Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (31.07.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 62.

Dumnezeule, Dumnezeul meu,

din zorii zilei spre tine alerg,

Însetat-a de tine sufletul meu, precum şi trupul meu, în pământ pustiu, şi neumblat, şi fără apă.

De aceea, întru cel-sfânt m-am arătat ţie,

ca să văd puterea ta şi gloria ta.

Că mai bună e mila ta, decât bucuriile vieţii:

buzele mele te vor lăuda.

Pentru aceea, bine te voi cuvânta în viaţa mea,

şi întru numele tău voi înălţa mâinile mele.

Întocmai ca de măduvă şi de grăsime, sătura-se-va sufletul meu: şi cu buze de bucurie te va lăuda gura mea.

Adusu-mi-am aminte de tine în aşternutul meu:

în revărsatul zorilor m-am gândit la Tine.

Că ai fost ajutorul meu:

sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucu­ra.

Lipitu-s-a de tine sufletul meu,

şi dreapta ta m-a sprijinit.

Iar ei în zadar au căutat sufletul meu:

cufunda-se-vor în cele mai de jos ale pă­mântului:

Da-se-vor în mâinile sabiei,

pradă vor fi şacalilor.

Iar regele se va veseli de Dumnezeu,

lăudat va fi tot cel ce se jură întru dânsul:

că  s-a  astupat gura  celor  ce  grăiesc  ne­dreptăţi.

Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la tine, că ai fost ajutorul meu, şi sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucura.

Lipitu-s-a de tine sufletul meu,

şi dreapta ta m-a sprijinit.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciune.

Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeul nostru, pentru că lumină sunt poruncile tale pe pământ. Înţelepţeşte-ne, să facem întru frica ta dreptate şi sfinţenie; că pe tine te mărim, cel cu adevărat Dumne­zeul nostru; pleacă urechea ta, şi ne auzi pe noi; şi pomeneşte, Doamne, pe cei ce împreună cu noi sunt de faţă, şi se roagă, pe toţi pe nume, şi-i mântuieşte cu puterea ta; binecuvântează poporul tău şi sfinţeşte moştenirea ta; pace dăruieşte lumii tale, bi­sericilor tale, preoţilor, şi tot poporului tău. – Că s-a binecuvântat, şi s-a preamărit preacinstitul, şi de mare-cuviinţă numele tău, al Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul, glasul al IV-lea.

Cel ce te-a chemat pe tine de pe pământ la cereştile lă­caşuri, păzeşte şi după moarte nevătămat trupul tău, Sfinte; că tu cu curăţie şi cu onorată viaţă fericite ai vieţuit, nespurcându-ţi trupul. Pentru aceasta cu îndrăznire roagă-L pe Hristos Dumnezeu, să ne mântuiască pe noi.

Mărire…, Şi acum…, glasul I.

Mântuieşte, Doamne poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta; învingere drept-credincioşilor creştini asupra duşmanilor dăruieşte-le. Şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.

Psalm din catismele zilei.

Psalmul 79

Al lui Asaf.

Cel ce paşti pe Israel, ia aminte! Cel ce povăţuieşti ca pe o oaie pe Iosif, Cel ce şezi pe heruvimi, arată-Te înaintea lui Efraim şi Beneamin şi Manase. Deşteaptă puterea Ta şi vino să ne mântuieşti pe noi. Dumnezeule, întoarce-ne pe noi şi arată faţa Ta, şi ne vom mântui! Doamne, Dumnezeul puterilor, până când Te vei mânia de ruga robilor Tăi? Ne vei hrăni pe noi cu pâine de lacrimi şi ne vei adăpa cu lacrimi, peste măsură? Ne-ai pus în ceartă cu vecinii noştri şi duşmanii noştri ne-au batjocorit pe noi. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi şi arată faţa Ta şi ne vom mântui. Via din Egipt ai mutat-o; ai alungat neamuri şi ai răsădit-o pe ea. Cale ai făcut înaintea ei şi ai răsădit rădăcinile ei şi s-a umplut pământul. Umbra ei şi mlădiţele ei au acoperit cedrii lui Dumnezeu.

Întins-a viţele ei până la mare şi până la râu lăstarele ei. Pentru ce ai dărâmat gardul ei şi o culeg pe ea toţi cei ce trec pe cale? A stricat-o pe ea mistreţul din pădure şi porcul sălbatic a păscut-o pe ea. Dumnezeul puterilor, întoarce-Te dar, caută din cer şi vezi şi cercetează via aceasta, pe care a sădit-o dreapta Ta, şi o desăvârşeşte pe ea şi pe fiul omului pe care l-ai întărit ţie. Arsă a fost în foc şi smulsă, dar de certarea feţei Tale ei vor pieri. Să fie mâna Ta peste bărbatul dreptei Tale şi peste fiul omului pe care l-ai întărit ţie. Şi nu ne vom depărta de Tine; ne vei da viaţă şi numele Tău vom chema. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi şi arată faţa Ta şi ne vom mântui.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna, glasul al IV-lea

Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, în­durările Tale dăruieşte-i-le, Hris­toase Dumnezeule. Bucură cu puterea Ta pe binecredincioşii creştini, dăruindu-le lor învingere asupra celui împotrivă, având ajutorul Tău armă de pace, neînvinsă victorie.

Psalmul 50

             Vv 9-11

Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 48-49

Că mi-a făcut lucruri mărite cel puternic şi sfânt este numele lui. Mila lui este din neam în neam spre cei care se tem de El.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos: Fiul Părintelui celui fără de început, Dumnezeu şi Domnul, întrupându-se din Fecioară s-a arătat nouă, ca să lumineze cele întunecate, şi să adune cele risipite. Pentru aceasta pe Născătoarea de Dumnezeu cea prea lăudată o mărim.

Dorind să vezi mărirea Dum­nezeului nostru te-ai împo­dobit pe tine cu frumseţea bunătăţilor, şi purtându-ţi candela Evdochime, ai intrat în cămările Mi­relui cele luminoase, împreună cu îngerii; împărtăşindu-te de îndumnezeire, fiind împreună cu Stăpânul tău.

Nemurire şi neinvidioase picături ale neputreziciunii izvorăşte onorata Cruce, celor ce se închină ei, îi învie, îi curăţeşte şi îi înnoieşte, şi de mărire mai bună şi de har învredniceşte, pe cei ce cântă pe Isus cel pi­ronit pe ea.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea sfântului

Şi în viaţă fiind Evdo­chime te-ai arătat bun învingător, sporind împrotiva tuturor patimilor, şi acum încă eşti izvor limpede de minuni, din care se curăţă patimile sufle­telor şi ale trupurilor.

A Crucii:

Crucea mai înainte se serbează şi lumea se sfinţeşte, cetele îngerilor cântă pe cel răstignit pentru noi, şi sărbătoresc cu noi, şi ca David se bucură strigând: mântuire a lucrat Stăpânul în mijlocul pământului.

Laudele

Psalmul 148

vv. 13-14

Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului care se apropie de El.

            Apoi:

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare.Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori).Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta, Doamne, şi ne-am bucurat, şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit pe noi, pentru anii în care am văzut rele. Şi priveşte spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor.

 

Apoi :

Mărire… glasul I.

Cum să nu ne mirăm de bună înţelegerea ta, sau să nu lăudăm viaţa ta cea în­tocmai cu a îngerilor, preacuvioase Evdochime, întreagă curăţia minţii, cu blândeţea ta, umilinţa, liniştea şi milo­stenia cea neîncetată, căci cu toate bunătăţile te-ai înfrumseţat fericite. Pentru aceasta te aşteaptă pe tine bucuria cea nespusă şi împărăţia ce­rurilor.

Şi acum…: glasul al VI-lea

Cuvintele profeţilor acest sfânt lemn mai înainte l-au predicat, prin care a fost răscumpărat din blestemul morţii, Adam cel de demult. Şi făptura astăzi, înălţându-se aceasta, împreună înalţă glas, cerând de la Dumnezeu multă îndurare. Cel ce eşti Însuţi întru milă nemăsurat Stăpâne, curăţire fii nouă, şi mântueşte sufletele noastre.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!