Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (4.06.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!

Psalmul 62.

Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi gloria Ta. Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele Te vor lăuda. Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de măduvă şi de grăsime să se sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu şi  sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pământului; da-se-vor în mâinile sabiei, pradă vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce vorbesc nedreptăţi.

Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la tine, că ai fost ajutorul meu, şi sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucura.

Lipitu-s-a de tine sufletul meu,

şi dreapta ta m-a sprijinit.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 9.

Străluceşte în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoştinţei dumnezeirii tale, şi deschide ochii minţii noastre spre înţelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi şi frica fericitelor tale porunci, ca toate pof­tele trupului călcându-le, viaţă sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bună-plăcerea ta gândind şi făcând. – Că tu eşti sfinţirea şi luminarea noastră, şi ţie mă­rire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. –

Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Tropar, glasul al 4-lea.

Îndreptător al credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul faptelor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Mitrofan, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Mărire…, Şi acum…, glasul al 8-lea.

Înălţatu-te-ai întru mărire, Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând învăţăceilor cu făgăduinţa Sfântului Spirit, încredinţându-se ei prin binecuvântare, că tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Răscumpărătorul lumii.

Psalm din catismele zilei.

Psalmul 74

Al lui Asaf.

Te vom lăuda  pe Tine, Dumnezeule, Te vom lăuda  şi vom chema numele Tău. Voi spune toate minunile Tale. «Când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. S-a cutremurat pământul şi toţi cei ce locuiesc pe el; Eu am întărit coloanele lui». Şi am zis celor fără de lege: «Nu fa­ceţi fărădelege!», şi păcătoşilor: «Nu înălţaţi fruntea! Nu ridicaţi la înălţime fruntea voastră, să nu vorbiţi nedreptate împo­triva lui Dumnezeu». Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munţii pustiei nu vine ajutorul; Ci Dumnezeu este Judecătorul; pe unul îl umileşte, şi pe altul îl înalţă. Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat bine-mirositor, şi îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat; din ea vor bea toţi păcătoşii pă­mântului. Iar eu mă voi bucura în veac, voi cânta Dumnezeului lui Iacob. Şi toate frunţile păcătoşilor voi zdrobi şi se va înălţa fruntea dreptului.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. De 3 ori.

Sedealna,

 glasul  al 4-lea.

Oştirile cele strălucitoare ale spiritelor dumnezeieşti, văzând pe Domnul măririi înălţându-Se cu trupul, în chip lămurit, strigau unele către altele: Ridicaţi porţile!.

Psalmul 50

             Vv 9-11

Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le.

Condacul, glasul al 4-lea:

Pe ierarhul lui Hristos Mitrofan, pe luminătorul Bisericii cel luminat, cel ce a predicat în mijlocul de Dumnezeu-purtătorilor părinţi pe Cuvântul a fi de o fiinţă cu Tatăl, care şi scaunul cetăţii împărăteşti întâi l-a împodobit, şi har de profeţie de la Dumnezeu luminat a luat, cu un glas să-l lăudăm.

Icos

Cuvântătorul cel tainic al tainelor lui Dumnezeu, al celor negrăite, marele apostol Pavel, gura lui Hristos, departe văzând, pe cel ce era să fie vrednic de scaunul împărătesei cetăţilor, mai înainte a scris, zicând: Arhiereu ca acesta se cădea să fie nouă, cuvios, fără răutate, drept, neîntinat, osebit de păcătoşi, şi unit prin Spiritul cu puterile cereşti cele de sus, care având îndrăznire spre intrarea celor sfinte, pururi stă înaintea scaunului Darului, cerând să ne dea nouă mare milă, şi să aflăm har spre ajutor în vreme de trebuinţă. Pe acesta, deci, după datorie mărindu-l, ca pe cel ce luminat a luat har de la Dumnezeu, cu un glas să-l lăudăm.

Sinaxar.

În această lună, în ziua a patra, amintirea celui între sfinţi Părintelui nostru Mitrofan, patriarhul Constantinopolului, şi a  sfinţilor martiri Zoticos, Attalos, Camasis şi Filipos din Niculiţel.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, îndură-Te de noi şi ne mântuieşte. Amin.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 48-49

Că mi-a făcut lucruri mărite cel puternic şi sfânt este numele lui. Mila lui este din neam în neam spre cei care se tem de El.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi:

Luminătoarea

Primind în inima ta Lumina cea cu trei lumini, fericite Mitrofan, te-ai arătat mare luminător Bisericii, luminând pe cei ce cu credinţă se închină unui Dumnezeu în Treime.

Laudele

Psalmul 148

vv. 13-14

Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului care se apropie de El.

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.

Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stihira, glasul al 6-lea:

Stih: S-a înălţat Dumnezeu întru strigare, Domnul în glas de trâmbiţă.

Uimită este mulţimea îngerilor de înălţarea Ta cea minunată şi înfricoşătoare, Isuse-împărate al tuturor, şi strigă acum către Puterile cele mai de sus, să ridice porţile cereşti.

Mărire…, Şi acum…, glasul al 6-lea:

De sânurile părinteşti nedespărţindu-Te, Preadulce Isuse, şi cu cei de pe pământ împreună vieţuind, ca un om, astăzi Te-ai înălţat în mărire de pe Muntele Măslinilor; şi cu îndurare înălţând firea noastră cea căzută, ai pus-o să stea împreună cu Tatăl. Pentru aceasta, cetele cereşti ale celor fără de trupuri, înspăimântându-se de minune, cu frică se mirau şi, de cutremur fiind cuprinse, preamăreau iubirea Ta de oameni. Cu care şi noi, cei de pe pământ, preamărind cu cântări coborârea Ta la noi şi înălţarea de la noi, ne rugăm, zicând: Cel ce la înălţarea Ta ai umplut de bucurie nemărginită pe Discipolii Tăi şi pe Născătoarea de Dumnezeu, ceea ce Te-a născut pe Tine, Învredniceşte-ne şi pe noi, pentru rugăciunile lor, bucuriei celor aleşi ai Tăi, pentru mare mila Ta.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Apoi imediat:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!