Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (24.11.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierule al bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 19

A lui David.

Să te audă Domnul în ziua amărăciunii şi să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ţie ajutor din locaşul Său cel sfânt şi din Sion să te sprijine pe tine. Amintească tot sacrificiul tău şi arderea de tot a ta bineplăcută să-I fie. Dea ţie Domnul după inima ta şi tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său, cu puterea dreptei Sale. Îl va auzi pe el din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am ridicat şi ne-am îndreptat. Doamne, mântuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii,

Troparul Învierii,

glasul al V-lea.

            Pe Cuvântul cel împreună fără de început cu Tatăl şi cu Spiritul, Care S-a născut din Fecioară spre mântuirea noastră, să-L lăudăm credincioşii şi să I ne închinăm; că a binevoit a Se urca cu trupul pe Cruce şi moarte a răbda, şi a scula pe cei morţi, întru mărită Învierea Sa.

Mărire… . Al ierarhilor, glasul al IV-lea

            Dumnezeul părinţilor noştri Clement şi Petru, Care faci pururi cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi; ci pentru rugăciunile lor, în pace îndreaptă viaţa noastră.

Şi acum… : al Serbării.

            Astăzi înainte-însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi vestirea mântuirii oame­nilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: bucură-te, împlinirea rânduielii Ziditorului.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 20

A lui David.

Doamne, întru puterea Ta se va veseli împăratul şi întru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătăţii, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viaţă a cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este mărirea lui întru mântuirea Ta, glorie şi mare cuviinţă vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe el întru bucurie cu faţa Ta. Că împăratul speră în Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu se va clinti. Mâna Ta se află peste toţi duşmanii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi cei ce Te urăsc pe Tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale; Domnul întru mânia Sa îi va tulbura pe ei, şi-i va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde şi sămânţa lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei ţinti capul lor. Înalţă-Te, Doamne, întru tăria Ta, cânta-vom şi vom lăuda puterile Tale.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul al V-lea.

Doamne, după Învierea Ta cea de a treia zi şi după închinarea Apostolilor, Petru a grăit către Tine: femeile au avut îndrăznire, iar eu m-am temut. Tâlharul Te numea Dumnezeu, iar eu m-am lepădat de Tine. Oare, mă vei mai numi acum discipol? Sau mă vei face iarăşi vânător al adâncului? Ci primeşte-mă pe mine, cel care mă pocăiesc, Dumnezeule, şi mă mântuieşte.

Mărire… . Şi acum… a Serbării, glasul al IV-lea.

Mieluşeaua cea curată şi că­mara cea neprihănită, în loca­şul lui Dumnezeu, Maria cu bu­curie intră în chip minunat; pe care îngerii lui Dumnezeu o în­soţesc cu strălucire, şi toţi cre­dincioşii o fericesc totdeauna şi cu mulţumire cântă acesteia, fără încetare, cu mare glas: Tu eşti mărirea şi răscumpărarea noastră, cu totul curată!

Binecuvântările învierii.

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm­preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.

Pentru ce, din compătimire, miruri cu la­crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.

Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve­nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.

Mărire – A Treimii.

Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu­rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Ipacoiul

De îngerească vedere înspăimântându-se cu mintea femeile purtătoare de mir, şi prin dumnezeiasca înviere luminându-şi sufletele, Apostolilor ziceau: binevestiţi între neamuri Învierea Domnului, Cel care împreună-lucrează prin minuni şi ne dăruieşte mare milă.

Antifonul III

De cei care mi-au zis: în casa Domnului să intrăm, de multă bucurie umplându-mă, rugăciune înalţ.

În casa lui David, cele înfricoşătoare se săvârşesc; căci acolo este foc, care arde tot gândul cel ruşinos.

Mărire … Şi acum…

În Sfântul Spirit este vrednicia cea începătoare de viaţă, din Care tot ceea ce trăieşte se însufleţeşte, precum în Tatăl, ca şi în Cuvântul.

Prochimenul

Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, să se înalţe mâna Ta, că Tu împărăţeşti în veci.

Stih:Te voi lăuda, Doamne, cu toată inima mea, şi voi spune toate minunile Tale

Citire din Evanghelia după sfântul Ioan:

(21, 15-25)

În acel timp S‑a arătat Isus discipolilor Săi, după ce S‑a sculat din morţi, şi a zis lui Simon‑Petru: Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia? El I‑a zis: Da, Doamne, Tu ştii că Te iubesc. Zis‑a lui; Paşte mieluşeii Mei. Isus i‑a zis iarăşi, a doua oară: Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti? El I‑a zis: Da, Doamne, Tu ştii că Te iubesc. Zis‑a Isus lui: Păstoreşte oile Mele. Isus i‑a zis a treia oară: Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti? Petru s‑a întristat, că i‑a zis a treia oară: Mă iubeşti? Şi I‑a zis: Doamne, Tu ştii toate. Tu ştii că Te iubesc, Isus i‑a zis: Paşte oile Mele. Adevărat, adevărat zic ţie: Când erai mai tânăr te încingeai singur şi umblai unde voiai; dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile tale şi altul te va încinge şi te va duce unde nu voieşti. Iar aceasta a zis‑o, însemnând cu cel fel de moarte va preamări pe Dumnezeu. Şi zicând aceasta, i‑a zis: Urmează Mă. Dar întorcându‑se, Petru a văzut venind după el pe discipolul pe care‑l iubea Isus, acela care la Cină s‑a rezemat de pieptul Lui şi I‑a zis: Doamne, cine este cel ce Te va vinde? Pe acesta deci, văzându‑l, Petru a zis lui Isus: Doamne, dar cu acesta ce se va întâmpla? Zis‑a lui Isus: Dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni, ce ai tu? Tu urmează Mie. De aceea a ieşit cuvântul acesta între fraţi, că discipolul acela nu va muri; dar Isus nu i‑a spus că nu va muri, ci: dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni, ce ai tu? Acesta este discipolul care mărturiseşte despre aceasta şi care a scris acestea, să ştim că mărturia lui e adevărată. Dar sunt şi alte multe lucruri pe care le‑a făcut Isus şi care, dacă s‑ar fi scris cu de‑amănuntul, cred că lumea aceasta n‑ar cuprinde cărţile ce s‑ar fi scris. Amin.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Imediat :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.

Pe Cel ce mai înainte a arătat în munte dătătorului de Lege, în foc şi în rug, naşterea cea din totdeauna-Fecioară, spre mântuirea noastră a credincioşilor, cu cântări neîncetate să-L mărim!

Ca pe un strugure copt al vie­ţii te-a adus pe tine Petru, cu lu­crarea Spiritului, ca pe cel ce eşti viţă a viei lui Isus Dumnezeul nostru; că ai picurat vinul dreptei credinţe care stinge beţia păgânătăţii.

Să lăudăm pe Petru cel de Dumnezeu ales, care a fost pă­truns de toată lumina Treimii şi cu strălucirea Ei cea prea lumi­noasă fiind îndulcit, cere mântuire pentru noi.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea Învierii .

După dumnezeiasca înviere, întrebându-l Domnul de trei ori pe Petru dacă Îl iubeşte, l-a pus peste oile sale mai mare păstor; care, văzând pe cel ce-l iubea Isus, mer­gând după el, a întrebat pe Stăpânul: Dar aces­ta ce e? De voi vrea, a zis, să ră­mână acesta, până ce iarăşi voi veni, ce-ţi este ţie, prietene Petre?

Mărire… .     A ierarhilor.

Luminată zi a strălucit nouă astăzi, aducându-ne pe măriții următori ai Sfinţilor Apostoli, pe Clement şi Petru, pe predicatorii credinţei şi neînvinșii martiri, a căror amintire de peste an, toţi cu credinţă să o celebrăm!

Şi acum… . a Serbării.

Pe care de demult mai înain­te a vestit-o ceata profeților, vas ales şi toiag, şi tăbliţă şi munte netăiat, pe Maria, a lui Dumnezeu fiică, cu credinţă să o lăudăm, că astăzi se aduce în Sfânta Sfintelor, fiind închinată Domnului.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Stihiră, glasul al V-lea.

Doamne, femeile au alergat la mormânt să Te vadă, Hristoase, Cel ce ai pătimit pentru noi; şi venind, au găsit un înger şezând pe piatra răsturnată; acela către dânsele a grăit, zicând: a înviat Domnul! Spuneţi discipolilor că a înviat din morţi Cel ce mântuieşte sufletele noastre.

                                                                                                

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus. Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

Stihirile ierarhilor, glasul I.

Bucură-te, izvorul învăţături­lor, tâlcuitorule în scris al celor nespuse, cunoscătorule al celor tăinuite, coloană tare şi temelie ne­clintită a Bisericii, dreptar prea exact, scriitor prea înţelept al tainelor, limbă bine-vorbitoare care taie toată erezia ca o sabie prea ascuţită şi cu două tăişuri; organ cu dulce sunet, mintea cea cerească. Clemente, mărirea martirilor, sprijinul sfinţiţilor martiri, roagă pe Hristos să dăruiască sufletelor noastre ma­re milă!

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Strălucind prin veşmântul preoţiei şi cu cununa martiriui fiind înfrumusețat, te-ai înfăţi­şat lui Hristos, Arhiereul şi Dum­nezeul tuturor. Celui ce S-a ară­tat mai întâi martir, de la Ca­re ai şi primit îndoită răsplătire. Pe Care îl mărturiseai ca fiind de o fiinţă şi împreună fără de început şi împreună-împărăţind cu Tatăl, Cel ce L-a născut; pe Arie cel cu nume rău l-ai înde­părtat, preafericite, smulgându-l cu totul din adunarea cre­dincioşilor. Pe Hristos îmblânzeşte-L, Petre, să dăruiască lumii mare milă!

Mărire…: a Evangheliei, glasul al VIII-lea

Arătându-te învăţăceilor tăi, Mântuitorule, după înviere, lui Simon, spre răsplătirea iubirii, i-ai dat păşunea oilor, purtarea de grijă de a le paşte încredinţându-i-o. Pentru aceasta ai şi zis: De mă iubeşti, Petre, paşte mieluşeii mei, paşte oile mele. Iar el degrabă arătând iubirea, despre celalalt în­văţăcel a întrebat. Cu ale căror rugăciuni, Hristoase, turma ta păzeşte-o, de lupii cei care o pustiesc.

Şi acum – a serbării, glasul al VIII-lea.

Astăzi locaşul cel ce pe Dum­nezeu L-a încăput, Născătoarea de Dumnezeu, în locaşul Dom­nului se aduce şi Zaharia pe ea o primeşte. Astăzi Sfânta Sfin­telor se veseleşte şi ceata înge­rilor cu taină sărbătoreşte. Cu care şi noi serbăm astăzi îm­preună cu Gabriel să strigăm: Bucură-te, ceea ce eşti plină de dar, cu tine este Domnul, Cel ce are mare milă!

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!