Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (28.12.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!
Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli¬neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle¬tele noastre.
Apoi alternativ:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)
Psalmul 20
A lui David.
Doamne, întru puterea Ta se va veseli împăratul şi întru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătăţii, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viaţă a cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este mărirea lui întru mântuirea Ta, glorie şi mare cuviinţă vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe el întru bucurie cu faţa Ta. Că împăratul speră în Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu se va clinti. Mâna Ta se află peste toţi duşmanii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi cei ce Te urăsc pe Tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale; Domnul întru mânia Sa îi va tulbura pe ei, şi-i va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde şi sămânţa lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei ţinti capul lor. Înalţă-Te, Doamne, întru tăria Ta, cânta-vom şi vom lăuda puterile Tale.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:
Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che¬maţi numele lui cel sfânt .
Stih 2. Toate neamurile m-au înconju¬rat, şi în numele Domnului le-am învins.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.
Troparul Învierii,
glasul al 4-lea.
Vestea cea luminată a Învierii înlelegând-o de la înger învăţăcelele Domnului, şi lepădând neascultarea strămoşilor, Apostolilor, lăudându-se, au zis: prădatu-s-a moartea, sculatu-S-a Hristos Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.
Mărire…, sfinţilor, glasul al 2-lea:
Binevesteşte Iosife lui David, dumnezeiescului părinte, minunile: văzut-ai pe Fecioara născând; cu magii te-ai închinat ; cu păstorii ai mărit şi prin înger înştiinţare ai primit. Roagă-L pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.
Şi acum…, al Sărbătorii, glasul al 4-lea:
Naşterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, mărire Ţie!
Psalm din catismele zilei
Psalmul 19
A lui David.
Să te audă Domnul în ziua amărăciunii şi să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ţie ajutor din locaşul Său cel sfânt şi din Sion să te sprijine pe tine. Amintească tot sacrificiul tău şi arderea de tot a ta bineplăcută să-I fie. Dea ţie Domnul după inima ta şi tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său, cu puterea dreptei Sale. Îl va auzi pe el din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am ridicat şi ne-am îndreptat. Doamne, mântuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Sedealna.
Glasul al 4-lea.
Ai înviat ca un nemuritor din iad, Mântuitorule, împreună ai ridicat lumea Ta întru învierea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru; ai zdrobit cu tărie puterea morţii, ai arătat¬, Îndurate, tuturor învierea. Pentru aceasta Te mărim, Unule, Iubitorule de oameni.
Binecuvântările învierii.
Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.
Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe tine între cei morţi socotit fiind, şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm¬preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.
Pentru ce, din compătimire, miruri cu la¬crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.
Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la mormântul tău, tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.
Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve¬nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.
Mărire – A Treimii.
Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.
Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.
Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu¬rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce s-a întrupat din tine, Dumnezeu şi om.
Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.
Ipacoiul
Mai înainte alergând femeile purtătoare de mir, au vestit Apostolilor, cele despre învierea Ta cea minunată, Hristoase, că ai înviat ca un Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.
AntifonuI 3
Inima mea către Tine, Cuvinte, să se înalţe, şi nimic din dulceţile lumii nu mă va amăgi, spre dorirea celor de jos.
Precum are cineva dragoste pentru mama sa, pentru Domnul suntem datori să avem dragoste mai fierbinte.
Mărire … Şi acum…
Prin Sfântul Spirit este bogăţia cunoştinţei de Dumnezeu, a gândirii la cele de sus şi a înţelepciunii; că prin El toate dogmele părinteşti le descoperă Cuvântul.
Prochimenul
Scoală- Te, Doamne, ajută-ne, şi ne mântuieşte, pentru mărirea numelui Tău (ps. 43, 28)
cu stihul: Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit şi părinţii noştri ne¬-au spus nouă (ps. 43, 1)
Citire din Evanghelia după sfântul Ioan:
(20, 1-10)
Iar în ziua întâi a săptămânii (Du¬minică), Maria Magdalena a venit la mormânt dis-de-dimineaţă, fiind încă în¬tuneric, şi a văzut piatra ridicată de pe mormânt. Deci a alergat şi a venit la Simon-Petru şi la celălalt discipol, pe care-l iubea Isus, şi le-a zis: Au luat pe Dom¬nul din mormânt şi nu ştim unde L-au pus. Deci au ieşit Petru şi celălalt discipol şi veneau la mormânt. Şi cei doi alergau împreună, dar celălalt discipol, alergând înainte mai re¬pede decât Petru, a sosit cel dintâi la mormânt. Şi, aplecându-se, a văzut giulgiu¬rile puse jos, dar n-a intrat. A sosit şi Simon-Petru, urmând după el, şi a intrat în mormânt şi a văzut giulgiurile puse jos, iar marama, care fusese pe capul Lui, nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfăşurată, la o parte, într-un loc. Atunci a intrat şi celălalt discipol, care sosise întâi la mormânt, şi a văzut şi a crezut. Căci încă nu ştiau Scriptura, că I¬sus trebuia să învie din morţi. Şi s-au dus discipolii iarăşi la ai lor.
Imediat:
Învierea lui Hristos văzând, să ne închi¬năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în¬chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău¬dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen¬tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.
Imediat :
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Luca 1, 46
Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.
Canonul logodnicului
Cântarea a 9-a:
Irmos: Taină uimitoare…
Ai ajuns cinstit deopotrivă cu toţi îngerii, profeţii şi martirii, fericite, şi prieten adevărat cu înţelepţii şi cu apostolii. Pentru aceasta, fericindu-te pe tine, împreună cu ei, înţeleptule Iosif, cinstim sfântă amintirea ta.
Ca unul ce te cobori din neam împărătesc, ţi-ai logodit pe curata împărăteasă, care avea să nască în chip de nespus pe împăratul Hristos, tu, cel ce pe pământ ai fost ales dintre toţi pământenii, preafericite.
Amintirea ta, care pe tine te măreşte, fericite, adună marginile pământului la veselie şi la lăudarea Cuvântului; înaintea Căruia stând pururi, roagă-te necontenit să ne scape de ispite pe noi, cei ce te lăudăm pe tine.
A Născătoarei:
Păzind fecioria curată, ai păzit pe cea curată, din care S-a întrupat Cuvântul, păzind şi după naştere nespusa feciorie a acesteia ; cu care adu-ţi aminte de noi, de Dumnezeu purtătorule Iosif.
Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. (de 2 ori)
Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.
Luminătoarea Învierii:
Spunând Maria că L-au luat pe Domnul, au alergat la mormânt Simon Petru, şi alt cunoscut al lui Hristos, pe care-l iubea; şi s-au grăbit cei doi, şi au găsit giulgiurile înăuntru goale zăcând, iar marama capului era la o parte; pentru aceasta iarăşi au tăcut, până când L-au văzut pe Hristos.
Mărire ….
A sfinților.
Împreună cu Iacob preamăritul frate al Domnului, să-l lăudăm pe dumnezeiescul Iosif, logodnicul Născătoarei de Dumnezeu şi pe David, părintele după trup al lui Dumnezeu, căci au slujit dumnezeieştii Naşteri a lui Hristos, cu dumnezeiască cuviinţă, în cetatea Betleemului, cu îngerii, cu magii şi cu păstorii, Aceluia aducându-I cântare ca unui Dumnezeu şi Stăpân.
Şi acum … ,
Hristos ne cheamă: curăţaţi-vă, intraţi şi gustaţi din potirul dumnezeieştii Vieţi, celei în Hristos; căci trupul Meu cel din Maria este izvor de sfinţenie. De aceea nimeni să nu rămână neîmpărtăşit, nimeni să nu fie nevrednic de această cină de taină.
Apoi: Laudele.
Toată suflarea să laude pe Domnul.
Lăudaţi pe Domnul din ceruri.
Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.
Ţie se cu¬vine cântare, Dumnezeule.
Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.
Stihiră, glasul al 4-lea.
Cu Crucea Ta, Hristoase Mântuitorule, îndreptă-ne la adevărul Tău, şi ne scapă de cursele duşmanului; Cel care ai înviat din morţi, ridică-ne pe noi, cei căzuţi prin păcat, întinzând mâna Ta, Doamne, Iubitorule de oameni, pentru rugăciunile sfinţilor Tăi.

Mărire…, glasul al 8-lea:
Sângele şi focul şi fumegarea sunt semnele pe care mai înainte le-a văzut Ioel pe pământ; sângele este întruparea, focul Dumnezeirea, iar fumul Spiritul Sfânt, Care S-a coborât peste Fecioara şi a umplut lumea de plăcută mireasmă. Mare este taina întrupării Tale, Doamne, mărire Ţie!
Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.
Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că prin cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta, cântând strigăm: Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit aşa, mărire ţie.
Doxologia mare
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)
Mărire – Şi acum
Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!