Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (30.12.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 3.

Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se ridică împotriva mea; Mulţi zic sufletului meu: «Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui!» Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, mărirea mea şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; m-am ridicat căci Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care din toate părţile mă înconjoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă Dumnezeul meu, că tu ai bătut pe cei ce mă duşmănesc în deşert; dinţii păcătoşilor i-ai zdrobit. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.

Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit; deşteptatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 7.

Dumnezeule si Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, cel ce ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi împreună ne-ai adunat la ceasul rugăciunii: dă-ne har întru deschiderea gurii noastre, şi primeşte ale noastre mulţumiri cele după putinţă; şi ne învaţă îndreptările tale; pentru că a ne ruga, precum se; cuvine, nu ştim, de nu ne vei povăţui tu, Doamne, cu Spiritul tău cel sfânt. Pentru aceasta ne rugam ţie: orice am greşit până in ceasul de acum, cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, cu voia sau fără de voie, slăbeşte, lasă, iartă. Că de te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că la tine este mântuirea. Tu singur eşti sfânt, ajutător puternic, păzitor al vieţii noastre, şi întru tine este cântarea noastră pururi. – Fie stăpânirea împărăţiei tale pururi binecuvântată şi preamărită, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi chemaţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconjurat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul cuvioasei,

glasul al 8-lea.

            Întru tine, Maică, cu ardoare s-a mântuit cel după chip; căci luând Crucea, ai urmat lui Hristos; şi luptând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii se bucură, Cuvioasă Maică Melania, spiritul tău.

Mărire…, al martirei, glasul al 4-lea.

            Mieluşeaua Ta, Isuse, Anisia, strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună cu Tine mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o sacrificiu fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Şi acum … .  al Sărbătorii, glasul al 4-lea.

            Naşterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, mărire Ţie!

Psalm din catismele zilei

Psalmul  25

Al lui David.

Judecă-mă, Doamne, că eu întru nerăutate am umblat; şi în Domnul sperând, nu voi slăbi. Cercetează-mă, Doamne, şi mă încearcă; aprinde rărunchii şi inima mea. Că mila Ta este înaintea ochilor mei şi bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am şezut în adunarea deşertăciunii şi cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât-am adunarea celor ce viclenesc şi cu cei necredincioşi nu voi şedea. Spăla-voi întru cele nevinovate mâinile mele şi voi înconjura altarul Tău, Doamne, ca să aud glasul laudei Tale şi să spun toate minunile Tale. Doamne, iubit-am bunăcuviinţa casei Tale şi locul locaşului măririi Tale. Să nu pierzi cu cei necredincioşi sufletul meu şi cu vărsătorii de sânge viaţa mea, întru ale căror mâini sunt fărădelegi şi dreapta cărora e plină de daruri. Iar eu întru nerăutatea mea am umblat; scapă-mă. Doamne, şi mă miluieşte, Căci piciorul meu a stat întru dreptate; întru adunări Te voi binecuvânta, Doamne.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna, glasul al 4-lea :

Pentru ce te minenezi, Marie ? Pentru ce te înspăimântezi de ceea ce este întru tine ? Pentru că pe Fiul cel din veşnicie sub ani L-am născut, zice Fecioara, şi nu ştiu cum s-a făcut conceperea Celui ce S-a născut. Nu am bărbat şi cum voi naşte Fiu ? Naştere fără de sămânţă cine a văzut ? Dar unde voieşte Dumnezeu, se frânge rânduiala firii, precum scrie. Hristos S-a născut, spre a dezlega blestemul cel de demult al lui Adam.

Psalmul 50

Vv 3-5

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Spală-mă cu totul de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Condacul Cuvioasei Melania, glasul al 4-lea :

Luminându-ţi-se sufletul cu luminările Celui ce ne-a strălucit nouă din Fecioara, ai strălucit în fapte bune, ceea ce eşti vrednică de laudă. Că împărţind pe pământ avuţia cea nestricăcioasă, ai grămădit comoară de avuţie cerească şi în sihăstrie ai strălucit lămurit. Pentru aceasta cu dragoste te cinstim pe tine, Melania.

Icos

Fugind de plăcerile lumii, ai risipit din belşug mulţimea de aur, punându-l cu dreaptă credinţă în mâinile săracilor, şi la dumnezeieştile locuri ajungând, tuturor toate te-ai făcut, petrecând viaţa întocmai cu îngerii ; împărţind tuturor untdelemnul facerii de bine ţi-ai luminat candela sufletească şi intrând împreună cu Hristos întru cămara dumnezeiască a împărăţiei Sale, te desfătezi. Pentru aceasta cu dragoste, te cinstim pe tine, Melania.

Sinaxar

În această lună în ziua a treizecea, amintirea Sfintei Martire Anisia cea din Tesalonic.

Cu ale ei sfinte rugăciuni, Doamne, îndură-Te şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

Imediat:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi:

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat:

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

             După care se cântă sau se recită:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea

Sicriul relicvelor tale izvorăşte mir cu plăcut miros, vindecând tot felul de boli ale oamenilor, mărită Anisia. Pentru aceasta celebrând amintirea ta cea purtătoare de lumină, te rugăm: roagă-te lui Hristos, pentru cei ce te laudă pe tine.

Mărire…,  cuvioasei, asemenea :

Melania prealăudată, lauda călugăriţelor, cu rugăciunile tale cele către Dumnezeu, luminându-mă, curăţeşte-mă pe mine, care din amândouă părţile m-am întunecat de întunecimea patimilor; ca să te cinstesc pe tine, şi să celebrez cu glas strălucitor amintirea ta cea purtătoare de lumină.

Şi acum…, a Sărbătorii, asemenea:

Dumnezeu, Cel ce este împreună cu Tatăl pururi mai înainte de început, acum din Spiritul Sfânt Se naşte, în chip de negrăit, din tine, Fecioară, în Betleem, în dumnezeiasca peşteră şi fiind înfăşat, este culcat în ieslea celor necuvântătoare, dezlegând legăturile greşelilor mele.

Laudele

Psalmul 148

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El în cele înalte. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au facut, El a poruncit şi s-au zidit. Le-a aşezat în veac şi în veacul veacului. Porunca le-a pus şi nu o vor trece.

Mărire…, glasul al 6-lea :

Binevoind, Doamne, Te-ai coborât, plecând cerurile şi în chip uimitor Te-ai sălăşluit în pântece fecioresc şi Prunc Te-ai arătat, născându-Te în peşteră şi cu oamenii Te-ai amestecat, arătând cale aleasă celor ce cântă Ţie: eşti binecuvântat, Cel ce Te-ai născut, Dumnezeul nostru, mărire Ţie !

Şi acum…, a Născătoarei:

Curată şi nestricată, cunoscându-se pe sine Fecioara după înfricoşătoarea şi de nespus naşterea ei, zicea: Netâlcuitule Doamne, Prunc înfăşat Te ţin pe Tine şi împreună Te preamăresc cu păstorii, cântând cu credinţă:  eşti binecuvântat, Cel ce Te-ai născut, Dumnezeul nostru, mărire Ţie !

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stihiră, glasul al 6-lea.

Stih: Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut.

O, Isaia profetule, grăieşte limpede: iată, Fecioara în pântece va lua fără de sămânţă şi va naşte pe Ziditorul şi Stăpânul tuturor veacurilor. Căruia grăim întru bucuria Născătoarei de Dumnezeu, cântând luminat: binecuvântat eşti, Cel ce Te-ai născut din Fecioara, Dumnezeul nostru, mărire Ţie !

Mărire…, Şi acum…, glasul al 5-lea:

Văzându-Te toată zidirea pe Tine Făcătorul şi Ziditorul tuturor, că Te-ai născut cu trup în Betleem, se înnoieşte iarăşi şi din nou se zideşte. Iar soarele îşi întinde lumina şi pământul se veseleşte. Magii din Persia daruri aduc împăratului tuturor; păstorii minunându-se şi spăimântându-se se închină lui Dumnezeu şi celei ce L-a născut cu trup. O, minune! Hrănitorul este hrănit de Maica preacurată, pentru mântuirea şi zidirea din nou a lumii.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!