Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (31.03.2015)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!
Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Apoi alternativ:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)
Psalmul 37
Al lui David.
Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să măcerţi. Că săgeţile Tale s-au înfipt în mine şi ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la faţa mâniei Tale; nu este pace în oasele mele de la faţa păcatelor mele. Că fărădelegile mele au covârşit capul meu, ca o sarcină grea au apăsat peste mine. Rănile mele miros urât şi au putrezit, din cauza nebuniei mele. Chinuitu-m-am şi m-am gârbovit până în sfârşit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că şalele mele s-au umplut de putreziciune  şi nu este vindecare în trupul meu. Necăjitu-m-am şi m-am smerit foarte; răcnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea, şi lumina ochilor mei, nici aceasta nu este cu mine. Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea s-au apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai mei departe au stat.Şi se sileau cei ce căutau sufletul meu şi cei ce căutau cele rele mie grăiau deşertăciuni şi vicleşuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa. Şi m-am făcut ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am sperat Tu, mă vei auzi. Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine duşmanii mei; şi când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semeţit. Că eu spre bătăi gata sunt şi durerea mea înaintea mea este pururea. Că fărădelegea mea eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru păcatul meu; iar vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decât mine şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea. Nu mă părăsi Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine; ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.
Şi iarăşi: Nu mă părăsi, Doamne, Dumnezeul meu,
nu te depărta de mine.
Ia  aminte  spre  ajutorul meu,
Doamne  al mântuirii mele.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Rugăciunea 2.
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeul nostru, pentru că lumină sunt poruncile tale pe pământ. înţelepţeşte-ne, să facem întru frica ta dreptate şi sfinţenie; că pe tine te mărim, cel cu adevărat Dumnezeul nostru; pleacă urechea ta, şi ne auzi pe noi; şi pomeneşte, Doamne, pe cei ce împreună cu noi sunt de faţă, şi se roagă, pe toţi pe nume, şi-i mântuieşte cu puterea ta; binecuvântează poporul tău şi sfinţeşte moştenirea ta; pace dăruieşte lumii tale, bisericilor tale, preoţilor, şi tot poporului tău. – Că bine s-a cuvântat, si s-a preamărit preaonoratul, şi de mare-cuviinţă numele tău, al Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:
Aliluia (de 3 ori)
Din timpul nopţii aleargă spiritul meu către Tine Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile Tale pe pământ.
Dreptate vă învăţaţi toţi cei ce locuiţi pe pământ.
Pizmuire va cuprinde pe poporul cel neînvăţat şi acum focul pe cei potrivnici va mânca.
Adaugă lor rele, Doamne, adaugă rele celor măriţi ai pământului.
Aliluia.
Troparele Treimice, glasul 1
Cu trupeşti închipuiri, către mintea cea netrupescă şi fără materie a Puterilor celor fără de trup ridicându-se, şi prin cântare întreit-sfântă a Dumnezeirii cele în trei ipostasuri primind  strălucire, ca heruvimii să strigăm către Unul Dumnezeu: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru;pentru rugăciunile Înaintemergătorului, îndură-Te de noi.
Mărire…
Cu toate Puterile cereşti, ca heruvimii să strigăm celui ce este întru cei de sus, întreit-sfântă laudă înălţându-I: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi,     îndură-Te de noi.
Şi acum…
Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, şi cântare îngerească strigăm Ţie, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, îndură-Te de noi.
Psalm din catismele zilei
Psalmul 55
Al lui David.
Mântuieşte-mă, Doamne, că m-a necăjit omul; toată ziua războindu-se m-a necăjit. M-au călcat duşmanii mei toată ziua, că mulţi sunt cei ce se luptă cu mine, din înălţime. Ziua când mă voi teme, voi spera în Tine. În Dumnezeu voi lăuda toate cuvintele mele toată ziua; în Dumnezeu am sperat, nu mă voi teme: Ce-mi va face mie omul? Toată ziua cuvintele mele au urât, împotriva mea toate gândurile lor sunt spre rău. Locui-vor lângă mine şi se vor ascunde; ei vor păzi călcâiul meu, ca şi cum ar căuta sufletul meu. Pentru nimic nu-i vei mântui pe ei; în mânie popoare vei sfărâma, Dumnezeule. Viaţa mea am spus-o Ţie; pune lacrimile mele înaintea Ta, după promisiunea Ta. Se vor întoarce duşmanii mei înapoi, în orice zi Te voi chema. Iată, am cunoscut că Dumnezeul meu eşti Tu. În Dumnezeu voi lăuda vorba, în Dumnezeu voi lăuda cuvântul; în Dumnezeu am sperat, nu mă voi teme: Ce-mi va face mie omul? În mine sunt, Dumnezeule, promisiunile pe care le voi aduce laudei Tale, că ai scăpat sufletul meu de la moarte, picioarele mele de alunecare, ca bine să plac înaintea lui Dumnezeu, în lumina celor vii.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule, de 3 ori
Sedealna,
glasul al 5-lea.
Ieri şi astăzi a fost boala lui Lazăr; că aceasta au spus lui Hristos surorile aceluia. Găteşte-te Betanie cu bucurie să primeşti oaspete pe Stăpânul şi Împăratul tuturor, şi să strigi Lui împreună cu noi: Doamne, mărire Ţie.
Mărire…, Şi acum…, a Născătoarei:
Maica lui Dumnezeu preasfântă, zidul creştinilor, apără, după obicei, pe poporul tău, care strigă ţie îndelung. Stai împotriva ruşinoaselor şi semeţelor noastre gânduri; ca să strigăm ţie: Bucură-te, pururi Fecioară!
CUVÂNTUL VII: PLÂNSUL CARE PRODUCE BUCURIE
Sfântul Ioan Scărarul
13
Odată, un iscusit lucrător al lucrului acestuia bun al plânsului mi-a povestit următoarele. Deseori eram hotărât să mă las stăpânit de mărirea deşartă, de mânie sau de îmbuibarea pântecelui, dar cugetul plânsului se împotrivea înlăuntrul meu şi zicea: „Nu te mândri, căci plec de la tine”, şi de asemenea în cazul celorlalte patimi. Iar eu îi răspundeam: ,,Nu voi ieşi din voia ta, până ce nu mă vei înfăţişa lui Hristos”». ” Durerea profundă pentru păcatele săvârşite a văzut, a primit, mângâiere; curăţia inimii a primit iluminarea (cerului). Această iluminare este o lucrare negrăită, ceva ce raţiunea percepe dar nu înţelege, ceva ce se vede de către ochiul sufletului nu însă şi de către cel al trupului. Mângâierea este înviorare a sufletului îndurerat, care ca şi un prunc plânge şi în acelaşi timp zâmbeşte vesel. Sprijinul este reînnoirea sufletului, suportarea tristeţii, transformarea minunată a lacrimilor durerii în lacrimi lipsite de durere.
Lacrimile produse de gândul morţii nasc teama; teama naşte netemerea; netemerea naşte bucuria; iar bucuria aceasta sfârşind — deşi ea este fără de sfârşit, răsare floarea iubirii celei cuvioase.
Leapădă cu mâna smereniei bucuria ce s-a cuibărit întru tine, socotindu-te nevrednic de dânsa, pentru ca nu cumva, primind-o prea uşor, să găzduieşti în tine lupul în loc de păstor.
Nu te sârgui să dobândeşti contemplaţia înainte de vreme, ci îndepărtează-te de ea printr-o adevărată smerenie, pentru că tot ea va fi aceea care te va urmări şi,  prinzându-te pentru veşnicie se va împreuna cu tine într-o preacurată nuntă.

Psalmul 50
Vv 6-8
Ţie Unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi  am fost conceput şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie.
Apoi:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Imediat :
Luca 1, 47
Că a privit la umilinţa servitoarei sale: că iată de acum toate popoarele mă vor numi fericită.
Apoi : Cântarea a IX-a.
Găteşte-ţi acum, înţelepte Lazăre cele de moarte şi de îngropare, că, murind, mâine va să te lipseşti de viață. Uită-te la mormântul în care vei să te sălăşluieşti; dar Hristos iarăşi te va învia, sculându-te a patra zi.
Dănţuieşte, Betanie, că la tine va să vină Hristos, să săvârşească minune mare şi înfricoşătoare; legând moartea ca un Dumnezeu va să învie cu adevărat pe Lazăr cel mort, care măreşte pe Făcătorul.
Mărire…, a Treimii:
De o fiinţă Te laud pe Tine, Treime fără de început, cinstită, de viaţă începătoare, nedespărţită Unime, Părinte cel nenăscut şi Cuvântule şi Fiule cel născut şi Spirite Sfinte mântuieşte-ne pe noi, cei ce Te lăudăm pe Tine.
Şi acum…, a Născătoarei:
Mai presus de minte este naşterea ta, Maica lui Dumnezeu; că întru tine zămislirea s-a făcut fără bărbat, şi naşterea întru feciorie. Dumnezeu este Cel ce S-a născut, pe Care mărindu-L, pe tine, Fecioară, noi toţi te fericim.
După care se cântă sau se recită :
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Luminătoarea:
Cel ce răsari lumina, Doamne, curăţeşte sufletul meu de tot păcatul, pentru rugăciunile Înaintemergătorului, şi mă mântuieşte.
Laudele
Psalmul 148
vv. 7-12
Lăudaţi pe El toţi cei de pe pământ; balaurii şi toate adâncurile; focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui; munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii; fiarele şi toate animalele cele care se târăsc şi păsările cele zburătoare. Împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pământului. Tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii.
Apoi :
Doxologia mică
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.
Stihoavna laudelor
Stih: Şi să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi şi lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. (ps. 89, 19)
Stihiră, glasul al 8-lea
Fiind legat prin alunecare cu greşeli şi cu lanţurile păcatelor, ce te trândăveşti, o, suflete! De ce nu te îngrijeşti? Fugi întotdeauna de aprinderea Sodomei şi a Gomorei, ca şi Lot. Să nu te întorci înapoi că te vei face ca un stâlp de sare; scapă la muntele virtuţilor; fugi totdeauna de arderea nemilostivirii bogatului celui crud; mergi ca Lazăr în sânurile lui Avraam, şi cu smerenie strigă: Nădejdea şi scăparea mea, Doamne, mărire Ţie.
Mărire… Şi acum…, a Născătoarei:
Pe tine te rugăm, ca pe ceea ce eşti Maica lui Dumnezeu, binecuvântată; roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.
Apoi :
Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.
În Biserica măririi tale stând, în cer ni se pare că stăm, Născătoare de Dumnezeu; ceea ce eşti poarta cerească, deschide nouă uşa milostivirii tale.
Împărate ceresc, pe credincios poporul nostru păzeşte-l; credinţa întăreşte-o; pe păgâni îmblânzeşte-i; lumea în pace o păzeşte; sfântă casa acesta bine o ocroteşte; pe cei mai înainte adormiţi părinţii şi fraţii noştri în corturile drepţilor aşează-i; şi pe noi întru pocăinţă şi mărturisire ne primeşte, ca un bun şi iubitor de oameni.
Rugăciunea sfântului Efrem
Doamne şi Stăpâne al vieţii mele, nu-mi da mie spiritul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de domnie, şi al grăirii în deşert.
Iar spiritul curăţiei, al umilţinţei, al răbdării şi al dragostei dăruieşte- mi-l mie robului tău.
Aşa, Doamne împărate, dăruieşte-mi mie, ca să-mi văd greşelile mele, si să nu condamn pe fratele meu; că bine eşti cuvântat în vecii vecilor. Amin.
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul.
Apoi imediat:
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!