Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (22.03.2015)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 20

A lui David.

Doamne, întru puterea Ta se va veseli împăratul şi întru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătăţii, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viaţă a cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este mărirea lui întru mântuirea Ta, glorie şi mare cuviinţă vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe el întru bucurie cu faţa Ta. Că împăratul speră în Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu se va clinti. Mâna Ta se află peste toţi duşmanii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi cei ce Te urăsc pe Tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale; Domnul întru mânia Sa îi va tulbura pe ei, şi-i va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde şi sămânţa lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei ţinti capul lor. Înalţă-Te, Doamne, întru tăria Ta, cânta-vom şi vom lăuda puterile Tale.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii,

glasul al 8-lea.

            Dintru înălţime te-ai coborât, Îndurate, îngropare ai luat de trei zile, ca să ne eliberezi din patimi; Cel ce eşti viaţa şi învierea noastră, Doamne, mărire Ţie!

Mărire…, al sfântului, glasul 1.

Locuitor al pustiului,  înger în trup şi făcător de minuni te-ai arătat purtătorule de Dumnezeu părinte al nostru Ioane; cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunea, cereşti daruri luând, îi vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor care aleargă la tine cu credinţă. Mărire celui care ţi-a dat putere ; mărire celui care te-a încununat pe tine; mărire celui care lucrează tuturor, prin tine vindecări.

Şi acum…., al Născătoarei.

Gabriel zicându-ţi, Fecioară: bucură-te, odată cu glasul, Stăpânul tuturor S-a întrupat întru tine chivotul cel sfânt, precum a zis dreptul David. Te-ai arătat mai cuprinzătoare decât cerurile, ceea ce ai purtat pe Creatorul tău. Mărire Celui ce S-a sălăşluit întru tine; mărire Celui ce a ieşit din tine; mărire Celui ce ne-a eliberat pe noi, prin naşterea ta.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 23

A lui David.

            Al Domnului este pământul şi plinirea lui; lumea şi toţi cei ce locuiesc în ea. Acesta pe mări l-a întemeiat pe el şi pe râuri l-a aşezat pe el. Cine se va urca în muntele Domnului şi cine va sta în locul cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâinile şi curat cu inima, care n-a luat în deşert sufletul său şi nu s-a jurat cu vicleşug aproapelui său. Acesta va lua binecuvântare de la Domnul şi milostenie de la Dumnezeu, Mântuitorul său. Acesta este neamul celor ce-L caută pe Domnul, al celor ce caută faţa Dumnezeului lui Iacob. Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra Împăratul măririi. Cine este acesta Împăratul măririi? Domnul Cel tare şi puternic, Domnul Cel tare în război. Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra Împăratul măririi. Cine este acesta Împăratul măririi? Domnul puterilor, Acesta este Împăratul măririi.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al 8-lea.

Înviat-ai din morţi, Viaţa tuturor: şi înger luminat femeilor le vorbea: părăsiţi lacrimile, Apostolilor binevestiţi, strigaţi lăudând, că a înviat Hristos-Domnul, Care a binevoit să mântuiască, ca un Dumnezeu, neamul omenesc.

Binecuvântările învierii.

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm­preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.

Pentru ce, din compătimire, miruri cu la­crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.

Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve­nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.

Mărire – A Treimii.

Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu­rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Ipacoiul

Stând femeile purtătoare de mir înaintea mormântu1ui Dătătorului de viaţă, pe Stăpânul cel fără de moarte Îl căutau printre cei morţi; şi primind de la înger bunele vestiri de bucurie, Apostolilor au vestit că a înviat Hristos-Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.

Antifonul 2

Inima mea cu frica Ta să se acopere, cu gândul smerindu-se, ca nu cumva înălţându-se, să cadă de la Tine, cu totul Îndurate.

Cel ce are speranţă în Domnul, nu se va înfricoşa atunci când va judeca toate cu foc şi cu pedeapsă.

Mărire … Şi acum…

Prin Spiritul Sfânt, tot ceea ce este dumnezeiesc vede şi înainte vorbeşte; face minuni preaînalte, pe Unul Dumnezeu în Treime cântând-L; căci deşi este în trei străluciri, o singură stăpânire este Dumnezeirea.

Prochimenul

Împărăţi-va Domnul în veac, Dumnezeul tău, Sioane, din neam în neam (ps. 145, 10).

stihul: Laudă, suflete al meu, pe Domnul; lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea. (ps. 145,1)

Citire din Evanghelia după sfântul Ioan: (20, 11-18)

În vremea aceea Maria stătea afară lângă mormânt plângând. Şi pe când plângea, s‑a aplecat spre mormânt. Şi a văzut doi îngeri în haine albe şezând, unul către cap şi altul către picioare, unde zăcuse trupul lui Isus. Şi aceia i‑au zis: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi? Ea le‑a zis: Că au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde L‑au pus. Zicând acestea, ea s‑a întors cu faţa şi a văzut pe Isus stând, dar nu ştia că este Isus. Zis‑a ei Isus: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi? Ea, crezând că este grădinarul, I‑a zis: Doamne, dacă Tu L‑ai luat, spune‑mi unde L‑ai pus şi eu Îl voi ridica. Isus i‑a zis: Maria! Întorcându‑se, aceea I‑a zis evreieşte: Rabuni! (adică, Învăţătorule). Isus i‑a zis: Nu te atinge de Mine, căci încă nu M‑am urcat la Tatăl Meu. Mergi la fraţii Mei şi le spune: Mă urc la Tatăl Meu şi Tatăl vostru şi la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru. Şi a venit Maria Magdalena vestind discipolilor că a văzut pe Domnul şi acestea i‑a spus ei.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Mărire – glasul al 8-lea.

Uşile pocăinţei deschide-mi mie, Dătătorule de viaţă; căci aleargă spiritul meu la Biserica Ta cea sfântă, purtând locaşul trupului cu totul întinat. Ci ca un Milostiv curăţeşte-l cu îndurarea Ta.

Şi acum –

În cărările mântuirii îndreaptă-mă, Născătoare de Dumnezeu, căci cu păcate grozave mi-am întinat sufletul şi cu lenevire mi-am cheltuit toată viaţa mea; ci cu rugăciunile tale, Preacurată, spală-mă de toată necurăţia.

Stih, glas 6. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, şi după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea.

Şi stihira:

 La mulţimea faptelor mele cele rele, cugetând eu ticălosul, mă cutremur de înfricoşătoarea zi a judecăţii; ci îndrăznind spre mila îndurării Tale, ca David îţi strig Ţie: miluieşte-mă, Dumnezeule după mare mila Ta.

CUVÂNTUL VII: PLÂNSUL CARE PRODUCE BUCURIE

Sfântul Ioan Scărarul

12

În legătură cu atât de văditele pricini care ne fac să plângem şi în legătură cu folosul pe care ni-l procură durerea, să ascultăm o tristă dar folositoare de suflet povestire: Un oarecare Ştefan ce locuia aici, îmbrăţişînd viaţa retrasă şi liniştită şi petrecând multă vreme în mă­năstire, câmpul de exerciţii — palestra monahi­cească, s-a împodobit prin postiri, dar mai ales prin la­crimi, şi s-a înconjurat pe sine şi cu multe alte virtuţi. Iubind viaţa eremitică se retrase într-o chilie în apro­piere de valea sfântului şi de Dumnezeu văzătorului Ilie, în acest sfânt munte al Horebului. Iar după ce renumitul acesta a voit să înceapă a practica o pocăinţă încă mai lucrătoare, mai aspră şi mai cu multe osteneli, se retrase în regiunea unde sălăşluiau anahoreţii şi a petrecut aici întru aspră şi neobişnuită nevoinţă numai vreme de câţiva ani, pentru că locul acela era lipsit de orice mângâiere şi cu neputinţă a fi străbă­tut de om, aflându-se la 70 mile de cetate. Dar spre sfâr- şitul vieţii, bătrânul se urcă iarăşi în chilia sa de pe vârful sfântului munte. Şi avea acolo cu dânsul doi ucenici din Palestina foarte pioşi care au şi păzit chilia bătrânului. Puţine zile în urmă bătrânul se îmbolnăvi de o boală care-i aduse şi sfârşitul. Dar cu o zi înainte de a muri, fu răpit cu mintea şi ţinându-şi ochii deschişi se uita în dreapta şi în stânga patului şi, ca şi când ar fi dat cuiva socoteală, spunea, astfel încât am auzit toţi cei ce stăteam împrejurul lui: ,,Da, este adevărat, am postit atâţia ani pentru aceasta”. Apoi iarăşi: „Nu, cu adevărat minţiţi, aceasta nu am făcut”. Şi iarăşi: ,,Da, aşa este, da; însă am plâns, însă am slujit”. în urmă: „Nu, mă acuzaţi pe nedrept”, iar altora zicea: „Da, este adevărat, da; la aceasta nu ştiu ce să răspund; dar Dumnezeu este îndu­rat!” Şi era într-adevăr o privelişte grozavă şi înfricoşă­toare această nevăzută şi neiertătoare interpelare.

 

Imediat :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Apoi Cântarea a IX-a :

Vindecător te-ai arătat de la  Dumnezeu, fericite, celor ce zac întru păcate, şi pierzător şi izgonitor al spiritelor celor viclene. Pentru aceasta te fericim.

Părăsit-ai pământul, părinte, ca pe un locaş al stricăciunii, şi te-ai sălăşluit în pământul celor blânzi; şi împreună cu ei te veseleşti, bucurându-te de desfătarea cea dumnezeiască.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea Învierii:

Doi îngeri văzând înăuntrul mormântului, Maria s-a înspăimântat, şi pe Hristos necunoscând, ca pe un grădinar l-a întrebat: Doamne, unde ai pus trupul lui Isus al meu? Şi după glas cunoscându-l, că era însuşi Mântuitorul, a auzit: nu te atinge de mine: spune fraţilor mei că mă duc la Tatăl.

Mărire…

Te-ai îndepărtat de desfătarea lumească, cuvioase, ca de ceva vătămător şi, veştejindu-ţi trupul cu nemâncarea, ai înnoit tăria sufletului şi ai câştigat mărire cerească, vrednicule de laudă. Pentru aceasta nu înceta rugându-te pentru noi, Ioane.

Şi acum…, a Născătoarei.

Cu adevărat te mărturisim, stăpână, Născătoare de Dumnezeu, noi cei ce ne-am mântuit prin tine; căci L-ai născut cu mijlocire nespusă pe Dumnezeu, Cel care a stricat moartea prin Crucea Sa, şi la  Sine a atras mulţimile cuvioşilor, cu care împreună te lăudăm, Fecioară.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Stihira Învierii, glasul al 8-lea.

Mă închin, măresc şi laud, Hristoase, Învierea Ta cea din mormânt, prin care ne-ai eliberat din legăturile, cele nedezlegate ale iadului şi ai dăruit lumii, ca un Dumnezeu, viaţă veşnică şi mare milă.

Mărire…, glasul al 2-lea.

Veniţi să lucrăm în via cea de taină, făcând în ea roade de pocăinţă; nu ostenindu-ne cu mâncare şi cu băuturi, ci cu rugăciuni şi cu posturi desăvârsind virtuţile. Că aceasta plăcând Stăpânului lucrului, dăruieşte dinarul, prin care scapă sufletele de datoria păcatului, Unule, Cel mult-Îndurat.

Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu.

Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că prin cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta, cântând strigăm: Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit aşa, mărire ţie.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!