Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (27.10.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalm 19.

Să te audă Domnul în ziua amărăciunii şi să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ţie ajutor din locaşul Său cel sfânt şi din Sion să te sprijine pe tine. Amintească tot sacrificiul tău şi arderea de tot a ta bineplăcută să-I fie. Dea ţie Domnul după inima ta şi tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său, cu puterea dreptei Sale. Îl va auzi pe el din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am ridicat şi ne-am îndreptat. Doamne, mântuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii,

glasul I

Piatra fiind sigilată de iudei şi ostaşii păzind, preacurat trupul Tău, înviat-ai a treia zi, Mântuitorule dăruind lumii viaţă. Pentru aceasta, puterile cerurilor strigă Ţie, Dătătorule de viaţă: mărire Învierii Tale, Hristoase; mărire împărăţiei Tale; mărire rânduielii Tale Unule, Iubitorule de oameni.

Mărire…, al sfântului, glasul al III-lea.

            Mare apărător te-a aflat în­tru pericole lumea, purtăto­rule de chinuri, pe tine cel ce ai învins pe păgâni. Deci, precum mândria lui Lie ai surpat şi la luptă îndrăzneţ ai făcut pe Nestor, aşa sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

 Şi acum…, al Născătoarei, glasul al III-lea:

Pe tine, ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului nostru, te lăudăm, Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Căci cu trupul cel luat din tine, Fiul tău şi Dumnezeul nostru, prin Cruce răbdând patimă, ne-a mântuit din stricăciune, ca un iubitor de oameni.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 17

O cântare a lui David.

1-27

Iubi-Te-voi, Doamne, vârtutea mea,  Domnul este întărirea mea şi scăparea mea şi Mântuitorul meu, Dumnezeul meu, ajutorul meu, şi voi spera în El, Apărătorul meu şi puterea mântuirii mele şi sprijinitorul meu. Lăudând voi chema pe Domnul şi de duşmanii mei mă voi scăpa. Cuprinsu-m-au durerile morţii şi râurile fărădelegii m-au tulburat. Durerile iadului m-au înconjurat; întâmpinatu-m-au laţurile morţii. Şi când mă necăjeau, am chemat pe Domnul şi către Dumnezeul meu am strigat. Auzit-a din locaşul Lui cel sfânt glasul meu, şi strigarea mea înaintea Lui va intra în urechile Lui. Şi s-a clătinat şi s-a cutremurat pământul şi temeliile munţilor s-au tulburat şi s-au clătinat, că S-a mâniat pe ele Dumnezeu. Întru mânia Lui fum s-a ridicat şi pară de foc de la faţa Lui, cărbuni aprinşi de la El. Şi a plecat cerurile şi S-a coborât şi negură era sub picioarele Lui.

Şi S-a suit pe heruvimi şi a zburat; zburat-a pe aripile vântului. Şi Şi-a pus întunericul acoperământ, împrejurul Lui cortul Lui, apă întunecoasă în norii cerului. De strălucirea feţei Lui norii au fugit, glasul Lui prin grindină şi cărbuni de foc. Şi a tunat din cer Domnul şi Cel Preaînalt a dat glasul Său. Trimis-a săgeţi şi i-a risipit pe ei, şi fulgere a înmulţit şi i-a tulburat pe ei. Şi s-au arătat izvoarele apelor şi s-au descoperit temeliile lumii, De certarea Ta, Doamne, de suflarea duhului mâniei Tale. Trimis-a din înălţime şi m-a luat, ridicatu-m-a din ape multe. Scapă-mă de duşmanii mei cei tari şi de cei ce mă urăsc pe mine, că s-au întărit mai mult decât mine. M-au întâmpinat ei în ziua necazului meu, dar Domnul a fost întărirea mea Şi m-a scos la loc larg, m-a scăpat, că m-a voit. Şi îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea, şi după curăţia mâinilor mele îmi va răsplăti mie, că am păzit căile Domnului şi n-am fost necredincios Dumnezeului meu. Că toate judecăţile Lui sunt înaintea mea, şi îndreptările Lui nu s-au depărtat de la mine. Şi voi fi fără prihană cu Dânsul, şi mă voi păzi de fărădelegea mea. Şi îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea, şi după curăţia mâinilor mele înaintea ochilor Lui.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul I.

Femeile, dis-de-dimineaţă, au venit: la mormânt, şi arătare îngerească văzând s-au cutremurat: mormântul a strălucit  viaţă, minunea le-a înspăimântat. De aceea, mergând, au vestit Discipolilor Învierea. Iadul l-a prădat Hristos, ca Cel care este singur tare şi puternic; şi pe toţi cei pieriţi i-a ridicat; frica condamnării dezlegând cu puterea Crucii.

Binecuvântările învierii.

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm­preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.

Pentru ce, din compătimire, miruri cu la­crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.

Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve­nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.

Mărire – A Treimii.

Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu­rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Ipacoiul

Pocăinţa tâlharului a dobândit raiul, iar plângerea femeilor purtătoare de mir a vestit bucuria; căci ai înviat, Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă.

Antifonul III

De cei ce mi-au zis mie: să mergem în casa Domnului, mi s-a veselit spiritul şi mi s-a bucurat inima.

În casa lui David va fi mare frică; căci acolo scaunele punându-se, vor fi judecate toate seminţiile şi limbile pământului.

Mărire … Şi acum … .

Sfântului Spirit onoare, închinare, mărire şi putere se cuvine să-I aducem, ca şi Tatălui şi Fiului; că Unime este Treimea după fire, iar nu după feţe.

Prochimenul

Acum mă voi ridica, zice Domnul, le voi aduce lor mântuirea şi le voi vorbi pe faţă (ps. 11, 5).

Stih: Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate.

Citire din Evanghelia după sfântul Ioan:

(20, 1-10)

            Iar în ziua întâi a săptămânii (Du­minică), Maria Magdalena a venit la mormânt dis-de-dimineaţă, fiind încă în­tuneric, şi a văzut piatra ridicată de pe mormânt. Deci a alergat şi a venit la Simon-Petru şi la celălalt discipol, pe care-l iubea Isus, şi le-a zis: Au luat pe Dom­nul din mormânt şi nu ştim unde L-au pus. Deci au ieşit Petru şi celălalt discipol şi veneau la mormânt. Şi cei doi alergau împreună, dar celălalt discipol, alergând înainte mai re­pede decât Petru, a sosit cel dintâi la mormânt. Şi, aplecându-se, a văzut giulgiu­rile puse jos, dar n-a intrat. A sosit şi Simon-Petru, urmând după el, şi a intrat în mormânt şi a văzut giulgiurile puse jos, iar marama, care fusese pe capul Lui, nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfăşurată, la o parte, într-un loc. Atunci a intrat şi celălalt discipol, care sosise întâi la mormânt, şi a văzut şi a crezut. Căci încă nu ştiau Scriptura, că I­sus trebuia să învie din morţi. Şi s-au dus discipolii iarăşi la ai lor.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Imediat :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos. 

Pentru că mi-a făcut mie măriri Cel puternic şi sfânt numele Lui; şi mila Lui este din neam în neam spre cei ce se tem de El.

Strugure copt al viei celei în­ţelegătoare te-ai arătat, şi în li­nurile martiriului ne-ai stors nouă vinul umilinţei, izvorându-l credincioşilor, Nestore mult-luptătorule.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea Învierii:

Spunând Maria că L-au luat pe Domnul, au alergat la mormânt Simon Petru, şi alt cunoscut al lui Hristos, pe care-l iubea; şi s-au grăbit cei doi, şi au găsit giulgiurile înăuntru goale zăcând, iar marama capului era la o parte; pentru aceasta iarăşi au tăcut, până când L-au văzut pe Hristos.

A sfântului:

Precum ai risipit gândul cel tru­faş şi semeţia cea duşmană a lui Lie şi a tiranilor celor îm­preună cu el, Nestore, aşa sur­pă şi mişcările patimilor, ale celor ce te laudă pe tine, martire al lui Hristos; ca prin nepătimire să te lăudăm pe tine, martire al lui Hristos.

A Născătoarei :

După obicei, Preacurată Năs­cătoare de Dumnezeu, arată şi acum milele tale şi îndurările tale cele multe, ceea ce eşti iu­bitoare de bine; păzindu-ne de toată nevoia, apărându-ne d e pericole şi de scîrbe, pe noi pe toţi; şi ne scapă de îngrozirea cea înfricoşătoare a cutremurului.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Mărturisi-mă-voi ţie, Doamne, cu toată inima mea:

spune-voi toate minunile tale.

Stihiră, glasul I

Cel care iadul ai prădat şi pe om l-ai înviat cu învierea Ta, Hristoase, învredniceşte-ne cu inimă curată să Te lăudăm şi să Te mărim.

Mărire…: a Evangheliei, glasul al VII-lea

Iată întuneric şi de dimineaţă este! De ce stai la mormânt, Marie, având în suflet mult întuneric? Cu care întrebi; unde a fost aşezat Isus? Ci vezi învăţăceii împreună alergând, cum prin giulgiuri şi prin maramă au cunoscut învierea, şi şi-au adus aminte de Scriptura cea despre el. Cu care, şi prin care, şi noi crezând, te lăudăm pe tine, dătătorule de viaţă Hristoase.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că prin cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta, cântând strigăm: Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit aşa, mărire ţie.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare.Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!