Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (25.12.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli¬neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle¬tele noastre.
Amin.
Apoi alternativ:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)
Psalmul 87
Al fiilor lui Core.
Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă; am ajuns ca un om neajutorat, între cei morţi liber, ca nişte oameni răniţi ce dorm în mormânt, de care nu Ţi-ai mai adus aminte şi care au fost lepădaţi din mâna Ta. M-au pus în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate şi în umbra morţii. Asupra mea s-a întărâtat mânia Ta şi toate valurile Tale le-ai adus spre mine. Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine, ajuns-am urâciune lor. Închis am fost şi n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de suferinţă. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua, întins-am către Tine mâinile mele. Oare morţilor vei face minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta şi adevărul Tău în locul
pierzării? Oare se vor cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi dreptatea Ta în
pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat şi dimineaţa rugăciunea mea Teva întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu şi întorci faţa Ta de la mine? Sărac sunt eu şi în osteneli din tinereţele mele, înălţat am fost, dar m-am
smerit şi m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale şi înfricoşările Tale m-au tulburat, înconjuratu-m-au ca apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe vecin, iar pe cunoscuţii mei de ticăloşia mea.
Şi iarăşi: Doamne, Dumnezeul mân¬tuirii mele,
ziua am strigat, şi noaptea, înaintea ta.
Pătrundă la tine rugăciunea mea:
pleacă urechea ta spre ruga mea.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Rugăciunea 4.
Stăpâne Dumnezeule, cel ce eşti sfânt şi necuprins, care ai zis să strălucească lumina întru întuneric, cel ce ne-ai odihnit în somnul de noapte, şi ne-ai ridicat spre lauda şi ruga bunătăţii tale, fiind îmblânzit de singură milostivirea ta: primeşte-ne pe noi, cei ce şi acum ne închinăm ţie, şi după putinţă îţi mulţumim; şi ne dăruieşte toate cererile cele spre mântuire; arată-ne pe noi fii ai luminii, şi ai zilei, şi moşteni ai bună¬tăţilor tale cele veşnice. Pomeneşte, Doamne, întru mulţimea îndurărilor tale, şi pe tot poporul tău, ce este de faţă, şi se roagă îm¬preună cu noi, şi pe toţi fraţii noştri, care sunt pe uscat, pe mare, şi în tot locul stă¬pânirii tale, care aşteaptă iubirea ta de oameni; şi tuturor le dăruieşte mila ta cea mare. – Ca mântuiţi fiind cu sufletul şi cu trupul, pururi stăruind cu îndrăznire, să preamărim numele tău cel minunat şi binecuvântat, al Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfân¬tului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:
Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.
Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.
Troparul, glasul al 4-lea:
Naşterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, mărire Ţie! (de trei ori).
Psalm din catismele de la rând
Psalmul 102
Al lui David
1-11
Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curăţă toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale; pe Cel ce răscumpără din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări; pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; se vor înnoi ca ale vulturului tinereţile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face nedreptate. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. Îndurător şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv. Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă, ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Sedealna, glasul al 4-lea:
Pentru ce te minunezi, Marie? Pentru ce te înspăimântezi de ceea ce este întru tine ? Iar Fecioara zice: Pentru că pe Fiul cel din veşnicie sub ani L-am născut, şi nu ştiu cum s-a făcut conceperea Celui ce S-a născut. Nu am bărbat şi cum voi naşte Fiu ? Naştere fără sămânţă, cine a văzut ? În adevăr unde voieşte Dumnezeu se biruieşte rânduiala firii, precum scrie. Hristos S-a născut din Fecioara în Betleemul Iudeii.
Mărimurile
Stih: 1. Strigaţi Domnului tot pământul, cântaţi numele Lui ! Daţi mărire laudei Lui! (ps.65,l).
Stihiră:
Te mărim, Dătătorule de viaţă, Hristoase, Cel care pentru noi acum cu trupul Te-ai născut din nenuntita şi Preacurata Fecioară Maria.
Stihuri:
2. Mântuire a trimis Domnul poporului Său; sfânt şi înfricoşător este numele Lui (Ps.109,9).
3. Dumnezeul nostru în cer şi pe pământ, toate câte a voit a făcut (Ps.134,6).
4. Şi Eu întâi-născut Îl voi pune pe El, mai înalt decât împăraţii pământului, şi I se vor închina toţi domnii pământului (Ps.88, 27; 71,11).
5. Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut (Ps.109,4).
6. Domnul a zis către Mine: Fiul Meu eşti Tu; Eu astăzi Te-am născut (Ps.2,7).
Mărire … , glasul I
Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.
Şi acum … , acelaşi glas:
Bucură-te, ceea ce eşti cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)
Sedealna, glasul al 4-lea :
Cel neîncăput nicăieri cum a încăput în pântece ? Cel ce este în sânurile Tatălui cum stă acum în braţe de Maică ? Cu adevărat precum a ştiut, precum a voit şi precum bine a socotit. Că fără trup fiind, S-a întrupat de bunăvoie; şi Cel ce este S-a făcut pentru noi ce nu era, şi neschimbându-Şi firea S-a fă¬cut părtaş frământăturii noastre, în două firi S-a născut Hristos, vrând să plinească lumea cea de sus.
Prochimenul, glasul al 4-lea:
Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut.
Stih: Zis-a Domnul Domnului meu : şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe duşmanii Tăi aşternut picioarelor Tale.
Toată suflarea…
Evanglielia de la Matei (1, 18—24):
Iar naşterea lui Isus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Spiritul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o descopere, a voit s-o lase în ascuns. Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a conceput în ea este de la Spiritul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Isus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin profetul care zice: „Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu”. Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa.
Psalmul 50
Vv. 12-15
Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Spirit drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Spiritul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu Spirit stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.

Se cântă Mărire…, glasul al 2-lea :
Astăzi toate se umplu de bucurie, Hristos născîndu-Se din Fecioară.
Şi acum…, aceasta:
Miluieşte-ne Dumnezeule după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegile noastre.
Şi se cântă următoarea stihiră, glasul al 6-lea :
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace! Că astăzi primeşte Betleemul pe Cel ce şade pururi împreună cu Tatăl. Astăzi îngerii măresc cu dumnezeiască cuviinţă pe Pruncul Cel ce S-a născut. Mărire întru cei de sus lui Dumne¬zeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!
La Cântarea a 9-a, în loc de Ceea ce eşti mai cinstită…,
se pun Stihirile Solemnităţii, cu stihuri.
Canonul întâi :
Stih: Măreşte, suflete al meu, pe cea mai cinstită şi mai mărită decit oştile cele de sus, pe Fecioara preacurată, de Dumnezeu Născătoarea.
Irmosul:
Taină minunată şi neobişnuită văd, cer fiind peştera, scaun de heruvimi Fecioara, ieslea sălăşluire, întru care S-a culcat Cel neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe Care lăudându-L îl mărim.
Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Dumnezeu, Cel ce S-a născut cu trup din Fecioara.
Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Cel păratul. Cei ce S-a născut în peşteră din Fecioara.
Troparul:
Minunata mergere a stelei celei noi şi neobişnuite, de curând ivită, înaintea căreia se plecau cerurile, văzând-o magii, au mărturisit pe Hristos împăratul născut pe pământ, în Betleem, spre mântuirea noastră. :
Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Dumnezeu, Căruia I s-au închinat magii.
Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Cel ce a fost vestit de stea magilor.
Troparul:
Magii întrebând: unde este Pruncul-împărat, Cel de curând născut, a Cărui stea s-a arătat, că am venit să ne închinăm Lui, s-a mâniat Irod şi s-a tulburat, semeţindu-se luptătorul împotriva lui Dumnezeu, a omorî pe Hristos.
Stih: Măreşte, suflete al meu pe Preacurata Fecioara, şi singura de Dumnezeu Născătoarea, care a născut pe Hristos împăratul.
Stih: Magii şi păstorit an venit să se închine lui Hristos, Celui ce S-a născut în cetatea Betleemului.
Troparul:
Cunoscut-a cu vremea stelei, prin ale cărei povăţuiri s-au închinat magii în Betleem lui Hristos cu daruri; şi de înger în ţara lor, au lăsat cumplitul ucigător de prunci.
Stih: Astăzi Fecioara naşte pe Stăpânul înăuntru, în peşteră !
Irmosul:
Mai lesne este, Fecioară pentru noi să iubim tăcerea, căci este lucru neprimejdios, decât a împleti din dragoste cântări cu ardoare alcătuite, căci este lucru anevoios. Ci o, Mamă, pe cât binevoieşti dă-ne şi nouă această putere.
Stih: Astăzi Stăpânul Se naşte ca un prunc din Fecioara.
Apoi:
Luminătoarea
Glasul al 3-lea:
Cercetatu-ne-a pe noi de sus Mântuitorul nostru, Răsăritul răsăriturilor, şi cei din întuneric şi din umbră am aflat adevărul: că din Fecioară S-a născut Dom-nul (de trei ori).
Laudele
Psalmul 149
vv. 1-4
Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. Să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut, iar fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor. Să laude numele Lui în horă; în timpane şi în psaltire să-I cânte Lui. Că iubeşte Domnul poporul Său şi va înălţa pe cei blânzi şi-i va salva.
Apoi :
Mărire…, glasul al 6-lea: Alcătuire a lui Ghermano
Când a fost vremea venirii Tale pe pământ, întâia înscriere a lumii s-a făcut; atunci ai voit să se înscrie numele oamenilor celor ce au crezut naşterii Tale. Pentru aceea, o astfel de poruncă de la cezarul a ieşit, că veşnica Ta împărăţie, cea fără de în-ceput, s-a înnoit. Pentru aceasta şi noi aducem Ţie, Dumnezeului şi Mântuitorului sufletelor noastre, în loc de dar de bani, bogăţia teologhisirii celei drept- credincioase.
Şi acum…, glasul al 2-lea: Alcăluire a lui Ioan Monahal
Astăzi Hristos în Betleem Se naşte din Fecioara. Astăzi Cel fără de început Se începe şi Cuvântul Se întrupează. Puterile cerurilor se bucură şi pământul cu oamenii se veseleşte; magii daruri aduc; păstorii minunea vestesc ; iar noi neîncetat cântăm: mărire întru cei de sus lui Diunnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!
Doxologia mare
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)
Mărire – Şi acum
Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!