Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (8.07.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 3.

Doamne, cât s-au înmulţit, cei ce mă necăjesc

mulţi împotriva mea se ridică.

Mulţi zic sufletului meu:

nu este lui mântuire, întru Dumnezeul lui.

Iar tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti,

gloria mea, şi cel ce înalţi capul meu.

Cu glasul meu către Domnul am strigat,

şi din muntele lui cel sfânt m-a auzit.

Culcatu-m-am şi am adormit;

deşteptatu-m-am  iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.

Nu mă voi teme de miile de mulţimi:

de cei ce din toate părţile mă împresoară.

S

coală-Te, Doamne:

mântuieşte-mă, Dumnezeul meu.

Că tu ai bătut pe toţi cei ce zadarnic mă duşmănesc:dinţii celor păcătoşi i-ai zdrobit.

A Domnului este mântuirea;

şi peste poporul tău vină binecuvântarea ta.

Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit; deştep­tatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciune.

Te lăudăm, Îţi cântăm, te binecuvântăm, şi Îţi mulţumim ţie, Dumnezeul părinţilor noştri, că ne-a trecut umbra nopţii, şi ne-ai arătat iarăşi lumina zilei; ci ne rugăm bunătăţii tale: fii milostiv păcatelor noastre, şi pri­meşte rugăciunea noastră, întru mare mila ta; că la tine scăpăm, la Dumnezeul cel mi­lostiv şi atotputernic. Străluceşte în ini­mile noastre soarele cel adevărat al drep­tăţii tale; luminează mintea noastră, şi sim­ţurile toate le păzeşte, ca umblând ca ziua cu bunăcuviinţă pe calea poruncilor tale, să ajungem la viaţa cea veşnică -pentru că la tine este izvorul vieţii şi să ne învrednicim a fi întru desfătarea luminii tale celei neapropiate. – Că tu eşti Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, si în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul,

glasul al VIII-lea :

Nu de la oameni, ci de la Dumnezeu primind chemare, sfinte, ai lăsat credinţa părin­tească cea rea, şi slujbele cele orânduite; şi râvnind după Hristos ca un al doilea Pavel, ai sufe­rit multe osteneli şi răni. Şi pri­mind acum cununa cea promisă, mare Martire Procopie, roagă-te lui Hristos-Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 Mărire…, Şi acum…, A Născătoarei de Dumnezeu, glasul I:

            Minunea minunilor văzând-o întru tine, ceea ce eşti plină de har, făptura se bucură; că ai conceput fără sămânţă şi ai născut, în chip de negrăit, pe Cel pe Care căpeteniile cetelor îngereşti a-L vedea nu pot. Pe Acela roagă-L pentru sufletele noastre.

Psalm din catismele zilei:

Psalmul 32

A lui David. La evrei, fără titlu.

Bucuraţi-vă, drepţilor; celor drepţi li se cuvine laudă. Lăudaţi pe Domnul în alăută în psaltire cu zece strune cântaţi-I Lui. Cântaţi-I Lui cântare nouă, cântaţi-I frumos, cu strigăt de bucurie. Că drept este cuvântul Domnului şi toate lucrurile Lui întru credinţă. Iubeşte milostenia şi judecata Domnul; de mila Domnului plin este pământul. Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit şi cu spiritul gurii Lui toată puterea lor. Adunat-a ca într-un burduf apele mării, pus-a în vistierii adâncurile. Să se teamă de Domnul tot pământul şi de El să se cutremure toţi locuitorii lumii. Că El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit.

Domnul risipeşte sfaturile neamurilor, leapădă gândurile popoarelor şi defaimă sfaturile căpeteniilor. Iar sfatul Domnului rămâne în veac, gândurile inimii Lui, din neam în neam. Fericit este neamul căruia Dom­nul este Dumnezeul lui, poporul pe care l-a ales de moştenire Lui. Din cer a privit Domnul, văzut-a pe toţi fiii oamenilor. Din locaşul Său, cel gata, privit-a spre toţi cei ce locuiesc pământul, Cel ce a zidit îndeosebi inimile lor, Cel ce pricepe toate lucrurile lor. Nu se mântuieşte împăratul cu oştire multă şi uriaşul nu se va mântui cu mulţimea tăriei lui. Mincinos este calul spre scăpare şi cu mulţimea puterii lui nu te va scăpa. Iată, ochii Domnului spre cei ce se tem de El, spre cei ce speră în mila Lui, ca să scape de moarte sufletele lor şi să-i hrănească pe ei foamete. Şi sufletul nostru aşteaptă pe Dom­nul, că ajutorul şi apărătorul nostru este. Că în El se va veseli inima noastră şi în numele cel sfânt al Lui am sperat. Fie, Doamne, mila Ta spre noi precum am sperat şi noi întru Tine.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul I

În păcate fiind conceput eu, păcătosul, nu cutez să privesc la înălţimea cerului, ci sprijinindu-mă pe iubirea Ta de oameni, strig: Dumnezeule, milostiv fii mie, şi mă mântuieşte.

Psalmul 50

Vv 3-5

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Spală-mă cu totul de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos. Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine muntele cel netăiat, Fecioară, s-a tăiat, adunând firile cele deosebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Pe cei care celebrează cu bucurie, sfântă amintirea ta, scapă-i, de toată îngrozirea, de toată boala, de tot pericolul, Procopie, cu sfintele tale rugăciuni cele către Domnul şi Ziditorul.

 După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea

Chemarea ta, Procopie, ţi-a fost din cer, ca şi a lui Pavel, asemenea căruia după purtarea numelui adăugându-te, ai adus Domnului cete de martiri cu care împreună te rogi pentru cei ce te laudă pe tine.

Laudele

Psalmul 148

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El în cele înalte. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au facut, El a poruncit şi s-au zidit. Le-a aşezat în veac şi în veacul veacului. Porunca le-a pus şi nu o vor trece.

Mărire… : glasul al VIII-lea.

Primind de la Dumnezeu che­mare ca şi Pavel, martire Pro­copie, şi adăugându-te în Dum­nezeu, cu speranța crucii ai ru­şinat bărbăteşte credinţa cea rea a tiranilor, cruzimea şi chinuri­le. Drept aceea luptându-te cu duşmanii cei nevăzuţi, ai stat împotriva păcatului până la sânge luptându-te, şi neîncetat te rogi Mântuitorului şi Dumnezeu, să dăruiască lumii pace şi sufle­telor noastre mare milă.

Şi acum…, A Născătoarei de Dumnezeu:

Stăpână primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne mântuieşte pe noi din toată nevoia şi întristarea.

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.

Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta, Doamne, şi ne-am bucurat, şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit pe noi, pentru anii în care am văzut rele. Şi priveşte spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează-i pe fiii lor.

Stihiră de umilinţă, glasul I.

Lumea cealaltă te aşteaptă, suflete, şi Judecătorul va scoate spre arătare faptele ta­le cele ascunse şi rele. Deci nu întârzia întru cele de ai­ci, ci apucă înainte, strigând către Judecătorul: Dumnezeule, milostiv fii mie şi mă mântuieşte.

Mărire…: glasul al VI-lea.

Veniţi toate marginile pământului să alcătuim ceată spirituală cântând cu glas de trâmbiță, şi să aducem cântări de mulţumire, zicând: Bucură-te ostaşule al lui Hristos, martire Procopie, că pentru dragostea Lui ai pătimit, fericite; bucură-te cel ce ţi-ai dat trupul la răni cumplite, pentru eterna şi cu adevărat fericita viaţă; bucură-te cel ce cu suflet nesăţios neîncetat te îndulceşti de Hristos Dumnezeul nostru. Pentru aceas­ta roagă-te pentru cei ce cu cre­dinţă celebrează mărită amintirea ta, ca să se scape de toată mânia si stricăciunea si nevoia.

Şi acum…, A Născătoarei de Dumnezeu, glasul I:

Ceea ce eşti mai sfântă decât toate puterile cele sfinte şi mai onorată decât toată zi­direa, Născătoare de Dum­nezeu, Stăpâna lumii, care ai născut pe Mântuitorul, scapă-ne pe noi de noia­nul păcatelor şi de pri­mejdii, ca o bună, cu rugă­ciunile tale.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!