Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (23.12.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!
Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli¬neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle¬tele noastre.
Apoi alternativ:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)
Psalmul 37
Al lui David.
Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă
cerţi. Că săgeţile Tale s-au înfipt în mine şi ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la faţa mâniei Tale; nu este pace în oasele mele de la faţa păcatelor mele. Că fărădelegile mele au covârşit capul meu, ca o sarcină grea au apăsat peste mine. Rănile mele miros urât şi au putrezit, din cauza nebuniei mele. Chinuitu-m-am şi m-am gârbovit până în sfârşit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că şalele mele s-au umplut de putreziciune şi nu este vindecare în trupul meu. Necăjitu-m-am şi m-am smerit foarte; răcnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea, şi lumina ochilor mei, nici aceasta nu este cu mine. Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea s-au apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai mei departe au stat.Şi se sileau cei ce căutau sufletul meu şi cei ce căutau cele rele mie grăiau deşertăciuni şi vicleşuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa. Şi m-am făcut ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am sperat Tu, mă vei auzi. Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine duşmanii mei; şi când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semeţit. Că eu spre bătăi gata sunt şi durerea mea înaintea mea este pururea. Că fărădelegea mea eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru păcatul meu; iar vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decât mine şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea. Nu mă părăsi Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine; ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.
Şi iarăşi: Nu mă părăsi, Doamne, Dum¬nezeul meu,
nu te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu,
Doamne al mântuirii mele.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Rugăciunea 2.
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeul nostru, pentru că lumină sunt poruncile tale pe pământ. înţelepţeşte-ne, să facem întru frica ta dreptate şi sfinţenie; că pe tine te mărim, cel cu adevărat Dumne¬zeul nostru; pleacă urechea ta, şi ne auzi pe noi; şi pomeneşte, Doamne, pe cei ce împreună cu noi sunt de faţă, şi se roagă, pe toţi pe nume, şi-i mântuieşte cu puterea ta; binecuvântează poporul tău şi sfinţeşte moştenirea ta; pace dăruieşte lumii tale, bi¬sericilor tale, preoţilor, şi tot poporului tău. – Că bine s-a cuvântat, si s-a preamărit preaonoratul, şi de mare-cuviinţă numele tău, al Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:
Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.
Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi¬ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.
Troparul martirilor,
glasul al 3-lea.
Ceata cea mult minunată să o cinstim, că a înflorit flori onorate, pe mărgăritarele lui Hris¬tos, stâlpările martirilor. Că zece sunt la număr, fericiţii, şi toată mulţimea demonilor au ruşinat. Pentru aceasta şi cu¬nuni au luat martirii lui Hris¬tos, cei cu sufletul răbdător.
Mărire…, Şi acum…, al Înainteserbării, glasul al 4-lea.
Găteşte-te Betleeme că s-a deschis Edenul pentru toţi; înfrumuseţează-te Efrata că po¬mul vieţii a înflorit în peşteră din Fecioara. Pentru că pântecele aceleia s-a arătat rai înţe¬legător, întru care este dum¬nezeiescul pom, din care mâncând vom fi vii şi nu vom muri ca Adam. Hristos Se naşte ca să ridice chipul cel căzut mai înainte.
Psalm din catismele zilei
Psalmul 57
Al lui David.
Dacă vorbiţi într-adevăr dreptate, drept judecaţi, fii ai oamenilor. Pentru că în inimă fărădelege lucraţi pe pământ, nedreptate mâinile voastre împletesc. Înstrăinatu-s-au păcătoşii de la naştere, rătăcit-au din pântece, au vorbit minciuni. Mânia lor după asemănarea şarpelui, ca a unei vipere surde, care-şi astupă urechile ei, care nu va auzi glasul descântătoarelor, al vrăjitorului care vrăjeşte cu pricepere. Dumnezeu va zdrobi dinţii lor în gura lor; măselele leilor le-a sfărâmat Domnul. De nimic se vor face, ca apa care trece; întinde-va arcul Său până ce vor slăbi. Ca ceara ce se topeşte vor fi nimiciţi; a căzut foc peste ei şi n-au văzut soarele. Înainte ca spinii voştri să se aprindă, ca pe nişte vii întru mânie îi va înghiţi pe ei. Se va bucura dreptul când va vedea răzbunarea împotriva necredincioşilor; mâinile lui le va spăla în sângele păcătosului. Şi va zice omul: „Da, este răsplată pentru cel drept! Da, este Dumnezeu Care îi judecă pe ei în viată!
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Sedealna, glasul al 5-lea :
Betleeme, găteşte-te spre întâmpinarea Fecioarei Maria şi a Maicii lui Dumnezeu. Că iată, vine la tine, purtând Prunc pe Hristos, Cel pururi împreună cu Tatăl cel fără de început şi cu Spiritul, pe Care în peşteră îl va naşte ; şi după naştere iarăşi se va arăta fecioară.
Psalmul 50
Vv 6-8
Ţie Unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi am fost conceput şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie.
Apoi:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Imediat :
Luca 1, 47
Că a privit la umilinţa servitoarei sale: că iată de acum toate popoarele mă vor numi fericită.
Apoi : Cântarea a IX-a. Irmos:
Pe Tine, Izvorul cel nemuritor, Care prin sfinţi dai vindecări neamului omenesc, Te mărim, Hristose, că mântuieşti sufletele noastre.
Ceata cea sfântă a martirilor Tăi, se roagă pentru noi Ţie, Sfântă Treime, să se dăruiască nouă pace în vecii vecilor. Amin!
După care se cântă sau se recită :
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru¬rea fe-ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne¬zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase¬mănare decât serafimii, ca¬re fără stri¬că¬ciune pe Dumnezeu Cu¬vântul ai născut, pe tine, cea cu ade¬vărat Năs¬cătoare de Dumnezeu, te mărim.
Luminătoarea.
Podobie: Cu discipolii să ne urcăm…
Împreună cu Teodul să încu¬nunăm cu cântări, bucurându-ne, pe Zotic, pe Agatopus, pe Satornin, pe Pompie, şi împreună cu Eunichian, pe măritul Vasilid, pe dumnezeiescul Eupor, şi pe lăudatul Ghelasie şi pe Evarest şi să ne scăpăm cu rugăciunile lor de greşeli şi să ne încunu¬năm întru Hristos Mântuitorul.
Mărire… Şi acum…, a Înainteserbării:
Cei ce ne deprindem cu fapta bună şi ne nevoim a ucide pati¬mile prin înfrânare, să aducem acum cu credinţă înaintea Ce¬lui ce voieşte a Se naşte cu trup din Fecioara, lui Dumnezeu, Celui ce a binevoit mântuirea noastră, fapta cea vrednică de laudă şi gândul cuvios către cele dumnezeieşti, întocmai ca da¬rul cel din trei materii al magi¬lor şi păstorilor.
Laudele
Psalmul 148
vv. 7-12
Lăudaţi pe El toţi cei de pe pământ; balaurii şi toate adâncurile; focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui; munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii; fiarele şi toate animalele cele care se târăsc şi păsările cele zburătoare. Împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pământului. Tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii.
Mărire…, glasul al 6-lea:
Cântă noule Israele, cântă acea cântare cerească! Veseleşte-te şi te bucură; bucură-te şi dănţuieşte; mai ales sărbătoreşte cu bucurie sărbătorile tale ; că Dumnezeu cu trup S-a arătat din Teman şi voieşte a Se spăla în apele Iordanului, ca un om.
Şi acum…, asemenea:
Te-ai arătat pe pământ, cu oamenii ai locuit şi din porun¬ca cezarului împreună cu robii Te-ai înscris. Te-ai zidit, dar nu Te-ai mutat, neschimbat rămânând; cu totul Dumnezeu fiind, măcar că Te-ai şi întrupat. Mărire, cinste, laudă şi mare cu¬viinţă iconomiei Tale, acum şi în veci. Amin!
Apoi :
Doxologia mică
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.
Stihoavna laudelor
Stihiră, glasul 1.
Stih: Doamne, auzit-am glasul Tău şi m-am temut, înţeles-am lucrurile Tale şi m-am spăimântat.
Văzându-mă ca pe un copil odihnind în braţele tale, Maică, veseleşte-te, că am venit să în¬depărtez toată durerea lui Adam, care, cu sfatul cel rău al şarpe¬lui, a încercat durerea gustând din pom şi afară din desfătarea raiului a ajuns şi s-a stricat.
Mărire…, glasul al 3-lea: Alcătuire a lui Studitul.
Curajoşilor martiri ai adevăru¬lui, pe voi nici silnicia tiranilor, nici măgulirea cea înşelătoare, Nici tăierea mădularelor, nici ameninţările cu moartea n-au putut să vă despartă de dragos¬tea cea dumnezeiască. Pentru aceasta, îndrăznire având că¬tre Hristos Dumnezeul tuturor, ca răsplată a chinurilor voastre celor cu durere şi a rugăciuni¬lor voastre, cereţi să primim şi noi de la Hristos Dumnezeu pace şi mare milă.
Şi acum…, a Înainteserbării, glasul al 8-lea.
Alcătuire a lui Anatolie.
În Betleem Se naşte Făcăto¬rul a toate, şi împăratul cel mai înainte de veci Edenul deschide. Sabia cea de foc s-a retras; peretele cel din mijloc al vrajbei s-a stricat; cereştile puteri se amestecă cu cei de pe pământ ; îngerii cu oamenii mare serbare pregătesc; cei curaţi daruri aduc Celui curat; pe Fecioara o vedem încăpând ca un scaun al măririi de heruvimi pe Dumne¬zeu, Cel neîncăput nicăieri, şi purtând pe Cel pe Care îl poar¬tă heruvimii cu teamă, ca să dea lumii mare milă.
Apoi :
Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!