Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (21.12.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 19

A lui David.

Să te audă Domnul în ziua amărăciunii şi să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ţie ajutor din locaşul Său cel sfânt şi din Sion să te sprijine pe tine. Amintească tot sacrificiul tău şi arderea de tot a ta bineplăcută să-I fie. Dea ţie Domnul după inima ta şi tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său, cu puterea dreptei Sale. Îl va auzi pe el din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am ridicat şi ne-am îndreptat. Doamne, mântuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii,

glasul al 3-lea.

            Să se veselească cele cereşti şi să se bucure cele pământeşti. Că a făcut învingere cu braţul Său Domnul, călcat-a cu moartea pe moarte; Cel întâi-născut din morţi S-a făcut, din pântecele iadului ne-a mântuit pe noi şi a dat lumii mare milă.

Mărire…, Şi acum…, al Părinţilor, glasul al 2-lea:

Mari sunt faptele credinţei, că în mijlocul izvorului flăcării ca într-o apă de odihnă sfinţii trei tineri s-au bucurat şi Profetul Daniel păstor leilor ca unor oi s-a arătat. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte-ne pe noi .

Psalm din catismele zilei

Psalmul 18

A lui David.

Cerurile spun mărirea lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria. Ziua zilei spune cuvânt, şi noaptea nopţii vesteşte ştiinţă.Nu sunt vorbe, nici cuvinte, ale căror glasuri să nu se audă. În tot pământul a ieşit vestirea lor, şi la marginile lumii cuvintele lor.În soare şi-a pus locaşul său; şi el este ca un mire ce iese din cămara sa. Se va bucura ca un uriaş, care aleargă drumul lui.De la marginea cerului ieşirea lui, şi oprirea lui până la marginea cerului; şi nu este cine să se ascundă de căldura lui.Legea Domnului este fără prihană, întoarce sufletele; mărturia Domnului este credincioasă, înţelepţeşte copiii; judecăţile Domnului sunt drepte, veselesc inima; porunca Domnului este strălucitoare, luminează ochii. Frica de Domnul este curată, rămâne în veacul veacului. Judecăţile Domnului sunt adevărate, toate îndreptăţite. Dorite sunt mai mult decât aurul, şi decât piatra cea de mare preţ; şi mai dulci decât mierea şi fagurele. Că robul Tău le păzeşte pe ele, şi răsplătire multă are. Greşelile cine le va pricepe? De cele ascunse ale mele curăţeşte-mă şi de cele străine fereşte pe robul Tău; de nu mă vor stăpâni, atunci fără prihană voi fi şi mă voi curăţi de păcat mare. Şi vor bineplăcea cuvintele gurii mele şi cugetul inimii mele înaintea Ta totdeauna; Doamne, Ajutorul meu şi Răscumpărătorul meu.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul al 3-lea.

De neschimbarea Dumnezeirii Tale şi de patima Ta cea de bunăvoie, Doamne, înspăimântându-se iadul, s-a tânguit: mă cutremur de înfăţişarea nestricată a trupului, văd pe Cel nevăzut, tainic luptându-se cu mine. De aceea şi cei pe care îi ţin cântă: mărire, Hristoase, Învierii Tale!

Mărire… Şi acum…, Părinţilor, glasul al 4-lea:

Prin Părinţi, Dumnezeule, ai spus mai înainte, în tai­nă, arătarea cea cu adevărat dumnezeiască din tine Fecioara, ce avea să fie mai târziu pe pământ, a Fiului Tău, Cel mai îna­inte de veci, vestind de mai îna­inte în Spiritul, lui Avraam, Isaac şi Iacob, lui Iuda şi celorlalţi, lui Iese şi David, şi tuturor profeţilor pe Hristos, că va trebui să Se arate în Betleem, chemând din nou pe toţi cei din lume.

Binecuvântările învierii.

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm­preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.

Pentru ce, din compătimire, miruri cu la­crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.

Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve­nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.

Mărire – A Treimii.

Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu­rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Ipacoiul

Înspăimântând cu vederea, liniştind cu vorbele, îngerul cel strălucitor a zis femeilor purtătoare de mir: de ce-L căutaţi pe Cel viu în mormânt? S-a ridicat, golind mormintele. Recunoaşteţi-L pe Cel neschimbat, ca schimbător al stricăciunii; ziceţi lui Dumnezeu: cât sunt de înfricoşătoare lucrările Tale, căci ai mântuit neamul omenesc!

Antifonul 3

Cei care se tem de Domnul vor umbla fericiţi în cărările poruncilor, căci vor mânca tot fructul cel de viaţă dătător. Veseleşte- Te, întâiule păstor al turmei, împrejurul mesei Tale văzând pe fiii Tăi purtând ramuri de fapte bune.

Mărire … Şi acum…

În Spiritul Sfânt este toată bogăţia măririi, din Care vine şi viaţă la toată zidirea; căci este lăudat împreună cu Tatăl şi cu Cuvântul.

Prochimenul

Spuneţi între neamuri că Domnul a împărăţit, pentru

că a întărit lumea, care nu se va clinti. (ps. 95, 10)

cu stihul: Cântaţi Domnului cântare nouă. (ps. 32, 3)

Citire din Evanghelia după sfântul Luca: (24, 36-53)

 În vremea aceea, sculându‑Se din morţi, Isus a stat în mijlocul discipolilor Săi şi le‑a zis: Pace vouă! Iar ei, înspăimântându‑se şi înfricoşându‑se, credeau că văd spirit. Şi Isus le‑a zis: De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi‑Mă şi vedeţi, că spiritul nu are carne şi oase, precum Mă vedeţi pe Mine că am. Şi zicând acestea, le‑a arătat mâinile şi picioarele Sale. Iar ei încă necrezând de bucurie şi minunându‑se, El le‑a zis: Aveţi aici ceva de mâncare? Iar ei L‑au dat o bucată de peşte fript şi dintr‑un fagure de miere. Şi luând, a mâncat înaintea lor. Şi le‑a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le‑am grăit către voi, fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în profeți şi în psalmi. Atunci le‑a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Şi le‑a spus că aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze din morţi a treia zi, şi să se predice în numele Său pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Voi sunteţi martorii acestora. Şi iată, Eu trimit peste voi promisiunea Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus. Şi i‑a dus afară până spre Betania şi, ridicându‑Şi mâinile, i‑a binecuvântat. Şi pe când îi binecuvânta, S‑a despărţit de ei şi S‑a înălţat la cer. Iar ei, închinându‑se Lui, s‑au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Imediat:

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.

 Nu te tângui., Maică, văzându-Mă în groapă pe Mine, Fiul tău, pe Care M-ai conceput în pântece, fără sămânţă! Că mă voi scula, şi Mă voi preamări şi voi înălţa întru mărire, neîncetat, ca un Dumnezeu, pe cei ce cu credinţă şi cu dragoste te măresc pe tine.

Pentru ce te tânguieşti, făptu­ră, văzând pe Cruce şi în mormânt pe Vistierul vieţii şi Dum­nezeu ? Că Se va scula străluci­tor, înnoindu-te pe tine, cu scu­larea cea de a treia zi, iadul surpând şi împreună ridicând pe cei morţi, care îl laudă pe El.

Canonul Părinţilor Acelaşi irmos :

Serbarea Părinţilor celor mai înainte de Lege, celebrând-o, pe Hristos, Cel ce a venit din ei după trup cu dumne­zeiască cuviinţă să-L cinstim; că Avraam împreună cu Isaac şi cu Iacob s-au arătat temelii profeţilor şi Legii, şi începă­tori spirituali ai harului prin credinţă.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea Învierii:

Arătând, Mântuitorule, că eşti om după fire, după ce ai înviat din mormânt, din mâncare te-ai împărtăşit, şi în mijloc stând ai învăţat, să vestească pocăinţa; şi de grabă la Tatăl cerescul Părinte te-ai înălţat, şi ai promis învăţăceilor că le trimiţi pe Mângâietorul. Preadumnezeiescule Dumnezeu-omule, mărire Învierii tale.

 

Mărire…, a Părinţilor:

Podobie : Cu discipolii să ne urcăm…

Cei mai aleşi dintre patriar­hii şi părinţii cei mai înainte de Lege, Avraam, Isaac şi Iacob, prin credinţă mai înainte au strălucit, ca nişte luminători; că toţi profeţii şi drepţii de la ei s-au aprins ca nişte făclii lu­minoase şi luminează toată făptura cu dumnezeieştile raze ale cinstitei profeţii.

Şi acum…, asemenea:

Mieluşeaua cea neîntinată naşte pe Mieluşelul, pe Cuvântul cel fără de început, în vremurile cele de apoi; această minunată a lui Adam urmaşă şi a lui David, după moştenire, a cărei naştere de nespus mulţi­mea Părinţilor mai înainte cu demnitate o sărbătoreşte.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Stihiră, glasul al 3-lea.

Toate s-au umplut de bucurie, luând dovada Învierii; căci Maria Magdalena a venit la mormânt şi a aflat un înger stand pe piatră, cu veşmintele strălucind şi zicând: de ce-L căutaţi pe Cel viu printre cei morţi? Nu este aici, ci S-a ridicat, precum a zis, mergând mai înainte în Galileea.

Mărire…, glasul al 8-lea;

Adunarea învăţăturilor Legii arată dumnezeiasca Naştere a lui Hristos, cea după trup, binevestind harul celor ce au fost mai înainte de Lege, ca unora ce prin credinţă au fost mai presus de Lege. Pentru aceasta pricinuitoare a eliberării din stricăciune prin înviere fiind, mai dinainte a predicat aceasta sufletelor celor ţinute în iad. Doamne, mărire Ţie !

Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu.

Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că prin cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta, cântând strigăm: Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit aşa, mărire ţie.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!