Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (7.05.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte, viaţă dăruindu-le ! (de trei ori)

Psalmul 62.

Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi gloria Ta. Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele Te vor lăuda. Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de măduvă şi de grăsime să se sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu şi  sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pământului; da-se-vor în mâinile sabiei, pradă vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce vorbesc nedreptăţi.

Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la tine, că ai fost ajutorul meu, şi sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucura.

Lipitu-s-a de tine sufletul meu,

şi dreapta ta m-a sprijinit.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 9.

Străluceşte în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoştinţei dumnezeirii tale, şi deschide ochii minţii noastre spre înţelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi şi frica fericitelor tale porunci, ca toate pof­tele trupului călcându-le, viaţă sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bună-plăcerea ta gândind şi făcând. – Că tu eşti sfinţirea şi luminarea noastră, şi ţie mă­rire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. –

Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Tropar, glasul al 8-lea.

Chipul Crucii Tale acum mai mult decât soarele a strălucit, care de la Sfântul Munte până la locul Căpăţânii o ai întins, şi într-însa a Ta putere, Mântuitorule, ai luminat, printr-însa întărind şi pe binecredincioşii împăraţi,  pe care îi şi mântuieşte totdeauna în pace, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Hristoase Mântuitorule, mântuieşte-ne şi pe noi.

Mărire… Şi acum…, glasul al 2-lea.

Stând lângă mormânt, îngerul a grăit Mironosiţelor femei: Mirurile se cuvin morţilor, dar Hristos S-a arătat străin putreziciunii. Ci strigaţi: A înviat Domnul, dăruind lumii mare milă!

Psalm din catismele zilei.

Psalmul 71

Al lui David.

Dumnezeule, judecata Ta dă-o împăratului şi dreptatea Ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul Tău cu dreptate şi pe săracii Tăi cu judecată. Să aducă munţii pace poporului Tău şi dealurile dreptate. Judeca-va pe săracii poporului va milui pe fiii săracilor şi va umili pe clevetitor. Şi se vor teme de Tine cât va fi soarele şi cât va fi luna, din neam în neam. Se va coborâ ca ploaia pe lână şi ca picăturile ce cad pe pământ. Răsări-va în zilele lui dreptatea mulţimea păcii, cât va fi luna. Şi va domni de la o mare până în alta şi de la râu până la marginile lumii. Înaintea lui vor îngenunchea Etiopienii şi duşmanii lui pământul vor linge. Împăraţii Tarsisului şi insulele daruri vor aduce, împăraţii Arabilor şi ai reginei Saba prinoase vor aduce. Şi se vor închina lui toţi împăraţii pământului, toate neamurile lui îi vor servi. Că l-a scăpat pe sărac din mâna celui puternic şi pe sărmanul care n-avea ajutor; va avea milă de sărac şi de sărman şi sufletele săracilor va mântui; de camătă şi de asuprire va scăpa sufletele lor şi scump va fi numele lor înaintea lui. Şi va fi viu şi se va da lui din aurul Arabiei şi se vor ruga pentru el pururi; toată ziua îl vor binecuvânta pe el. Fi-va belşug de pâine pe pământ până-n vârful munţilor; pomii roditori se vor înălţa ca cedrii Libanului; şi vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie; cât va fi soarele va fi amintit numele lui. Se vor binecuvânta întru el toate seminţiile pământului; toate neamurile îl vor ferici pe el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, singurul Care face minuni. Binecuvântat este numele măririi Lui în veac şi în veacul veacului. Tot pământul se va umple de mărirea Lui. Amin. Amin.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori.

Sedealna,

 glasul  al 2-lea.

La mormântul Tău, Mântuitorule, venind cinstitele Mironosiţe, se grăbeau să Te ungă pe Tine, Stăpânul, cu miresme, ca pe un muritor. Dar un înger le-a vestit lor bucurie: A înviat Domnul! Pentru aceasta predicaţi Apostolilor învierea Lui din mormânt, cea cu adevărat înfricoşătoare.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne închinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea lui: că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

 

Psalmul 50

             Vv 9-11

Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le.

Condacul sfântului, glasul al 4-lea:

În pâraiele sângerărilor tale, martire Acachie, ai înecat pe duşmanul, ruşinând toate oştirile tiranilor. Şi ajungând la cetele cele fără trupuri ale îngerilor, ai primit cununa cea neveştejită a neputreziciunii. Pentru aceasta prin rugăciunile tale, scapă-ne pe noi din peri-cole.

Condacul Crucii, glasul al 8-lea:

O, de trei ori fericită şi preacinstită Cruce, pe tine lăudându-te şi închinându-mă ţie, acum mă sfinţesc; pe care Hristos înălţându-Se, a mântuit lumea. Deci întâmpină şi mă mântuieşte cu puterea ta şi din toate nevoile mă liberează, ca să strig ţie:

Bucură-te lemn fericit.

Icos

Deschide-mi gura, împărate al veacurilor, luminează-mi mintea şi cugetul, şi-mi sfinţeşte sufletul, ca să laud, Cuvinte, cinstitul Tău lemn. Trimite-mi Spiritul Tău şi mă învaţă, ca să strig cu dragoste: Bucură-te Cruce, mărirea lumii; bucură-te Cruce, puterea Bisericii; bucură-te turnul preoţilor cel neclintit; bucură-te coroana cea scumpă a împăraţilor; bucură-te sceptrul Împăratului tuturor şi Ziditorului a toate; bucură-te că ai primit a Se pironi pe tine Hristos ; bucură-te mângâierea cea mare a celor întristaţi; bucură- te arma cea neînvinsă în războaie ; bucură-te Cruce bună podoaba îngerilor; bucură-te Cruce ajutătoarea credincioşilor ; bucură-te prin care s-a zdrobit iadul; bucură-te prin care am înviat toţi; bucură-te lemn fericit.

Sinaxar

În această lună, în ziua a şaptea, amintirea Arătării pe cer a Sfintei Cruci la Ierusalim şi a Sfântului martir Acachie.

Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne, îndură-Te de noi şi ne mântuieşte. Amin.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 48-49

Că mi-a făcut lucruri mărite cel puternic şi sfânt este numele lui. Mila lui este din neam în neam spre cei care se tem de El.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi:

Luminătoarea

Crucea este păzitoare a toată lumea, Crucea podoaba Bisericii, Crucea stăpânirea împăraţilor, Crucea întărirea credincioşilor, Crucea mărirea îngerilor, şi demonilor rană.

Laudele

Psalmul 148

vv. 13-14

Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului care se apropie de El.

Mărire…, Şi acum…, glasul 1:

Cu frică au venit femeile la mormânt, sârguindu-se să ungă cu miresme trupul Tău şi, negăsindu-l, se mirau între ele, necunoscând învierea. Dar un înger a stat înaintea lor şi le-a zis: A înviat Hristos, dăruindu-ne nouă mare milă.

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.

Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Mila şi adevărul s-au întâmpinat, dreptatea şi pacea s-au sărutat.

Mărire …, Şi acum … , glasul al 5-lea:

Pe Tine, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, coborându-Te de pe lemn Iosif, împreună cu Nicodim, şi văzându-Te mort, gol şi neîngropat, cuprins fiind de jale plină de milă, tânguindu-se, zicea: Vai mie, prea dulce Isuse! Pe Tine cu puţin mai-nainte soarele văzându-Te răstignit pe Cruce, cu întuneric s-a înfăşurat şi pământul de frică s-a cutremurat şi catapeteasma tempului s-a sfâşiat; dar, iată, Te văd acum de voie supunându-Te morţii pentru mine. Cum Te voi îngropa, Dumnezeul meu? Sau cum Te voi înfăşura în giulgiuri? Cu ce mâini mă voi atinge de trupul Tău cel neîntinat? Sau ce cântări voi cânta plecării Tale dintre noi, îndurate? Măresc patimile Tale; cu cântări laud îngroparea Ta, împreună cu învierea, cântând: Doamne, mărire Ţie!

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Apoi imediat:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!