Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (21.07.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

 

Psalm 20.

Doamne, întru puterea ta se va veseli regele,

şi de mântuirea ta se va bucura foarte.

Pofta inimii lui i-ai împlinit-o,

şi de dorinţa buzelor lui nu l-ai lipsit.

Că l-ai prevenit cu binecuvântările bunătăţii:

pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă.

Viaţă a cerut de la tine

şi i-ai dat lungime de zile, în veacul veacului.

Mare este mărirea lui, întru ajutorul tău:

glorie şi mare-cuviinţă vei pune peste el.

Că-i vei da lui binecuvântare, în veacul veacului:

şi-l vei veseli întru bucurie cu faţa ta.

Că regele speră în Domnul,

şi întru mila celui Preaînalt nu se va clătina.

Fie mâna ta asupra tuturor duşmanilor tăi:

dreapta ta să afle pe toţi cei ce te urăsc.

Că-i vei face ca pe un cuptor de foc,

când se va arăta faţa ta.

Domnul întru urgia sa îi va cutremura,

şi focul îi va mistui.

Rodul lor de pe pământ îl vei pierde,

şi sămânţa lor, dintre fiii oamenilor.

Că au înclinat asupra ta rele:

chibzuit-au sfaturi, care nu vor putea să stea.

Că-i vei pune pe ei pe fugă:

săgeţile tale vor lovi faţa lor.

Înalţă-te, Doamne, întru puterea ta:

cânta-vom, şi vom lăuda stăpânirile tale.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi chemaţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconjurat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii, glasul al III-lea.

            Să se veselească cele cereşti şi să se bucure cele pământeşti. Că a făcut învingere cu braţul Său Domnul, călcat-a cu moartea pe moarte; Cel întâi-născut din morţi S-a făcut, din pântecele iadului ne-a mântuit pe noi şi a dat lumii mare milă.

A cuvioșilor,

 glasul al IV-lea.

            Dumnezeul Părinţilor noştri, Simeon și Ioan, care faci totdeauna cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci, pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuieşte viaţa noastră.

Mărire…, al profetului, glasul al II-lea.

            Serbând amintirea profetului Tău Ezechiel, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Şi acum…, al Născătoarei acelaşi, glas.

            Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt preamărite, Născătoare de Dumnezeu. Cu curăţia fiind pecetluită şi întru feciorie păstrată, cu adevărat Maică te-ai cunoscut, născând pe Dumnezeu cel adevărat; pe Care roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 18

O cântare a lui David.

Cerurile spun mărirea lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria.  Ziua zilei spune cuvânt şi noaptea nopţii vesteşte ştiinţă. Nu sunt vorbe, nici cuvinte ale căror glasuri să nu se audă. În tot pământul a ieşit vestirea lor, şi la marginile lumii cuvintele lor. În soare și-a pus locaşul Său; şi El este ca un mire ce iese din cămara sa. Se va bucura ca un uriaş, care aleargă drumul lui, de la marginea cerului ieşirea lui, şi oprirea lui până la marginea cerului; şi nu este cine să se ascundă de căldura lui. Legea Domnului este fără prihană, întoarce sufletele; mărturia Domnului este credincioasă, înţelepţeşte copiii;  Judecăţile Domnului sunt drepte, îmbucură inima; porunca Domnului este strălucitoare, luminează ochii; frica de Domnul este curată, rămâne în veacul veacului; judecăţile Domnului sunt adevărate, toate îndreptăţite. Dorite sunt mai mult decât aurul şi decât piatra cea de mare preţ şi mai dulci decât mierea şi fagurele. Că robul Tău le păzeşte pe ele, şi răsplătire multă are. Greşelile cine le va pricepe? De cele ascunse ale mele curăţă-mă și de cele străine fereşte pe robul Tău; de nu mă vor stăpâni, atunci fără prihană voi fi şi mă voi curăţi de păcat mare. Şi vor bine plăcea cuvintele gurii mele şi cugetul inimii mele înaintea Ta pururea; Doamne, Ajutorul meu şi Răscumpărătorul meu!

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul al III-lea

Hristos din morţi S-a ridicat ca cel ce este primul înviat dintre cei adormiţi; Cel întâi-născut mai devreme decât zidirea şi Creatorul tuturor celor zidite; firea cea stricată a neamului nostru în Sine a înnoit-o. Nu vei mai stăpâni de acum, moarte, căci Stăpânul tuturor puterea ta a surpat-o.

Mărire … .Şi acum …: a Născătoarei de Dumnezeu:

De frumuseţea fecioriei tale şi de preastrălucirea curăţiei tale, Gabriel  uimindu-se, Născătoare de Dumnezeu, a zis către tine: ce laudă demnă îţi voi aduce? Sau cum te voi numi ? Nu mă pricep şi rămân uimit! De aceea, precum mi s-a poruncit, strig către Tine: bucură-te, ceea ce eşti cu haruri dăruită.

Binecuvântările învierii.

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi împreună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.

Pentru ce, din compătimire, miruri cu lacrimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.

Purtătoarele de mir femei, cu miruri venind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.

Mărire – A Treimii.

Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucurie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Ipacoiul

Înspăimântând cu vederea, liniştind cu vorbele, îngerul cel strălucitor a zis femeilor purtătoare de mir: de ce-L căutaţi pe Cel viu în mormânt? S-a ridicat, golind mormintele. Recunoaşteţi-L pe Cel neschimbat, ca schimbător al stricăciunii; ziceţi lui Dumnezeu: cât sunt de înfricoşătoare lucrările Tale, căci ai mântuit neamul omenesc!

Antifonul I

Tu ai sfârşit robia Sionului în Babilon; Cuvinte, şi pe mine din patimi atrage-mă la viaţă.

Cei ce seamănă înăuntru cu lacrimi dumnezeieşti, vor secera spice de viaţă veşnică întru bucurie.

Mărire … Şi acum…

Prin Sfântul Spirit este toată buna dăruire, ca prin Tatăl şi prin Fiul, împreună-străluceşte, în Care toate trăiesc şi se mişcă.

Prochimenul

Spuneţi între neamuri că Domnul a împărăţit, pentru

că a întărit lumea, care nu se va clinti. (ps. 95, 10)

cu stihul: Cântaţi Domnului cântare nouă. (ps. 32, 3)

Citire din Evanghelia după sfântul Luca: (24, 1-13)

Iar în prima zi de după sâmbătă (Duminică), foarte de dimineaţă, au venit ele la mormânt, aducând miresmele pe care le pregătiseră. Şi au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Şi intrând, nu au găsit trupul Domnului Isus. Şi fiind ele încă nedumerite de aceasta, iată doi bărbaţi au stat înaintea lor, în veşminte strălucitoare. Şi înfricoşându-se ele şi plecându-şi feţele la pământ, au zis aceia către ele: De ce căutaţi pe Cel viu între cei morţi? Nu este aici, ci S-a sculat. Aduceţi-vă aminte cum v-a vorbit, fiind încă în Galileea, zicând că Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoşi şi să fie răstignit, iar a treia zi să învie. Şi ele şi-au adus aminte de cuvintele Lui. Şi întorcându-se de la mormânt, au vestit toate acestea celor unsprezece şi tuturor celorlalţi. Iar ele erau: Maria Magdalena şi Ioana şi Maria lui lacob şi celelalte împreună cu ele, care ziceau către apostoli acestea. Şi cuvintele acestea au părut înaintea lor ca o aiurare şi nu le-au crezut. Şi Petru, sculându-se, a alergat la mormânt şi, plecându-se, a văzut giulgiurile singure zăcând. Şi a plecat, mirându-se în sine de ceea ce se întâmplase.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne închinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea lui: că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Imediat :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.

Naşterea totdeauna Fecioarei, care s-a arătat mai înainte punătorului de Lege în munte prin foc şi prin rug, spre mântuirea noastră, a credincioşilor, cu cântări neîncetat o mărim.

Pentru ostenelile şi sudorile voastre ați moştenit bucuria cea fără de sfârşit, în care desfătându-vă, Simeoane Cuvioase şi Ioane Mărite, aduceţi-vă neîncetat aminte de noi.

O, nespusă şi dumnezeiască arătare de lumină, în care acum te desfătezi, fericite Ezechiele! Şi de departe vezi în Părintele pe Fiul şi pe Spiritul, trei Ipostasuri ale Dumnezeirii.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea

Cu fapte bune luminându-ne, să vedem pe bărbaţii, care stau la mormântul cel de viaţă purtător, în veşminte strălucitoare, şi pe purtătoarele de mir plecându-şi faţa la pământ; învierea celui care stăpâneşte cerurile să o cunoaştem, şi la viaţa cea în mormânt să alergăm cu Petru, şi de ceea ce s-a făcut minunându-ne, să aşteptăm, să vedem pe Hristos.

Mărire … Şi acum…

Un suflet purtând în două trupuri, părinţilor, aţi avut şi un gând întru mijlociri osebite, Simeoane si Ioane. Pentru aceasta pe voi vă lăudăm.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cuvine cântare, Dumnezeule.

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Mărturisi-mă-voi ţie, Doamne, cu toată inima mea:

spune-voi toate minunile tale.

Stihiră, glasul al III-lea:

Veniţi, toate neamurile, să cunoaşteţi puterea tainei celei înfricoşătoare: că Hristos, Mântuitorul nostru, Cuvântul cel dintru început, S-a răstignit pentru noi şi de bunăvoie S-a îngropat şi a înviat din morţi, ca să mântuiască toate; Acestuia să I ne închinăm.

Mărire … , a Evangheliei, glasul al IV-lea:

Foarte de dimineaţă era, şi femeile au venit la mormântul tău, Hristoase; şi trupul cel dorit nu l-au aflat; pentru aceasta nedumerindu-se , cei care le-au stat înainte în veşminte strălucitoare, le-au zis: De ce-L căutaţi pe cel viu cu cei morţi? A înviat, precum a spus mai înainte: de ce nu vă aduceţi aminte de cuvintele lui? Cărora crezând, cele ce văzuseră au vestit; dar li s-a părut a fi minciună bunele vestiri; aşa au fost încă târzii învăţăceii; dar Petru a alergat, şi văzând, a mărit întru sine minunile tale.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că prin cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta, cântând strigăm: Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit aşa, mărire ţie.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare.Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)Mărire – Şi acum Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.  Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!