

Dinţilor lor nu da pe robul Tău, Mântuitorule; căci asemenea leului se pornesc asupra mea duşmanii mei.

Mărire … Şi acum …

În Sfântul Spirit este începutul a vieţii şi cinstea; căci pe toate cele zidite, ca cel care este Dumnezeu le întăreşte şi le păstrează în Tatăl, prin Fiul.

Prochimenul

Voi aminti numele Tău în tot neamul şi neamul.

Stih: Inima mea a răspus cuvânt bun.

Citire din Evanghelia după sfântul Luca: (1, 39-49, 56)

Şi în acele zile, sculându-se Ma­ria, s-a dus în grabă în ţinutul muntos, într-o cetate a seminţiei lui luda. Şi a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat pe Elisabeta.

Iar când a auzit Elisabeta salu­tarea Măriei, pruncul a săltat în pântece­le ei şi Elisabeta s-a umplut de Spirit Sfânt, şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi bine­cuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Şi fericită este aceea care a cre­zut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul, şi s-a bucurat spiritul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a privit spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toa­te neamurile. Că mi-a făcut mie mărire Cel Pu­ternic şi sfânt este numele Lui. Şi a rămas Maria împreună cu ea ca la trei luni; şi s-a întors la casa sa.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Imediat :

Cântarea IX.

Măreşte suflete al meu preamărită nasterea Mamei lui Dumnezeu

Străin lucru este mamelor fecioria, străină este şi fecioarelor naşterea de fii. Iar întru tine, Născătoare de Dumnezeu, amândouă s-au rânduit. Pentru aceasta toate seminţiile pământului pe tine neîncetat te mărim.

Măreste suflete al meu pe ceea ce s-a născut din cea sterilă, pe Fecioara Maria.

Ana, de Dumnezeu înţelep­ţită, ai născut, din pântece mai presus de speranţă şi de fă­găduinţă, floare de pom fecio­resc şi frumuseţea curăţiei cea crescută de Dumnezeu. Pentru aceasta, pe tine, toţi, ca pe ră­dăcina vieţii noastre şi Maică a Mamei Stăpânului, te fericim.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea Se bucură marginile lumii astăzi, întru naşterea ta, Fecioa­ră Marie Născătoare de Dumnezeu, mireasa cea nenuntită; căci prin tine defăimarea pă­rinţilor tăi pentru nenaşterea de fii s-a ridicat şi blestemul durerilor naşterii, al strămoaşei Eva, s-a dezlegat.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

Stihiră, glasul al II-lea.

Să spună iudeii, în ce chip ostaşii, străjuind, au pierdut pe Împăratul? De ce piatra n-a păzit pe Piatra vieţii? Sau pe Cel îngropat să-L dea, sau Celui care a înviat să se închine împreună cu noi, zicând: mărire mulţimii îndurărilor Tale, Mântuitorul nostru, mărire Ţie.

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Stihira serbării, glasul I

Ana, prea­mărit arătându-se, stâlpul înţelepciunii cel însu­fleţit şi locaşul cel luminos, care străluceşte cu harul, a născut cu adevărat dumnezeiasca înflo­rire a fecioriei, pe ceea ce este podoaba tuturor fecioarelor şi celor ce doresc feciorie, pe ceea ce în chip luminat dăruieşte tuturor credincioşilor mare milă.

Mărire…: a Serbării, glasul al VI-lea

Aceasta este ziua Domnului bucuraţi-vă, popoare; căci, iată, cămara Luminii şi cartea, Cu­vântului vieţii din pântece a ieşit, şi ceea ce s-a născut uşă către Răsărit aşteaptă intrarea Preo­tului cel mare. Singura care aduce pe singurul Hristos în lume, pentru mântuirea sufletelor noastre.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că prin cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta, cântând strigăm: Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit aşa, mărire ţie.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!