Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (21.05.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte, viaţă dăruindu-le ! (de trei ori)

Psalmul 62.

Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi gloria Ta. Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele Te vor lăuda. Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de măduvă şi de grăsime să se sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu şi  sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pământului; da-se-vor în mâinile sabiei, pradă vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce vorbesc nedreptăţi.

Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la tine, că ai fost ajutorul meu, şi sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucura.

Lipitu-s-a de tine sufletul meu,

şi dreapta ta m-a sprijinit.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 9.

Străluceşte în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoştinţei dumnezeirii tale, şi deschide ochii minţii noastre spre înţelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi şi frica fericitelor tale porunci, ca toate pof­tele trupului călcându-le, viaţă sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bună-plăcerea ta gândind şi făcând. – Că tu eşti sfinţirea şi luminarea noastră, şi ţie mă­rire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. –

Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Tropar, glasul al 8-lea.

Chipul Crucii Tale pe cer văzându-l şi ca Pavel chemarea nu de la oameni luând, cel între împăraţi apostolul Tău, Doamne, împărăteasca cetate în mâinile Tale au pus-o. Pe care păzeşte-o totdeauna în pace, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule Iubitorule de oameni.

Mărire…, Şi acum…, glasul al 8-lea.

Înjumătăţindu-se Praznicul, sufletul meu cel însetat adapă-l cu apele dreptei cinstiri de Dumnezeu, Mântuitorule; că tuturor ai zis: Cel însetat, să vină la Mine şi să bea! Izvorule al vieţii, Hristoase Dumnezeule, mărire Ţie!

Psalm din catismele zilei.

Psalmul 73

Al lui Asaf.

1-12

            Pentru ce m-ai alungat, Dumnezeule, până în sfârşit?Ai aprins inima Ta peste oile păşunii Tale. Adu-Ţi aminte de poporul Tău, pe care l-ai câştigat de la început. Ai scăpat toiagul moştenirii Tale, muntele Sionului, acesta în care ai locuit. Ridică mâinile Tale împotriva mândriilor lor, până la sfârşit, că rău a făcut
duşmanul în locul cel sfânt al Tău. Şi s-au fălit cei ce Te urăsc pe Tine în mijlocul locului de serbare al Tău, pus-au semnele lor drept semne; au sfărâmat intrarea cea de deasupra. Ca în codru cu topoarele au tăiat uşile locaşului Tău, cu topoare şi ciocane l-au sfărâmat. Ars-au cu foc locaşul cel sfânt al Tău, până la pământ; spurcat-au locul numelui Tău. Zis-au în inima lor împreună cu neamul lor: «Veniţi să ardem toate locurile de serbare ale lui Dumnezeu de pe pământ». Semnele noastre nu le-am văzut; nu mai este profet şi pe noi nu ne va mai cunoaşte. Până când, Dumnezeule, Te va defăima duşmanul, până când va huli potrivnicul numele Tău, până la sfârşit. Pentru ce întorci mâna Ta şi dreapta Ta din sânul tău până la sfârşit?     

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori.

Sedealna,

 glasul  al 6-lea.

Rănit fiind pe Cruce făcătorul soarelui şi al făpturii, pe tine ca pe o stea luminoasă, din cer prin stele te-a tras, căruia întâi şi stă- pânirea împărătească ţi-a dat. Pentru aceasta pe tine te lăudăm, Constantine împărate preacredinciosule, împreună cu Elena mama ta, cea de Dumnezeu înţelepţită.

Mărire…, Şi acum…, glasul al 8-lea.

Stăpânul tuturor, stând în Templu, la înjumătăţirea Praznicului cinstitei Cincizecimi, vorbind iudeilor, îi mustra limpede şi cu îndrăznire multă, pentru semeţia cea tiranică a lor, ca un Împărat şi Dumnezeu; iar nouă, tuturor, pentru îndurare, ne dăruieşte mare milă.

 

Mărimurile

Stihiră:

Vă mărim pe voi, binecredincioşilor şi întocmai cu Apostolii împăraţi, Constantin şi Elena, şi cinstim sfântă amintirea voastră, cei ce cu sfântul botez pe toată lumea aţi luminat-o.

Stihuri:

Stih 1: Cerurile spun mărirea lui Dumnezeu şi facerea mânilor Lui o vesteşte tăria (ps. 18, 1).

2. Fulgerele Lui au luminat lumea (ps. 76, 17).

3. Că a întărit lumea, care nu se va clătina (ps. 92,2).

4. În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor (ps. 18, 4).

5. Vestiţi între neamuri mărirea Lui, între toate popoarele minunile Lui (ps. 95, 3).

6. Supus-a popoarele nouă şi neamurile sunt sub picioarele noastre (ps. 46, 3).

Mărire…, glasul 1:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum…, acelaşi glas:

Bucură-te, ceea ce eşti cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

Sedealna, glasul al 4-lea:

Amintirea ta cea binevestită arătându-se nouă, luminează marginile lumii cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu, Constantine de Dumnezeu insuflate. Că tu între împăraţi, cu dreaptă credinţă te-ai arătat, legea împăratului ceresc păzind. Pentru aceasta, cu rugăciunile tale, scapă-ne pe noi de ispite.

Prochimen, glasul al 4-lea:

Înălţat-am pe cel ales din poporul Meu; aflat-am pe David servul Meu, cu untdelemn sfânt al Meu l-am uns pe el.

Stih: Pentru aceasta te-a uns pe tine Dumnezeule, Dumnezeul tău, cu untdelemnul bucuriei, mai mult decât pe părtaşii tăi.

Evanghelia de la Ioan:

(10, 9-16)

Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. Hoţul nu vine decât ca să fure şi să junghie şi să piardă. Eu am venit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale. Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge;şi lupul le răpeşte şi le risipeşte. Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi. Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru oi. Am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc, şi vor auzi glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne închinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea lui: că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

 

Psalmul 50

             Vv 9-11

Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le.

Mărire…, glasul al 2-lea:

Pentru rugăciunile de Dumnezeu încoronaţilor împăraţi, Constantin şi mama sa Elena, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Şi acum…, a Născătoarei:

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, după mare mila Ta…

Şi stihira, glasul al 6-lea:

Amintirea binecredinciosului Constantin, ca nişte mir deşertat astăzi a răsărit, că de Hristos dorind, pe idoli a defăimat, şi biserică a ridicat pe pământ Celui ce s-a răstignit pentru noi, şi în ceruri a luat cununa speranţei.

Condacul, glasul al 3-lea:

Constantin astăzi, cu mama sa Elena, Crucea a arătat, lemnul cel preacinstit, care este ruşinarea tuturor iudeilor, şi armă credincioşilor împăraţi asupra celor potrivnici. Că pentru noi s-a arătat semn mare, şi în războaie înfricoşător.

Icos

Pe Constantin, credincioşii, împreună cu mama sa Elena să-i cinstim, căci aceştia auzind cuvintele Isaiei profetului ce zice: Pe Crucea cea întreit alcă-tuită, din cedru şi din pin şi din chiparos au cunoscut; prin care mântuitoarea ei patimă au urmat, şi pe toţi iudeii i-au adus înainte, ca să se gătească să arate popoarelor îndreptarea cea mare, cea ascunsă prin ura şi calomnierea lor; şi aceasta aflând-o ei au arătat-o. Pentru aceasta tuturor s-au arătat purtători de învingere, arma cea nebiruită purtând semnul cel mare şi în războaie înfricoşător.

Sinaxar

În această lună, în ziua a douăzeci şi una, amintirea Sfinţilor Împăraţi, întocmai cu apostolii, Constantin şi Elena.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, îndură-Te şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 48-49

Că mi-a făcut lucruri mărite cel puternic şi sfânt este numele lui. Mila lui este din neam în neam spre cei care se tem de El.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi:

Luminătoarea

Nu de la oameni a luat stăpânirea împărătească, ci din dumnezeiescul har din cer marele Constantin împreună cu ma-ma sa, şi fiind strălucit a văzut dumnezeiască învingerea Crucii, care cu aceasta a pierdut pe duşmani şi a stricat înşelăciunea idolească, şi în lume a întărit credinţa ortodoxă.

Laudele

Psalmul 148

vv. 13-14

Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului care se apropie de El.

Mărire…,  glasul al 8-lea:

Împăratul împăraţilor şi Dumnezeu, Cel ce cu bogate daruri împodobeşti pe cei vrednici, însuşi din cer ca şi pe Pavel pururi măritul, prin semnul Crucii pe tine, Constantine te-a vânat, zicând: Întru aceasta învinge pe duşmanii tăi; care căutând-o împreună cu mama ta cea de Dumnezeu înţelepţită, şi aflând-o precum ai dorit, pe aceia cu putere i-ai învins. Deci cu ea împreună roagă-te pentru drept-credincioşi, şi pentru toţi cei care celebrează cu credinţă amintirea ta, unuia iubitorului de oameni, să ne mântuiască de toată mânia.

Şi acum…, glasul al 4-lea:

Luminându-ne, fraţilor, cu Învierea Mântuitorului Hristos şi ajungând la înjumătăţirea Praznicului stăpânesc, să păzim cu adevărat poruncile lui Dumnezeu; ca să ne învrednicim să prăznuim şi Înălţarea şi să ajungem şi la venirea Sfântului Spirit.

Apoi :

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!