Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (4.11.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 3.

Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se ridică împotriva mea; Mulţi zic sufletului meu: «Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui!» Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, mărirea mea şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; m-am ridicat căci Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care din toate părţile mă înconjoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă Dumnezeul meu, că tu ai bătut pe cei ce mă duşmănesc în deşert; dinţii păcătoşilor i-ai zdrobit. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.

Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit; deştep­tatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea VII.

Dumnezeule si Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, cel ce ne-ai ridicat din aşter­nuturile noastre, şi împreună ne-ai adunat la ceasul rugăciunii: dă-ne har întru deschi­derea gurii noastre, şi primeşte ale noastre mulţumiri cele după putinţă; şi ne învaţă îndreptările tale; pentru că a ne ruga, precum se; cuvine, nu ştim, de nu ne vei povăţui tu, Doamne, cu Spiritul tău cel sfânt. Pentru aceasta ne rugam ţie: orice am greşit până in ceasul de acum, cu cuvântul, sau cu lu­crul, sau cu gândul, cu voia sau fără de voie, slăbeşte, lasă, iartă. Că de te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că la tine este mântuirea. Tu singur eşti sfânt, ajutător puternic, păzitor al vieţii noastre, şi întru tine este cântarea noastră pururi. – Fie stăpânirea împără­ţiei tale pururi binecuvântată şi preamă­rită, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul cuviosului,

glasul al VIII-lea.

            Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare ; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ioanichie, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Mărire…, al martirilor, glasul al IV-lea.

            Martirii Tăi, Doamne, Nicandru şi Ermeu, întru nevoinţele lor cununile nestricăciunii le-au câştigat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe tirani i-au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Şi acum … .  al Născătoarei, glasul al II-lea.

            Ceea ce eşti izvorul milei, învredniceşte-ne pe noi îndurării, Născătoare de Dumnezeu; caută spre poporul cel păcătos; arată precum de-a pururi puterea ta; că, întru tine sperând, strigăm ţie: Bucură-te, ca şi cândva Gabriel, mai-marele principe al celor fără de trupuri.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 33

A lui David.

1-10

Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, totdeauna lauda Lui în gura mea. În Domnul se va lăuda sufletul meu; să audă cei blânzi şi să se bucure . Măriţi pe Domnul împreună cu mine şi să înălţăm numele Lui împreună.Căutat-am pe Domnul şi m-a auzit şi din toate necazurile mele m-a scăpat.Apropiaţi-vă de El şi vă luminaţi; şi feţele voastre să nu se ruşineze. Săracul acesta a strigat şi Domnul l-a auzit pe el şi din toate necazurile lui l-a scăpat.Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El şi-i va scăpa. Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul; fericit bărbatul care speră în El.Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El. Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al II-lea.

Miluieşte-mă, a zis David. Iar eu către Tine strig: Greşit-am, Mântuitorule; păcatele mele, prin pocăinţă ştergându-le, îndură-te de mine.

Psalmul 50

Vv 3-5

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Spală-mă cu totul de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Imediat:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

            Cântarea a IX-a : Irmos. Tot neamul pământesc să salte cu Spiritul fiind luminat, şi să serbeze firea minţilor celor fără de trup, onorând sfinţita serbare a Maicii lui Dumnezeu, şi să strige : Bucură-te Preafericită Născătoare de Dumnezeu curată, totdeauna Fecioară.

Astăzi sfinţita Mitropolie a Mirelor sărbătoreşte chemând tot oraşul la ospăţ, întru această amintire  a voastră, prealăudaţilor Nicandru şi Ermeu, în care aţi împlinit sfinţită nevoinţă voastră, cu cuget curajos.

 După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarele.

Cu bună minte ai supus gândului celui singur stăpânitor pa­timile trupului, Părinte înţelep­te Ioanichie. Pentru aceea ai ajuns la dorirea cea mai înaltă şi ai câştigat dumnezeiasca mărire, rugându-te pentru noi neîncetat, preafericite.

Mărire…, a martirilor :

Răsad al Preafericitului Tit te-ai arătat, Nicandre, de care ai fost uns arhiereu de Dumnezeu insuflat al cetăţii Mirelor, cuvi­oase părinte. Întru care împlinindu-ţi şi martiriul pentru Hris­tos, preaînţelepte, împreună cu Ermeu domneşti în ceruri.

Şi acum…, a Născătoarei :

Cum se cuvine dau sărutare şi închinare, cu dragoste, cu cre­dinţă şi cu frică, preacuratei şi dumnezeieştii tale icoane, ceea ce eşti fără prihană, din care iz­vorăsc vindecări sufletelor şi trupurilor pentru cei ce te laudă pe tine, stăpână, cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.

Laudele

Psalmul 148

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El în cele înalte. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au facut, El a poruncit şi s-au zidit. Le-a aşezat în veac şi în veacul veacului. Porunca le-a pus şi nu o vor trece.

Mărire…, glasul al VI-lea :

Cuvioase părinte, în tot pământul a ieşit vestea faptelor tale. Pentru aceasta în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale, tabe­rele demonilor ai pierdut, cetele îngerilor ai ajuns, a căror viaţă fără prihană ai urmat, îndrăzni­re având către Hristos Dumne­zeu, cere pace sufletelor noastre.

Şi acum…, a Născătoarei :

Pe mine cel neîndreptat, îndreptează-mă cu rugăciunile ta­le, Născătoare de Dumnezeu, speranţă a creştinilor, şi mă scapă de chinuri şi de toată pe­deapsa şi de focul cel etern.

 

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai umilit, pentru anii în care am văzut rele. Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor. (ps. 89, 16-18)

Stihiră, glasul al II-lea.

Având în minte răutatea faptelor mele, alerg la îndurările Tale, asemănându-mă vameşului şi păcătoasei care a plâns şi fiului celui risipitor. Pentru aceea, şi cad înaintea Ta, Milostive, mai înainte de a mă osândi; iartă-mă, Dumnezeule, şi mă miluieşte.

Mărire…, glasul al VI-lea :

Pe cel după chip păzindu-l ne­vătămat, punându-ţi mintea stă­pân peste patimile cele păgubi­toare pustnicilor, spre Cel după asemănare cât este cu putinţă te-ai urcat. Că bărbăteşte firea silindu-ţi, te-ai nevoit pe cel mai rău a-l supune celui mai bun, şi a face trupul rob Spiritului. Pentru aceasta călugărilor te-ai arătat mai mare, cetăţean pustiei, ce­lor ce bine călătoresc povăţuitor, îndreptător de fapte bune cu adevărat. Şi acum în ceruri, oglinzile dezlegându-se, fericite părinte al nostru Ioanichie, curat vezi Sfântă Treime şi te rogi fără mijlocire pentru cei ce cu credinţă şi cu dragoste te onorează pe tine.

Şi acum…, a Născătoarei :

Născătoare de Dumnezeu, tu eşti viţa cea adevărată, care ai odrăslit Rodul vieţii. Ţie ne ru­găm, roagă-te, stăpână, cu cuvio­sul Ioanichie şi cu toţi sfinţii, să se miluiască sufletele noastre.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!