Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (21.11.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 102

Al lui David

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curăţă toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale; pe Cel ce răscumpără din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări; pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; se vor înnoi ca ale vulturului tinereţile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face nedreptate. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. Îndurător şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv. Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă, ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El; Că El a cunoscut zidirea noastră, şi-a adus aminte că ţărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul, şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la virtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, servii Lui, care faceţi voia Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul.

Şi iarăşi: În tot locul stăpânirii lui:

binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea a 11-a.

Dumnezeule Dumnezeul nostru, cel ce ai aşezat  puteri cuvântătoare şi înţelegătoare cu vrerea ta, pe tine te rugăm, şi ţie ne cucerim: primeşte preamărirea noastră, cea după putinţă, împreună cu a tuturor făpturilor tale, şi ne răsplăteşte cu darurile cele bogate ale bunătăţii tale; că ţie se pleacă tot genunchiul, al celor cereşti, şi al celor pământeşti, şi al celor dedesubt, şi toată suflarea şi făptura laudă mărirea ta cea neajunsă; pentru că singur eşti Dumne­zeu adevărat şi mult milostiv. – Că pe tine te laudă toate puterile cereşti, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul,

glasul al 4-lea.

            Astăzi înainte-însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi vestirea mântuirii oame­nilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: bucură-te, împlinirea rânduielii Ziditorului.

Psalm din catimele zilei.

Psalmul 139

Al lui David

Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean şi de omul nedrept mă scapă,de  cei  are gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război. Au ascuţit limba lor ca a şarpelui; venin de aspidă sub buzele lor. Păzeşte-mă, Doamne, de mâna păcătosului; scoate-mă, de la oamenii nedrepţii, care au gândit să  împiedice paşii mei.  Mi-au pus cei mândri cursă mie şi funii; curse au întins picioarelor mele; pe cărare mi au pus pietre de poticnire. Am zis Domnului: «Dumnezeul meu eşti Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele». Doamne, Doamne, puterea mântuirii umbrit-ai capul meu în zi de război. Să  nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului;  viclenit-au împotriva mea; să nu mă părăseşti, ca să nu se trufească. Vârful laţului lor, osteneala buzelor lor să îi copere pe ei! Să cadă peste ei cărbuni aprinşi; în foc aruncă-i pe ei, în necazuri pe care să nu le poată suporta. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ; pe omul nedrept răutatea îl va duce  la pieire. Ştiu că Domnul va face judecată celui sărac şi dreptate celor sărmani; Iar drepţii vor lăuda numele Tău şi vor locui cei drepţi în faţa Ta.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al 4-lea.

Mai înainte de concepere, cu­rată, te-ai sfinţit lui Dumnezeu şi, născându-te pe pământ, dar te-ai adus acum Lui, împlinind promisiunea părintească, şi în Dumnezeiescul Templu, ceea ce eşti dumnezeiască Biserică cu adevărat, din copilărie dăruită fiind, Curată, cu făclii lumioase te-ai arătat locaş Luminii celei neapropiate şi dumneze­ieşti. Mare este cu adevărat mai înainte mergerea ta, ceea ce sin­gură eşti dumnezeiască Mi­reasă şi totdeauna Fecioară.

Polieleul

Cuvânt bun a răspuns inima mea.

Bucură-te, împărăteasă prealăudată,

Mama lui Hristos-Dumnezeu. Aliluia.

Spune-voi cântarea mea împăratului.

Bucură-te, împărăteasa îngerilor, stăpâna lumii. Aliluia.

Limba mea este trestie de scriitor, care scrie iscusit.

Bucură-te, vestire profeţilor şi mărirea patriarhilor. Aliluia.

Împodobită eşti cu frumuseţea mai mult decât fiii oamenilor.

Bucură-te, Fecioară dumnezeiască, mireasă stăpână. Aliluia.

S-a revărsat har pe buzele tale.

Bucură-te, imaculată, neîntinată, nevătămată, preasfântă. Aliluia.

De aeea, te-a binecuvântat, Dumnezeu în veac.

Bucură-te, speranţa celor disperaţi şi celor biruiţi ajutătoare. Aliluia.

Încinge- Te cu sabia peste coapsă, Puternice.

Cea plină de har, Domnul este cu tine şi prin tine cu noi. Aliluia.

Cu frumuseţea ta şi cu strălucirea ta.  Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Aliluia.

Încordează-ţi arcul, prosperă şi domneşte: Bucură-­te, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti între femei binecuvântată. Aliluia.

Pentru adevăr, blândeţe şi dreptate. Bucură-te, Marie, Doamna

noastră a tuturor, Domnul Puterilor este cu tine. Aliluia.

De aceea Te-a uns, Dumnezeule, Dumnezeul Tău. Bucură-te, scaun în chipul focului, mai preamărit decât cei în patru chipuri. Aliluia.

Cu untdelemnul bucuriei, mai mult decât pe părtaşii tăi. Bucură-te,

Marie, Doamna noastră a tuturor, bucură-te, Mama Vieţii. Aliluia.

A stat împărăteasa la dreapta Ta. Bucură-te, binecuvântată şi preamărită. Aliluia.

Îmbrăcată în haină aurită şi prea înfrumuseţată. Bucură­te, Născătoare de Dumnezeu, căci ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Aliluia.

Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă urechea ta. Bucură-te, raiule  preasfinte, bucură-te, mireasă nenuntită. Aliluia.

Şi uită pe poporul tău şi casa părintelui tău. Bucură-te, ceea ce eşti mai mare decât sfinţii, bucură-te, mireasă nenuntită. Aliluia.

Feţei tale se vor ruga mai-marii poporului. Preasfântă Fecioară, ascultă glasul netrebnicului tău rob şi suspinele inimii, ce ţi se aduc, totdeauna, îndreaptă-le, stăpână. Aliluia.

Voi aminti numele tău în tot neamul, zicând:

Preasfântă Fecioară, dumnezeiască mireasă, cântarea mea cea sărăcăcioasă primeşte-o şi lui Dumnezeu Celui Îndurat, ca bucurându-mă, să te măresc, cu totul lăudată. Aliluia.

Apoi: Mărimurile

Stih: 1. Mare este Domnul şi foarte lăudat, în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele Lui cel sfânt (ps.47,l)

Stihiră:

2. Veniţi toţi să o lăudăm pe Preasfânta Fecioară Maria, Copila cea aleasă a lui Dumnezeu şi să cinstim aducerea ei în biserica Domnului.

Stihuri:

2. Sinţit-a locaşul Său, Cel Preaînalt (ps.45,4).

3. Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile (ps.92,7).

4. Feţei Tale se vor ruga aleşii poporului (ps.44, 14 ).

5. Se vor aduce împăratului fecioare, în unna ei, prietenele ei se vor duce Ţie (ps.44, 16).

6. Se vor aduce cu veselie, şi cu bucurie vor intra în palatul Împăratului (ps. 4, 17-18).

Mărire … , glasul 1:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum … , acelaşi glas:

Bucură-te, ceea ce eşti cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

După mărimuri, sedealna, glasul al 8-lea

Să se bucure David scriitorul de cântări şi să dănţuiască Ioachim împreună cu Ana, că rod sfânt dintr-înşii a ieşit, Maria, dumnezeiasca făclie cea purtătoare de lumină, şi se bucură intrând în Templu. Pe care şi văzând-o fiul lui Varahie a binecuvântat-o şi, bucurân­du-se, a strigat: bucură-te, mi­nune a toată lumea!

Citire din Sfânta Evanghelie după Luca:

(I, 39-49, 56)

Şi în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ţinutul muntos, într-o cetate a seminţiei lui Iuda. Şi a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, copilulul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de Spirit Sfânt, şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu ?Că iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, copilulul a săltat de bucurie în pântecele meu. Şi fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul. Şi s-a bucurat spiritul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu,Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile.Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui.

Psalmul 50

             Vv 16-18

Mântuieste-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptateaT Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Ca de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

Cântarea IX.

Taină străină văd, şi minunată: cer fiind peştera, scaun de Heruvimi Fecioara, ieslea locaş, întru care s-a culcat cel neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe care lăudându-l, îl mărim.

Măreşte, suflete al meu, pe cea mai onorată  şi mai mărită decât oştile cele de sus.

Pe cei care aleargă cu credinţă sub îndurarea ta şi se închină cu bună cinstire Fiului tău, Fecioară de Dumnezeu Născă­toare, ca unui Dumnezeu şi Domn al lumii, roagă-te ca să-i mântuiască de stricăciune, de primejdii şi de toate ispitele.

Apoi:

Luminătoarea

Pe care de demult mai îna­inte a vestit-o adunarea profeţilor, potir, toiag, tăbliţă şi munte netăiat, pe Maria, fiica lui Dumnezeu, cu credinţă să o lăudăm. Căci astăzi este adusă în Sfânta Sfintelor, să fie cres­cută pentru Domnul.

Laudele

Psalmul 149

vv. 5-9

Lăuda-se-vor cuvioşii întru mărire şi se vor bucura în aşternuturile lor. Laudele lui Dumnezeu în gura lor şi săbii cu două tăişuri în mâinile lor. Ca să facă învingere între neamuri, mustrări între popoare. Ca să-i lege pe împăraţii lor în lanţuri şi pe cei măriţi ai lor în cătuşe de fier. Ca să facă între dânşii judecată scrisă. Mărirea aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi.

Stihira serbării, glasul 1.

Să se deschidă uşa Templului celui de Dumnezeu primitor, că pe cea care este Biserică şi scaun Împăratului tuturor, as­tăzi cu mărire primind-o, Ioachim înăuntru a pus-o, sfinţind Domnului pe cea aleasă de El ca Maică a Sa.

Mărire…, Şi acum… . a Serbării, glasul al 2-lea

Astăzi în Templu este adusă Fecioara cea cu totul fără păcat pentru  sălăşluirea Împăratului a toate, Dumnezeul şi hră­nitorul a toată viaţa noastră. Astăzi sfinţenia cea preacurată, o copilă de trei ani, în Sfânta ­Sfintelor este adusă. Acesteia să-i strigăm ca îngerul: Bucu­ră-te, ceea ce numai tu singură eşti binecuvântată între femei.

 

Apoi :

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!