Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (22.11.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 102

Al lui David

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curăţă toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale; pe Cel ce răscumpără din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări; pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; se vor înnoi ca ale vulturului tinereţile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face nedreptate. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. Îndurător şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv. Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă, ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El; Că El a cunoscut zidirea noastră, şi-a adus aminte că ţărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul, şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la virtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, servii Lui, care faceţi voia Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul.

Şi iarăşi: În tot locul stăpânirii lui:

binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea XI.

Dumnezeule Dumnezeul nostru, cel ce ai aşezat  puteri cuvântătoare şi înţelegătoare cu vrerea ta, pe tine te rugăm, şi ţie ne cucerim: primeşte preamărirea noastră, cea după putinţă, împreună cu a tuturor făpturilor tale, şi ne răsplăteşte cu darurile cele bogate ale bunătăţii tale; că ţie se pleacă tot genunchiul, al celor cereşti, şi al celor pământeşti, şi al celor dedesubt, şi toată suflarea şi făptura laudă mărirea ta cea neajunsă; pentru că singur eşti Dumne­zeu adevărat şi mult milostiv. – Că pe tine te laudă toate puterile cereşti, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul apostolilor,

glasul al III-lea

            Sfinţilor Apostoli, rugaţi-L pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Şi acum… : al Serbării, glasul al IV-lea.

            Astăzi înainte-însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi vestirea mântuirii oame­nilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: bucură-te, împlinirea rânduielii Ziditorului.

Psalm din catismele zilei.

Psalmul 146

Al lui Agheu şi al lui Zaharia.

Lăudaţi pe Domnul, că bine este a cânta; Dumnezeului nostru plăcută Îi este cântarea. Când va zidi Ierusalimul, Domnul va aduna şi pe cei risipiţi ai lui Israel; Cel ce vindecă pe cei zdrobiţi cu inima şi leagă rănile lor, Cel ce numără mulţimea stelelor şi dă tuturor numele lor. Mare este Domnul nostru şi mare este tăria Lui şi priceperea Lui nu are hotar. Domnul înalţă pe cei blânzi şi umileşte pe cei păcătoşi până la pământ. Cântaţi Domnului cu cântare de laudă; cântaţi Dumnezeului nostru în alăută; Celui ce îmbracă cerul cu nori, Celui ce găteşte pământului ploaie, Celui ce răsare în munţi iarbă şi verdeaţă spre folosul oamenilor; Celui ce dă animalelor hrana lor şi puilor de corb, care Îl cheamă pe El. Nu în puterea calului este voia Lui, nici în cel iute la picior bunăvoinţa Lui. Bunăvoinţa Domnului este în cei ce se tem de El şi în cei ce speră în mila Lui.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul I.

Să onorăm, credincioşilor, cu un glas, mărita amintire a onoraţilor Filimon, Onisim, Arhip şi Apfia, strigând către ei: Dumnezeieştilor predicatori şi servitori ai Cuvântului, mântuiţi cu rugăciunile voastre su­fletele noastre de eterna muncă.

Mărire…, glasul al IV-lea :

Dumnezeiască făclie luminoasă ai fost pus cetăţii colose­nilor, mărite, sfinţite Apostole Filimoane fericite, luminătorule al marginilor lumii.

Şi acum…, asemenea :

Davide, mergi înainte în Tem­plul lui Dumnezeu şi, bucurân­du-te, primeşte pe împărăteasa noastră şi către ea strigă: Intră, Doamnă, în Templul împăratului, intră cea a cărei mărire acoperită se cunoaşte; din care miere şi lapte are să curgă nouă tuturor, Lumina-Hristos.

Psalmul 50

             Vv 16-18

Mântuieste-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptateaT Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Ca de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 52-53

A coborât pe cei puternici de pe scaune şi i-a înălţat pe cei umiliţi; pe cei înfometaţi i-a copleşit cu bunătăţi, iar pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.

S-a înfricoşat tot auzul de nespusa lui Dumnezeu coborâre, căci Cel Preaînalt de voie S-a coborât până şi la trup, din pântece fecioresc făcându-Se Om. Pentru aceea pe Preacurata Născătoarea de Dumnezeu credincioşii o mărim.

Fiind încuviinţat întru preasfinţita ceată a sfinţilor apostoli, locuieşţi în ceruri, îndumnezeindu-te cu împărtăşi­rea cea dumnezeiască, şi strălu­cind cu lumină nespusă; şi fiind totdeauna plin de bucurie spirituală, Ierarhe Fili­moane.

Grădină închisă eşti, izvor pecetluit, frumuseţe păs­trată, mireasă aleasă, locaş cu chip luminos, rai bine înflorit şi dumnezeiesc al împăratului Puterilor, cugetătoare de Dum­nezeu Cecilia.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarele

Arătându-vă apostoli şi înşi­vă văzători Cuvântului, Arhipe preasfinţite, Filimoane, împreu­nă cu Apfia şi cu Martiră Ce­cilia, aduceţi rugăciune către Ziditorul pentru noi care cu cre­dinţă celebrăm sfinţită amintirea voastră, ca să luăm iertare de greşeie şi să dobândim milă, că îndrăznind vă punem rugă­tori către Stăpânul.

Mărire… Şi acum…,a Serbării.

Mieluşeaua cea fără prihană, Fecioara cea prea bună, astăzi intră în chip minunat în Templu şi înaintea ei merg cetele celor fără de trup şi mulţime de fecioare, pe care a primit-o în braţe sfinţitul preot, bucurându-se.

Laudele

Psalmul 149

vv. 5-9

Lăuda-se-vor cuvioşii întru mărire şi se vor bucura în aşternuturile lor. Laudele lui Dumnezeu în gura lor şi săbii cu două tăişuri în mâinile lor. Ca să facă învingere între neamuri, mustrări între popoare. Ca să-i lege pe împăraţii lor în lanţuri şi pe cei măriţi ai lor în cătuşe de fier. Ca să facă între dânşii judecată scrisă. Mărirea aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi.

Stihiră,

glasul al IV-lea :

Averea ai defăimat-o Cecilia, poftind pe cea cerească, şi pe logodnicul tău nu l-ai băgat în seamă, numărându-te pe tine în cetele fecioarelor preaînţelepţeşte. Şi te-ai adus pe tine Mirelui celui ceresc, preaonorată, pătimind prea tare şi călcând la pământ bărbăteşte trufia duşmanului, frumuseţea pătimirilor.

Mărire…, glasul al VIII-lea :

Pe trâmbiţa cea bine glăsui­toare a Preasfântului Spirit, pe Filimon Apostolul să-l lăudăm. Căci acesta, limpede predicând întruparea Cuvântului lui Dumnezeu, a scăpat de nebunia idolească popoarele cele rătăci­te, fii lui Dumnezeu făcându-i. Pe care cu dragoste lăudându-l, să-L rugăm, zicând: Roagă-te pentru noi, cei ce cu credinţă celebrăm totdeauna onorată amintirea ta.

Şi acum…, a Serbării.

După ce te-ai născut tu, dum­nezeiască Mireasă Stăpână, ai venit în Templul Domnului, ca să fii hrănită în Sfânta Sfintelor ca o sfinţită. Atunci şi Gabriel a fost trimis la tine, ceea ce eşti cu totul fără prihană, hrană aducându-ţi. Cele cereşti toate s-au minunat, văzând pe Spiritul Sfânt întru tine sălăşluindu-Se. Pentru aceasta nespurcată, neîn­tinată, ceea ce eşti în cer şi pe pământ mărită. Maica lui Dum­nezeu, mântuieşte neamul nos­tru.

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: I se vor aduce întru bucurie şi ve­selie, aduce-se-vor in Templul împăratului.

Stihiră,

glasul al II-lea :

Ferice de sfinţita şi dumneze­iasca însoţire a lui Ioachim şi Anei, din care născându-te, cura­tă, ai fost adusă acum Ziditoru­lui tău.

Mărire…, Şi acum…, a Serbării, glasul al IV-lea :

Astăzi Biserica ceea ce a încă­put pe Dumnezeu, Născătoarea de Dumnezeu, în Templul Dom­nului se aduce şi Zaharia pe ea o primeşte; astăzi Sfânta Sfintelor se bucură şi ceata înge­rilor cu taină serbează. Cu ca­re împreună şi noi sărbătorind as­tăzi, cu Gabriel să strigăm: Bu­cură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine, Cel ce are mare milă.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!