Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (28.12.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 142

Al lui David.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Duşmanul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; m-a făcut să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e spiritul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit spiritul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este speranţa. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de duşmanii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Spiritul Tău cel bun să mă conducă la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe duşmanii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Şi iarăşi: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta,

şi să nu intri la judecată cu robul tău. (de 3 ori)

Apoi: Spiritul tău cel bun mă va povăţui la pământ drept.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 6.

Mulţumim ţie, Doamne Dumnezeul mântuirilor noastre, că toate le faci spre facerea de bine a vieţii noastre, ca totdeauna la tine să ne uităm, la Mântuitorul şi Creatorul de bine al sufletelor noastre; că ne-ai odihnit pe noi în măsura nopţii ce a trecut, şi ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ne-ai pus la închinarea cinstitului tău nume. Pentru aceasta ne rugăm ţie, Doamne: dă-ne har, şi putere, ca să ne învrednicim a cânta ţie cu înţelegere, şi a te ruga neîncetat cu frică şi cu cutremur, îngrijindu-ne de a noastră mântuire, cu ajutorul Hristosului tău. Pomeneşte, Doamne, şi pe cei ce strigă către tine noaptea; auzi-i pe dânşii, şi-i miluieşte; şi sfărâmă sub picioarele lor pe duşmanii cei nevăzuţi şi potrivnici luptători. – Că tu eşti împăratul păcii, şi Mântuitorul sufletelor noastre, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, si Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul sfinţilor, glasul al 2-lea:

Purtătorilor de învingere ai Domnului, fericit este pământui care s-a adăpat cu sângerările voastre, şi sfinte sunt locaşurile care au primit trupurile voastre. Că în locul de chinuri pe duşmani i-aţi învins şi cu îndrăznire pe Hristos L-aţi predicat. Pe El, ca pe un bun, rugaţi-L pentru noi, ca să mântuiască sufletele noastre.

Mărire… Şi acum…, al Sărbătorii, glasul al 4-lea.

Naşterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, mărire Ţie!

Psalmi din catimele zilei.

Psalmul 109

Al lui David

Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea până ce voi pune pe duşmanii Tăi aşternut picioarelor Tale. Toiagul puterii Tale Ţi-L va trimite
Domnul din Sion, zicând: «Stăpâneşte în mijlocul duşmanilor Tăi. Cu Tine este poporul Tău în ziua puterii Tale, întru strălucirile sfinţilor Tăi. Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut». Juratu-S-a Domnul şi nu-I va părea rău: «Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec». Domnul este de-a dreapta Ta; sfărâmat-a în ziua mâniei Sale împăraţi. Judeca-va între neamuri; va umple
totul de ruini; va zdrobi capetele multora pe pământ. Din pârâu pe cale va bea; pentru aceasta va înălţa capul.

Psalmul 110

Scris pe vremea lui Neemia.

            Te voi lăuda, Doamne, cu toată inima mea, în sfatul celor drepţi şi în adunare.Mari sunt lucrurile Domnului şi potrivite tuturor voilor Lui. Laudă şi măreţie este lucrul Lui şi dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Amintire a făcut de minunile Sale. Milostiv şi îndurat este Domnul. Hrană a dat celor ce se tem de El; aduceţi-vă aminte în veac de legământul Lui. Tăria lucrurilor Sale a vestit-o poporului Său, ca să le dea lor moştenirea neamurilor. Lucrurile mâinilor Lui, adevăr şi judecată. Adevărate sunt toate poruncile Lui, întărite în veacul veacului, făcute în adevăr şi dreptate. Mântuire a trimis poporului Său, poruncit-a în veac legământul Său; sfânt şi înfricoşător este numele Lui. Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; înţelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în veacul veacului.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna, glasul al 8-lea:

Minunată este, credincioşilor, taina aceasta: Dumnezeu S-a născut din Fecioara, precum ştie. Cetele îngerilor înspăimântându-se de coborârea Lui, ziceau lăudând: S-a născut Hristos Domnul, Cel ce a binevoit, ca un Dumnezeu, să mântuiască neamul omenesc.

Psalmul 50

             Vv 19-21

Jertfa lui Dumnezeu, spiritul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va dispreţui. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Condacul sfinţilor, glasul al 2-lea:

Cu suflet tare prin foc pătimirea primind sfinţii pentru credinţă, douăzeci de mii de pătimitori au strigat Celui născut din Fecioara: primeşte arderea cea de tot a noastră pentru Tine, ca şi darurile împăraţilor din Persia: aur, smirnă şi tămâie, Dumnezeule cel prea veşnic.

Condacul sărbătorii, glasul al 3-lea:

Cu scutece, Doamne, pe cei vrednici, Bunule, îi sfinţeşti martiric; Ţi-ai unit prin suferinţe, pe jertfitorul Tău; iar cerul Te-a arătat pe Tine prin stea; căci de Tine s-a arătat preot, martirul cel cu suflet mare.

Icos

Moise primind tablele Legii date de Dumnezeu, a arătat Scripturile cele pe scurt grăitoare de Hristos. Iar tu, sfinte, cu dulceaţa cuvintelor, cu bunătatea obiceiurilor, ai fost chemare din nou pentru cei greşiţi; cu mâna îndurării şi cu blândeţea cuvintelor tale, ai fost îndreptare păcătoşilor. Pentru aceasta şi după cuviinţă te-ai învrednicit cetelor martirice, pentru multa ta podoabă ; că nu tâlcuire de cuvinte, ci lucrarea primind, te-ai arătat preot cu suflet mare.

Sinaxar

În aceasta lună, în ziua a douăzeci şi opta, amintirea sfinţilor douăzeci de mii de martiri ce au ars în Nicomidia.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, îndură-Te şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi!

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat:

Luca I, 54-55

L-a primit pe Israel robul său, căci şi-a adus aminte de îndurarea sa: precum a grăit către părinţii noştri: lui Avraam şi seminţiei lui, până în veac.

După care se cântă sau se recită:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea sfinţilor

Mulţime de martiri cu totul onorată şi ceată de Dumnezeu adunată a sfinţilor douăzeci de mii, rugaţi pe Dumnezeu, Cel ce S-a născut din Fecioara, să scape de toate nevoile pe cei ce vă cinstesc acum pe voi, şi celebrează strălucita şi cu-totul luminată amintirea voastră.

Mărire… Şi acum…, a Serbării:

Pentru necumpătarea cea de demult depărtatu-m-am, vai mie, ticălosul, de chipul cel preabun, pe care îl primisem prin dumnezeiască lucrare. Iar Tu, Hris- toase, ca un milostiv, unindu-Te cu mine în chip de negrăit, ai luat din partea cea mai rea, înnoindu-mă pe mine, Mântuitorule, din sângerările cele fecioreşti.

Psalmul 150

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul întru sfinţii Lui; Lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; Lăudaţi-L pe El după mulţimea măririi Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă; Lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; Lăudaţi-L pe El în strune şi în organe. Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare; Lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.

Mărire… Şi acum…, glasul al 6-lea:

Necuprinsă cu mintea este taina care s-a făcut astăzi în Betleem. Cel nevăzut Se vede, Cel fără de trup Se întrupează, Cuvântul ia chip omenesc; Cel ce este Se face ceea ce nu era. Fecioara naşte în peşteră Prunc tânăr pe Ziditorul firii, ieslea închipuieşte scaunul ceresc; vitele însemnează starea înainte a heruvimilor; păstorii se minunează, magii daruri aduc, iar îngerii cântând, grăiesc: mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire ; că fără schimbare este Emmanuel.

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stihiră, glasul  al 6-lea.

Mărire…,

Ce este sărăcia Ta aceasta multă şi neasemănată, prin care Adam s-a îmbogăţit în cele dumnezeieşti ? grăia Fecioară ţinând în braţe pe Emmanuel, Dumnezeul şi Ziditorul, Care a luat trup din ea. Către Care zicem: eşti bi­necuvântat Cel ce Te-ai născut, Dumnezeul nostru, mărire Ţie!

Şi acum…, a Născătoarei:

Prunc S-a născut de bunăvoie, şi Fiu ni s-a dat nouă. Cel ce este mai înainte împărat al veacurilor. Ascultaţi limbilor, Israele ia aminte, înţelegeţi şi vă plecaţi, căci cu noi este Cel ce va subţia şi va vântura de pe pământ toată împărăţia şi stăpânirea, care nu se va pleca Lui.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!