Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (22.01.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 62.

Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi gloria Ta. Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele Te vor lăuda. Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de măduvă şi de grăsime să se sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu şi  sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pământului; da-se-vor în mâinile sabiei, pradă vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce vorbesc nedreptăţi.

Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la tine, că ai fost ajutorul meu, şi sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucura.

Lipitu-s-a de tine sufletul meu,

şi dreapta ta m-a sprijinit.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 3.

Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt po­runcile tale; învaţă-ne pe noi, Dumnezeule, dreptatea ta, poruncile tale, şi îndreptările tale; luminează ochii minţii noastre, ca să nu adormim vreodată în păcate spre moarte; risipeşte toată negura de pe inimile noastre; dăruieşte-ne nouă soarele dreptăţii, şi nevătămată păzeşte viaţa noastră, cu pecetea sfântului tău Spirit; îndreptează paşii noştri în calea păcii; dă-ne, să vedem zorile zilei şi ziua întru bucurie, ca să-ţi înălţăm rugă­ciunile de dimineaţa. – Că a ta este stăpânirea, şi a ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul, apostolului, glasul al 4-lea.

Bunătatea învăţându-te şi întru toate cumpătat fiind, îmbrăcându-te cu buna conştiinţă, precum i se cuvine unui sfânt, ai scos din vasul alegerii lucrurile tainice; şi credinţa păzind, aceeaşi cale ai împlinit, apostole Timotei, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Mărire…,  al martirului, glasul al 4-lea.

Martirul Tău, Doamne, Anastasie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Şi acum…: al Născătoare-Crucii, glasul al 5-lea.

            Cu Crucea Fiului tău, ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită, înşelăciunea idolilor toată s-a surpat şi tăria demonilor s-a călcat; pentru aceasta, credincioşii după datorie pururi te lăudăm şi te binecuvântăm şi, Născătoare de Dumnezeu întru adevăr mărturisindu-te, te mărim.

Psalm din catismele zilei.

Psalmul 73

Al lui Asaf.

13-24

Dar Dumnezeu, împăratul nostru înainte de veac, a făcut mântuire în mij­locul pământului. Tu ai despărţit cu puterea Ta ma­rea; Tu ai zdrobit capetele balaurilor din apa; Ti ai sfărâmat capul balaurului; L-ai dat pe el mâncare popoarelor pustiului; Tu ai deschis izvoare şi pâraie; Tu ai secat râurile Itanului. A Ta este ziua şi a Ta este noap­tea; Tu ai întocmit lumina şi soarele. Tu ai făcut toate marginile pă­mântului; vara şi primăvara Tu le-ai zidit. Adu-Ţi aminte de aceasta: duşmanul L-a defăimat pe Domnul şi poporul cel fără de minte a hulit numele Tău. Să nu dai fiarelor sufletul ce Te laudă pe Tine; sufletele săracilor Tăi să nu le uiţi, până în sfârşit. Caută spre legământul Tău, că s-au umplut ascunzişurile pământului de locuinţele fărădelegilor. Să nu se întoarcă ruşinat cel umilit; săracul şi sărmanul să laude numele Tău. Scoală-Te, Dumnezeule, apără pricina Ta; adu-Ţi aminte de defăimarea de fiecare zi, cu care Te necinsteşte cel fără de minte. Nu uita strigătul duşmanilor Tăi! Răzvrătirea celor ce Te urăsc pe Tine se urcă totdeauna spre Tine.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori.

Sedealna,

 glasul  al 5-lea.

Cel ce ai răbdat Cruce de voie şi pe oameni din stricăciune i-ai eliberat, Mântuitorule, lăudămu-Te credincioşii şi ne închinăm Ţie; că ne-ai luminat pe noi cu puterea Crucii şi cu frică Te mărim, Iubitorule de oameni şi îndurate, ca pe Dătătorul de viaţă şi Domnul.

Mărire…, Şi acum…, a Născătoarei:

Prin Crucea Fiului tău, ceea ce eşti de Dumnezeu cu daruri dăruită, toată rătăcirea idolească s-a nimicit şi puterea diavolilor a fost doborâtă. Pentru aceasta, credincioşii, după datorie, totdeauna te lăudăm, te binecuvântăm şi, mărturisindu-te cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Psalmul 50

             Vv 9-11

Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 48-49

Că mi-a făcut lucruri mărite cel puternic şi sfânt este numele lui. Mila lui este din neam în neam spre cei care se tem de El.

Apoi: Cântarea a IX-a : Irmos:

Chipul naşterii tale celei curate, l-a arătat rugul cel ce ardea fără să se mistuie. Şi acum te rugăm să stingi cuptorul ispitelor ce se sălbăticeşte asupra noastră; că pe tine, Născătoare de Dumnezeu, neîncetat să te mărim.

Cele drepte cugetând, te mărim pe Tine, Fiule Unule-Născut, întocmai cu Tatăl şi cu Spiritul, sprijinindu-ne pe învăţăturile apostolilor Tăi, Stăpâne, ale lui Pavel, predicatorul iconomiei Tale, şi ale lui Timotei, cugetătorul de Dumnezeu.

O, mărirea cea cu adevărat, mai presus de cuvânt, şi negrăita strălucire dumnezeiască, cea nespusă, de care te-ai împărtăşit ca un învingător, Anastasie, stând înaintea Stăpânului Hristos! Pe Acela şi acum roagă-L pentru noi, cei ce te lăudăm.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi:

Luminătoarea

Doimea cea cu chip prealuminos, Timotei apostolul, cel împreună-şezător pe scaun cu Apostolii, şi dumnezeiescul Anastasie, desfătarea sihaştrilor şi lauda martirilor, strălucind astăzi mai luminat decât soarele, luminează toată lumea.

Laudele

Psalmul 148

vv. 13-14

Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului care se apropie de El.

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.

Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stihiră, glasul al V-lea

 

Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel.

Pe curajosul luptător Anastasie, care bine s-a nevoit pentru dreapta cinstire de Dumnezeu, veniţi popoare să-l lăudăm, zicând: bucură-te apărătorule cel tare al credinţei, după profeţi şi după apostoli. Bucură-te cel ce având întru tine pe Hristos, ai urmat lui Pavel prin fapte. Bucură-te limanul cel neînviforat al celor obosiţi. Bucură-te lauda noastră şi bucuria lumii.

Mărire…, glasul al 5-lea:

Cuvioase părinte, surpând cu puterea Crucii toată înşelăciunea Babilonului, te-ai făcut învingător asupra mezilor şi a caldeilor celor înţelegători, şi nu te-ai lăsat amăgit de dulceaţa desfătărilor, nici nu te- ai lăsat înspăimântat de focul ispitelor. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeul nostru, te-a încununat cu daruri de învingere. Drept aceea stând împreună cu îngerii, înaintea Domnului, roagă-te, cerând pace lumii şi sufletelor noastre mare milă.

Şi acum…, a Crucii şi a Născătoarei, asemenea:

Stând lângă Crucea Ta, Isuse aceea care Te-a născut, tânguindu-se plângea, strigând: nu rabd, Fiule, a vedea pironit pe lemn pe Cel pe Care L-am născut. Că eu am scăpat de dureri, ca una ce am fost fără de bărbat; şi cum tocmai acum sunt cuprinsă de dureri şi mă zbat, ceea ce sunt cu inima nevinovată? Că acum s-a împlinit cuvântul, pe care l-a grăit Simeon, că prin inima mea va trece sabie. Dar, o, Fiul meu! Scoală-Te, acum şi mântuieşte pe cei ce te laudă.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!