Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (27.11.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 87

Al fiilor lui Core.

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă; am ajuns ca un om neajutorat, între cei morţi liber, ca nişte oameni răniţi ce dorm în mormânt, de care nu Ţi-ai mai adus aminte şi care au fost lepădaţi din mâna Ta. M-au pus în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate şi în umbra morţii. Asupra mea s-a întărâtat mânia Ta şi toate valurile Tale le-ai adus spre mine. Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine, ajuns-am urâciune lor. Închis am fost şi n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de suferinţă. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua, întins-am către Tine mâinile mele.  Oare morţilor vei face minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta şi adevărul Tău în locul
pierzării? Oare se vor cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi dreptatea Ta în
pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat şi dimineaţa rugăciunea mea Teva întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu şi întorci faţa Ta de la mine? Sărac sunt eu şi în osteneli din tinereţele mele, înălţat am fost, dar m-am
smerit şi m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale şi înfricoşările Tale m-au tulburat, înconjuratu-m-au ca apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe vecin, iar pe cunoscuţii mei de ticăloşia mea.

Şi iarăşi: Doamne, Dumnezeul mân­tuirii mele,

ziua am strigat, şi noaptea, înaintea ta.

Pătrundă la tine rugăciunea mea:

pleacă urechea ta spre ruga mea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 4.

Stăpâne Dumnezeule, cel ce eşti sfânt şi necuprins, care ai zis să strălucească lumina întru întuneric, cel ce ne-ai odihnit în somnul de noapte, şi ne-ai ridicat spre lauda şi ruga bunătăţii tale, fiind îmblânzit de singură milostivirea ta: primeşte-ne pe noi, cei ce şi acum ne închinăm ţie, şi după putinţă îţi mulţumim; şi ne dăruieşte toate cererile cele spre mântuire; arată-ne pe noi fii ai luminii, şi ai zilei, şi moşteni ai bună­tăţilor tale cele veşnice. Pomeneşte, Doamne, întru mulţimea îndurărilor tale, şi pe tot poporul tău, ce este de faţă, şi se roagă îm­preună cu noi, şi pe toţi fraţii noştri, care sunt pe uscat, pe mare, şi în tot locul stă­pânirii tale, care aşteaptă iubirea ta de oameni; şi tuturor le dăruieşte mila ta cea mare. – Ca mântuiţi fiind cu sufletul şi cu trupul, pururi stăruind cu îndrăznire, să preamărim numele tău cel minunat şi binecuvântat, al Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfân­tului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul, martirului, glasul al 4-lea.

            Cu martiriul cea neobişnui­tă şi înfricoşătoare şi cu curajoşile răbdării, pe toţi i-ai minunat, mult-pătimitorule, cu tăierea fiecărei părţi din trup, rugă­ciuni de mulţumită preaminu­nat ai dat către Dumnezeu. Pentru aceasta în pătimirea ta cunună ai luat şi te-ai urcat către scaunul Împăratului ceresc al lui Hristos Dumnezeu, Iacobe. Pe Acela roagă-L să mântuias­că sufletele noastre.

Şi acum…,  al Născătoarei, glasul al 7-lea.

            Rodul pântecelui tău, Preacurată, este plinirea profeţilor şi a Legii; pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare, întru cunoştinţă mărindu-te, cu cucernicie te lăudăm.

Psalm din catismele de la rând

Psalmul 97

Al lui David.

Cântaţi Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul. L-a mântuit pe el dreapta Lui şi braţul cel sfânt al Lui. Cunoscută a făcut Domnul mân­tuirea Sa; înaintea neamurilor a des­coperit dreptatea Sa. Amintit-a mila Sa lui Iacob şi ade­vărul Său casei lui Israel; Văzut-au toate marginile pămân­tului mântuirea Dumnezeului nostru. Strigaţi lui Dumnezeu tot pămân­tul; cântaţi şi vă bucuraţi şi cântaţi. Cântaţi Domnului cu alăută, cu alăută şi în sunet de psaltire; Cu trâmbiţe şi în sunet de corn, stri­gaţi înaintea împăratului şi Domnului. Să se zguduie marea şi plinirea ei, lumea şi cei ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme, deo­dată, munţii se vor bucura de faţa Dom­nului, că vine, vine să judece pământul. Judeca-va lumea cu dreptate şi popoarele cu nepărtinire.

Psalmul 98

Al lui David.

Domnul împărăţeşte: să tremure popoarele; şade pe heruvimi: să se cu­tremure pământul. Domnul în Sion este mare şi înalt peste toate popoarele. Să se laude numele Tău cel mare, că înfricoşător şi sfânt este. Şi onoarea împăratului iubeşte dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea; judecată şi dreptate în Iacob Tu ai făcut-o. Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi aşternutului pi­cioarelor Lui, că sfânt este! Moise şi Aaron între preoţii Lui şi Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemat-au pe Domnul, şi El i-a au­zit pe ei, în coloană de nor vorbea către ei; Căci păzeau mărturiile Lui şi po­runcile pe care le-a dat lor. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei; Dumnezeule, Tu Te-ai îndurat de ei şi ai răsplătit toate faptele lor. Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul, Dum­nezeul nostru!

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul al 7-lea.

Prealăudaţi discipoli ai Domnului, cei ce aţi luminat ca nişte luminători toată lumea cea de sub soare, rugaţi-vă ca să mă lumineze pe mine, cel ce sunt în întunericul patimilor şi al greşelilor.

Mărire…, Şi acum…, a Născătoarei:

Rodul pântecelui tău, Preacurată, este plinirea Legii şi a profeţilor. Pentru aceasta, întru cunoştinţă mărindu-te, Născătoare de Dumnezeu, cu credinţă te lăudăm.

Psalmul 50

Vv. 12-15

Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Spirit drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Spiritul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu Spirit stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.

 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 50-51

A făcut tărie cu braţul său Domnul; i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor.

Apoi: Cântarea a IX-a : Irmos:

Pe Dumnezeu Cuvântul cel din Dumnezeu, Care cu nespusă înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam, cel căzut rău prin mâncare în stricăciune, din Sfânta Fecioară în chip de nespus întrupându-Se pentru noi credincioşii, cu un gând întru laude îl mărim.

În ceruri te-ai aşezat cu adevărat ca un martir, o Iacobe, unde sunt adunările martirilor, unde se odihneşte sfinţita mulţime a tuturor sfinţilor, unde sunt spiritele drepţilor, unde este Biserica celor născuţi acum.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi:

Luminătoarea

Aprinzându-te de râvna lui Hristos, Martire Iacobe, ai ars rătăcirea perşilor şi, ca o viţă a viei, tăindu-ţi-se trupul din po­runca tiranului, preaînţelepte, cântai cântare cuvioasă, şi laudă Treimii celei neapropiate.

Laudele

Psalmul 149

vv. 1-4

Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. Să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut, iar fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor. Să laude numele Lui în horă; în timpane şi în psaltire să-I cânte Lui. Că iubeşte Domnul poporul Său şi va înălţa pe cei blânzi şi-i va salva.

Mărire…, a sfântului, glasul al 8-lea :

Cu credinţă adunându-vă as­tăzi, iubitorilor de privelişte, uitaţi-vă de vedeţi luptă străină şi schimbată a lui Iacob, care ne-a strălucit nouă din Persia, ca steaua ce s-a arătat magilor, şi i-a povăţuit către cunoştinţa cea adevărată. Că acest curajos, când cădea, îi învingea pe duşmani, şi când i se tăiau mădularele, slăbeau vinele tiranilor, întărindu-se el cu purtarea de grijă cea de sus, strigând: Deşi îmi tăiaţi mădula­rele care sunt simţitoare, dar am pe Hristos, Care toate îmi face mie după gândire. Pentru aceas­ta văzând mai înainte viaţa cea viitoare, prin moartea care era înaintea tuturor, spre aceea se sârguia să treacă. Întru care şi petrecând, ne cere de la Dătăto­rul de cunună Dumnezeu, ierta­re, luminare şi mare milă, nouă celor care celebrăm amintirea lui.

Şi acum…, a Născătoarei:

Cum voi suferi văzând junghierea Ta cea fără dreptate. Cu­vinte ? Cum voi vedea dumneze­ieştii Tăi ochi închişi, care au luminat pe orbi? Cum voi vedea buzele Tale tăcând, care au des­chis buzele celor mulţi? Pântece, sfărâmă-te, inima mea, rupe-te, nu sufăr a trăi, striga Preacura­ta cu amar lăcrimând.

 

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Şi să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi, şi lucrurile mâinilor noastre le îndreptează.

Stihiră,

 glasul al 7-lea.

Măriţilor apostoli, stâlpi ai Bisericii, predicatori ai adevărului, cei ce sunteţi făclii luminoase, voi cu focul Spiritului toată înşelăciunea aţi ars şi neamul omenesc l-aţi luminat. Pentru aceasta, vă rugăm: Rugaţi pe Mântuitorul şi Dumnezeul nostru să împace lumea şi să mântuiască sufletele noastre.

Mărire…, Şi acum…,  a Născătoarei.

M-am făcut locaş al dezmierdărilor, vai mie, cel cu totul ticălos! Şi văd că sunt de râsul duşmanilor mei totdeauna. Pentru aceasta, cad înaintea ta, Sfântă Fecioară; vezi întristarea mea şi-mi dă ajutor şi prin lacrimi, te rog, curăţeşte-mă şi mă mântuieşte; şi să se ruşineze, Curată, cei ce se bucură de pierzarea mea.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!