Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (6.06.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 102

Al lui David

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curăţă toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale; pe Cel ce răscumpără din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări; pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; se vor înnoi ca ale vulturului tinereţile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face nedreptate. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. Îndurător şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv. Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă, ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El; Că El a cunoscut zidirea noastră, şi-a adus aminte că ţărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul, şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la virtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, servii Lui, care faceţi voia Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul.

Şi iarăşi: În tot locul stăpânirii lui:

binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 10.

Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin pocăinţă, iertare ai dăruit oamenilor, şi pildă a cunoaşterii de păcate, şi a mărturi­sirii, ne-ai arătat pocăinţa profetului David spre iertare: însuţi, Stăpâne, pe noi cei că­zuţi în multe şi mari greşeli, miluieşte-ne după mare mila ta, şi după mulţimea îndu­rărilor tale curăţă fărădelegile noastre. Că ţie ţi-am greşit, Doamne, celui ce ştii şi cele nearătate şi ascunse ale inimilor oa­menilor, şi celui ce singur ai putere, de a ierta păcatele; şi inimă curată zidind întru noi, şi cu spirit stăpânitor întărindu-ne, şi bucuria mântuirii tale arătându-ne-o, nu ne lepăda de la faţa ta: ci binevoieşte, ca un bun şi iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă, să-ţi aducem jertfă de dreptate, şi prinos, întru sfintele tale altare. – Cu mila, şi cu îndurările, şi cu iu­birea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună binecuvântat eşti, cu preas­fântul, şi bunul, şi de viaţă Făcătorul Tău Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii ve­cilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi chemaţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconjurat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Tropar, glasul al 4-lea.

Înălţatu-te-ai întru mărire, Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând învăţăceilor cu făgăduinţa Sfântului Spirit, încredinţându-se ei prin binecuvântare, că tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Răscumpărătorul lumii.

Psalm din catimele zilei.

Psalmul 139

Al lui David

Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean şi de omul nedrept mă scapă,de  cei  are gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război. Au ascuţit limba lor ca a şarpelui; venin de aspidă sub buzele lor. Păzeşte-mă, Doamne, de mâna păcătosului; scoate-mă, de la oamenii nedrepţii, care au gândit să  împiedice paşii mei.  Mi-au pus cei mândri cursă mie şi funii; curse au întins picioarelor mele; pe cărare mi au pus pietre de poticnire. Am zis Domnului: «Dumnezeul meu eşti Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele». Doamne, Doamne, puterea mântuirii umbrit-ai capul meu în zi de război. Să  nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului;  viclenit-au împotriva mea; să nu mă părăseşti, ca să nu se trufească. Vârful laţului lor, osteneala buzelor lor să îi copere pe ei! Să cadă peste ei cărbuni aprinşi; în foc aruncă-i pe ei, în necazuri pe care să nu le poată suporta. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ; pe omul nedrept răutatea îl va duce  la pieire. Ştiu că Domnul va face judecată celui sărac şi dreptate celor sărmani; Iar drepţii vor lăuda numele Tău şi vor locui cei drepţi în faţa Ta.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul 1.

Îngerii mirându-se de înălţarea cea minunată şi discipolii înspăimântându-se de ridicarea cea înfricoşătoare, Te-ai înălţat cu mărire, ca un Dumnezeu, şi porţile Ţi s-au deschis Ţie, Mântuitorule. Pentru aceasta Puterile cerurilor se minunau, zicând: mărire coborârii Tale, Mântuitorule! Mărire împărăţiei Tale!  Mărire înălţării Tale, Unule, Iubitorule de oameni!

Psalmul 50

             Vv 16-18

Mântuieste-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptateaT Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Ca de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

Condacul, glasul al 6-lea: Însăşi Podobia.

      Împlinind rânduiala cea pentru noi, şi pe cele de pe pământ unindu-le cu cele cereşti, Te-ai înălţat în mărire, Hristoase Dumnezeul nostru, de unde nicidecum nu Te-ai despărţit, ci ai rămas nedepărtat, zicând celor ce Te iubesc pe Tine: Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră.

Icos

Pe cele pământeşti pe pământ lăsându-le şi pe cele din pământ dându-le pământului, veniţi să ne tre-zim şi să ne ridicăm ochii şi cugetele la înălţime; să ne înălţăm, noi muritorii, privirile împreună cu simţirile spre porţile cereşti; în muntele Măslinilor să ne închi-puim că suntem şi că privim la Răscumpărătorul, Cel purtat pe nor; căci de acolo S-a urcat Domnul la ceruri, şi acolo Iubitorul de dăruire a împărţit daruri Apostolilor Săi, mângâindu-i şi întărindu-i pe dânşii ca un Părinte, călăuzindu-i ca pe nişte fii şi zicând către dânşii: nu Mă voi despărţi de voi; Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră!

Sinaxarul

În această zi, în Joia săptămânii a şasea după Paşti sarbătorim Înălţarea Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.

Cel care Te-ai înălţat în mărire, Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi! Amin.

Cântarea a 9-a:

Irmosul:

Pe Tine, Maica lui Dumnezeu, care mai presus de cuget şi decuvânt ai născut în chip de negrăit sub ani pe Cel fără de ani, credincioşii, cu un gând, te mărim.

Stih: Măreşte, sufletul meu, pe Hristos, Dătătorul de viaţă, Cel ce S-a înălţat de pe pământ la cer.

Pe Tine, Răscumpărătorul lumii, Hristos-Dumnezeu, văzân- du-Te Apostolii înălţându-Te dumnezeieşte, cu frică săltând, Te măreau.

Trupul Tău cel îndumnezeit, Hristoase, văzându-l îngerii întru înălţime, îl arătau unii altora, zicând: Cu adevărat, Acesta este Dumnezeul nostru.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Maica lui Hristos Dumnezeu; că văzând astăzi pe cel ce L-ai născut, înălţându-Se de pe pământ, împreună cu îngerii L-ai mărit.

Luminătoarea, glasul al 2-lea:

Privind discipolii la Tine, Te-ai înălţat, Hristoase, la Tatăl, împreună cu El stând. Îngerii, înainte alergând, strigau: ridicaţi porţile, ridicaţi! Căci împăratul S-a înălţat la mărirea cea începătoare de lumină.

Laudele

Psalmul 149

vv. 1-4

Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. Să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut, iar fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor. Să laude numele Lui în horă; în timpane şi în psaltire să-I cânte Lui. Că iubeşte Domnul poporul Său şi va înălţa pe cei blânzi şi-i va salva.

Se pune stihira, glasul al 4-lea.

Galileenii privind la Tine, Cuvinte, înălţându-Te din Muntele Măslinilor cu trupul, auzeau pe îngeri zicând către dânşii: ce staţi privind? Acesta va veni iarăşi cu trupul, aşa precum L-aţi văzut.

Mărire…, Şi acum…, glasul al 2-lea:

Te-ai născut precum Tu ai voit; Te-ai arătat, precum Tu ai socotit; pătimit-ai cu trupul, Dumnezeul nostru; din morţi ai înviat, călcând moartea; Te-ai înălţat în mărire; Cel care pe toate le împlineşti; şi ne-ai trimis pe Dumnezeiescul Spirit, ca să lăudăm şi să mărim Dumnezeirea Ta.

 

Apoi :

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!