Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (6.12.2013)

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 102

Al lui David

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curăţă toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale; pe Cel ce răscumpără din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări; pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; se vor înnoi ca ale vulturului tinereţile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face nedreptate. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. Îndurător şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv. Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă, ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El; Că El a cunoscut zidirea noastră, şi-a adus aminte că ţărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul, şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la virtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, servii Lui, care faceţi voia Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul.

Şi iarăşi: În tot locul stăpânirii lui:

binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea XI.

Dumnezeule Dumnezeul nostru, cel ce ai aşezat  puteri cuvântătoare şi înţelegătoare cu vrerea ta, pe tine te rugăm, şi ţie ne cucerim: primeşte preamărirea noastră, cea după putinţă, împreună cu a tuturor făpturilor tale, şi ne răsplăteşte cu darurile cele bogate ale bunătăţii tale; că ţie se pleacă tot genunchiul, al celor cereşti, şi al celor pământeşti, şi al celor dedesubt, şi toată suflarea şi făptura laudă mărirea ta cea neajunsă; pentru că singur eşti Dumne­zeu adevărat şi mult milostiv. – Că pe tine te laudă toate puterile cereşti, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Tropar, glasul al 4-lea :

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei ta­le, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bo­gate ; Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Mărire…, Şi acum… . Al Născătoarei.

Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-Se întru unire neamestecată şi Crucea de bunăvoie pentru noi primind; prin care înviind pe Cel întâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.

Psalm din catimele zilei.

Psalmul 148

Al lui Agheu şi al lui Zaharia.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El întru cele înalte. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit. Le-ai pus pe ele în veac şi în veacul veacului; lege le-a pus şi nu o vor trece. Lăudaţi pe Domnul toţi cei de pe pământ, balaurii şi toate adâncurile; focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui; Munţii şi toate dealurile, pomii cei fructiferi şi toţi cedrii; Fiarele şi toate animalele, târâtoarele şi păsările cele zburătoare; Împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pământului; Tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de El.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna glasul al 8-lea:

Mărire … , glasul 1.

Podobie: Mormântul Tău …

Cu razele minunilor strălu­ceşti pe pământ sfinte Nicolae, înţelepte şi toată limba o în­demni spre mărirea şi lauda Celui ce te-a preamărit pe pă­mânt; pe Care roagă-L să mântuiască de toată primejdia pe cei care onorează cu credinţă şi cu dragoste amintirea ta, cel care eşti alesul părinţilor.

Şi acum … , a Născătoarei:

Marie, cinstit locaş al Stăpâ­nului, ridică-ne pe noi cei că­zuţi în adâncul cumplitei disperări, şi al greşelilor şi al necazurilor; că tu eşti mântuirea păcătoşilor şi ajutătoare şi sprijinitoare tare şi te înduri de robii tăi.

PSALMUL 134

Versete alese

Căci va judeca Domnul pe poporul Său,

Şi de slujitorii Săi se va îndura.

Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucruri făcute de mâini omeneşti.

Gură au şi nu vor grăi, ochi au şi nu vor vedea.

Urechi au şi nu vor auzi, căci nu este suflare în gura lor.

Asemeni lor să fie toţi cei care-i fac,

Şi toţi cei care se încred în ei.

Casa lui Israel, binecuvântaţi pe Domnul;

Casa lui Aaron, binecuvântaţi pe Domnul,

Casa lui Levi, binecuvântaţi pe Domnul;

Cei care vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi pe Domnul.

Binecuvântat este Domnul din Sion,

Cel care locuieşte în Ierusalim. Aliluia.

Mărimurile

Stih: 1. Auziţi acestea toate popoarele. Ascultaţi toţi cei care locuiţi în lume (ps.48,1 ).

Stihiră:

Te mărim, sfinţitorule Părinte Nicolae şi cinstim sfântă amintirea ta; căci tu te rogi pentru noi lui Hristos, Dumnezeul nostru.

Stihuri:

2. Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele, pricepere (Ps.48, 4).

3. Doamne, am iubit bunăcuviinţa casei Tale şi locul sălăşluirii măririi Tale (Ps.25,8 ).

4. Gura dreptului grăieşte înţelepciune şi limba lui rosteşte dreptate (Ps.36,30 ).

5. Întru amintire eternă va fi dreptul, de auzul rău nu se va teme (Ps.111,6 ).

6. Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda (Ps.83,5 ).

Mărire … , glasul I:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum … , acelaşi glas:

Bucură-te, Marie, ceea ce eşti cu har dăruită, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

După mărimuri, sedealna, glasul al IV-lea:

Podobie: Degrab ne întâmpină …

Ocrotitor fierbinte al Bisericii lui Hristos te-ai arătat Nicolae, nimicind cu îndrăznire, învă­ţăturile ereziilor celor fără Dumnezeu şi tuturor îndreptar al dreptei-credinţe te-ai arătat, ru­gându-te pentru toţi cei care ur­mează dumnezeieştile tale în­văţături şi îndemnuri.

Citire din Evanghelia după sfântul Ioan

( 10,9-16)

Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ie şi şi paşune va afla. Hoţul nu vine decât ca să fure şi să junghie şi să piardă. Eu am venit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale. Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeste şi le risipeşte. Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi. Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru oi. Am şi alte oi, care sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie sa le aduc, şi vor auzi glasul Meu şi va fi o turma şi un pastor.

Psalmul 50

             Vv 16-18

Mântuieşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptateaT Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Ca de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 52-53

A coborât pe cei puternici de pe scaune şi i-a înălţat pe cei umiliţi; pe cei înfometaţi i-a copleşit cu bunătăţi, iar pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.

Cântarea IX.

Taină străină văd, şi minunată: cer fiind peştera, scaun de Heruvimi Fecioara, ieslea locaş, întru care s-a culcat cel neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe care lăudându-l, îl mărim.

Mărire… .Şi acum… .

Primeşte, Nicolae, ca vredni­că de tine cântarea acestei mici osteneli, precum Hristos a pri­mit cei doi bănuţi a-i văduvei. Nu te scârbi de fapta mea, căci din dragoste, iar nu mândrindu-mă, am îndrăznit una ca aceasta, de trei ori fericite.

Luminătoarea

Podobie: Femei auziţi glas …

Pe marele arhipăstor şi ierarh pe întâiul-stătător al celor din Mira, pe Nicolae, toţi să-l lău­dăm; căci a scăpat pe cei trei băr­baţi care din nedreptate aveau să moară şi împăratului ară­tându-i-se în vis şi lui Avlavie, a nimicit judecata cea nedreaptă.

Mărire … , asemenea:

Mult te-a preamărit Domnul prin minuni, ierarhe Nicolae, precum în viaţă şi după moarte. Căci chemând cineva cu toată credinţa numele tău sfânt, nu va fi oare, îndată auzit, găsind în tine un cald ocrotitor?

Şi acum … , a Născătoarei:

Fecioară, ceea ce ai născut pe Înţelepciunea cea Ipostatică, pe Cuvântul cel mai presus de fiinţă şi Doctorul tuturor, Hristos, Care vindecă plăgile şi rănile sufletului meu cele cum­plite şi îndelungate şi potoleşte gândurile cele necuviincioase ale inimii mele.

Laudele

Psalmul 149

vv. 5-9

Lăuda-se-vor cuvioşii întru mărire şi se vor bucura în aşternuturile lor. Laudele lui Dumnezeu în gura lor şi săbii cu două tăişuri în mâinile lor. Ca să facă învingere între neamuri, mustrări între popoare. Ca să-i lege pe împăraţii lor în lanţuri şi pe cei măriţi ai lor în cătuşe de fier. Ca să facă între dânşii judecată scrisă. Mărirea aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi.

Mărire … , glasul al V-lea:

Să trâmbiţăm cu trâmbiţe de cântări, să ne bucurăm solemn şi să tresăltăm, bucurându-ne de sărbătoarea cea din fiecare an a purtătorului de Dumnezeu pă­rinte. Împăraţii şi conducătorii să alerge împreună şi să-l laude pe cel care, prin arătarea cea în­fricoşătoare în vis, l-a înduplecat pe împăratul să-i elibereze pe cei trei generali, care erau închişi fără vină. Păstorii şi învăţă­torii adunându-ne să-l  lăudăm pe păstorul cel întocmai râvni­tor Bunului Păstor; cei bolnavi să-l lăudăm pe doctorul, cei din primejdii pe mântuitorul, păcă­toşii pe ocrotitorul, săracii vis­tieria, cei din supărări pe mân­gâietorul, călătorii pe cel îm­preună-călător, cei care sunt pe mare pe cârmuitorul şi toţi, pe marele ierarh lăudându-l, pe cel care pretutindeni întâmpină cu căldură, zicând aşa: prea­sfinte Nicolae, întâmpină-ne şi ne scote din nevoia aceasta de acum şi scapă turma ta, cu rugăciunile tale.

Şi acum … , a Născătoarei, acelaşi glas:

Să trâmbiţăm cu trâmbiţe de cântări, că împărăteasa a toate, Mama-Fecioară, privind de sus, încununează cu binecuvântări pe cei ce o laudă. Îm­păraţii şi credincioşii să alerge împreună şi să o laude cu cântări pe Împărăteasa, care a născut pe Împăratul, Cel care a binevoit să elibereze, cu iubirea de oa­meni, pe cei stăpâniţi odinioară de moarte. Păstorii şi învăţă­torii, adunându-ne, să o lăudăm pe preacurata pe Mama Bunului Păstor, sfeşnicul cel strălucitor ca aurul, norul cel purtător de lu­mină, pe cea mai desfătată de­cât cerurile, chivotul cel însu­fleţit, tronul Stăpânului cel în chipul focului, cupa de aur cea de mană primitoare, uşa Cuvântului cea încuiată, mântuirea tuturor creştinilor; şi cu cântări de Dumnezeu cuvântă­toare lăudându-o, aşa să zicem: cămară a Cuvântului, învred­niceşte-ne pe noi smeriţii de Îm­părăţia cerurilor; căci nimic nu este cu neputinţă mijlocirii tale.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!