Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (27.12.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 102

Al lui David

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curăţă toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale; pe Cel ce răscumpără din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări; pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; se vor înnoi ca ale vulturului tinereţile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face nedreptate. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. Îndurător şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv. Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă, ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El; Că El a cunoscut zidirea noastră, şi-a adus aminte că ţărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul, şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la virtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, servii Lui, care faceţi voia Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul.

Şi iarăşi: În tot locul stăpânirii lui:

binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 5.

Vistierule al bunătăţilor, izvorule ce pururi izvorăşti, Părinte sfinte, creatorule de minuni, atotputernice şi atotstăpânitorule, toţi ne închinăm, şi ne rugăm ţie, chemând milele tale şi îndurările tale, spre ajutorul şi paza smereniei noastre. Pomeneşte, Doamne, pe robii tăi, şi primeşte rugăciunile cele de dimineaţa ale noastre ale tuturor, ca o tămâie înaintea ta, şi nu socoti nici pe unul din noi netrebnic; ci pe toţi ne păzeşte cu îndurările tale. Pomeneşte, Doamne, pe cei ce priveghează şi cântă, spre mărirea ta, şi a unuia născut Fiului tău şi Dumnezeului nostru, şi al sfântului tău Spirit. Fii lor ajutor şi păzitor; primeşte rugăciunile lor întru altarul tău cel mai presus de ceruri şi înţelegător. – Că tu eşti Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi chemaţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconjurat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul sfântului, glasul al 4-lea:

S-a încununat creştetul tău cu diademă împărătească, de pe urma luptelor pe care le-ai pătimit pentru Hristos Dumnezeu, luptătorule cel dintâi printre martiri. Căci descoperind nebunia iudeilor, L-ai văzut pe Mântuitorul tău, la dreapta Tatălui. Pe Acela roagă-L totdeauna pentru sufletele noastre.

Mărire… . Al cuviosului, glasul al 8-lea.

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate ; Părinte Ierarhe Teodor, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Şi acum… . Al Sărbătorii, glasul al 4-lea.

            Naşterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, mărire Ţie!

Psalm din catimele zilei.

Psalmul 134

Aliluia.

Lăudaţi numele Domnului, lăudaţi, servi, pe Domnul, cei ce staţi în casa Domnului, în curţile Dumnezeului nostru. Lăudaţi pe Domnul, că este bun
Domnul; cântaţi numele Lui, că este bun. Că pe Iacob şi l-a ales Domnul, pe
Israel spre moştenire Lui. Că eu am cunoscut că este mare Domnul şi Domnul nostru peste toţi dumnezeii. Toate câte a vrut Domnul a făcui în cer şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile. A ridicat nori de la marginea pământului; fulgerele spre ploaie le-a făcut. El scoate vânturile din vistieriile Sale. El a bătut pe cei întâi-născuţi a-i Egiptului, de la om până la dobitoc. Trimis-a semne şi minuni în
mijlocul tău, Egipte, lui Faraon şi tuturor robilor lui. EI a bătut neamuri multe şi a ucis împăraţi puternici; pe Sihon, împăratul Amoreilor, şi pe Og, împăratul Basanului, şi toate stăpânirile Canaanului. Şi a dat pământul lor moştenire,
moştenire lui Israel, poporului Său. Doamne, numele Tău este în veac şi amintirea Ta în neam şi în neam. Că va judeca Domnul pe poporul Său şi de servitorii Săi se va îndura. Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucruri făcute de mâini omeneşti: gură au şi nu vor grăi, ochi mi nu vor vedea, rechi au şi nu vor auzi, că nu este spirit în gura lor. Asemeni lor să fie toţi cei ce-i fac pe ei şi toţi cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântaţi pe Domnul; casa lui Aaron, binecuvântaţi pe Domnul; Casa lui Levi, binecuvântaţi Domnul; cei ce vă temeţi de Domnul,  binecuvântaţi pe Domnul.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna, sfântului martir, glasul 1:

Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule …

            Cetele martirilor cinstesc sfântă amintirea ta, cu cântări şi cu laude, Apostole; că de la luminatul tău suflet frumuseţea lor au primit-o. Pentru aceasta cinstita Biserică mărindu-te astăzi, preamăreşte pe Împăratul, Care S-a născut, pe unul Iubitorul de oameni.

Mărimurile

Stih: 1. Cerurile spun mărirea lui Dumnezeu şi facerea mânilor Lui o vesteşte tăria (Ps. 18, 1).

Stihiră:

Te mărim, Sfinte Apostole, întâiule martir al lui Hristos şi Arhidiacone Ştefane; şi cinstim durerile şi ostenelile tale, cu care te-ai ostenit în bunăvestirea lui Hristos.

2. Fulgerele Lui au luminat lumea (Ps. 76, 17).

3. Că a întărit lumea, care nu se va clătina (Ps. 92,2).

4. În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor (Ps. 18, 4).

5. Vestiţi între neamuri mărirea Lui, între toate popoarele minunile Lui (Ps. 95, 3).

6. Ne-a supus popoarele şi neamurile sunt sub picioarele noastre (Ps. 46, 3)

Mărire … , glasul I

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum … , acelaşi glas:

Bucură-te, ceea ce eşti cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

După mărimuri, sedealna polieleului , glasul I:

Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule …

Apostole al lui Hristos, cel întâi între diaconi, întâiule martir, înţelepte, cununa martirilor, cel care marginile lumii le-ai sfinţit, cu chinurile tale şi cu minunile ai luminat sufletele oamenilor, scapă de toate nevoile pe cei ce te cinstesc, prealăudate Ştefan.

Mărire … Şi acum … a sărbătorii, glasul al III-lea:

Podobie: De frumuseţea fecioriei…

Minune uimitoare se vede astăzi: căci Mântuitorul nostru vine pentru noi acum în peşteră să Se nască cu trup din Fecioara; iar magii să se închine cu daruri ca unui Împărat şi păstorii cu magii să-L preamărească. Cu care şi noi către El să strigăm: mărire Celui care pentru noi S-a făcut om!

Prochimenul, glasul al IV-lea

În tot pământul a ieşit vestirea lui şi la mariginile lumii cuvintele lui.

Stih: Cerurile spun mărirea luiDumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria.

Toată suflarea…

Evanghelia de la Luca (XXI, 12—19):

Dar, mai înainte de toate acestea, îşi vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi şi în închisori, ducându-vă la împăraţi şi la dregători, pentru numele Meu. Şi va fi vouă spre mărturie. Puneţi deci în inimile voastre să nu gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde; Căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune, căreia nu-i vor putea sta împotrivă, nici să-i răspundă toţi potrivnicii voştri. Şi veţi fi daţi şi de părinţi şi de fraţi şi de neamuri şi de prieteni, şi vor ucide dintre voi. Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu. Şi păr din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre.

Psalmul 50

             Vv 16-18

Mântuieste-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Ca de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

Mărire …, glasul al 2-lea

Pentru rugăciunile Sfântului Apostol, întâiul martir şi arhidiacon Ştefan, Milostive, curăţă mulţimea păcatelor noastre.

Şi acum …

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Îndurate, curăţă mulţimea păcatelor noastre.

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea …

Stihira, glasul al VI-lea:

Întâiul între martiri şi între diaconi te-ai arătat, fericite Ştefan, podoaba pătimitorilor, lauda credincioşilor şi mărirea drepţilor. Cere pentru cei care serbează onorată amintirea ta, ca cel care stai înaintea tronului lui Hristos, Împăratului tuturor; să fie demni să primească curăţire de greşeli şi împărăţia cerurilor.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi:

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat:

Luca 1, 52-53

A coborât pe cei puternici de pe scaune şi i-a înălţat pe cei umiliţi; pe cei înfometaţi i-a copleşit cu bunătăţi, iar pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.

Apoi Cântarea a IX-a: Irmos.

Izvorul cel primitor de viaţă şi pururi curgător, sfeşnicul harului cel de lumină purtător, biserica sfinţilor, cortul cel cu totul de aur , ceea ce este mai desfătată decât cerurile şi decât pământul, pe Născătoarea de Dumnezeu, credincioşii să o mărim.

O, fericitul tău glas, preasfinţite Ştefan, care a grăit strigând : Stăpâne, Hristoase, nu socoti fărădelegile ucigătorilor, ci ca un Dumnezeu şi Făcător, pri­meşte Spiritul meu, ca pe o jertfă plăcut-mirositoare.

După care se cântă sau se recită:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Mărire …, a cuviosului:

Podobie: Cercetatu-ne-a pe noi …

Ieşind acum din trup, diademă însufleţită Ţi s-a adus Ţie, ca unui împărat, Atotţinătorului Dumnezeu, Celui care ai venit în trup: pentru Care şi lupta nevoinţelor a împlinit cu bucurie.

Şi acum … , a sărbătorii:

Cuvântul, Cel care este cu Tatăl şi cu Spiritul împreună veşnic şi de o fiinţă şi împreună şezător pe scaun, S-a născut acum din Fecioara în Betleem, ca un copil. Pe Acesta, limpede vestindu-L Dumnezeu şi Mântuitor, întâiul martir Ştefan cu pietre a fost ucis de mâinile nelegiuţilor ucigători; şi purtător de cunună, s-a urcat la Dânsul cu mărire.

Laudele

Psalmul 149

vv. 5-9

Lăuda-se-vor cuvioşii întru mărire şi se vor bucura în aşternuturile lor. Laudele lui Dumnezeu în gura lor şi săbii cu două tăişuri în mâinile lor. Ca să facă învingere între neamuri, mustrări între popoare. Ca să-i lege pe împăraţii lor în lanţuri şi pe cei măriţi ai lor în cătuşe de fier. Ca să facă între dânşii judecată scrisă. Mărirea aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi.

Mărire … , glasul al V-lea:

Alcătuire a lui Ciprian.

Întâiule martir, apostole şi întâiule diacon, poarta martirilor, mărirea drepţilor, lauda apostolilor, stând la judecată ai văzut cerurile deschizându-se şi pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui cel nevăzut. De aceea ca un înger strălucind la faţă cu bucurie ai strigat, pentru cei care te ucideau cu pietre: nu le socoti lor păca­tul acesta! Şi acum cere pentru cei care te laudăm pe tine, cu dragoste, curăţire de păcate şi mare milă.

Şi acum … , a sărbătorii, acelaşi glas.

Alcătuire a lui Ioan Monahul.

Necuprinsă este taina care s-a împlinit astăzi în Betleem; Cel nevăzut Se vede, Cel fără trup Se întrupează; Cuvântul ia trup şi Cel care este Se face ceea ce nu era. Fecioara naşte în peşteră Copil tânăr, pe Ziditorul firii, ieslea închipuieşte scaunul ceresc, vitele însemnează starea înainte a heruvi­milor; păstorii se minunează, magii daruri aduc, iar îngerii cântând, spun: mărire întru cei de sus, lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire! Căci fără schimbare este Emanuel.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!