Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (7.11.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 87

Al fiilor lui Core.

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă; am ajuns ca un om neajutorat, între cei morţi liber, ca nişte oameni răniţi ce dorm în mormânt, de care nu Ţi-ai mai adus aminte şi care au fost lepădaţi din mâna Ta. M-au pus în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate şi în umbra morţii. Asupra mea s-a întărâtat mânia Ta şi toate valurile Tale le-ai adus spre mine. Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine, ajuns-am urâciune lor. Închis am fost şi n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de suferinţă. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua, întins-am către Tine mâinile mele.  Oare morţilor vei face minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta şi adevărul Tău în locul
pierzării? Oare se vor cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi dreptatea Ta în
pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat şi dimineaţa rugăciunea mea Teva întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu şi întorci faţa Ta de la mine? Sărac sunt eu şi în osteneli din tinereţele mele, înălţat am fost, dar m-am
smerit şi m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale şi înfricoşările Tale m-au tulburat, înconjuratu-m-au ca apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe vecin, iar pe cunoscuţii mei de ticăloşia mea.

Şi iarăşi: Doamne, Dumnezeul mân­tuirii mele,

ziua am strigat, şi noaptea, înaintea ta.

Pătrundă la tine rugăciunea mea:

pleacă urechea ta spre ruga mea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea X.

Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin pocăinţă, iertare ai dăruit oamenilor, şi pildă a cunoaşterii de păcate, şi a mărturi­sirii, ne-ai arătat pocăinţa profetului David spre iertare: însuţi, Stăpâne, pe noi cei că­zuţi în multe şi mari greşeli, miluieşte-ne după mare mila ta, şi după mulţimea îndu­rărilor tale curăţă fărădelegile noastre. Că ţie ţi-am greşit, Doamne, celui ce ştii şi cele nearătate şi ascunse ale inimilor oa­menilor, şi celui ce singur ai putere, de a ierta păcatele; şi inimă curată zidind întru noi, şi cu spirit stăpânitor întărindu-ne, şi bucuria mântuirii tale arătându-ne-o, nu ne lepăda de la faţa ta: ci binevoieşte, ca un bun şi iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă, să-ţi aducem jertfă de dreptate, şi prinos, întru sfintele tale altare. – Cu mila, şi cu îndurările, şi cu iu­birea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună binecuvântat eşti, cu preas­fântul, şi bunul, şi de viaţă Făcătorul Tău Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii ve­cilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Tropar

glasul al IV-lea.

            Martirii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Mărire…, a cuviosului, glasul al II-lea :

Cu rugăciunile cele cu prive­ghere, întru curgerile lacrimilor coloana ţi-ai udat şi cu suspinurile cele din adâncuri, spre însu­tite ostenele l-ai făcut roditor. Şi ai fost păstor, tuturor dând iertare. Cuvioase Lazăre, părin­tele nostru, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufle­tele noastre.

Şi acum…, a Născătoarei :

            Firii celei dumnezeieşti ne-am făcut părtaşi prin tine, de Dumnezeu Născătoare, pururi Fecioară; că pe Dumnezeu întrupat L-ai născut nouă. Pentru aceasta, după datorie, pe tine toţi cu bună-credinţă te mărim.

Psalm din catismele de la rând

Psalmul 101

Rugăciunea unui necăjit.

16-29

Şi se vor teme neamurile de nu­mele Domnului şi toţi împăraţii pămân­tului de mărirea Ta. Că va zidi Domnul Sionul şi Se va arăta întru gloria Sa. A privit spre rugăciunea celor umiliți şi n-a dispreţuit cererea lor. Să se scrie acestea pentru neamul ce va să vină şi poporul ce se zideşte va lăuda pe Domnul; că a privit din înălţimea cea sfân­tă a Lui, Domnul din cer pe pământ a privit, ca să audă suspinul celor legați, să dezlege pe fiii celor omorâţi, să vestească în Sion numele Domnului şi lauda Lui în Ierusalim, când se vor aduna popoarele îm­preună şi împărăţiile, ca să servească Domnului. Zis-am către Dumnezeu în calea tăriei Lui: Vesteşte-mi puţinătatea zilelor mele. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, că anii Tăi, Doamne, sunt din neam în neam. Dintru început Tu, Doamne, pă­mântul l-ai întemeiat şi lucrul mâinilor Tale sunt cerurile. Acelea vor pieri, iar Tu vei rămâ­ne, şi toţi ca o haină se vor învechi şi ca un veşmânt îi vei schimba şi se vor schimba. Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu se vor împuţina. Fiii robilor Tăi vor locui pământul lor şi seminţia lor întotdeauna va propăşi.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al II-lea.

Dumnezeu, din îndurare sărăcind, v-a trimis pe voi, apostolilor, în lume îmbogăţitori, ca prin sărăcia predicării să arătaţi celor de la margini avuţia cea cerească; prin aceştia îmbogăţindu-ne cu credinţa cea dumnezeiască, lăudăm cu dreaptă credinţă dumnezeiasca voastră amintire.

Psalmul 50

Vv. 12-15

Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Spirit drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Spiritul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu Spirit stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.

 

Imediat :

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 50-51

A făcut tărie cu braţul său Domnul; i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor.

Apoi: Cântarea a IX-a : Irmos:

Pe Dumnezeu Cuvântul cel din Dumnezeu, Care cu nespusă înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam cel căzut rău prin mâncare întru stricăciune, din Sfântă Fecioară în chip de nespus întrupându-Se pentru noi credincioşii, cu un gând întru laude îl mărim.

Mărirea cea curgătoare şi bo­găţia cea nestătătoare martirii lăsând-o pe pământ, Hristoase, pe Tine strălucirea măririi şi bo­găţia cea nemişcată aflându-Te, moştenesc eternele bunătăţi, după demnitate cu cântări fără de tăcere mărindu-Te pe Tine.

Blânzi ca mieii se apropiau de tine şi leii şi urşii, Lazăre, te­melia şi podoaba cuvioşilor. Pentru aceea ne rugăm ţie noi, fiii tăi, înfrânează toată pornirea tuturor celor ce ne împresoară pe noi ca nişte lei.

 

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi:

Luminătoarele.

Cei ce staţi înaintea scaunului lui Hristos, Celui cu totul îndu­rător, treizeci şi trei de turnuri ale Bisericii celei nesurpate; cu rugăciunile voastre, sfinţilor, pă­ziţi toată lumea şi pe cei ce vă onorează pe voi şi celebrează lu­minată amintirea voastră, pur­tătorilor de lupte.

Mărire…, a cuviosului:

Din pântecele maicii tale te-a sfinţit pe tine Ziditorul şi te-a fă­cut locaş Spiritului Sfânt. Pentru aceea te-a arătat, gânditorule de Dumnezeu, luminător sihaştri­lor, pe care i-ai îndreptat din în­tunericul greşelilor către lumina poruncilor lui Dumne­zeu, Lazăre, şi i-ai adus către Hristos; Căruia roagă-te, să mântuiască pe cei ce te laudă pe tine.

Şi acum…, a Născătoarei:

Minte te-a văzut odinioară profetul, Fecioară, din care s-a tăiat fără de mâini omeneşti piatra care a sfărâmat altarele idolilor şi coloanele demonilor, dumnezeiască mireasă. Pe aceea roag-o să sfărâme şi pe idolii cei tulburători ai minţii mele, şi să ridice cu înţelegere în inima mea chipul ei.

Laudele

Psalmul 149

vv. 1-4

Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. Să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut, iar fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor. Să laude numele Lui în horă; în timpane şi în psaltire să-I cânte Lui. Că iubeşte Domnul poporul Său şi va înălţa pe cei blânzi şi-i va salva.

Mărire…, glasul al VI-lea :

Cuvioase părinte, în tot pământul a ieşit vestea faptelor tale. Pentru aceasta în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale, tabe­rele demonice le-ai făcut să pia­ră, şi ai ajuns cetele îngereşti, a căror viaţă fără prihană ai ur­mat; având îndrăznire către Hristos Dumnezeu, cere pace sufletelor noastre.

Şi acum…, a Născătoarei :

Ceea ce eşti schimbare celor scârbiţi, şi liberare celor nepu­tincioşi, Născătoare de Dumne­zeu Fecioară, scapă cetatea şi poporul dreptcredincios, pa­cea celor din războaie, liniştea celor înviforaţi, singura ocro­titoare a credincioşilor.

 

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Şi să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi, şi lucrurile mâinilor noastre le îndreptează.

Stihiră

 Glasul al II-lea.

Noi, cei ce cu fapte nedrepte ne războim în toate părţile şi la Tine scăpăm, Cel ce eşti Dumnezeul cel adevărat, ruga discipolilor Tăi îţi aducem, zicând: Mântuieşte-ne, Stăpâne, că pierim; arată şi acum duşmanilor noştri, rugămu-ne, că acoperi pe popor şi mântuieşti din pericole, cu rugăciunile apostolilor, trecând cu vederea păcatele, pentru multă bunătate, Doamne, mărire Ţie!

Mărire…, glasul al VIII-lea.

Mulţimile credincioşilor, pe tine, îndreptătorule, te onorăm, La­zăre, părintele nostru; că prin tine am învăţat a umbla pe că­rarea cea dreaptă. Fericit eşti, că lui Hristos ai servit şi ai învins puterea duşmanului. Cel ce eşti cu îngerii împreună-vorbitor, cu drepţii şi cu cuvioşii împreună- locuitor, cu care roagă-te Domnului să mântuiască sufletele noastre.

Şi acum…,  a Născătoarei.

Acoperământul tău, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, medicină sufletească este, că întru el scăpând, de neputinţele sufleteşti ne vindecăm.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!