Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (26.11.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 62.

Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi gloria Ta. Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele Te vor lăuda. Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de măduvă şi de grăsime să se sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu şi  sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pământului; da-se-vor în mâinile sabiei, pradă vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce vorbesc nedreptăţi.

Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la tine, că ai fost ajutorul meu, şi sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucura.

Lipitu-s-a de tine sufletul meu,

şi dreapta ta m-a sprijinit.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 3.

Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt po­runcile tale; învaţă-ne pe noi, Dumnezeule, dreptatea ta, poruncile tale, şi îndreptările tale; luminează ochii minţii noastre, ca să nu adormim vreodată în păcate spre moarte; risipeşte toată negura de pe inimile noastre; dăruieşte-ne nouă soarele dreptăţii, şi nevătămată păzeşte viaţa noastră, cu pecetea sfântului tău Spirit; îndreptează paşii noştri în calea păcii; dă-ne, să vedem zorile zilei şi ziua întru bucurie, ca să-ţi înălţăm rugă­ciunile de dimineaţa. – Că a ta este stăpânirea, şi a ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul cuviosului,

glasul 1.

Al răbdării stâlp ai fost, râv­nind părinţilor celor mai dina­inte, cuvioase, lui Iov întru pa­timi, lui Iosif întru ispite şi vie­ţii celor fără de trup, fiind în trup, Alipie părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Mărire…, al Sfântului Nicon, glasul al 3-lea:

Se bucură Lacedemonia având sfântul sicriu al relicvelor ta­le, care izvorăşte izvoare de vindecări, şi mântuieşte din nevoi pe toţi cei ce aleargă la tine cu credinţă. Părinte Nicone cuvioa­se, Pe Hristos Dumnezeu roa­gă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

Şi acum…, al Născătoare-Crucii, glasul al 7-lea.

            Pe Hristos Dumnezeu, Cel ce S-a răstignit pentru noi şi a stricat puterea morţii, roagă-L neîncetat, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, să mântuiască sufletele noastre.

Psalm din catismele zilei.

Psalmul 75

Al lui Asaf.

Cunoscut este în Iudeea Dum­nezeu; în Israel mare este numele Lui. Că s-a făcut în Ierusalim locul Lui şi locaşul Lui în Sion. Acolo a zdrobit tăria arcurilor, arma şi sabia şi războiul. Tu luminezi minunat din munţii cei veşnici. S-au tulburat toţi cei nepricepuţi la inimă, dormit-au somnul lor, şi toţi cei războinici nu şi-au mai găsit mâinile. De certarea Ta, Dumnezeule al lui Iacob, au încremenit călăreţii pe cai. Tu înfricoşător eşti, şi cine va sta împotriva mâniei Tale? Din cer ai făcut să se audă jude­cată; pământul s-a temut şi s-a liniştit, când s-a ridicat la judecată Dum­nezeu, ca să mântuiască pe toţi blânzii pământului. Că gândul omului Te va lăuda şi amintirea gândului Te va celebra. Faceţi promisiuni şi le împliniţi Domnului Dumnezeului vostru. Toţi cei dimprejurul Lui vor aduce daruri Celui înfricoşător şi Celui ce ia spiritele căpeteniilor, Celui înfricoşător împăraţilor pământului.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori.

Sedealna,

 glasul  7-lea.

Cel ce stăpâneşti Puterile cele fără de trup şi ştii lenevirea sufletului meu, cu Crucea Ta mântuieşte-mă, Hristoase Dumnezeule, ca un iubitor de oameni.

Mărire…, Şi acum…, a Crucii şi a Născătoarei:

Prin Crucea Fiului tău totdeauna fiind păziţi, Fecioară, dc asupririle diavolilor suntem scăpaţi. Pentru aceea, după datorie lăudându-te, pe tine te mărim, Născătoare de Dumnezeu prealăudată.

Psalmul 50

             Vv 9-11

Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 48-49

Că mi-a făcut lucruri mărite cel puternic şi sfânt este numele lui. Mila lui este din neam în neam spre cei care se tem de El.

Apoi: Cântarea a IX-a : Irmos:

Isaia dănţuieşte, Fecioara a avut în pântece, şi a născut Fiu pe Emmanuel, pe Diimnezeu şi Omul. Răsărit este numele Lui, pe Care mărindu-L, pe Fecioara o fericim.

Viaţa ta cea sfinţită, din scu­tece s-a arătat lui Dumnezeu, strălucind cu lumina virtuţilor, fericite. Iar moartea ta s-a făcut scumpă înaintea lui Hristos, pă­rinte Alipie, vârful sihaştrilor.

De faţă îndulcindu-te, părin­te, de viaţă, pentru care te-ai nevoit pe pământ, după pu­tinţă încuviinţându-te cu viaţă îngerească, şi mutându-te, ferici­te Nicone, către petrecerile cele fără de materie, roagă-te, purtă­torule de Dumnezeu, să se mântuiască cei ce cu credinţă alear­gă la Biserica ta.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi:

Luminătoarele.

Mai presus de om te-ai luptat, părinte cuvioase, cu puterea hii Hristos. Că ai stat pe stâlp cincizeci şi trei de ani, înţelepte Ali­pie, strâmtorându-te de pretutindeni, şi acum ai aflat împlinirea tuturor virtuţilor, fericite.

Mărire…, a Sfântului Nicon :

Sicriul unde zace trupul tău cel cu bună laudă izvorăşte da­ruri de vindecări din destul tu­turor celor ce vin cu credinţă către tine totdeauna, purtătorule de Dumnezeu Nicone.

Şi acum…, a Născătoarei :

Toate cetele îngerilor şi ale Arhanghelilor te laudă pe tine, Fecioară, Maica lui Dumnezeu celui Preaînalt, şi tot neamul omenesc te preamăreşte pe tine cu dragoste.

Laudele

Psalmul 148

vv. 13-14

Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului care se apropie de El.

Stihiră, glasul 1.

De la Răsărit ai alergat părin­te la Apus şi pe toţi i-ai luminat cu cuvintele pocăinţei, cunoscându-te cetatea ta, Lacedemo­nia, ca pe alt Moise, tăind acum Egiptul patimilor cu învăţătu­rile pocăinţei.

Mărire…, glasul al 6-lea :

Cuvioase părinte, în tot pământul a ieşit vestea isprăvilor tale. Pentru aceasta în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale; tabe­rele demonice le-ai pierdut, ce­tele îngereşti ai ajuns, a căror viaţă fără prihană ai urmat; în­drăznire având către Dumnezeu, cere pace sufletelor noastre.

Şi acum…, a Născătoarei.

Prefacerea celor scârbiţi, scăparea celor neputincioşi fiind, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, păzeşte cetatea şi po­porul, pacea celor din războaie, liniştea celor înviforaţi, una ocrotitoare a credincioşilor.

 

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.

Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai umilit, pentru anii în care am văzut rele. Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor. (ps. 89, 16-18)

Stihiră, glasul al 7-lea.

Luminători ai lumii s-au arătat prealăudaţii martiri, strigând lui Hristos: Doamne, mărire Ţie!

Mărire…. Şi acum…; a Născătoarei-Crucii:

Când Te-a văzut Născătoarea de Dumnezeu pironit pe lemn de voie, plângând lăuda stăpânirea Ta.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!