Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (25.03.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 62.

Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi gloria Ta. Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele Te vor lăuda. Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de măduvă şi de grăsime să se sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu şi  sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pământului; da-se-vor în mâinile sabiei, pradă vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce vorbesc nedreptăţi.

Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la tine, că ai fost ajutorul meu, şi sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucura.

Lipitu-s-a de tine sufletul meu,

şi dreapta ta m-a sprijinit.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 9.

Străluceşte în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoştinţei dumnezeirii tale, şi deschide ochii minţii noastre spre înţelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi şi frica fericitelor tale porunci, ca toate pof­tele trupului călcându-le, viaţă sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bună-plăcerea ta gândind şi făcând. – Că tu eşti sfinţirea şi luminarea noastră, şi ţie mă­rire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul, glasul al 4-lea.

Astăzi este începutul mântuirii noastre, şi arătarea tainei celei din veac: Fiul lui Dumnezeu, fiu al Fecioarei se face, şi Gabriel binevesteşte harul. Pentru aceasta, împreună cu dânsul să strigăm Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te, Cea plină de dar, Domnul e cu tine.

Psalmi din catismele zilei.

Psalmul 60

Al lui David.

Auzi, Dumnezeule, cererea mea, ia aminte la rugăciunea mea! De la marginile pământului către Tine am strigat; când s-a întristat inima mea, pe piatră m-ai înălţat. M-ai îndrumat, că ai fost speranţa mea, turn de tărie în faţa duşmanului. Locui-voi în locaşul Tău întotdeauna; mă voi acoperi cu acoperământul aripilor Tale, că Tu, Dumnezeule, ai auzit rugăciunile mele; dat-ai moştenire celor ce se tem de numele Tău. Zile la zilele împăratului adaugă, anii lui din neam în neam. Va rămâne întotdeauna înaintea lui Dumnezeu; mila şi adevărul va păzi. Aşa voi cânta numelui Tău în veacul veacului, ca să împlinesc promisiunile mele zi de zi.

Psalmul 61

Al lui David.

Oare nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu? Că de la El este mântuirea mea; pentru că El este Dumnezeul meu, Mântuitorul meu şi Sprijinitorul meu; nu mă voi clătina mai mult. Până când vă ridicaţi asupra omului? Căutaţi toţi a-l doborî, socotindu-l ca un zid înclinat şi ca un gard surpat! S-au sfătuit să doboare onoarea mea, alergat-au cu minciună; cu gura lor mă binecuvântau şi cu inima lor mă blestemau. Dar lui Dumnezeu supune-te, suflete al meu, că de la El vine răbdarea mea; că El este Dumnezeul meu şi Mântuitorul meu, Sprijinitorul meu; nu mă voi strămuta. În Dumnezeu este mântuirea mea şi gloria mea; Dumnezeu este ajutorul meu şi speranţa mea este în Dumnezeu. Speraţi în El toată adunarea poporului; revărsaţi înaintea Lui inimile voastre, că El este ajutorul nostru. Dar deşertăciune sunt fiii oamenilor, mincinoşi sunt fiii oamenilor; în balanţă, toţi împreună sunt deşertăciune. Nu speraţi în nedreptate şi în jefuire nu poftiţi; bogăţia de ar curge nu vă lipiţi inima de ea. O dată a vorbit Dumnezeu, aceste două lucruri am auzit: că puterea este a lui Dumnezeu şi a Ta, Doamne, este mila; că Tu vei răsplăti fiecăruia după faptele lui.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori.

Sedealna,

 glasul  al 6-lea.

Vremea postului sfinţind-o dumnezeiasca şi preaonorata Cruce se pune spre închinare; să ne apropiem cu cuget curat, să luăm sfinţenie şi luminare, şi cu frică să strigăm: Mântuitorul nostru, Iubitorule de oameni, mărirea îndurării Tale.

Mărire…, Şi acum…, a Sărbătorii, glasul 1:

Marele principe al cetelor celor fără de trup, venind în cetatea Nazaretului, ţi-a vestit ţie, curată, pe împăratul veacurilor şi Domnul: bucură-te grăind ţie, binecuvîntată Marie, minune necu-prinsă şi netâlcuită, chemarea din nou a oamenilor !

Evanghelia după Luca:

(1, 39-49, 56)

Şi în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ţinutul muntos, într-o cetate a seminţiei lui luda. Şi a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de Spirit Sfânt, şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului  meu?  Că  iată   cum   ajunse   la  urechile  mele  glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Şi fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul, şi s-a bucurat spiritul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a privit spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui. Şi a rămas Maria împreună cu ea ca la trei luni; şi s-a întors la casa sa.

 

Psalmul 50

             Vv 9-11

Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le.

Mărire… Şi acum…, glasul al 2-lea:

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, după mare mila Ta.

Şi stihira, glasul al 6-lea :

Astăzi vesteşte Gabriel celei pline de har: bucură-te Fecioară care nu ştii de mire şi eşti neispitită de nuntă! Nu te mira de chipul meu cel neobişnuit şi nici nu te înspăimânta! Că arhanghel sunt! Şarpele a amăgit oarecând pe Eva; iar acum eu îţi vestesc ţie bucurie; şi vei rămâne neatinsă şi vei naşte pe Domnul, Preacurată.

 

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

CUVÂNTUL VII: PLÂNSUL CARE PRODUCE BUCURIE

Sfântul Ioan Scărarul

2

Bine primiţi sunt cei dintâi, vrednici de laudă cei de-al doilea, fericiţi cei ce sunt flămânzi de suferinţă şi setoşi de a fi umiliţi, căci aceştia se vor sătura de hrana care nu-i va mai flămânzi în veci.

Având darul lacrimilor, trebuie ţinut cu toată tă­ria spre a nu-l pierde, căci înainte de a se fi înrădăcinat bine întru tine poate să-ţi fie răpit cu multă uşurinţă. Gâlcevile, grijile trupeşti şi lenevirea, dar mai ales vor­băria şi prea multa veselie, alungă lacrimile tot atât de repede, precum piere ceara dinaintea focului.

Izvorul lacrimilor, pe care-l dobândim după bo­tez, este încă mai puternic decât botezul, dacă nu este cumva prea îndrăzneaţă această afirmaţie a mea; pen­tru că acela este curăţitor al relelor făcute înainte de dânsul, iar acesta al celor de după botez; pe cel dintâi, primit în copilărie, noi l-am întinat şi de aceea avem ne­voie de o nouă curăţire prin cel de-al doilea. Dacă nu ni l-ar fi dăruit nouă Dumnezeu din iubirea sa de oameni, puţini şi greu de aflat ar fi fost cei mântuiţi.

Gemetele şi întristarea noastră sunt ca un glas ce strigă către Domnul. Lacrimile pe care le vărsăm de frica judecăţii Sale sunt ca nişte mesageri ai noştri către Dân­sul; dar cele provocate de preasfânta Sa dragoste ne dau asigurarea că stăruitoarele noastre cereri au fost primite. Dacă nimic nu-i sunt mai potri­vite smereniei decât lacrimile, apoi nimic nu-i este mai potrivnic decât râsul.

Păstrează cu grijă această fericită tristeţe a cu­vioasei pocăinţe care produce o adevărată bucurie şi nu înceta a o lucra în tine până ce nu te va ridica deasupra.

 

Apoi:

 Cântarea a IX-a.

Irmos:

Ca de un sicriu însufleţit al lui Dumnezeu, să nu se atingă mâna necredincioşilor; iar buzele credincioşilor, fără tăcere, glasul îngerului cântând, să strige cu bucurie Născătoarei de Dumnezeu: bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine.

Stih: Binevesteşte, pământule, bucurie mare!

Mai presus de înţelegere, zămislind pe Dumnezeu, nu ai ştiut de legile firii, Fecioară ; căci întru naştere ai ocolit cele ce sunt ale mamelor, ajungând mai presus de firea cea stricăcioasă. Pentru aceasta, după vrednicie, auzi: bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine!

Apoi:

Luminătoarea

Bucură-te Născătoare de Dumnezeu, răscumpărarea blestemului lui Adam! Bucură-te cinstită Maică a lui Dumnezeu! Bucură-te rug însufleţit; bucură-te făclie; bucură-te scaun! Bucură-te scară şi uşă; bucură-te carul cel dumnezeiesc! Bucură-te nor uşor; bucură-te biserică; bucură-te cupă cu totul de aur! Bucură-te munte; bucură-te cort şi masă! Bucură-te dezlegarea Evei!

Laudele

Psalmul 148

vv. 13-14

Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului care se apropie de El.

Mărire…, Şi acum…, glasul al 2-lea:

Taina cea din veac se descoperă astăzi şi Fiul lui Dumnezeu, Fiu al omului se face, ca părtaş fiind la ceea ce este mai rău, să mă împărtăşească pe mine din ceea ce este mai bun. Amăgit a fost odinioară Adam şi dorind să fie Dumnezeu, nu a fost. Iar Dumnezeu se face om, ca pe Adam să-l facă Dumnezeu. Să se veselească făptura şi să salte firea, că arhanghelul stă cu frică înaintea Fecioarei şi-i aduce veste de bucurie, împotriva întristării. Cel ce Te-ai întrupat din îndurarea milei, Dumnezeul nostru, mărire Ţie;

 

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.

Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai umilit, pentru anii în care am văzut rele. Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor. (ps. 89, 16-18)

Stihiră, glasul al 8-lea

Înjumătăţind calea postului care duce la cinstită Crucea Ta, binevoieşte ca şi noi cei scăpaţi de vrăjmaşi prin credinţă, să vedem ziua Ta, pe care a văzut-o Avraam şi s-a bucurat, luând pe Isaac viu din munte ca din mormânt: şi să ne împărtăşim şi Cinei celei de taină, cu pace strigând: Luminarea şi Mântuitorul nostru mărire Ţie.

Mărire…, Şi acum…:

Înjumătăţind noianul postului, aşteptăm limanul mântuirii, adică vremea pătimirii Tale Doamne, celei de bunăvoie. Ci ca un milostiv şi îndurat, învredniceşte-ne să vedem cu pace şi ziua măritei Învierii Tale, Iubitorule de oameni.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!