Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (8.05.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.  de 3 ori

Stih: Să se scoale Dumnezeu şi să se risipească duşmanii lui şi să fugă de la faţa lui, cei ce-1 urăsc pe el. (Ps 67,1)

Hristos a înviat din morţi…,

Stih: Precum se risipeşte fumul să se risipească, precum se topeşte ceara de faţa focului. (Ps 67,2a)

Hristos a înviat din morţi….

Stih: Aşa să piară păcătoşii de la faţa lui Dumnezeu iar drepţii să se veselescă. (Ps 67,2b.3a)

Hristos a înviat din morţi….

Stih: Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bu­curăm şi să ne veselim într-însa. (Ps 117,24)

Hristos a înviat din morţi….

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Hristos a înviat din morţi….

Rugăciune

Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt po­runcile tale; învaţă-ne pe noi, Dumnezeule, dreptatea ta, poruncile tale, şi îndreptările tale; luminează ochii minţii noastre, ca să nu adormim vreodată în păcate spre moarte; risipeşte toată negura de pe inimile noastre; dăruieşte-ne nouă soarele dreptăţii, şi nevătămată păzeşte viaţa noastră, cu pecetea sfântului tău Spirit; îndreptează paşii noştri în calea păcii; dă-ne, să vedem zorile zilei şi ziua întru bucurie, ca să-ţi înălţăm rugă­ciunile de dimineaţa. – Că a ta este stăpânirea, şi a ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Cântarea I. Glasul I

Ziua învierii, să ne luminăm, popoare! Pa­ştile Domnului, Paştile! căci din moarte la viaţă, şi de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de învingere.

Cântarea III.

Veniţi să bem băutură nouă făcătoare de minuni: nu din piatră seacă, ci din iz­vorul nestricăciunii, din Hristos cel ce a izvorât din mormânt, întru care ne întărim.

Sedelnele

Glasul al II-lea:

Podobie: Cele de sus căutând …

Miresme aducând femeile cu căldură la mormânt, Mântuito­rule, se bucurau cu sufletele de strălucirea îngerului şi Te vesteau pe Tine Dumnezeu a toate şi discipolilor ziceau: cu adevărat a înviat din mormânt Viaţa tuturor!

Mărire … Şi acum … , acelaşi glas:

Ceata discipolilor Tăi, împreună cu femeile purtătoare de mir, se bucură într-un glas că sărbătoare de obşte împreună cu dânsele serbează, întru mărirea şi onoarea Învierii Tale. Şi printr-înşii şi noi Îţi spunem Ţie: Iubitorule de oameni, dă poporu­lui Tău mare milă!

Cântarea IV.

La dumnezeiasca strajă, de Dumnezeu grăi­torul Avacum să stea împreună cu noi, şi să arate pe îngerul cel purtător de lumină, care a grăit luminat: astăzi este mântuirea lumii; că a înviat Hristos, ca un atotputernic.

Cântarea V.

Să alergăm dis-de-dimineaţă, şi în loc de mir, cântare să-i aducem Stăpâ­nului, şi să vedem pe Hristos, Soarele drep­tăţii, tuturor viaţă răsărind.

Cântarea VI.

Coborâtu-te-ai întru cele mai de jos ale pământului, şi ai sfărâmat încuietorile cele veşnice, care-i ţineau pe cei legaţi, Hris­toase, şi a treia zi, precum Iona din chit, ai înviat din mormânt.

Condacul Paştilor

De Te-ai şi coborât în mormânt, Cel care eşti fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit şi ai înviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor purtătoare de mir: bucuraţi-vă! Şi apostolilor Tăi pace dăruindu-le Cel care dai celor căzuţi ridicare.

Icosul

Pe Soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt L-au întâmpinat, către dimineaţă, căutându-L ca pe o zi, femeile purtătoare de mir, şi una către alta ziceau: o, prietenelor! Veniţi să ungem cu, miresme Trupul cel de viaţă purtător şi îngropat, Trupul care L-a înviat pe Adam cel căzut, Care zace în mormânt. Să mergem, să ne grăbim ca şi Magii, să ne închinăm şi să-i aducem miruri, în loc de daruri, Celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfăşurat;  să plângem şi să spunem: o, Stăpâne, ridică-Te! Cel ce dai celor căzuţi ridicare.

Apoi :

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

A înviat Isus, precum a zis mai înainte, dăruindu-ne viaţă veşnică şi mare îndurare.

Cântarea VII.

Cel ce a mântuit pe tineri din cuptor, făcându-se om, pătimeşte ca un muritor, şi prin patimă, pe cel muritor îl îmbracă în podoaba nestricăciunii: cel ce unul este binecuvântat, Dumnezeul părinţilor, şi prea­mărit.

Cântarea VIII.

Această aleasă şi sfântă zi, una a Sâmbe­telor, împărăteasa şi doamna, a solemnităţilor solemnitate este şi sărbătoare a sărbăto­rilor: întru care binecuvântăm pe Hristos în veci.

Cântarea IX.

Luminează-te, luminează-te, noule Ieru­salime: că mărirea Domnului peste tine a strălucit. Saltă acum şi te bucură, Sioane! Iar tu, curată Născătoare de Dumnezeu, veseleşte-te, întru învierea Fiului tău.

Luminătoarea,

Paştilor

Cu trupul adormind, ca un muritor, Împărate şi Doamne, a treia zi ai înviat, pe Adam din stricăciune ridicându-l şi moartea pierzând-o, Paştile nestricăciunii, lumii de mântuire.

Laudele

Psalmul 148

vv. 13-14

Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului care se apropie de El.

Apoi :

Stihiri glasul al VIII-lea

Părinte de Dumnezeu înţelepţite Arsenie, de valul lumesc deosebindu-te, la înălţimea cea mai presus de lume te-ai urcat, singurul izvor al bunătăţilor dorindu-l, la singură dorirea cea adevărată ai ajuns. Cu ale cărei străluciri, fericite, luminat fiind, din negura păcatelor cu rugă­ciunile tale, scoate-ne pe noi.

Atotputernice Doamne, mărire Ţie.

Mărire…: a sfântului apostol Ioan, glasul al VIII-lea.

Evanghelistule Ioane, cel ce eşti întocmai cu îngerii, iubitorule de feciorie, de Dumnezeu cuvântătorule, cel de Dumnezeu învă­ţat, cu dreapta credinţă lumii preacurata coastă şi sângele şi apa ce au curs le-ai predicat, întru care viaţa veşnică dobândind sufletelor noastre.

Şi acum…:  glasul al V-lea

Ziua învierii! Şi să ne luminăm cu prăznuirea, şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm. Să zicem: fraţilor; şi celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru înviere. Şi aşa să strigăm: Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.  de 3 ori

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!