Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (30.11.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 142

Al lui David.

Doamne, auzi rugăciunea mea, as­cultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Duşmanul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; m-a făcut să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e spiritul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slă­bit spiritul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este speranţa. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de duşmanii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Spiritul Tău cel bun să mă conducă la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe duşmanii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Şi iarăşi: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta,

şi să nu intri la judecată cu robul tău. (de 3 ori)

Apoi: Spiritul tău cel bun mă va po­văţui la pământ drept.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea VI.

Mulţumim ţie, Doamne Dumnezeul mântuirilor noastre, că toate le faci spre face­rea de bine a vieţii noastre, ca totdeauna la tine să ne uităm, la Mântuitorul şi Creatorul de bine al sufletelor noastre; că ne-ai odih­nit pe noi în măsura nopţii ce a trecut, şi ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ne-ai pus la închinarea cinstitului tău nume. Pentru aceasta ne rugăm ţie, Doamne: dă-ne har, şi putere, ca să ne învrednicim a cânta ţie cu înţelegere, şi a te ruga neîncetat cu frică şi cu cutremur, îngrijindu-ne de a noastră mântuire, cu ajutorul Hristosului tău. Pome­neşte, Doamne, şi pe cei ce strigă către tine noaptea; auzi-i pe dânşii, şi-i miluieşte; şi sfărâmă sub picioarele lor pe duşmanii cei nevăzuţi şi potrivnici luptători. – Că tu eşti împăratul păcii, şi Mântuitorul sufletelor noa­stre, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, si Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul, glasul al IV-lea.

            Ca cel decât Apostolii mai întâi chemat, şi mai marelui Petru frate adevărat, Stăpânului tu­turor Andrei, roagă-te pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă.

Mărire… .Şi acum…: a Născătoarei, glasului al IV-lea.

            Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-Se întru unire neamestecată şi crucea de bunăvoie pentru noi primind; prin care, înviind pe cel dintâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.

Psalmi din catimele zilei.

Psalmul  118

Aliluia.

89-108

Întotdeauna, Doamne, cuvântul Tău rămâne în cer; în neam şi în neam adevărul Tău. Întemeiat-ai pământul şi rămâne. După rânduiala Ta rămâne ziua, că toate sunt servitoare ţie. Dacă n-ar fi fost legea Ta gândirea mea, atunci aş fi pierit intru necazul meu. Niciodată nu voi uita îndreptările Tale, că în ele m-ai făcut să trăiesc, Doamne. Al Tău sunt eu, mântuieşte-mă, că îndreptările Tale am căutat. Pe mine m-au aşteptat păcătoşii ca să mă piardă. Mărturiile Tale am priceput. La tot lucrul împlinit am văzut sfârşit, dar porunca Ta este fără de sfârşit. Că am iubit legea Ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe duşmanii mei mai înţelepţit cu porunca Ta, că întotdeauna este a mea. Mai mult decât învăţătorii mei am priceput, că la mărturiile Tale gândirea mea este. Mai mult decât bătrânii am înţeles, că poruncile Tale am căutat. De la toată calea cea rea mi-am oprit picioarele mele, ca să păzesc cuvintele Tale. De la judecăţile Tale nu m-am abătut, că Tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele, cuvintele Tale, mai mult decât mierea, în gura mea! Din poruncile Tale m-am făcut priceput; pentru aceasta am urât toată calea nedreptăţii. Lumină picioarelor mele este legea Ta şi lumină cărărilor mele. Juratu-m-am şi m-am hotărât să păzesc judecăţile dreptăţii Tale. Umilit am fost până în sfârşit: Doamne, viază-mă, după cuvântul Tău. Cele de bunăvoie ale gurii mele binevoieşte-le Doamne, şi judecăţile Tale mă învaţă.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul I.

Ca pe un dumnezeiesc discipol şi întâi chemat decât toţi discipolii lui Hristos, cu dra­goste te lăudăm pe tine, Andreie apostole, şi în credinţă strigăm către tine : scapă turma ta, care de la Dumnezeu ţi s-a în­credinţat, de tot necazul şi de nevoi, şi de sminteli, şi de toată răutatea.

Mărire… Şi acum…,a Născătoarei:

Mâinile tale, onorată, acum întinzându-le cu milă, dăruieşte-ne nouă ajutor din cel sfânt, şi ne dă să împlinim viaţă fără pericole cei ce mărim preasfântă naşterea ta, şi pe tine, Stăpână Fecioară, te mărturisim speranţă şi laudă.

PSALMUL 134

Versete alese.

Şi a ucis împăraţi puternici:

Pe Sihon, împăratul amoreilor,

Şi pe Og, împăratul Vasanului,

Şi toate împărăţiile Canaanului.

Şi a dat pământul lor moştenire,

Moştenire lui Israel, poporului Său.

Doamne, numele Tău este în veac. Aliluia.

Şi amintirea Ta din neam în neam. Aliluia.

Căci va judeca Domnul pe poporul Său,

Şi de slujitorii Săi se va îndura.

Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucruri făcute de mâini omeneşti.

Mărimuri

Stihiră:

Veniţi toţi, într-un glas să lăudăm pe Andrei cel întâi­ chemat, zăcând: Pe cel de un sânge cu Petru.

Cerurile spun mărirea lui Dumnezeu şi facerea mânilor Lui o vesteşte tăria (ps. 18, 1).

Fulgerele Lui au luminat lumea (ps. 76,17).

Că a întărit lumea, care nu se va clătina (ps. 92,2).

În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor (ps. 18 4).

Vestiţi între neamuri mărirea Lui, între toate popoarele minunile Lui (ps. 95, 3).

Supus-a popoarele nouă şi neamurile sunt sub picioarele noastre (ps. 46, 3).

Mărire … , glasul I:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum … , acelaşi glas:

Bucură-te, Marie, ceea ce eşti cu har dăruită, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

Sedealna

Glasul al V-lea.

Pe Apostolul toţi să-l lăudăm, ca pe un însuşi văzător al Cuvântului, şi dumnezeiesc predicator, şi al păgânilor spiritual vânător cu adevărat. Că ne-a adus pe noi la cunoştinţa lui Hristos Andrei de Dumnezeu vorbitorul, marele nostru folosi­tor cu adevărat. Şi acum se roa­gă neîncetat ca să se mântuias­că sufletele noastre.

Antifonul I

glasului al IV-lea

Din tinereţile mele multe patimi se luptă cu mine; ci însuţi mă sprijineşte Mântuitorul meu şi mă mântuieşte.

Cei care urâţi Sionul ruşinaţi veţi fi de Domnul; căci precum iarba de foc, aşa veţi fi uscaţi.

Mărire … .

Prin Sfântul Spirit tot sufletul trăieşte şi prin curăţie se înalţă, se luminează întru Unimea Treimii, cu sfinţenie de taină.

Şi acum… .

Prin Sfântul Spirit izvorăsc izvoarele harului, care adapă toată făptura spre rodire de viaţă.

Prochimen.

glasul al IV-lea.

În tot pământul a ieşit vestirea lor, şi la marginile lumii cuvintele lor.

Stih: Cerurile spun mărirea lui Dumnezeu, şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria.

Citire din Evanghelia după Sfântul Matei.

(IV, 18-25)

            Pe când umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari.Şi le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni.Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El.Şi de acolo, mergând mai departe, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-şi mrejele şi i-a chemat.Iar ei îndată, lăsând corabia şi pe tatăl lor, au mers după El.Şi a străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia împărăţiei şi tămăduind toată boala şi toată neputinţa în popor.Şi s-a dus vestea despre El în toată Siria, şi aduceau la El pe toţi cei ce se aflau în suferinţe, fiind cuprinşi de multe feluri de boli şi de chinuri, pe demonizaţi, pe lunatici, pe slăbănogi, şi El îi vindeca. Şi mulţimi multe mergeau după El, din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan.

Psalmul 50

             Vv 19-21

Jertfa lui Dumnezeu, spiritul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va dispreţui. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi !

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca I, 54-55

L-a primit pe Israel robul său, căci şi-a adus aminte de îndurarea sa: precum a grăit către părinţii noştri: lui Avraam şi seminţiei lui, până în veac.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.

Pe norul cel purtător de lu­mină, întru care Stăpânul tuturor din cer ca ploaia pe lână S-a coborât, şi S-a întrupat pentru noi, făcându-Se om Cel fără de început, să o mărim toţi, ca pe o maică curată a Dumnezeului nostru.

Cel ce mreaja gândirii celei de taină ai întins şi ca niş­te peşti în ea ai prins frumuseţi­le cereştilor înţelesuri, roagă-te sfinte apostole Andrei. Sfintei Treimi, să ne izvorască şi nouă ispăşire.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea.

Cuvântul, Cel mai înainte fără început, aflându-te pe tine, prea­fericite, mai întâi chemat decât toţi apostolii te-a arătat, An­dreie totdeauna amintite. Şi ur­melor Acestuia urmând, te-ai arătat povăţuitor celor rătăciţi, urcându-i pe ei la calea cea ce­rească şi dumnezeiască.

Psalmul 150

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul întru sfinţii Lui; Lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; Lăudaţi-L pe El după mulţimea măririi Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă; Lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; Lăudaţi-L pe El în strune şi în organe. Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare; Lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.

Stihiră, glasul al VIII-lea

Pe predicatorul credinţei şi servitorul Cuvântului, pe An­drei să-l lăudăm, că acesta din adânc pe oameni a pescuit, în loc de trestie Crucea în mâini ţinând şi, ca o strună aruncând puterea, a scos suflete din înşe­lăciunea dușmanului şi le-a a- dus lui Dumnezeu dar bine pri­mit totdeauna. Pe acesta credin­cioşii împreună cu ceata discipolilor lui Hristos să-l lăudăm, ca să se roage Lui să ne fie nouă milostiv în ziua judecăţii.

Mărire…, Şi acum…, a Născătoarei:

Primeşte, Vitleeme, Mitropo­lia lui Dumnezeu. Că lumina cea neapusă vine să o nască întru ti­ne. Îngeri, minunaţi-vă în cer ! Oameni, preamăriţi pe pământ! Magi din Persia, întreit mărit dar aduceţi! Păstori, fluierând cântare întreit sfântă, cântaţi! Toată suflarea să laude pe Făcă­torul a toate.

Apoi :

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!