Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (29.12.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!
Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli¬neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle¬tele noastre.
Apoi alternativ:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)
Psalmul 3.
Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se ridică împotriva mea; Mulţi zic sufletului meu: «Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui!» Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, mărirea mea şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; m-am ridicat căci Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care din toate părţile mă înconjoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă Dumnezeul meu, că tu ai bătut pe cei ce mă duşmănesc în deşert; dinţii păcătoşilor i-ai zdrobit. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.
Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit; deştep¬tatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Rugăciunea 7.
Dumnezeule si Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, cel ce ne-ai ridicat din aşter¬nuturile noastre, şi împreună ne-ai adunat la ceasul rugăciunii: dă-ne har întru deschi¬derea gurii noastre, şi primeşte ale noastre mulţumiri cele după putinţă; şi ne învaţă îndreptările tale; pentru că a ne ruga, precum se; cuvine, nu ştim, de nu ne vei povăţui tu, Doamne, cu Spiritul tău cel sfânt. Pentru aceasta ne rugam ţie: orice am greşit până in ceasul de acum, cu cuvântul, sau cu lu¬crul, sau cu gândul, cu voia sau fără de voie, slăbeşte, lasă, iartă. Că de te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că la tine este mântuirea. Tu singur eşti sfânt, ajutător puternic, păzitor al vieţii noastre, şi întru tine este cântarea noastră pururi. – Fie stăpânirea împără¬ţiei tale pururi binecuvântată şi preamă¬rită, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:
Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che¬maţi numele lui cel sfânt .
Stih 2. Toate neamurile m-au înconju¬rat, şi în numele Domnului le-am învins.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.
Troparul sfinților,
glasul 1.
Pentru durerile sfinţilor, care pentru Tine le-au suferit, ai milă, Doamne, şi toate durerile noastre vindecă-le, iubitorule de oameni, rugămu-ne.
Mărire…, sfântului, glasul al 4-lea:
Întru tine, Părinte, cu ardoare s-a mântuit cel după chip; căci luând Crucea, ai urmat lui Hristos; şi luptând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii se bucură, Preacuvioase Marcel, spiritul tău.
Şi acum…, al Sărbătorii, glasul al 4-lea:
Naşterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, mărire Ţie!
Psalm din catismele zilei
Psalmul 34
A lui David.
1-13
Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie nedreptate; luptă împotriva celor ce se luptă cu mine; Apucă arma şi scutul şi ridică-Te în ajutorul meu; scoate sabia şi închide calea celor ce mă persecută; spune sufletului meu: „Mântuirea ta sunt Eu!” Să fie ruşinaţi şi înfruntaţi cei ce caută sufletul meu; să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce gândesc rău de mine. Să fie ca praful în faţa vântului şi îngerul Domnului să-i necăjească. Să fie calea lor întuneric şi alunecare şi îngerul Domnului să-i persecute. Că în zadar au ascuns de mine groapa laţului lor, în deşert au ocărât sufletul meu. Să vină asupra lor laţul pe care nu-l cunosc şi cursa pe care au ascuns-o să-i prindă pe ei; şi chiar în laţul lor să cadă. Iar sufletul meu să se bucure de Domnul, să se veselească de mântuirea lui. Toate oasele mele vor zice: Doamne, cine este asemenea ţie? Cel ce scapă pe sărac din mâna celor mai tari decât el şi pe sărac şi pe sărman de cei ce-l răpesc pe el. S-au ridicat martori nedrepţi şi de cele ce nu ştiam m-au întrebat. Răsplătit-au mie rele pentru bune şi au vlăguit sufletul meu. Iar eu, când mă supărau ei, m-am îmbrăcat cu sac şi am umilit cu post sufletul meu şi rugăciunea mea în sânul meu se va întoarce. Ca şi cu un vecin, ca şi cu un frate al nostru aşa de bine m-am purtat; ca şi cum aş fi jelit şi m-aş fi întristat, aşa m-am umilit.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Sedealna,
glasul al 8-lea.
Să se bucure cerul și pământul să se veselească! Că s-a născut pe pământ Mielușelul lui Dumnezeu, dând lumii răscumpărare. Cuvântul cel care este în sânurile Tatălui, a ieșit din fecioară fără de sămânță; de acesta magii s-au minunat văyându-l în Betleem născut ca un copil, pe care toate îl măresc.
Psalmul 50
Vv 3-5
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Spală-mă cu totul de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.
Imediat:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Imediat :
Luca 1, 46
Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.
Cântarea a IX-a :
De toată veselia s-a umplut Efrata, și Rahila dănțuiește cu crediță, aducând lui Dumnezeu jertfă pe copii, ca și Avraam.
Având noian de îndurare, Părinte Marcel, ai scăpat pe discipolii tăi care ardeau în valurile patimilor, și i-ai adăpostit pe ei în loc liniștit, cu rugăciunile tale.
După care se cântă sau se recită :
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru-rea fe¬ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne¬zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase¬mănare decât serafimii, ca¬re fără stri¬că¬ciune pe Dumnezeu Cu¬vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade¬vărat Năs-cătoare de Dumnezeu, te mărim.
Luminătoarele.
Betleeme nu te întristă, ci te veseleşte pentru omorârea sfinţilor prunci, că s-au adus Stăpânului Hristos jertfă desăvârşită; că junghiindu-se pentru el, împreună cu dânsul împărăţesc.
Mărire…, Şi acum…, a cuviosului:
Mărire asemenea Săltările trupului prin toată postirea le-ai adormit, purtă-tătorule de Dumnezeu; şi ai rânduit la mănăstirea ta să se celebreze laudă cu ne-încetată priveghere în toată noaptea Marcele, spre lauda lui Hristos, Părinte.
Laudele
Psalmul 148
vv. 1-6
Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El în cele înalte. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au facut, El a poruncit şi s-au zidit. Le-a aşezat în veac şi în veacul veacului. Porunca le-a pus şi nu o vor trece.
Mărire…, sfinților, glasul al 8-lea:
Rahila îşi plânge copiii, şi în Rama se aude mare glas, Irod înebuneşte şi se tulbură cel fără Durnnezeu, Ioan fuge în munţi, piatra primeşte pe maică impreună cu fiul şi Zaharia este omorât, în templu, iar Hristos fuge, lăsând pustii locaşurile iudeilor.
Şi acum…, al Sărbătorii, același glas:
În Betleem împreună au alergat păstorii, vestind pe Păstorul cel adevărat, care şade pe Heruvimi şi s-a culcat în iesle, chip de copil pentru noi luând, Doamne mărire Ție.

Apoi :
Doxologia mică
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.
Stihoavna laudelor
Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfinții săi.
Mărire…, sfântului, glasul al 6-lea:
Cuvioase Părinte, nu ai dat somn ochilor tăi, nici genelor tale dormitare, până cânt ți-ai eliberat sufletul şi trupul de patimi, şi pe tine însuţi te-ai gătit lăcaş Spiritului, iar Hristos și Tatăl, sălăşluire întru tine a făcut, şi Treimii celei de o ființă serv făcându-te predicatorule de lucruri mari Marcele. Roagă-te pentru sufletele noastre.
Şi acum…, al Sărbătorii, același glas:
Măgii, împăraţii Perşilor, cunboscând clar pe Împăratul ceresc, cel ce s-a născut pe pământ, povăţuiti fiind de stea luminată, au ajuns în Vitieern, daruri alese aducând: aur, tămâie şi smirnă, şi căzând s-au închinat, că au văzut în peşteră copil culcat, pe cel fără de ani.
Apoi :
Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!