Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (26.10.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 142

Al lui David.

Doamne, auzi rugăciunea mea, as­cultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Duşmanul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; m-a făcut să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e spiritul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slă­bit spiritul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este speranţa. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de duşmanii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Spiritul Tău cel bun să mă conducă la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe duşmanii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Şi iarăşi: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta,

şi să nu intri la judecată cu robul tău. (de 3 ori)

Apoi: Spiritul tău cel bun mă va po­văţui la pământ drept.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea XII.

Lăudămu-te, cântăm, bine te cuvântăm, şi mulţumim ţie, Dumnezeul părinţilor noştri, că ne-a trecut umbra nopţii, şi ne-ai arătat iarăşi lumina zilei; ci ne rugăm bunătăţii tale: fii milostiv păcatelor noastre, şi pri­meşte rugăciunea noastră, întru mare mila ta; că la tine scăpăm, la Dumnezeul cel mi­lostiv şi atotputernic. Străluceşte în ini­mile noastre soarele cel adevărat al drep­tăţii tale; luminează mintea noastră, şi sim­ţurile toate le păzeşte, ca umblând ca ziua cu bunăcuviinţă pe calea poruncilor tale, să ajungem la viaţa cea veşnică -pentru că la tine este izvorul vieţii- şi să ne învrednicim a fi întru desfătarea luminii tale celei neapropiate. – Că tu eşti Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, si în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul sfântului, glasul al III-lea.

            Mare apărător te-a aflat în­tru pericole lumea, purtăto­rule de chinuri, pe tine cel ce ai învins pe păgâni. Deci, precum mândria lui Lie ai surpat şi la luptă îndrăzneţ ai făcut pe Nestor, aşa sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

Mărire … , Şi acum … , al cutremurului, glasul al VIII-lea:

            Cel ce priveşti spre pământ şi-l faci de se cutremură, mântuieşte-ne de groaza cea înfricoşătoare a cutremurului, Hristoase Dumnezeul nostru, şi trimite-ne nouă milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Psalmi din catimele zilei.

Psalmul  117

Aliluia.

16-29

        Dreapta Domnului m-a înălţat, dreapta Domnului a făcut putere!» Nu voi muri, ci voi fi viu şi voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morţii nu m-a dat.Deschideţi-mi mie porţile dreptăţii, intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepţii vor intra prin ea. Te voi lăuda, că m-ai auzit şi mi-ai fost mie spre mântuire. Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta şi minunată este în ochii noştri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea. O, Doamne, mântuieşte! O, Doamne, sporeşte! Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului; v-am binecuvântat pe voi, din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă. Tocmiţi sărbătoare cu ramui umbroase până la coamele altarului Dumnezeul meu eşti Tu voi lăuda; Dumnezeul meu eşti şi te voi înălţa. Te voi lăuda că m-ai auzit şi mi-ai fost mie spre mântuire. Lăudaţi pe Domnul, că este bun, în veac este mila Lui.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul al IV-lea.

Amintirea ta, mărite martire Dimitrie, a luminat astăzi Biserica lui Hristos şi pe toţi i-a adunat, cu cântări după demnitate, să te laude pe tine de Dumnezeu înţelepţite, ca pe un soldat adevărat şi pierzător de duşmani. De aceea, cu rugăciunile tale mântuieşte-ne de ispite.

Mărire … . Şi acum …, a Născătoarei, acelaşi glas:

Speranţa cea neruşinată, a celor care speră în tine, ceea ce eşti singura care ai născut mai pre­sus de fire cu trup, pe Hristos Dumnezeul nostru, pe Acesta roagă-L cu sfinţii apostoli, să dăruiască lumii curăţire şi pace,  nouă tuturor mai înainte de sfârşit îndreptare vieţii.

Polieleul

Psalmul 134

Versete alese.

Robii, robii Domnului. Aliluia.

Lăudaţi numele Domnului, lăudaţi-L,

robi pe Domnul. Aliluia.

Căci eu am cunoscut că este mare Domnul. Aliluia.

Domnul nostru peste toţi dumnezeii. Aliluia.

Doamne, numele Tău este în veac. Aliluia.

Şi amintirea Ta din neam în neam. Aliluia.

Binecuvântat este Domnul din Sion,

Cel care locuieşte în Ierusalim. Aliluia

Mărimurile

Stih: 1. Dumnezeu este scăparea noastră şi puterea, ajutor în necazurile cele care tare  ne-au cuprins (ps.45, 1).

Stihiră:

Mărimu-te pe tine, răbdătorule de chinuri, Sfinte Mare Martire Dimitrie, şi cinstim chinurile tale pe care le-ai răbdat pentru Hristos.

Altă stihiră:

Veniţi iubitorilor de martiri, să lăudăm pe Izvorâtorul de mir, Dimitrie, zicând: pe râvnitorul Mântuitorului.

Stihuri:

2. Au vărsat sângele lor ca apa, împrejurul Ierusalimului (ps.78,3).

3. Căci pentru Tine suntem ucişi toată ziua (ps.43,24).

4. Socotiţi suntem ca nişte oi pentru înjunghiere (ps.43,24).

5. Trecut-am prin foc şi prin apă, dar ne-ai scos pe noi Ia odihnă (ps.65,11).

6. Sfinţilor celor din pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale întru dânşii (ps. 15,3).

Mărire … , glasul I:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum … , acelaşi glas:

Bucură-te, ceea ce eşti cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

După mărimuri, sedealna, glasul al III-lea:

Pe tine, martirul Domnului cel foarte milos, te rugăm cu credinţă, Dimitrie; scapă-ne pe noi, cei cuprinşi de toate fe­lurile de pericole. Vindecă rănile sufletelor şi ale trupu­rilor noastre. Sfărâmă porni­rile duşmanilor noştri, sfinte. Împacă viaţa noastră, ca totdeauna să te mărim.

Antifonul I al glasului al IV-lea

Din tinereţile mele multe patimi se luptă cu mine; ci Însuţi mă sprijineşte Mântuitorul meu şi mă mântuieşte.

Cei care urâţi Sionul ruşinaţi veţi fi de Domnul; căci precum iarba de foc, aşa veţi fi uscaţi.

Mărire …  Şi acum…

Prin Sfântul Spirit tot sufletul trăieşte şi prin curăţie se înalţă, se luminează întru Unimea Treimii, cu sfinţenie de taină.

Şi acum…

Prin Sfântul Spirit izvorăsc izvoarele harului, care adapă toată făptura spre rodire de viaţă.

Prochimenul,

glasul al IV-lea.

Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel.

Stih: Sfinţilor celor care sunt pe pământul Lui, minunate le-a făcut Domnul toate voile Sale.

Citire din Evanghelia după sfântul Matei.

(X, 16—22)

Iată Eu vă trimit pe voi ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii. Feriţi-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna sinedriilor şi în sinagogile lor vă vor bate cu biciul. La dregători şi la regi veţi fi duşi pentru Mine, spre mărturie lor şi păgânilor. Iar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi vorbi, căci se va da vouă în ora aceea ce să vorbiţi;Fiindcă nu voi sunteţi care vorbiţi, ci Spiritul Tatălui vostru este Cel care vorbeşte întru voi. Va da frate pe frate la moarte şi tată pe fiu şi se vor ridica copiii împotriva părinţilor şi-i vor ucide. Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu; iar cel ce va răbda până în sfârşit, acela se va mântui.

Psalmul 50

             Vv 19-21

Jertfa lui Dumnezeu, spiritul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va dispreţui. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi !

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca I, 54-55

L-a primit pe Israel robul său, căci şi-a adus aminte de îndurarea sa: precum a grăit către părinţii noştri: lui Avraam şi seminţiei lui, până în veac.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.

Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinţă oamenilor, spre Carele nu cutează să căute cetele îngereşti; iar prin tine, Preacurată, S-a arătat oamenilor Cuvântul întrupat; pe Care mărindu-L cu oştirile cereşti, pe tine te fericim.

Turma pe care Hristos a răs­cumpărat-o cu sângele Său, pă­timitorule, tu cu cuvinte sfin­ţite şi cu legi şi cu sângerări ai aşezat-o. Prealăudate încă şi acum cu mi­rurile şi cu minunile tale hră­nind-o, în veci nevătămată pă­zeşte-o de ereziile cele cum­plite.

Scapă, Îndurate, de cutremur, de sabie, de robia cea amară, de năvălirea duşmanilor, de foa­mete şi de ciumă, şi de orice altă pedeapsă, oraşele, satele şi toa­tă ţara celor ce cu credinţă Te laudă pe Tine.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarele.

Martire al lui Hristos, Di­mitrie, precum cândva mân­dria lui Lie şi înălţarea şi în­drăznirea de fiară ai surpat-o cu har dumnezeiesc şi pe viteazul Nestor la locul de luptă l-ai întărit cu puterea Crucii, aşa şi pe mine mă întă­reşte totdeauna cu rugăciunile tale, purtătorule de lupte împo­triva demonilor şi a patimilor celor de suflet pierzătoare.

Mărire …, Şi acum … , a Născătoarei:

Pe Domnul, Care S-a întrupat din sângele tău curat, Fecioară Maică preacurată, roagă-L ne­încetat pentru noi, robii tăi, ca să aflăm har şi ajutor în ziua nevoii.Păzeşte neamul ome­nesc de groaza înfricoşătorului cutremur şi de primejdii ferin­du-l cu rugăciunile tale de Maică.

Psalmul 150

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul întru sfinţii Lui; Lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; Lăudaţi-L pe El după mulţimea măririi Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă; Lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; Lăudaţi-L pe El în strune şi în organe. Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare; Lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.

Stihiră,

 glasul al V-lea:

Toată virtutea luând îm­preună, ceata purtătorilor de lupte s-a arătat; de unde desfă­tarea vieţii celei nestricate şi fe­ricite, după vrednicie au moş­tenit. Între care, împodobit fiind după vrednicie, minunate Dimitrie, şi cu urmarea lui Hristos onorat fiind şi lăudân­du-te cu asemănarea suliţei, roagă-te mai stăruitor să ne scape pe noi, cei care te cin­stim, de patimi şi de cumplite primejdii, cu căldură rugându-L, pe Cel ce dă lumii mare milă.

Mărire…, glasul al IV-lea.

Pe cel care şi-a câştigat cu suli­ţele harul coastei Mântuitoru­lui, cea împunsă cu suliţa, din care ne izvorăşte Stăpânul ape­le vieţii şi ale nestricăciunii, pe Dimitrie să-l cinstim, cel înţe­lept în învăţături şi purtător de cunună între martiri; cel care prin sânge a împlinit călătoria pătimirii şi prin minuni a stră­lucit la toată lumea, pe râvnito­rul Stăpânului şi milostivul iu­bitor de săraci. Pe folositorul celor din Tesalonic, în multe şi ade­sea cumplite primejdii. A cărui amintire cea de peste an cin­stind, mărim pe Hristos Dum­nezeu, Cel care lucrează printr-în­sul tuturor vindecări.

Şi acum …, a Născătoarei:

Mântuieşte-ne din toate nevoi­le noastre, Maică a lui Hristos Dumnezeu, cea care ai născut pe Creatorul tuturor, ca toţi să stri­găm către tine: bucură-te, singura folositoare a sufletelor noastre!

Apoi :

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!