Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (6.11.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 62.

Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi gloria Ta. Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele Te vor lăuda. Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de măduvă şi de grăsime să se sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu şi  sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pământului; da-se-vor în mâinile sabiei, pradă vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce vorbesc nedreptăţi.

Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la tine, că ai fost ajutorul meu, şi sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucura.

Lipitu-s-a de tine sufletul meu,

şi dreapta ta m-a sprijinit.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea IX.

Străluceşte în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoştinţei dumnezeirii tale, şi deschide ochii minţii noastre spre înţelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi şi frica fericitelor tale porunci, ca toate pof­tele trupului călcându-le, viaţă sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bună-plăcerea ta gândind şi făcând. – Că tu eşti sfinţirea şi luminarea noastră, şi ţie mă­rire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul, ierarhului, glasul al III-lea.

Pentru mărturisirea dumne­zeieştii credinţe, alt Pavel pe ti­ne Biserica te-a arătat râvnitor între preoţi. Strigă împreună cu tine şi Abel către Domnul, şi sân­gele cel drept al lui Zaharia. Pă­rinte cuvioase, pe Hristos Dum­nezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

Mărire… .Şi acum … .  Născătoarei, glasul al II-lea.

            Preamărită eşti tu, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, pe tine te lăudăm; că prin Crucea Fiului tău iadul s-a prădat, moartea s-a omorât şi noi cei morţi ne-am ridicat şi vieţii ne-am făcut demni; raiul am luat, desfătarea cea de demult. Pentru aceasta mulţumind, mărim ca pe un puternic pe Hristos, Dumnezeul nostru, Cel unul Mult-milostiv.

Psalm din catismele zilei.

Psalmul 77

Al lui Asaf.

41-78

În inima lor n-au fost drepţi cu El, nici n-au crezut în legământul Lui. Iar El este îndurător, va curăţi pă­catele şi nu-i va nimici. Îşi va întoarce de multe ori mânia Lui şi nu va aprinde toată urgia Lui. Şi-a adus aminte că trup sunt ei, suflare ce trece şi nu se mai întoarce. De câte ori L-au amărât în pustiu, L-au mâniat în pământ fără de apă? Şi s-au întors şi au ispitit pe Dum­nezeu şi pe Sfântul lui Israel L-au întărâtat. Nu şi-au adus aminte de braţul Lui, de ziua în care i-a scăpat pe ei din mâna asupritorului, că a făcut în Egipt semnele Lui şi minunile Lui în câmpia Taneos: El a prefăcut în sânge râurile lor şi apele lor, ca să nu bea. El a trimis asupra lor tăuni şi i-au mâncat pe ei; şi broaşte şi i-au prăpădit pe ei. Dat-a stricăciunii rodul lor şi oste­nelile lor, lăcustelor. Bătut-a cu grindină via lor şi duzii lor cu piatră. Dat-a grindinei animalele lor şi averea lor focului. Trimis-a asupra lor urgia mâniei Lui; mânie, urgie şi necaz trimis-a prin îngeri nimicitori. Făcut-a cale mâniei Lui; n-a cruţat de moarte sufletele lor şi dobi­toacele lor morţii le-a dat. Lovit-a pe toţi cei întâi-născuţi din Egipt, pârga ostenelilor lor, în lo­caşurile lui Ham. Ridicat-a ca pe nişte oi pe poporul Său şi i-a dus pe ei ca pe o turmă în pustiu. I-a povăţuit pe ei cu speranță şi nu s-au înfricoşat şi pe duşmanii lor i-a acoperit marea. I-a dus pe ei la hotarul sfinţeniei Lui, muntele pe care 1-a dobândit dreap­ta Lui. Izgonit-a dinaintea lor neamuri şi le-a dat lor prin sorţi pământul de moştenire; şi a aşezat în corturile lor seminţiile lui Israel. Dar ei au ispitit şi au amărât pe Dumnezeul Cel Preaînalt şi poruncile Lui nu le-au păzit. Şi s-au întors şi au călcat legă­mântul, ca şi părinţii lor, s-au întors ca un arc strâmb. Şi L-au mâniat pe El cu înălţimile lor şi cu idolii lor L-au întărâtat pe El. Auzit-a Dumnezeu şi S-a mâniat şi a urgisit foarte pe Israel. A lepădat cortul Său din Şilo, lo­caşul Lui, în care a locuit printre oameni. Şi a robit tăria lor şi frumuseţea lor a dat-o în mâinile duşmanului. Şi a dat sabiei pe poporul Său şi de moştenirea Lui n-a ţinut seama. Pe tinerii lor i-a mistuit focul şi fecioarele lor n-au fost înconjurate cu onoare. Preoţii lor de sabie au căzut şi văduvele lor nu vor plânge. Şi S-a deşteptat Domnul ca cel ce doarme, ca un curajos ameţit de vin, şi a lovit din spate pe duşmanii  Săi; mustrare eternă le-a dat lor. Şi a lepădat cortul lui Iosif şi se­minţia lui Efraim n-a ales-o, ci a ales seminţia lui Iuda, Mun­tele Sion, pe care l-a iubit. Şi a zidit locaşul Său cel sfânt, ca înălţimea cerului; pe pământ l-a înteme­iat pe el în veac. Şi a ales pe David robul Său şi l-a luat pe el de la turmele oilor,  de lângă oile ce nasc l-a luat pe el, ca să pască pe Iacob, poporul Său, şi pe Israel, moştenirea Sa. Şi i-a păscut pe ei întru nerăutatea inimii lui şi în priceperea mâinii lui i-a povăţuit pe ei.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori.

Sedealna,

 glasul  al II-lea.

Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greşelilor noastre, Hristoase Dumnezeule, că de voie ai binevoit a Te urca cu trupul pe Cruce, ca să scapi din robia duşmanului pe cei pe care i-ai zidit. Pentru aceasta, cu mulţumire strigăm Ţie: Toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuieşti lumea.

Psalmul 50

             Vv 9-11

Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 48-49

Că mi-a făcut lucruri mărite cel puternic şi sfânt este numele lui. Mila lui este din neam în neam spre cei care se tem de El.

Apoi: Cântarea a IX-a : Irmos:

Tot neamul pământesc să salte cu Spiritul fiind luminat, şi să serbeze firea minţilor celor fără de trup, onorând sfinţita serbare a Maicii lui Dumnezeu, şi să strige: Bucură-te preafericită Născătoare de Dumnezeu curată, totdeauna Fecioară.

Ca un curajos soldat, te-ai ară­tat acuzator a toată erezia, dum­nezeiesc apărător al ortodoxiei, sfinţite martire, fiind luminat arătat cu razele harului, totdeauna lăudate Pavele, şi strălucit cu lumina Treimii celei nezidite.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi:

Luminătoarea ierarhului.

Urmând lui Pavel predicatorul credinţei, şi semănând dogmele înţelepciunii celei de sus, toate ereziile le-ai slăbit, cel ce eşti frumuseţea ierarhilor, Pavele preafericite. Pentru aceea te-ai şi arătat coloană al mărturisi­rii, gânditorule de Dumnezeu.

Mărire… . Şi acum… . a Crucii-Născătoarei.

Văzându-Te Maica Ta, ceea ce nu ştie de nuntă. Cuvinte, înăl­ţat pe Cruce şi împuns cu suliţa, striga: Vai mie, Fiul meu cel mai înainte fără de început, cum rabzi acum fără dreptate, preadreptule, de la poporul cel ne­mulţumitor, nerecunoscător şi făcător de rele ?

Laudele

Psalmul 148

vv. 13-14

Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului care se apropie de El.

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.

Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai umilit, pentru anii în care am văzut rele. Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor. (ps. 89, 16-18)

Stihiră, glasul al II-lea.

Sărăcind de voie cu sărăcia lui Adam, Hristoase Dumnezeule, venit-ai pe pământ, întrupându-Te din Fecioară; şi răstignire ai primit, ca să ne scoţi din robia duşmanului, Doamne, mărire Ţie!

Mărire…, glasul al VII-lea :

Uitându-te la adâncurile Spiritului şi vieţuind pe pământ ca un fără de trup, de acolo ai scos avuţia dumnezeieştii cunoştinţe şi ai îmbogăţit pe oameni cu or­todoxia, prin învăţăturile tale, cuvioase părinte.

Şi acum…, a Crucii-Născătoarei :

Dacă Te-a văzut cea fără pri­hană pironit pe Cruce de bună­voie, tânguindu-se ca o maică, lăuda puterea Ta.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!