Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (26.11.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 37

Al lui David.

Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă
cerţi. Că săgeţile Tale s-au înfipt în mine şi ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la faţa mâniei Tale; nu este pace în oasele mele de la faţa păcatelor mele. Că fărădelegile mele au covârşit capul meu, ca o sarcină grea au apăsat peste mine. Rănile mele miros urât şi au putrezit, din cauza nebuniei mele. Chinuitu-m-am şi m-am gârbovit până în sfârşit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că şalele mele s-au umplut de putreziciune  şi nu este vindecare în trupul meu. Necăjitu-m-am şi m-am smerit foarte; răcnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea, şi lumina ochilor mei, nici aceasta nu este cu mine. Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea s-au apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai mei departe au stat.Şi se sileau cei ce căutau sufletul meu şi cei ce căutau cele rele mie grăiau deşertăciuni şi vicleşuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa. Şi m-am făcut ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am sperat Tu, mă vei auzi. Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine duşmanii mei; şi când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semeţit. Că eu spre bătăi gata sunt şi durerea mea înaintea mea este pururea. Că fărădelegea mea eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru păcatul meu; iar vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decât mine şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea. Nu mă părăsi Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine; ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

Şi iarăşi: Nu mă părăsi, Doamne, Dum­nezeul meu,

nu te depărta de mine.

Ia  aminte  spre  ajutorul meu,

Doamne  al mântuirii mele.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea II.

Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeul nostru, pentru că lumină sunt poruncile tale pe pământ. înţelepţeşte-ne, să facem întru frica ta dreptate şi sfinţenie; că pe tine te mărim, cel cu adevărat Dumne­zeul nostru; pleacă urechea ta, şi ne auzi pe noi; şi pomeneşte, Doamne, pe cei ce împreună cu noi sunt de faţă, şi se roagă, pe toţi pe nume, şi-i mântuieşte cu puterea ta; binecuvântează poporul tău şi sfinţeşte moştenirea ta; pace dăruieşte lumii tale, bi­sericilor tale, preoţilor, şi tot poporului tău. – Că bine s-a cuvântat, si s-a preamărit preaonoratul, şi de mare-cuviinţă numele tău, al Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul cuviosului,

glasul I.

Al răbdării stâlp ai fost, râv­nind părinţilor celor mai dina­inte, cuvioase, lui Iov întru pa­timi, lui Iosif întru ispite şi vie­ţii celor fără de trup, fiind în trup, Alipie părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Mărire…, al Sfântului Nicon, glasul al III-lea:

Se bucură Lacedemonia având sfântul sicriu al relicvelor ta­le, care izvorăşte izvoare de vindecări, şi mântuieşte din nevoi pe toţi cei ce aleargă la tine cu credinţă. Părinte Nicone cuvioa­se, Pe Hristos Dumnezeu roa­gă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

Şi acum…, al Născătoarei, glasul al V-lea:

            Acoperământul tău cel grabnic şi ajutorul şi mila arată-le spre robii tăi; şi valurile deşartelor gânduri le linişteşte, curată, de Dumnezeu Născătoare, şi sufletul meu cel căzut ridică-l; că ştiu, Fecioară, că poţi toate câte le voieşti.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 59

Al lui David.

Dumnezeule, ne-ai lepădat pe noi şi ne-ai doborât; Te-ai mâniat şi Te-ai îndurat de noi. Cutremurat-ai pământul şi l-ai tulburat pe el; vindecă sfărâmăturile lui, că s-a cutremurat. Arătat-ai poporului Tău asprime, ne-ai adăpat pe noi cu vinul umilinţei. Dat-ai celor ce se tem de Tine semn ca să fugă de la faţa arcului; Ca să se scape cei iubiţi ai Tăi. Mântuieşte-mă cu dreapta Ta şi mă auzi. Dumnezeu a vorbit în locul cel sfânt al Său: ” Mă-voi bucura şi voi împărţi Sichemul şi valea Sucot o voi măsura. Al Meu este Galaadul şi al Meu este Manase şi Efraim, tăria capului Meu, Iuda împăratul Meu; Moab vasul speranţei Mele. Spre Idumeea voi întinde încălţămintea Mea; Mie cei de alt neam Mi s-au supus”. Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va îndruma până la Idumeea? Oare, nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare, nu vei ieşi Dumnezeule, cu armatele noastre? Dă-ne nouă ajutor, ca să ne scoţi din necaz, că deşartă este scăparea de la om. Cu Dumnezeu vom învinge şi El va nimici pe cei ce ne amărăsc pe noi.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al V-lea

Tânguieşte-te, suflete al meu, pentru lenevirea ta, şi voind ca mai înainte de sfârşit să te întorci, depărtează-te de tulburările vieţii acesteia, alipeşte-te de Dumnezeul cel bun şi te va mântui pe tine, Cel singur iubitor de oameni.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 47

Că a privit la umilinţa servitoarei sale: că iată de acum toate popoarele mă vor numi fericită.

Apoi : Cântarea a IX-a. Irmos:

Isaia dănţuieşte, Fecioara a avut în pântece, şi a născut Fiu pe Emmanuel, pe Diimnezeu şi Omul. Răsărit este numele Lui, pe Care mărindu-L, pe Fecioara o fericim.

Viaţa ta cea sfinţită, din scu­tece s-a arătat lui Dumnezeu, strălucind cu lumina virtuţilor, fericite. Iar moartea ta s-a făcut scumpă înaintea lui Hristos, pă­rinte Alipie, vârful sihaştrilor.

De faţă îndulcindu-te, părin­te, de viaţă, pentru care te-ai nevoit pe pământ, după pu­tinţă încuviinţându-te cu viaţă îngerească, şi mutându-te, ferici­te Nicone, către petrecerile cele fără de materie, roagă-te, purtă­torule de Dumnezeu, să se mântuiască cei ce cu credinţă alear­gă la Biserica ta.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarele.

Mai presus de om te-ai luptat, părinte cuvioase, cu puterea hii Hristos. Că ai stat pe stâlp cincizeci şi trei de ani, înţelepte Ali­pie, strâmtorându-te de pretutindeni, şi acum ai aflat împlinirea tuturor virtuţilor, fericite.

Mărire…, a Sfântului Nicon :

Sicriul unde zace trupul tău cel cu bună laudă izvorăşte da­ruri de vindecări din destul tu­turor celor ce vin cu credinţă către tine totdeauna, purtătorule de Dumnezeu Nicone.

Şi acum…, a Născătoarei :

Toate cetele îngerilor şi ale Arhanghelilor te laudă pe tine, Fecioară, Maica lui Dumnezeu celui Preaînalt, şi tot neamul omenesc te preamăreşte pe tine cu dragoste.

Laudele

Psalmul 148

vv. 7-12

Lăudaţi pe El toţi cei de pe pământ; balaurii şi toate adâncurile; focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui; munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii; fiarele şi toate animalele cele care se târăsc şi păsările cele zburătoare. Împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pământului. Tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii.

Stihiră, glasul I.

De la Răsărit ai alergat părin­te la Apus şi pe toţi i-ai luminat cu cuvintele pocăinţei, cunoscându-te cetatea ta, Lacedemo­nia, ca pe alt Moise, tăind acum Egiptul patimilor cu învăţătu­rile pocăinţei.

Mărire…, glasul al VI-lea :

Cuvioase părinte, în tot pământul a ieşit vestea isprăvilor tale. Pentru aceasta în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale; tabe­rele demonice le-ai pierdut, ce­tele îngereşti ai ajuns, a căror viaţă fără prihană ai urmat; în­drăznire având către Dumnezeu, cere pace sufletelor noastre.

Şi acum…, a Născătoarei.

Prefacerea celor scârbiţi, scăparea celor neputincioşi fiind, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, păzeşte cetatea şi po­porul, pacea celor din războaie, liniştea celor înviforaţi, una ocrotitoare a credincioşilor.

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.

Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna

Stih: Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai umilit, pentru anii în care am văzut rele. Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor. (ps. 89, 16-18)

 

 

Stihiră, glasul al V-lea.

Sfinţii martiri pe pământ s-au nevoit, gerul au răbdat, focului au fost daţi, apa pe ei i-a primit; al lor este glasul: Trecut-am prin foc şi prin apă şi ne-ai scos la odihnă. Pentru rugăciunile lor, Dumnezeule, îndură-Te de noi.

Mărire … , Şi acum … , a Născătoarei.

Speranţa celor disperaţi, viaţa celor descurajaţi, acoperământul celor ce aleargă la tine, Sfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, trimite nouă ajutorul tău.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!