Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (29.05.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 87

Al fiilor lui Core.

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă; am ajuns ca un om neajutorat, între cei morţi liber, ca nişte oameni răniţi ce dorm în mormânt, de care nu Ţi-ai mai adus aminte şi care au fost lepădaţi din mâna Ta. M-au pus în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate şi în umbra morţii. Asupra mea s-a întărâtat mânia Ta şi toate valurile Tale le-ai adus spre mine. Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine, ajuns-am urâciune lor. Închis am fost şi n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de suferinţă. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua, întins-am către Tine mâinile mele.  Oare morţilor vei face minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta şi adevărul Tău în locul
pierzării? Oare se vor cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi dreptatea Ta în
pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat şi dimineaţa rugăciunea mea Teva întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu şi întorci faţa Ta de la mine? Sărac sunt eu şi în osteneli din tinereţele mele, înălţat am fost, dar m-am
smerit şi m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale şi înfricoşările Tale m-au tulburat, înconjuratu-m-au ca apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe vecin, iar pe cunoscuţii mei de ticăloşia mea.

Şi iarăşi: Doamne, Dumnezeul mân­tuirii mele,

ziua am strigat, şi noaptea, înaintea ta.

Pătrundă la tine rugăciunea mea:

pleacă urechea ta spre ruga mea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 4.

Stăpâne Dumnezeule, cel ce eşti sfânt şi necuprins, care ai zis să strălucească lumina întru întuneric, cel ce ne-ai odihnit în somnul de noapte, şi ne-ai ridicat spre lauda şi ruga bunătăţii tale, fiind îmblânzit de singură milostivirea ta: primeşte-ne pe noi, cei ce şi acum ne închinăm ţie, şi după putinţă îţi mulţumim; şi ne dăruieşte toate cererile cele spre mântuire; arată-ne pe noi fii ai luminii, şi ai zilei, şi moşteni ai bună­tăţilor tale cele veşnice. Pomeneşte, Doamne, întru mulţimea îndurărilor tale, şi pe tot poporul tău, ce este de faţă, şi se roagă îm­preună cu noi, şi pe toţi fraţii noştri, care sunt pe uscat, pe mare, şi în tot locul stă­pânirii tale, care aşteaptă iubirea ta de oameni; şi tuturor le dăruieşte mila ta cea mare. – Ca mântuiţi fiind cu sufletul şi cu trupul, pururi stăruind cu îndrăznire, să preamărim numele tău cel minunat şi binecuvântat, al Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfân­tului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Tropar, glasul al 4-lea.

Înălţatu-te-ai întru mărire, Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând învăţăceilor cu făgăduinţa Sfântului Spirit, încredinţându-se ei prin binecuvântare, că tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Răscumpărătorul lumii.

Psalm din catismele de la rând

Psalmul 95

Al lui David.

La evrei, fără titlu.

Cântaţi Domnului cântare nouă, cântaţi Domnului tot pământul. Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele Lui, binevestiţi din zi în zi mântuirea Lui. Vestiţi între neamuri mărirea Lui, între toate popoarele minunile Lui; Că mare este Domnul şi lăudat foarte înfricoşător este, mai presus decât toţi dumnezeii. Că toţi dumnezeii neamurilor sunt idoli; iar Domnul cerurile a făcut. Laudă şi frumuseţe este înaintea Lui, sfinţenie şi măreţie în locaşul cel sfânt al Lui.Aduceţi Domnului, seminţiile popoarelor, aduceţi Domnului glorie şi onoare, aduceţi Domnului mărire numelui Lui. Aduceţi jertfe şi intraţi în curţile Lui. Închinaţi-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de faţa Lui tot pământul. Spuneţi între neamuri că Domnul a împărăţit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti; judeca-va popoare întru dreptate. Să se veselească cerurile şi să se bucure pământul, să se zguduie marea şi toate cele ce sunt întru ea; să se bucure câmpiile şi toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toţi copacii pădurii de faţa Domnului, că vine, vine să judece pământul. Judeca-va lumea întru dreptate şi popoarele întru adevărul Său.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul 1.

Îngerii mirându-se de înălţarea cea minunată şi discipolii înspăimântându-se de ridicarea cea înfricoşătoare, Te-ai înălţat cu mărire, ca un Dumnezeu, şi porţile Ţi s-au deschis Ţie, Mântuitorule. Pentru aceasta Puterile cerurilor se minunau, zicând: mărire coborârii Tale, Mântuitorule! Mărire împărăţiei Tale!  Mărire înălţării Tale, Unule, Iubitorule de oameni!

Mărimurile

Stih 1: Toate popoarele, bateţi din palme. Strigaţi lui Dumnezeu cu glas de bucurie. ( ps. 46, 1)

Stihiră

S-a înălţat Dumnezeu întru strigare, Domnul în glas de trâmbiţă: să mântuiască chipul lui Adam.

Stihuri:

2. Şi S-a urcat pe heruvimi şi a zburat; zburat-a pe aripile vânturilor ( ps.17,12).

3. Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi, porţile cele veşnice, şi va intra Împăratul măririi (ps.23,7).

4. Închinaţi-vă Lui toţi îngerii Lui (ps.96,7).

5. Înalţă-Te, Doamne, întru tăria Ta. Cânta-vom şi vom lăuda puterile Tale (ps.20,14).

6. Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul mărireaTa (ps.56,7).

Mărire…, glasul 1:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum…, acelaşi glas:

Bucură-te, Marie, ceea ce eşti cu har dăruită, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule. (de trei ori)

Sedealna, acelaşi glas, ca mai sus.

Coborându-Te din cer la cele de pe pământ şi împreună ridicând, ca un Dumnezeu, chipul lui Adam, care zăcea jos, în închisoarea iadului, l-ai ridicat la ceruri, Hristoase, cu înălţarea Ta, şi împreună-şezător pe scaunul Părintelui Tău l-ai făcut, ca un milostiv şi de oameni iubitor.

Prochimenul, glasul al 4-lea:

S-a înălţat Dumnezeu întru strigare, Domnul în glas de trâmbiţă.

Stih: Toţi credincioşii bateţi din palme, strigaţi lui Dumnezeu cu glas de bucurie.

Evanghelia după sfântul Marcu: (16, 9-20)

În vremea aceea, după ce a înviat dimineaţa, în ziua cea dintâi a săptămânii, El S‑a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese şapte demoni. Aceea, mergând, a vestit pe cei ce fuseseră cu El şi care se tânguiau şi plângeau. Şi ei, auzind că este viu şi că a fost văzut de ea, n‑au crezut. După aceea, S‑a arătat în alt chip, la doi dintre ei, care mergeau la o ţarină. Şi aceia, mergând, au vestit celorlalţi, dar nici pe ei nu i‑au crezut.  La urmă pe când cei unsprezece şedeau la masă, li S‑a arătat şi i‑a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, căci n‑au  crezut pe cei ce‑L văzuseră înviat. Şi le‑a zis: Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi. Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi vor grăi, şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea nu‑i va vătăma, peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi. Deci Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S‑a înălţat la cer şi a şezut de‑a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, plecând, au propovăduit pretutindeni şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul, prin semnele care urmau. Amin.

Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Isus, Unuia celui fără de păcat. Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim, numele Tău numim. Veniţi, toţi credincioşii, să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos. Că iată a venit, prin Cruce, bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm Învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Psalmul 50

Vv. 12-15

Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Spirit drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Spiritul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu Spirit stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.

Mărire…, glasul al 2-lea:

Pentru rugăciunile Apostolilor Tăi, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu…

Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta…

Stihira, glasul al 6-lea:

Astăzi, Puterile cele de sus văzând firea noastră în ceruri, mirându-se de chipul cer minunat al înălţării, nu pricepeau, zicând unele către altele: cine este Acesta Care vine? Dar văzând pe Stăpânul lor cel adevărat, au poruncit să se ridice porţile cereşti. Cu care împreună Te lăudăm neîncetat pe Tine, Cel ce iarăşi vei veni de acolo cu trupul, ca un Judecător al tuturor şi Dumnezeu Atotputernic.

Apoi:

Condacul, glasul al 6-lea: Însăşi Podobia.

      Împlinind rânduiala cea pentru noi, şi pe cele de pe pământ unindu-le cu cele cereşti, Te-ai înălţat în mărire, Hristoase Dumnezeul nostru, de unde nicidecum nu Te-ai despărţit, ci ai rămas nedepărtat, zicând celor ce Te iubesc pe Tine: Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră.

Icos

Pe cele pământeşti pe pământ lăsându-le şi pe cele din pământ dându-le pământului, veniţi să ne tre-zim şi să ne ridicăm ochii şi cugetele la înălţime; să ne înălţăm, noi muritorii, privirile împreună cu simţirile spre porţile cereşti; în muntele Măslinilor să ne închi-puim că suntem şi că privim la Răscumpărătorul, Cel purtat pe nor; căci de acolo S-a urcat Domnul la ceruri, şi acolo Iubitorul de dăruire a împărţit daruri Apostolilor Săi, mângâindu-i şi întărindu-i pe dânşii ca un Părinte, călăuzindu-i ca pe nişte fii şi zicând către dânşii: nu Mă voi despărţi de voi; Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră!

Sinaxarul

În această zi, în Joia săptămânii a şasea după Paşti sarbătorim Înălţarea Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.

Cel care Te-ai înălţat în mărire, Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi! Amin.

Cântarea a 9-a:

Irmosul:

Pe Tine, Maica lui Dumnezeu, care mai presus de cuget şi decuvânt ai născut în chip de negrăit sub ani pe Cel fără de ani, credincioşii, cu un gând, te mărim.

Stih: Măreşte, sufletul meu, pe Hristos, Dătătorul de viaţă, Cel ce S-a înălţat de pe pământ la cer.

Pe Tine, Răscumpărătorul lumii, Hristos-Dumnezeu, văzân- du-Te Apostolii înălţându-Te dumnezeieşte, cu frică săltând, Te măreau.

Trupul Tău cel îndumnezeit, Hristoase, văzându-l îngerii întru înălţime, îl arătau unii altora, zicând: Cu adevărat, Acesta este Dumnezeul nostru.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Maica lui Hristos Dumnezeu; că văzând astăzi pe cel ce L-ai născut, înălţându-Se de pe pământ, împreună cu îngerii L-ai mărit.

Luminătoarea, glasul al 2-lea:

Privind discipolii la Tine, Te-ai înălţat, Hristoase, la Tatăl, împreună cu El stând. Îngerii, înainte alergând, strigau: ridicaţi porţile, ridicaţi! Căci împăratul S-a înălţat la mărirea cea începătoare de lumină.

Laudele

Psalmul 149

vv. 1-4

Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. Să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut, iar fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor. Să laude numele Lui în horă; în timpane şi în psaltire să-I cânte Lui. Că iubeşte Domnul poporul Său şi va înălţa pe cei blânzi şi-i va salva.

Se pune stihira, glas al 4-lea.

Galileenii privind la Tine, Cuvinte, înălţându-Te din Muntele Măslinilor cu trupul, auzeau pe îngeri zicând către dânşii: ce staţi privind? Acesta va veni iarăşi cu trupul, aşa precum L-aţi văzut.

Mărire…, Şi acum…, glasul al 2-lea:

Te-ai născut precum Tu ai voit; Te-ai arătat, precum Tu ai socotit; pătimit-ai cu trupul, Dumnezeul nostru; din morţi ai înviat, călcând moartea; Te-ai înălţat în mărire; Cel care pe toate le împlineşti; şi ne-ai trimis pe Dumnezeiescul Spirit, ca să lăudăm şi să mărim Dumnezeirea Ta.

 

Apoi :

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!