Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (30.12.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!
Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli¬neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle¬tele noastre.
Apoi alternativ:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)
Psalmul 37
Al lui David.
Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă
cerţi. Că săgeţile Tale s-au înfipt în mine şi ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la faţa mâniei Tale; nu este pace în oasele mele de la faţa păcatelor mele. Că fărădelegile mele au covârşit capul meu, ca o sarcină grea au apăsat peste mine. Rănile mele miros urât şi au putrezit, din cauza nebuniei mele. Chinuitu-m-am şi m-am gârbovit până în sfârşit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că şalele mele s-au umplut de putreziciune şi nu este vindecare în trupul meu. Necăjitu-m-am şi m-am smerit foarte; răcnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea, şi lumina ochilor mei, nici aceasta nu este cu mine. Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea s-au apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai mei departe au stat. Şi se sileau cei ce căutau sufletul meu şi cei ce căutau cele rele mie grăiau deşertăciuni şi vicleşuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa. Şi m-am făcut ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am sperat Tu, mă vei auzi. Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine duşmanii mei; şi când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semeţit. Că eu spre bătăi gata sunt şi durerea mea înaintea mea este pururea. Că fărădelegea mea eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru păcatul meu; iar vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decât mine şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea. Nu mă părăsi Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine; ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.
Şi iarăşi: Nu mă părăsi, Doamne, Dum¬nezeul meu,
nu te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu,
Doamne al mântuirii mele.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Rugăciunea 8.
Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai alungat de la noi trândăvia somnului, şi cu chemare sfântă împreună ne-ai chemat, ca şi noaptea să înălţăm mâinile noastre, şi să te mărturisim pe tine întru judecăţile dreptăţii tale: primeşte rugăciunile noastre, cererile, mărturisirile, slujbele cele de noapte; şi ne dăruieşte, Dumnezeule, credinţă ne ruşinată, speranţă tare, dragoste nefăţarnică; binecuvân¬tează intrările şi ieşirile, faptele, lucrurile, cuvintele, gândurile noastre; şi ne dă nouă, să ajungem la începuturile zilei, lăudând, cântând, şi binecuvântând bunătatea milei tale celei negrăite. – Că s-a binecuvântat preasfânt numele tău, şi s-a preamărit îm¬părăţia ta, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfân¬tului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:
Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.
Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi¬ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.
Troparul cuvioasei,
glasul al 8-lea.
Întru tine, Maică, cu ardoare s-a mântuit cel după chip; căci luând Crucea, ai urmat lui Hristos; şi luptând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii se bucură, Cuvioasă Maică Melania, spiritul tău.
Mărire…, al martirei, glasul al 4-lea.
Mieluşeaua Ta, Isuse, Anisia, strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună cu Tine mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o sacrificiu fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.
Şi acum…, al Sărbătorii, glasul al 4-lea.
Naşterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, mărire Ţie!
Psalm din catismele zilei
Psalmul 58
Al lui David.
Scoate-mă de la duşmanii mei, Dumnezeule, şi de cei ce se ridică împotriva mea, scapă-mă. Scapă-mă de cei ce lucrează fărădelegea şi de bărbaţii vărsărilor de sânge mă scapă. Că iată au vânat sufletul meu, stătut-au împotriva mea cei tari. Nici fărădelegea şi nici păcatul meu nu sunt pricină, Doamne. Fără de nelegiuire am alergat şi m-am îndreptat spre Tine; Vino, întru întâmpinarea mea şi vezi. Şi Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Israel, ia aminte să cercetezi toate neamurile; să nu Te înduri de toţi cei ce lucrează fărădelegea. Se vor întoarce spre seară şi vor flămânzi ca un câine şi vor înconjura cetatea. Iată, vor striga cu gura lor şi sabie în buzele lor, că cine i-a auzit? Şi Tu, Doamne, vei râde de ei, vei face de nimic toate neamurile. Puterea mea în Tine o voi păzi, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu eşti. Dumnezeul meu, mila Ta mă va întâmpina; Dumnezeu îmi va arăta înfrângerea duşmanilor mei. Să nu-i omori pe ei, ca nu cumva să uite legea Ta;
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Sedealna, glasul al 4-lea :
Pentru ce te minenezi, Marie ? Pentru ce te înspăimântezi de ceea ce este întru tine ? Pentru că pe Fiul cel din veşnicie sub ani L-am născut, zice Fecioara, şi nu ştiu cum s-a făcut conceperea Celui ce S-a născut. Nu am bărbat şi cum voi naşte Fiu ? Naştere fără de sămânţă cine a văzut ? Dar unde voieşte Dumnezeu, se frânge rânduiala firii, precum scrie. Hristos S-a născut, spre a dezlega blestemul cel de demult al lui Adam.
Psalmul 50
Vv 6-8
Ţie Unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi am fost conceput şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie.
Condacul Cuvioasei Melania, glasul al 4-lea :
Luminându-ţi-se sufletul cu luminările Celui ce ne-a strălucit nouă din Fecioara, ai strălucit în fapte bune, ceea ce eşti vrednică de laudă. Că împărţind pe pământ avuţia cea nestricăcioasă, ai grămădit comoară de avuţie cerească şi în sihăstrie ai strălucit lămurit. Pentru aceasta cu dragoste te cinstim pe tine, Melania.
Icos
Fugind de plăcerile lumii, ai risipit din belşug mulţimea de aur, punându-l cu dreaptă credinţă în mâinile săracilor, şi la dumnezeieştile locuri ajungând, tuturor toate te-ai făcut, petrecând viaţa întocmai cu îngerii ; împărţind tuturor untdelemnul facerii de bine ţi-ai luminat candela sufletească şi intrând împreună cu Hristos întru cămara dumnezeiască a împărăţiei Sale, te desfătezi. Pentru aceasta cu dragoste, te cinstim pe tine, Melania.
Sinaxar
În această lună în ziua a treizecea, amintirea Sfintei Martire Anisia cea din Tesalonic.
Cu ale ei sfinte rugăciuni, Doamne, îndură-Te şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
Apoi:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Imediat :
Luca 1, 47
Că a privit la umilinţa servitoarei sale: că iată de acum toate popoarele mă vor numi fericită.
După care se cântă sau se recită :
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru¬rea fe-ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne¬zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase¬mănare decât serafimii, ca¬re fără stri¬că¬ciune pe Dumnezeu Cu¬vântul ai născut, pe tine, cea cu ade¬vărat Năs¬cătoare de Dumnezeu, te mărim.
Luminătoarea
Sicriul relicvelor tale izvorăşte mir cu plăcut miros, vindecând tot felul de boli ale oamenilor, mărită Anisia. Pentru aceasta celebrând amintirea ta cea purtătoare de lumină, te rugăm: roagă-te lui Hristos, pentru cei ce te laudă pe tine.
Mărire…, cuvioasei, asemenea :
Melania prealăudată, lauda călugăriţelor, cu rugăciunile tale cele către Dumnezeu, luminându-mă, curăţeşte-mă pe mine, care din amândouă părţile m-am întunecat de întunecimea patimilor; ca să te cinstesc pe tine, şi să celebrez cu glas strălucitor amintirea ta cea purtătoare de lumină.
Şi acum…, a Sărbătorii, asemenea:
Dumnezeu, Cel ce este împreună cu Tatăl pururi mai înainte de început, acum din Spiritul Sfânt Se naşte, în chip de negrăit, din tine, Fecioară, în Betleem, în dumnezeiasca peşteră şi fiind înfăşat, este culcat în ieslea celor necuvântătoare, dezlegând legăturile greşelilor mele.
Laudele
Psalmul 148
vv. 7-12
Lăudaţi pe El toţi cei de pe pământ; balaurii şi toate adâncurile; focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui; munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii; fiarele şi toate animalele cele care se târăsc şi păsările cele zburătoare. Împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pământului. Tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii.
Mărire…, glasul al 6-lea :
Binevoind, Doamne, Te-ai coborât, plecând cerurile şi în chip uimitor Te-ai sălăşluit în pântece fecioresc şi Prunc Te-ai arătat, născându-Te în peşteră şi cu oamenii Te-ai amestecat, arătând cale aleasă celor ce cântă Ţie: eşti binecuvântat, Cel ce Te-ai născut, Dumnezeul nostru, mărire Ţie !
Şi acum…, a Născătoarei:
Curată şi nestricată, cunoscându-se pe sine Fecioara după înfricoşătoarea şi de nespus naşterea ei, zicea: Netâlcuitule Doamne, Prunc înfăşat Te ţin pe Tine şi împreună Te preamăresc cu păstorii, cântând cu credinţă: eşti binecuvântat, Cel ce Te-ai născut, Dumnezeul nostru, mărire Ţie !
Apoi :
Doxologia mică
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.
Stihoavna laudelor
Stihiră, glasul al 6-lea.
Stih: Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut.
O, Isaia profetule, grăieşte limpede: iată, Fecioara în pântece va lua fără de sămânţă şi va naşte pe Ziditorul şi Stăpânul tuturor veacurilor. Căruia grăim întru bucuria Născătoarei de Dumnezeu, cântând luminat: binecuvântat eşti, Cel ce Te-ai născut din Fecioara, Dumnezeul nostru, mărire Ţie !
Mărire…, Şi acum…, glasul al 5-lea:
Văzându-Te toată zidirea pe Tine Făcătorul şi Ziditorul tuturor, că Te-ai născut cu trup în Betleem, se înnoieşte iarăşi şi din nou se zideşte. Iar soarele îşi întinde lumina şi pământul se veseleşte. Magii din Persia daruri aduc împăratului tuturor; păstorii minunându-se şi spăimântându-se se închină lui Dumnezeu şi celei ce L-a născut cu trup. O, minune! Hrănitorul este hrănit de Maica preacurată, pentru mântuirea şi zidirea din nou a lumii.
Apoi :
Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!