Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (7.04.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 3.

Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se ridică împotriva mea; Mulţi zic sufletului meu: «Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui!» Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, mărirea mea şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; m-am ridicat căci Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care din toate părţile mă înconjoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă Dumnezeul meu, că tu ai bătut pe cei ce mă duşmănesc în deşert; dinţii păcătoşilor i-ai zdrobit. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.

Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit; deştep­tatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 7.

Dumnezeule si Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, cel ce ne-ai ridicat din aşter­nuturile noastre, şi împreună ne-ai adunat la ceasul rugăciunii: dă-ne har întru deschi­derea gurii noastre, şi primeşte ale noastre mulţumiri cele după putinţă; şi ne învaţă îndreptările tale; pentru că a ne ruga, precum se; cuvine, nu ştim, de nu ne vei povăţui tu, Doamne, cu Spiritul tău cel sfânt. Pentru aceasta ne rugam ţie: orice am greşit până in ceasul de acum, cu cuvântul, sau cu lu­crul, sau cu gândul, cu voia sau fără de voie, slăbeşte, lasă, iartă. Că de te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că la tine este mântuirea. Tu singur eşti sfânt, ajutător puternic, păzitor al vieţii noastre, şi întru tine este cântarea noastră pururi. – Fie stăpânirea împără­ţiei tale pururi binecuvântată şi preamă­rită, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Aliluia (de 3 ori)

Din timpul nopţii aleargă spiritul meu către Tine Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile Tale pe pământ.

Dreptate vă învăţaţi toţi cei ce locuiţi pe pământ.

Pizmuire va cuprinde pe poporul cel neînvăţat şi acum focul pe cei potrivnici va mânca.

Adaugă lor rele, Doamne, adaugă rele celor măriţi ai pământului.

Aliluia.

Troparele Treimice, glasul al 8-lea

Spre cer inimile având, cetelor îngereşti să urăm şi cu frică la Cel ce nu ia mită să cădem, laudă de biruinţă strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; cu ocrotirile celor fără de trup, îndură-Te de noi.

Mărire…

Heruvimii, neîndrăznind a privi la Tine, zburând strigă cu înălţare de vers cântarea dumnezeiască a glasului celui întreit-sfânt; cu care şi noi strigăm Ţie: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, îndură-Te de noi.

Şi acum…

Fiind robiţi de mulţimea greşealelor noastre şi neîndrăznind a privi la înălţimea Ta, plecăm sufletul şi trupul, şi cu îngerii cântare strigăm Ţie: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu,     îndură-Te de noi.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 36

A lui David.

21-40

Împrumută păcătosul şi nu dă înapoi, iar dreptul se îndură şi dă. Că cei ce-L binecuvântează pe El vor moşteni pământul, iar cei ce-L blesteamă pe El, de tot vor pieri. De la Domnul paşii omului se îndreptează şi calea lui o va voi foarte. Când va cădea, nu se va zdruncina, că Domnul întăreşte mâna lui. Tânăr am fost şi am îmbătrânit şi n-am văzut pe cel drept părăsit, nici seminţia lui cerând pâine; toată ziua dreptul miluieşte şi împrumută şi seminţia lui binecuvântată va fi. Fereşte-te de rău şi fă binele şi vei trăi în veacul veacului. Că Domnul iubeşte judecata şi nu va părăsi pe cei cuvioşi ai Săi; întotdeauna vor fi păziţi. Iar cei fără de lege vor fi alungaţi şi seminţia necredincioşilor va fi stârpită. Iar drepţii vor moşteni pământul şi vor locui în veacul veacului pe el. Gura dreptului va deprinde înţelepciunea şi limba lui va vorbi judecată. Legea Dumnezeului său în inima lui şi nu se vor împiedica paşii lui. Priveşte în ascuns păcătosul pe cel drept şi caută să-l omoare pe el; iar Domnul nu-l va lăsa pe el, în mâinile lui, nici nu-l va condamna, când se va judeca cu el. Aşteaptă pe Domnul şi păzeşte calea Lui! Şi te va învăţa pe tine ca să moşteneşti pământul; când vor pieri păcătoşii vei vedea. Văzut-am pe cel necredincios fălindu-se şi înălţându-se ca cedrii Libanului. Şi am trecut şi iată nu era şi l-am căutat pe el şi nu s-a aflat locul lui. Păzeşte nerăutatea şi caută dreptatea, că urmaşi are omul făcător de pace. Iar cei fără de lege vor pieri deodată şi urmaşii necredincioşilor vor fi stârpiţi. Iar mântuirea drepţilor de la Domnul, că apărătorul lor este în vreme de restrişte. Şi-i va ajuta pe ei Domnul şi-i va scăpa pe ei şi-i va scoate pe ei din mâna păcătoşilor şi-i va mântui pe ei că au sperat în El.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul 1

Răsturnând piatra împietririi de pe inima mea, Doamne, ridică sufletul meu cel omorât de patimi, Bunule, şi mă învrednicește să-ţi aduc, Stăpâne, cu umilinţă stâlpări de fapte bune, ca Biruitorului iadului; ca să dobândesc viaţa cea veşnică, lăudând puterea şi milostivirea Ta, Unule, Iubitorule de oameni.

Mărire…, Şi acum…, a Născătoarei:

Minunea minunilor văzând în tine, făptura se bucură, ceea ce eşti plină de har; că ai zămislit fără sămânţă şi ai născut în chip de negrăit pe Cel pe Care nu pot să-l vadă mai-marii cetelor îngereşti. Pe Care roagă-L, Născătoarea de Dumnezeu, pentru sufletele noastre.

CUVÂNTUL VII: PLÂNSUL CARE PRODUCE BUCURIE

Sfântul Ioan Scărarul

12

Iar ceea ce a fost mai înfricoşător fu aceea că i se aduceau învinuiri pentru fapte pe care nu le-a făcut. Vai Doamne!, dacă un monah şi un sihastru spunea în legătură cu unele din păcatele sale: ,,La acestea nu ştiu ce să răs­pund”, deşi era monah de 40 ani şi a dobândit darul la­crimilor, ce să mai zic eu nenorocitul?! Dar unde era atunci glasul lui Ezechiel, ca să zică acelora care-l osândeau: „Aşa cum te-am aflat, aşa te voi judeca, zise Dom­nul” (cf. Ezechiel 7, 8). Desigur, nici unul din aceste cuvinte nu le-a putut spune. Pentru aceea, să dăm mă­rire Celui care singur cunoaşte pricina. Iar unii mi-au povestit ca fiind ceva neîndoielnic că, fiind el în pustie, hrănea cu propria-i mână un leopard, şi astfel, dând socoteală de faptele sale, s-a despărţit de trup. Care a fost judecata, sau rezultatul, sau hotărârea, sau sfîrşitul tragerii lui la socoteală nu ni s-a arătat nouă.

Precum văduva care pierzându-şi bărbatul găseşte toată mângâierea în unicul ei fiu, după Domnul, tot ast­fel şi sufletul care a păcătuit nu dobândeşte altă mângâiere în vremea morţii decât postirile şi lacrimile.

Unii precum aceştia, care se pocăiesc, nici cântă vreodată şi nici nu-şi vor sili glasul întru cântări, căci aşa ceva se împotriveşte plânsului. Dacă prin acestea te străduieşti a dobândi, a chema la tine, plânsul, încă şi mai mult se depărtează de la tine. Căci plânsul reprezintă durerea sufletului celui înfocat de dumneze­iască căldură. Multora lacrimile s-au făcut înaintemergătoare ale fericitei nepătimiri pregătind, potrivind şi consumând materia păcatelor.

 

Psalmul 50

Vv 3-5

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Spală-mă cu totul de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Imediat:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Cântarea a IX-a:

Astăzi umblând Hristos dincolo de Iordan, I s-a arătat boala lui Lazăr, şi ca un mai înainte cunoscător a zis: Boala aceasta nu este spre moarte.

Găteşte-te Betanie, împodobeşte-ţi dumnezeieştile intrările tale, lărgeşte-ţi încăperile, că iată vine Stăpânul cu Apostolii, ca să învieze pe cel pe care l-ai crescut.

Mărire…, a Treimii:

Pe Tine, Unime în trei ipostasuri şi fiinţă nedespărţită, Te măreşte oastea celor cu câte şase aripi, şi neamul omenesc cu cântări Te lăudăm.

Şi acum…, a Născătoarei:

Pe Tine Cel ce Te-ai născut din Tatăl fără de ani, şi din mumă cu chip negrăit sub ani, spre mântuirea tuturor, ca pe un făcător şi Stăpân, cu cântări Te mărim. După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea

Lumină fiind Hristoase, luminează-mă întru Tine, cu ocrotirile celor fără de trup, şi mă mântuieşte.

Laudele

Psalmul 148

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El în cele înalte. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au facut, El a poruncit şi s-au zidit. Le-a aşezat în veac şi în veacul veacului. Porunca le-a pus şi nu o vor trece.

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai umilit, pentru anii în care am văzut rele. Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor. (ps. 89, 16-18)

Stihiră, glasul al 7-lea.

Să nu mă osândeşti pe mine, Hristoase, în văpaia gheenei ca pe bogatul pentru Lazăr; ci-mi dăruieşte mie, celui ce mă rog cu plângere, o picătură din iubirea de oameni, Dumnezeule, şi mă miluieşte

Mărire…, Şi acum…, a Născătoarei:

Ceea ce eşti plină de har, fii mijlocitoare cu rugăciunile tale, şi cere pentru sufletele noastre mulţimea îndurărilor şi iertare de multe greşeli, rugămu-te.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

În Biserica măririi tale stând, în cer ni se pare că stăm, Născătoare de Dumnezeu; ceea ce eşti poarta cerească, deschide nouă uşa milostivirii tale.

Împărate ceresc, pe credincios poporul no­stru păzeşte-l; credinţa întăreşte-o; pe pă­gâni îmblânzeşte-i; lumea în pace o păzeşte; sfântă casa acesta bine o ocroteşte; pe cei mai înainte adormiţi părinţii şi fraţii noştri în corturile drepţilor aşează-i; şi pe noi întru pocăinţă şi mărturisire ne primeşte, ca un bun şi iubitor de oameni.

Rugăciunea sfântului Efrem

Doamne şi Stăpâne al vieţii mele, nu-mi da mie spiritul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de domnie, şi al grăirii în deşert.

Iar spiritul curăţiei, al umilţinţei, al răbdării şi al dragostei dăruieşte- mi-l mie robului tău.

Aşa, Doamne împărate, dăruieşte-mi mie, ca să-mi văd greşelile mele, si să nu condamn pe fratele meu; că bine eşti cuvântat în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul.

Apoi imediat:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!