Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (3.02.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 3.

Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se ridică împotriva mea; Mulţi zic sufletului meu: «Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui!» Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, mărirea mea şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; m-am ridicat căci Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care din toate părţile mă înconjoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă Dumnezeul meu, că tu ai bătut pe cei ce mă duşmănesc în deşert; dinţii păcătoşilor i-ai zdrobit. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.

Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit; deştep­tatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 1.

Mulţumim ţie, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, şi să chemăm numele tău cel sfânt; şi să ne rugăm îndu­rărilor tale, celor ce pururi le ai pentru viaţa noastră. Şi acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feţei măririi tale celei sfinte, şi aşteaptă de la tine bogată milă; şi le dă lor, ca slujind ţie totdeauna cu frică şi cu dragoste, să laude bunătatea ta cea ne­grăită. – Că ţie se cuvine toată mărirea, cinstea, şi închinăciunea, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul, glasul 1 :

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce eşti plină de har, căci din tine a răsarit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei din întuneric. Bucurăte-te şi tu bătrâne drepte, cel care ai primit în braţe pe Eliberatorul sufletelor noastre, Cel care ne-a dăruit învierea.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 30

A lui David.

Spre Tine, Doamne, am sperat, să nu fiu ruşinat în veac. Întru îndrep­tarea Ta scapă-mă şi mă scoate. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbeş­te de mă scoate. Fii mie Dumnezeu apără­tor şi casă de scăpare, ca să mă mântuieşti. Că puterea mea şi scăparea mea eşti Tu şi pentru numele Tău mă vei povăţui şi mă vei hrăni. Mă vei scoate din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu eşti apă- rătorul meu. În mâinile Tale îmi voi da spiritul meu; m-ai scăpat Domnul Dumnezeul adevărului. Urât-ai pe cei ce păzesc deşertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am sperat. Bucura-mă-voi şi mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre umilinţa mea, mântuit-ai din nevoi sufletul meu şi nu m-ai lăsat în mâinile duşman u­lui; pus-ai în loc desfătat picioarele mele. Miluieşte-mă, Doamne, că mă ne­căjesc; tulburatu-s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu şi inima mea. Că s-a stins întru durere viaţa mea şi anii mei în suspinuri; slăbit-a întru sără­cie tăria mea şi oasele mele s-au tulburat. La toţi duşmanii mei m-am făcut de ocară şi vecinilor mei foarte, şi frică cunoscuţilor mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mort din ini­ma lor, ajuns-am ca un vas stricat. Că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea; ca să ia sufle­tul meu s-au sfătuit.Iar eu către Tine am sperat, Doamne, zis-am: «Tu eşti Dumnezeul meu!» În mâinile Tale, soarta mea, scapă-mă din mâna duşmanilor mei şi de cei ce mă prigonesc. Arată faţa Ta peste robul Tău, mântuieşte-mă  cu mila Ta! Doamne, să nu fiu ruşinat că Te-am chemat pe Tine; să se ruşineze necredincioşii şi să coboare în iad. Mute să fie buzele cele viclene, care vorbesc împotriva dreptului fărădelege, cu mândrie şi cu defăimare. Cât este de mare mulţimea bunătăţii Tale, Doamne, pe care ai gătit-o ce­lor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce speră în Tine, înaintea fii­lor oamenilor! Îi vei ascunde pe ei cu aco­perământul feţei Tale de tulburarea oa­menilor. Îi vei acoperi pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul, că mi­nunată a fost mila Sa, în cetate întărită. Iar eu am zis întru uimirea mea: Alungat sunt de la faţa ochilor Tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul ru­găciunii mele când am strigat către Tine. Iubiţi pe Domnul toţi cuvioşii Lui, că adevărul caută Domnul şi răsplăteşte celor ce se mândresc, cu prisosinţă. Îmbărbătaţi-vă şi să se întărească inima voastră, toţi cei ce speraţi în Domnul.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna, glasul al 5-lea:

La Templu ai fost adus, pli­nind cele obişnuite, Făcătorule şi Stăpâne şi dătătorule al Legii, şi ai binevoit să fii ţinut trupeşte în bra­ţele lui Simeon, Cel ce eşti tuturor înfricoşător şi ţii toată zidirea, unule Îndura­te şi să descoperi lumina Ta nouă, tuturor.

Psalmul 50

Vv 3-5

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Spală-mă cu totul de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Imediat:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

            Cântarea a IX-a : Irmos.

Eva prin boala neascultării, blestem înăuntru a adus; iar tu Fecioară Născătoare de Dumnezeu, prin Copilul purtării în pântece, lumii binecuvânta- rea ai înflorit. Pentru aceasta toţi te mărim.

Luminează cu strălucire spirituală, întocmai ca soarele şi luna, partea cea de sub soare, înţeleapta Ana profetesa şi bătrânul Si­meon măritul. Pentru care mântuieşte-ne pe noi, Iubitorule de oameni, Doamne, de întunericul păcatelor.

 După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea

Fără schimbare cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, întru tine S-a unit cu trupul, fără sămânţă, şi Copil S-a făcut, Cuvântul. Pe Care în braţe purtându-L acum, ca un scaun de heruvimi, lui Dumnezeu L-ai adus ; şi Simeon bătrânul, bucurându-se, L-a primit pe El.

Laudele

Psalmul 148

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El în cele înalte. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au facut, El a poruncit şi s-au zidit. Le-a aşezat în veac şi în veacul veacului. Porunca le-a pus şi nu o vor trece.

Stihira

glasul al 2-lea.

Bucuraţi-vă marginile pământului, toate ! Că iată Maica Zidi­torului tuturora se arată astăzi din pântece neroditor.

Mărire… Şi acum…, glasul al 2-lea :

Astăzi odrăslind împărăteasca porfiră a lui Ioachim, din ră­dăcina lui David, începe a creş­te floarea cea de taină, din care a răsărit Hristos, Dumnezeul nostru, Cel ce mîntuieşte sufle­tele noastre.

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stihiră, glasul  al 6-lea

Stih: Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace.

Acum mă liberează, Stăpâne, pe mine robul Tău, de legăturile trupului, precum ai zis, în pace; că Te-am vă­zut, Hristoase, pe Tine, Lu­mina cea mai înainte de veci, spre descoperirea nea­murilor lui Israel.

Mărire… Şi acum…, al Înainteserbării, glasul al 2-lea:

Pe Cel sfinţit, sfânta Fecioară L-a adus la Templu celui sfinţit; şi tinzându-şi mâinile, Simeon L-a primit pe El, bucurându-se, şi a strigat: acum liberează pe robul Tău, în pace, Doamne.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!