Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (7.01.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 37

Al lui David.

Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă
cerţi. Că săgeţile Tale s-au înfipt în mine şi ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la faţa mâniei Tale; nu este pace în oasele mele de la faţa păcatelor mele. Că fărădelegile mele au covârşit capul meu, ca o sarcină grea au apăsat peste mine. Rănile mele miros urât şi au putrezit, din cauza nebuniei mele. Chinuitu-m-am şi m-am gârbovit până în sfârşit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că şalele mele s-au umplut de putreziciune  şi nu este vindecare în trupul meu. Necăjitu-m-am şi m-am smerit foarte; răcnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea, şi lumina ochilor mei, nici aceasta nu este cu mine. Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea s-au apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai mei departe au stat.Şi se sileau cei ce căutau sufletul meu şi cei ce căutau cele rele mie grăiau deşertăciuni şi vicleşuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa. Şi m-am făcut ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am sperat Tu, mă vei auzi. Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine duşmanii mei; şi când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semeţit. Că eu spre bătăi gata sunt şi durerea mea înaintea mea este pururea. Că fărădelegea mea eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru păcatul meu; iar vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decât mine şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea. Nu mă părăsi Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine; ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

Şi iarăşi: Nu mă părăsi, Doamne, Dum­nezeul meu,

nu te depărta de mine.

Ia  aminte  spre  ajutorul meu,

Doamne  al mântuirii mele.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

 

Rugăciunea 2.

Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeul nostru, pentru că lumină sunt poruncile tale pe pământ. înţelepţeşte-ne, să facem întru frica ta dreptate şi sfinţenie; că pe tine te mărim, cel cu adevărat Dumne­zeul nostru; pleacă urechea ta, şi ne auzi pe noi; şi pomeneşte, Doamne, pe cei ce împreună cu noi sunt de faţă, şi se roagă, pe toţi pe nume, şi-i mântuieşte cu puterea ta; binecuvântează poporul tău şi sfinţeşte moştenirea ta; pace dăruieşte lumii tale, bi­sericilor tale, preoţilor, şi tot poporului tău. – Că bine s-a cuvântat, si s-a preamărit preaonoratul, şi de mare-cuviinţă numele tău, al Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul  glasul 1.

În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat. Căci glasul Părintelui a mărturisit Ţie, Fiu iubit pe Tine numindu- Te; şi Spiritulul, în chip de porumbel, a adeverit întărirea Cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, şi lumea ai luminat, mărire Ţie.

Mărire … Şi acum…, al Sfântului glasul al 2-lea:

Amintirea dreptului este cu laude; iar ţie îţi este de ajuns mărturia Domnului, Înainte­mergătorule. Căci te-ai arătat cu adevărat mai onorat şi decât profeţii. Căci te-ai şi învrednicit să botezi în ape pe Cel vestit. Drept aceasta pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te ai binevestit şi celor din iad pe Dumnezeu, Cel care S-a arătat în trup, pe Cel care a ridicat păcatul lumii, şi ne-a dăruit nouă mare milă.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 48

Al fiilor lui Core.

Auziţi acestea, toate neamurile, ascultaţi, toţi cei ce locuiţi în lume: pământenii şi fiii oamenilor, împreună bogatul şi săracul. Gura mea va grăi înţelepciune şicugetul inimii mele pricepere. Pleca-voi spre pildă urechea mea, tâlcui-voi în sunet de psaltire gândul meu. Pentru ce să mă tem în ziua cea rea, când mă va înconjura fărădelegea duşmanilor mei? Ei se încred în puterea lor şi cu mulţimea bogăţiei lor se laudă. Nimeni însă nu poate să scape de la moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preţ de răscumpărare, că răscumpărarea sufletului e prea scumpă şi niciodată nu se va putea face, ca să rămână cineva pentru totdeauna viu şi să nu vadă niciodată moartea. Fiecare vede că înţelepţii mor cum mor şi cei neînţelepţi şi nebunii, şi lasă altora bogăţia lor. Mormântul lor va fi casa lor în veac, locaşurile lor din neam în neam, deşi au numit cu numele lor pământurile lor. Şi omul, în onoare fiind, n-a priceput; s-a alăturat dobitoacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor. Această cale le este lor sminteală şi celor ce vor găsi de bune spusele lor. Ca nişte oi în iad sunt puşi, moartea îi va paşte pe ei. Şi-i vor stăpâni pe ei cei drepţi şi ajutorul ce-l sperau din mărirea lor se va învechi în iad. Dar Dumnezeu va mântui sufletul meu din mâna iadului, când mă va apuca. Să nu te temi când se îmbogăţeşte omul şi când se înmulţeşte mărirea casei lui. Că la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va cobori cu el mărirea lui. Chiar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viaţa lui şi te va lăuda când îi vei face bine, totuşi va intra până la neamul părinţilor lui şi în veac nu va vedea lumină. Omul, în onoare fiind, n-a priceput; s-a alăturat dobitoacelor celor fărăde minte şi s-a asemănat lor.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul 1.

Peste Isus, Cel născut din Fecioara Maria şi botezat în Iordan de la Ioan, Spiritul S-a coborât, în chip văzut de porumbel. De aceea profetul cu îngerii a zis, strigând: mărire venirii Tale, Hristoase; mărire împărăţiei Tale; mărire iconomiei Tale, unule Iubitorule de oameni.

Mărimurile

Stih: 1. Iată, m-am îndepărtat fugind şi m-am aşezat în pustie (Ps.54,7).

Stihiră:

Te mărim, Sfinte Ioane, Înainte mergătorule şi Botezătorule al Mântuitoru1ui; şi cinstim mărită amintirea ta.

Stihuri:

2. A privit  la Tine faţa mea; faţa Ta, Doamne, o voi căuta (Ps. 26,13).

3. Pentru cuvintele buzelor Tale eu am păzit căi aspre (Ps.16, 5 )

4. Adevărul Tău şi mântuirea Ta am spus, mila Ta şi adevărul Tău n-am ascuns în faţa marii adunări. ( Ps.39,13).

5. Zis-am celor care fac fărădelege: nu faceţi fărădelege; iar celor care greşesc: nu vă înălţaţi fruntea (Ps. 74,3).

6. Şi limba mea  va învăţa dreptatea Ta, toată ziua lauda Ta ( Ps. 34,21).

Mărire … , glasul I:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spiritule Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum … , acelaşi glas:

Bucură-te, ceea ce eşti cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

Sedealna

Glasul al 2-lea.

Turtureaua cea iubitoare de pustiu, sfântul Ioan, vestind pocăinţa, a arătat celor care veniseră la Iordan pe Mântuitorul Hristos ca ajutător al celor în necazuri şi în dureri; pe Acela Îl roagă acum să mântuiască pe cei care- L cinstesc.

Citire din Evanghelia după Sfântul Marcu:

(I, 7-11)

Şi predica, zicând: Vine în urma mea Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua încălţămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Spirit Sfânt.  Şi în zilele acelea, Isus a venit din Nazaretul Galileii şi s-a botezat în Iordan, de către Ioan. Şi îndată, ieşind din apă, a văzut cerurile deschise şi Spiritul ca un porumbel coborându-Se peste El.  Şi glas s-a făcut din ceruri: Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit.

Psalmul 50

Vv 6-8

Ţie Unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi  am fost conceput şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie.

Mărire … glasul al 2-lea

Pentru rugăciunile sfântului profet şi Înaintemergător Ioan, Milostive, curăţă mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum …

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Îndurate, curăţă mulţimea greşelilor noastre.

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea.

Stihira, glasul al VI-lea:

Sfinte Ioane Botezătorule, cel care ai arătat celor care veneau la tine la râul Iordan căile vieţii, strigând: îndreptaţi inimile voastre Domnului, prin rugăciunile tale mântuieşte sufletele noastre, de chinurile care vor fi, ale celor care serbăm amintirea ta sfântă.

Apoi:

Cântarea a IX-a. Irmos:

Măreşte, suflete al meu, pe cel ce în Iordan şi de la Ioan a luat botezul.

Nu se pricepe toată limba , să te laude după vrednicie, şi se întunecă şi mintea ce mai presus de lume, să cânte ţie, Născătoare de Dumnezeu; însă fiind bună, primeşte credinţa. Căci ştii iubirea noastră cea de Dum­nezeu insuflată, căci tu creştinilor eşti folositoare: pe tine te mărim.

Măreşte, suflete al meu, pe cel dintre profeti, marele Înaintemergător. Botezătorule al lui Hristos, roagă-te pentru noi.

Cel care a arătat viaţă deopotrivă cu a celor fără trup, împreună cu cetele îngereşti se bucură şi stă înaintea tronului Stăpânului, iertare şi mântuire cerând  pentru cei care-l laudă.

Luminătoarea

Profet mai presus decât profeţii şi mai mare decât toţi cei născuti din femeie te-a numit Stăpânul, mai înainte; căci pe Cel pe care toţi profeţii şi Legea l-au vestit, pe Hristos, tu L-ai văzut în trup. Pe Care şi botezându-L, te-a arătat mai onorat decât toţi.

Laudele

Psalmul 148

vv. 7-12

Lăudaţi pe El toţi cei de pe pământ; balaurii şi toate adâncurile; focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui; munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii; fiarele şi toate animalele cele care se târăsc şi păsările cele zburătoare. Împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pământului. Tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii.

Mărire…, glasul al 6-lea :

Înger din pântece steril ai ieşit, Botezătorule, din scutece în pustiu te-ai aşezat şi sigiliu tuturor profeţilor te-ai arătat că Cel pe Care aceia în multe feluri L-au privit şi în cuvinte greu de înţeles L-au vestitit, pe Acela te­-ai învrednicit să-L botezi în Iordan. Şi glas părintesc din cer ai auzit, Care a mărturisit însuşirea Lui de Fiu. Pe Spiritul L-ai văzut, în chip de porumbel, glas aducând asupra Celui botezat. O, cel care eşti mai presus decât toţi profeţii, nu înceta să te rogi pentru noi, care celebrăm cu credinţă amintirea ta.

Şi acum…: , glasul al 2-lea.

Astăzi Hristos a venit să Se boteze la Iordan. Astăzi Ioan s-a atins de creştetul Stăpânului. Puterile cereşti s-au înspăimântat, văzând taină minunată. Marea a văzut şi a fugit; Iordanul văzând s-a întors. Iar noi, cei care ne-am luminat, strigăm: mărire lui Dumnezeu, Celui care S-a arătat  pe pământ, a fost văzut şi lumea a luminat.

Apoi :

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!