Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (25.05.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte, viaţă dăruindu-le ! (de trei ori)

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 19

A lui David.

Să te audă Domnul în ziua amărăciunii şi să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ţie ajutor din locaşul Său cel sfânt şi din Sion să te sprijine pe tine. Amintească tot sacrificiul tău şi arderea de tot a ta bineplăcută să-I fie. Dea ţie Domnul după inima ta şi tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său, cu puterea dreptei Sale. Îl va auzi pe el din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am ridicat şi ne-am îndreptat. Doamne, mântuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii,

glasul al 5-lea.

            Pe Cuvântul cel împreună fără de început cu Tatăl şi cu Spiritul, Care S-a născut din Fecioară spre mântuirea noastră, să-L lăudăm credincioşii şi să I ne închinăm; că a binevoit a Se urca cu trupul pe Cruce şi moarte a răbda, şi a scula pe cei morţi, întru mărită Învierea Sa.

Mărire…, al sfântului, glasul al 4-lea

Ca o dumnezeiască vistierie ascunsă în pământ, descoperit-a nouă Hristos Capul tău, Profetule şi Înaintemergătorule. Adunându-ne deci cu toţii întru aflarea lui, cu cântări de Dumnezeu grăitoare lăudăm pe Mântuitorul, Cel ce ne mântuieşte din stricăciune, cu rugăciunile tale.

Şi acum… .   al Născătoarei.

Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-Se întru unire neamestecată şi Crucea de bunăvoie pentru noi primind; prin care înviind pe Cel întâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 12

Al lui David.

Până când, Doamne, mă vei uita, până în sfârşit? Până când vei întoarce faţa Ta de la mine? Până când voi clădi gânduri i sufletul meu, durere în inima mea ziua şi noaptea? Până când se va înălţa duşmanul meu împotriva mea? Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm întru moarte, ca nu cumva să zică duşmanul meu: «întăritu-m-am asupra lui». Cei ce mă necăjesc se vor bucura dacă mă voi clătina. Iar eu spre îndurarea Ta am sperat bucura-se-va inima mea de mântuirea Ta; cânta-voi Domnului, Celui ce mi-a făcut bine, şi voi cânta numele Domnului Celui Preaînalt.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul al 5-lea.

Doamne, în mijlocul celor condamnaţi Te-au pironit călcătorii de lege şi cu suliţa au împuns coasta Ta, Îndurate! Şi îngropare ai primit, Cel care ai sfărâmat porţile iadului şi ai înviat a treia zi. Au alergat femeile să Te vadă şi au vestit Apostolilor Învierea. Preaînălţate Mântuitorule, pe Care Te laudă îngerii, binecuvântate Doamne, mărire Ţie!

Mărire… Şi acum…, glasul al 4-lea.

Ieşind ca aurul din metale sfinţitul tău cap cu preamărire din sânurile pământului cele ascunse, Botezătorule al lui Hristos, a îmbogăţit pe toţi cei ce aleargă întru aflarea lui, Mântuitorul şi Ziditorul, Cel ce ne dă nouă prin tine mare milă.

Mărimurile

Stihuri:

Stih 1: Fericit bărbatul care se teme de Domnul; întru poruncile  Lui va voi foarte. (ps.111,1).

Stihiră:

Te mărim pe tine, Sfinte Ioane, Înaintemergătorule al Mântuitorului, şi cinstim preaonorata aflare a capului tău.

Stihuri:

2. Întru pomenire veşnică va fi dreptul; de auzul rău nu se va teme. (ps. 111,6).

3. Că drept este Domnul şi dreptatea a iubit şi faţa Lui spre cel drept priveşte. (ps.l0,7).

 

4. Dreptul ca finicul va înflori şi ca cedrul cel din Liban se va înmulţi (ps. 91,12 ).

5. Că Tu binecuvântezi pe cel drept, Doamne, căci cu arma buneivoiri ne-ai încununat pe noi. (ps. 5,12 ).

 

6. Veseli-se-va dreptul de Domnul şi va spera în el şi se vor lăuda toţi cei drepţi cu inima. (ps. 31,12 ).

Mărire…, glasul 1:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum…, acelaşi glas:

Bucură-te, ceea ce eşti cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori).

Binecuvântările învierii.

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm­preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.

Pentru ce, din compătimire, miruri cu la­crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.

Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve­nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.

Mărire – A Treimii.

Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu­rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Ipacoiul

De îngerească vedere înspăimântându-se cu mintea femeile purtătoare de mir, şi prin dumnezeiasca înviere luminându-şi sufletele, Apostolilor ziceau: binevestiţi între neamuri Învierea Domnului, Cel care împreună-lucrează prin minuni şi ne dăruieşte mare milă.

Antifonul 1

Când sunt necăjit, ca David strig către Tine, Mântuitorul meu: mântuieşte sufletul meu de limba vicleană.

Fericită este viaţa pustnicilor, celor care se înaripează cu dumnezeiescul dor.

Mărire…  Şi acum…

Prin Spiritul Sfânt se ţin toate cele văzute, împreună cu cele nevăzute; căci Însuşi stăpânitor fiind, este cu adevărat Unul din Treime.

Prochimenul

Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, să se înalţe mâna Ta, că Tu împărăţeşti în veci.

Stih: Te voi lăuda, Doamne, cu toată inima mea, şi voi spune toate minunile Tale

Evanghelia după sfântul Ioan:

(20, 11-18)

 În vremea aceea Maria stătea afară lângă mormânt plângând. Şi pe când plângea, s‑a aplecat spre mormânt. Şi a văzut doi îngeri în haine albe şezând, unul către cap şi altul către picioare, unde zăcuse trupul lui Isus. Şi aceia i‑au zis: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi? Ea le‑a zis: Că au luat pe Domnul meu       şi nu ştiu unde  L‑au pus. Zicând acestea, ea  s‑a întors cu faţa şi a văzut pe Isus stând, dar nu ştia că este Isus.  Zis‑a ei Isus: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi? Ea, crezând că este grădinarul, I‑a zis: Doamne, dacă Tu L‑ai luat, spune‑mi unde L‑ai pus şi eu Îl voi ridica. Isus i‑a zis: Maria! Întorcându‑se, aceea I‑a zis evreieşte: Rabuni! (adică, Învăţătorule). Isus i‑a zis: Nu te atinge de Mine, căci încă nu M‑am urcat la Tatăl Meu. Mergi la fraţii Mei şi le spune: Mă urc la Tatăl Meu şi Tatăl vostru şi la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru. Şi a venit Maria Magdalena vestind discipolilor că a văzut pe Domnul şi acestea i‑a spus ei.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Condacul, glasul al 8-lea:

Stâlpul cel luminos şi dumnezeiesc, care s-a arătat în lume, sfeşnicul cel mergător înaintea Soarelui, arătând în toate marginile lumii luminatul şi cinstitul său cap, sfinţeşte pe cei ce cu credinţă se închină lui, şi strigă: înţelepte Botezătorule al lui Hristos mântuieşte-ne pe noi pe toţi.

Icos

Din pământ ca un izvor al raiului capul cel de Dumnezeu iubitor, al Înaintemergătorului, râuri de har izvorăşte, şi ape de vindecări dă tuturor celor ce le trebuie. Deci să ne apropiem toţi şi să luăm cu ardoare aceste dumnezeieşti izvoare de vindecări. Că adapă sufletele cu daruri pururi curgătoare, şi îneacă durerile trupeşti, şi toată boala în vreme trebuincioasă o scoate. Deci pe acesta să-l lăudăm cu dragoste, şi cu credinţă să-l sărutăm, cu cinste cuprinzându-l, şi cu cântări ca şi cu nişte cununi pe acesta să-l încununăm credincioşii. Să ne curăţim întinările minţii noastre, şi cu dumnezeieşti virtuţi să ne împodobim sufletele, şi tare să strigăm: înţelepte Botezătorule al al lui Hristos mântuieşte-ne pe noi toţi.

Cântarea a 9-a:

Irmosul:

Pentru că ţi-a făcut ţie mărire Cel puternic, arătându-te Fecioară curată, după naştere, ca una ce fără de sămânţă ai născut pe Făcătorul tău, de aceea pe tine. Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Pe lemnul Crucii ai fost pironit, Hristoase Dumnezeule, şi ai învins toate căpeteniile duşmanului cele potrivnice, şi blestemul cel dintâi l-ai nimicit, Mântuitorule. Pentru aceasta, după datorie, Te mărim.

Ai înviat din morţi, precum ai zis, Dătătorule de viaţă; şi după înviere Te-ai arătat Sfinţilor Discipoli, Cel ce ai făcut semne şi ai deschis ochii orbilor; cu care, împreună, Te mărim în veci.

Mărire…, a Treimii:

Lumină pe Tatăl cinstesc, Lumină pe Fiul măresc, Lumină şi pe Spiritul cel drept laud; o Lumină neîmpărţită, în trei feţe cunoscută, un Dumnezeu-împărat a toată făptura.

Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:

Arătându-te mai cuprinzătoare decât cerurile, Fecioară curată, ai cuprins trupeşte pe Dumnezeu cel nemărginit şi L-ai născut spre răscumpărarea tuturor, celor ce te laudă pe tine, cu credinţă neîndoită.

Catavasie:

Pe tine, Maica lui Dumnezeu, care, mai presus de cuget şi de cuvânt, ai născut în chip de negrăit sub ani pe Cel fără de ani, credincioşii cu un gând te mărim.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea

Nesuferind să ascundă multă vreme pământul capul tău, ca glasul celui ce a strigat, tu aflarea lui ca un chip, mai înainte ai vestit Înaintemergătorule Ioane. Pentru aceasta te cinstim pe tine.

Mărire… . Şi acum… . a Sărbătorii.

Luminează, Doamne, ochii mei cei înţelegători, care sunt slăbiţi de păcatul cel întunecat, însuflându-le smerenie, Îndurate, şi curăţeşte-mă cu lacrimile pocăinţei.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.                                            

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

 Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

 

Stihiră, glasul al 5-lea.

Doamne, sigilată fiind groapa de cei fără de lege, ai ieşit din mormânt, precum Te-ai născut din Născătoarea de Dumnezeu. N-au cunoscut cum Te-ai întrupat îngerii Tăi cei fără de trup.    N-au simţit când ai înviat ostaşii cei care Te-au păzit. Căci amândouă au fost sigilate pentru cei care ispiteau; dar minunile s-au descoperit celor care se închină cu credinţă tainei. Dă-ne nouă, celor care o lăudăm, bucurie şi mare milă.

Stihira orbului, glasul al 8-lea:

Stih: Caută spre mine şi mă miluieşte, după judecata Ta, faţă de cei ce iubesc numele Tău.

Cel ce prin îndurarea milostivirii Te-ai întrupat, Hristoase Dumnezeule, pe cel lipsit de lumină din naştere, prin îndurările cele negrăite ale milostivirii, l-ai învrednicit dumnezeieştii străluciri, ungând cu noroi ochii lui, cu degetele Tale                 cele ziditoare. Însuţi şi acum, Dătătorule de lumină, luminează şi simţirile noastre cele sufleteşti, ca Cel ce singur eşti din belşug dăruitor.

Mărire…, glasul al 6-lea

Preacinstit capul Botezătorului Tău, Doamne, care s-a arătat astăzi din pământ, cu glas de laudă primindu-l cu credinţă, spre rugăciune, Iubitorule de oameni, aducându-l noi păcătoşii robii Tăi, ne rugăm Ţie, ca să dobândim prin el în ziua judecăţii de la Tine curăţie şi mare milă.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că prin cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta, cântând strigăm: Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit aşa, mărire ţie.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!