Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (25.11.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 3.

Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se ridică împotriva mea; Mulţi zic sufletului meu: «Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui!» Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, mărirea mea şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; m-am ridicat căci Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care din toate părţile mă înconjoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă Dumnezeul meu, că tu ai bătut pe cei ce mă duşmănesc în deşert; dinţii păcătoşilor i-ai zdrobit. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.

Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit; deştep­tatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea I.

Mulţumim ţie, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, şi să chemăm numele tău cel sfânt; şi să ne rugăm îndu­rărilor tale, celor ce pururi le ai pentru viaţa noastră. Şi acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feţei măririi tale celei sfinte, şi aşteaptă de la tine bogată milă; şi le dă lor, ca slujind ţie totdeauna cu frică şi cu dragoste, să laude bunătatea ta cea ne­grăită. – Că ţie se cuvine toată mărirea, cinstea, şi închinăciunea, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul

sfintei, glasul al IV-lea:

            Cu înţelepciunea ca şi cu ra­zele soarelui ai luminat pe filo­sofii cei păgâni şi ca o lună prealuminoasă, care strălucea în noaptea necredinţei, întune­ricul l-ai gonit; iar pe împără­teasa ai încredinţat-o, împre­ună şi pe prigonitorul l-ai mus­trat, mireasă·de Dumnezeu chemată, fericită Ecaterina. Cu bucurie ai alergat la cămara cea cerească, către Hristos, Mirele cel preafrumos, şi de la Dânsul te-ai încununat cu coroană împărătească. Înaintea Căruia împreună cu îngerii stând, roagă-te pentru noi, cei ce onorăm sfântă amintirea ta.

Mărire … , a martirului, asemenea:

            Nevoinţele martiriului răb­dându-le, ca un ostaş neînvins, ai stat înaintea Împăratului Ce­lui nemuritor, martire Mer­curie. Unde, împreună cu cetele pătimitorilor luând îndrăznire, grăbeşte cu rugăciunile tale în ajutorul celor ce cu credinţă cinstesc amintirea ta.

Şi acum … ,  al Sărbătorii.

            Astăzi înainte-însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi vestirea mântuirii oame­nilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: bucură-te, împlinirea rânduielii Ziditorului.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 34

A lui David.

14-27

Dar împotriva mea s-au veselit şi s-au adunat; s-au adunat împotriva mea cu bătăi şi n-am ştiut; risipiţi au fost şi nu s-au căit. M-au ispitit, cu batjocură m-au batjocorit, au scrâşnit împotriva mea cu dinţii lor. Doamne, când vei vedea? Întoarce sufletul meu de la fapta lor cea rea, de la lei, viaţa mea. Te voi lăuda, Doamne, în adunare mare, întru popor numeros Te voi lăuda. Să nu se bucure de mine cei ce mă duşmănesc pe nedrept, cei ce mă urăsc în zadar şi fac semn cu ochii. Că mie de pace îmi vorbeau şi asupra mea înşelăciune gândeau. Şi-au lărgit împotriva mea gura lor; zis-au: „Bine, bine, văzut-au ochii noştri”. Văzut-ai, Doamne, să nu taci; Doamne, nu Te depărta de la mine. Scoală-Te, Doamne şi ia aminte spre judecata mea, Dumnezeul meu şi Domnul meu, spre cauza mea. Judecă-mă după dreptatea Ta, Doamne Dumnezeul meu şi să nu se bucure de mine. Să nu zică întru inimile lor: „Bine, bine, sufletului nostru”, nici să zică: „L-am înghiţit pe el”. Să fie ruşinaţi şi înfruntaţi deodată cei ce se bucură de necazurile mele; să se îmbrace cu ruşine şi ocară cei ce se laudă împotriva mea. Să se bucure şi să se veselească cei ce voiesc dreptatea mea şi să spună totdeauna: „Mărit să fie Domnul, Cel ce voieşte pacea robului Său!”Şi limba mea va spune dreptatea Ta, în toată ziua, lauda Ta.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul I.

Roada drepţilor, a lui Ioa­chim şi a Anei, se aduce lui Dumnezeu în locaşul cel sfânt, copilă fiind cu trupul, hrănitoa­re a vieţii noastre. Pe aceasta a binecuvântat-o sfinţitul Zaharia. Pe aceasta toţi, ca pe Maica Domnului, cu credinţă să o feri­cim.

PSALMUL 134

Versete alese.

Toate câte a vrut Domnul a făcut în cer şi pe pământ,

În mări şi în toate adâncurile.

A ridicat nori de la marginea pământului

Fulgerele spre ploaie le-a făcut,

Cel care scoate vânturile din vistieriile Sale.

Cel ce a bătut pe cei întâi-născuţi ai Egiptului,

De la om până la animal.

A trimis semne şi minuni în mijlocul tău, Egipte,

Lui Faraon şi tuturor robilor lui.

Cel care a bătut neamuri multe,

Sedealna,

glasul al VIII-lea.

Cetatea cea dumnezeiască şi vestită a alexandrinilor sărbătoreşte onorată amintirea ta, onorând pătimirile tale, Ecaterina, pe care le-ai îndurat cu înţelep- ţească curaj pentru Hristos. Şi mândrindu-se mult, strigă ţie: O, fecioară, mult-pătimitoare, în ceruri sălăşluindu-te şi fiind acum împreună cu Ziditorul tău, bucură-te, martiră cu to­tul minunată.

Antifonul I al glasului al IV-lea

Din tinereţile mele multe patimi se luptă cu mine; ci Însuţi mă sprijineşte Mântuitorul meu şi mă mântuieşte.

Cei care urâţi Sionul ruşinaţi veţi fi de Domnul; căci precum iarba de foc, aşa veţi fi uscaţi.

Mărire …  Şi acum…

Prin Sfântul Spirit tot sufletul trăieşte şi prin curăţie se înalţă, se luminează întru Unimea Treimii, cu sfinţenie de taină.

Şi acum…

Prin Sfântul Spirit izvorăsc izvoarele harului, care adapă toată făptura spre rodire de viaţă.

Prochimen,

glasul al IV-lea :

Minunat este Dumnezeu în­tru Sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel.

Stih : Sfinţilor celor din pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale întru ei.

Citire din Evanghelia după sfântul Matei :

(cap. XXV, vers, 1—13)

Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care luând candelele lor, au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci însă dintre ele erau fără minte, iar cinci înţelepte. Căci cele fără minte, luând candelele, n-au luat cu ele untdelemn. Iar cele înţelepte au luat untdelemn în vase, odată cu candelele lor. Dar mirele întârziind, au aţipit toate şi au adormit. Iar la miezul nopţii s-a făcut strigare: Iată, mirele vine! Ieşiţi întru întâmpinarea lui! Atunci s-au deşteptat toate acele fecioare şi au împodobit candelele lor. Şi cele fără minte au zis către cele înţelepte: Daţi-ne din untdelemnul vostru, că se sting candelele noastre. Dar cele înţelepte le-au răspuns, zicând: Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă şi nici vouă. Mai bine mergeţi la cei ce vând şi cumpăraţi pentru voi. Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele şi cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă şi uşa s-a închis. Iar mai pe urmă, au sosit şi celelalte fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar el, răspunzând, a zis: Adevărat zic vouă: Nu vă cunosc pe voi. Drept aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ora când vine Fiul Omului.

Psalmul 50

Vv 3-5

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Spală-mă cu totul de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Imediat:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

            Cântarea a IX-a : Irmos.

S-a înfricoşat tot auzul de nespusa lui Dumnezeu coborâre, căci Cel Preaînalt de voie S-a coborât până şi la trup, din pântece fecioresc făcându-Se om. Pentru aceea, pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu credincioşii o mărim.

Înăuntru în cămările cereşti dănţuind acum cu ceata fecioa­relor, strălucind împrejur cu razele martirice, preaînţe­leaptă Ecaterina, dezleagă legă­turile greşelilor mele, cu ardoare rugând pe Făcătorul de bine al tuturor, pentru Care sângele ţi-ai vărsat.

Zi plină de lumină, de veselie şi de bucurie ne-a strălucit nouă, dumnezeiască amintirea ta, ce­lor ce te onorăm pe tine, martire Mercurie. Întru care adu-ţi aminte de noi, cei ce te amintim pe tine, şi scapă-ne pe noi de încercări cumplite, de pericole şi de patimi.

 După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarele .

Ţi-ai întărit mintea femeiască, fecioară Ecaterina preaonorată, lauda purtătorilor de chi­nuri. Şi neştiinţa filozofilor întru Dumnezeu ai înfruntat-o, ca pe o bârfire şi închipuire, agonisindu-ţi ajutătoare cu adevărat pe Maica lui Dumnezeu, cea cu to­tul fără prihană.

Mărire…, a martirului, asemenea :

Taberele duşmanilor şi semeţiile demonilor le-ai surpat la pă­mânt, Mercurie fericite. Şi ai pri­mit cununa din mâna Ziditorului tău, ca un mărturisitor al adevă­rului, şi scapi pe toţi din tot felul de necazuri şi de smintelile celui străin.

Şi acum…, a Serbării, asemenea :

Cele mai dinăuntru ale tem­plului, astăzi, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, pe tine te primesc, prin mâinile arhiereu­lui ; întru care, de la trei ani până la cincisprezece ai rămas, fiind hrănită cu mâna dumneze­iescului înger, ca un chivot sfânt al Celui ce toate le-a zidit.

Laudele

Psalmul 148

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El în cele înalte. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au facut, El a poruncit şi s-au zidit. Le-a aşezat în veac şi în veacul veacului. Porunca le-a pus şi nu o vor trece.

Mărire…, glasul al II-lea :

Cu viaţa cea fără materie deprinzându-te şi altarul cel păgânesc surpând, ai stat purtă­toare de învingere, onorată Ecate­rina, înflorit purtând dumneze­iasca strălucire. Şi cu putere dumnezeiască fiind îmbrăcată, porunca tiranului ai nesocotit, iar cuvintele cele deşarte ale rietorilor le-ai spulberat, mult-păti- mitoareo.

Şl acum…, a Serbării, acelaşi glas :

Astăzi în templu se aduce Fecioara cea cu totul fără priha­nă, spre sălăşluirea împăratului a toate. Dumnezeul şi Hrănito­rul a toată viaţa noastră. Astăzi sfinţenia cea preacurată, ca o junică de trei ani, în Sfânta Sfin­telor se aduce. Acesteia să-i stri­găm, ca îngerul: Bucură-te, ceea ce eşti una între femei binecuvântată.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!