Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (20.11.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 87

Al fiilor lui Core.

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă; am ajuns ca un om neajutorat, între cei morţi liber, ca nişte oameni răniţi ce dorm în mormânt, de care nu Ţi-ai mai adus aminte şi care au fost lepădaţi din mâna Ta. M-au pus în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate şi în umbra morţii. Asupra mea s-a întărâtat mânia Ta şi toate valurile Tale le-ai adus spre mine. Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine, ajuns-am urâciune lor. Închis am fost şi n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de suferinţă. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua, întins-am către Tine mâinile mele.  Oare morţilor vei face minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta şi adevărul Tău în locul
pierzării? Oare se vor cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi dreptatea Ta în
pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat şi dimineaţa rugăciunea mea Teva întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu şi întorci faţa Ta de la mine? Sărac sunt eu şi în osteneli din tinereţele mele, înălţat am fost, dar m-am
smerit şi m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale şi înfricoşările Tale m-au tulburat, înconjuratu-m-au ca apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe vecin, iar pe cunoscuţii mei de ticăloşia mea.

Şi iarăşi: Doamne, Dumnezeul mân­tuirii mele,

ziua am strigat, şi noaptea, înaintea ta.

Pătrundă la tine rugăciunea mea:

pleacă urechea ta spre ruga mea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 10.

Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin pocăinţă, iertare ai dăruit oamenilor, şi pildă a cunoaşterii de păcate, şi a mărturi­sirii, ne-ai arătat pocăinţa profetului David spre iertare: însuţi, Stăpâne, pe noi cei că­zuţi în multe şi mari greşeli, miluieşte-ne după mare mila ta, şi după mulţimea îndu­rărilor tale curăţă fărădelegile noastre. Că ţie ţi-am greşit, Doamne, celui ce ştii şi cele nearătate şi ascunse ale inimilor oa­menilor, şi celui ce singur ai putere, de a ierta păcatele; şi inimă curată zidind întru noi, şi cu spirit stăpânitor întărindu-ne, şi bucuria mântuirii tale arătându-ne-o, nu ne lepăda de la faţa ta: ci binevoieşte, ca un bun şi iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă, să-ţi aducem jertfă de dreptate, şi prinos, întru sfintele tale altare. – Cu mila, şi cu îndurările, şi cu iu­birea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună binecuvântat eşti, cu preas­fântul, şi bunul, şi de viaţă Făcătorul Tău Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii ve­cilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Tropar,

glasul al 4-lea.

Dumnezeul părinţilor noştri, Grigorie şi Proclu, Care faci totdeauna, cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi; ci pentru rugăciunile lor, în pace îndreaptă viaţa noastră.

Mărire … , Şi acum … , a Înainteserbării, glasul al 4-lea:

Bucurie mai înainte ne dă­ruieşte astăzi Ana, născând fruct nepotrivit întristării, pe singura totdeauna Fecioară, pe care o şi aduce astăzi cu bu­curie, promisiunile împlinindu-şi, în Templul Domnu­lui, ca pe ceea ce este Biserica Cuvântului lui Dumnezeu şi Maică curată.

Psalm din catismele de la rând

Psalmul 96

Al lui David.

Domnul împărăţeşte Să se bucure pământul, să se veselească insule multe. Nor şi negură împrejurul Lui, dreptatea şi judecata este temelia neamului Lui. Foc înaintea Lui va merge şi va arde împrejur pe duşmanii Lui. Luminat-au fulgerele Lui lumea; văzut-a şi s-a cutremurat pământul. Munţii ca ceara s-au topit de faţaDomnului, de faţa Domnului a tot pământul. Vestit-au cerurile dreptatea Lui şiau văzut toate popoarele mărirea Lui. Să se ruşineze toţi cei ce se închină chipurilor cioplite şi se laudă cu idolii lor. Închinaţi-vă Lui toţi îngerii Lui; au-zit-a şi s-a veselit Sionul şi s-au bucurat fiicele Iudeii pentru judecăţile Tale, Doamne. Că Tu eşti Domnul Cel Preaînalt peste tot pământul; Te-ai înălţat foarte, mai presus decât toţi dumnezeii. Cei care iubiţi pe Domnul, urâţi răul; Domnul păzeşte sufletul cuvioşilor Săi, din mâna păcătosului îi va scpă pe ei Lumină a răsărit dreptului şi celor drepţi cu inima, veselie. Veseliţi-vă, drepţilor, în Domnul şi lăudaţi amintirea sfinţeniei lui.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul  al 4-lea

Locaşul lui Dumnezeu, căma­ra cea de mult preţ, în Templul lui Dumnezeu, strălucită cu fă­clii şi cu bucurie, mai înainte vine să intre. Şi se bucură Zaha­ria, văzând lămurit ceata sfinţi­lor profeţi petrecând-o pe aceasta, şi se veseleşte şi, înainte serbând, cântă zicând: Bucu­rie mai înainte vesteşte Intrarea ta, Fecioară Maică nenuntită.

Psalmul 50

Vv. 12-15

Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Spirit drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Spiritul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu Spirit stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.

 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 50-51

A făcut tărie cu braţul său Domnul; i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor.

Apoi: Cântarea a IX-a : Irmos:

Tot neamul pământesc să salte cu Spiritul fiind luminat şi să serbeze firea minţilor celor fără de trup, onorând sfântă intrarea în Templu a Mamei lui Dumnezeu, şi să strige: Bucură-te preafericită, Născătoare de Dumnezeu curată, totdeauna Fecioară.

Cu gură luminoasă Ana a stri­gat în Templul lui Dumnezeu: Ţie închin pe această copilă, pe care mi-ai dat-o, Stăpâne! Din care, pentru îndurarea cea ne­spusă, purtător de trup arătându-Te, vei mântui lumea pe care ai zidit-o. Măreşte-o pe ea ca pe o mamă a Ta.

Ca un trandafir în văile pust­niciei ai înflorit. Părinte Grigo­rie, şi ca un crin bine mirositor. Pentru aceasta relicvele tale izvo­răsc mir cu dulce miros din des­tul. Căci miresme pline de viaţă sunt, şi fălcile tale ca nişte cupe cu miruri s-au arătat.

Sfinţitele obiceiuri şi dogmele lui Gură de Aur şi râvna cea sfin­ţită a credinţei lui cuprinzându-le, fericite, ai vărsat noianul învăţăturilor tale Proclu, care cu harul usucă curgerile ereziilor.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi:

Luminătoarele.

Trupul ţi-ai supus minţii tale şi l-ai deprins, de Dumnezeu lu­minate Grigorie, cu mare înţelepţie. De unde şi înălţându-te, răsplătire ai luat în ceruri cu îngerii, a lă­uda pe Mântuitorul tuturor.

Mărire…, a Sfântului Proclu:

Ca cel ce ai fost întocmai la obicei cu faptele cele bune ale înţeleptului Gură de Aur şi ur­mător te-ai făcut scaunului ace­luia, mărite Proclu de Dum­nezeu predicatorule, răsturnând erezia lui Nestorie cel rău-credincios, pe Născătoarea de Dumnezeu ai predicat-o cu adevărat curată şi fecioară; cu care pentru turma ta pe Hristos roagă-L.

Şi acum…, a Înainteserbării.

Pe ceea ce este biserică a în­ţelepciunii lui Dumnezeu şi sca­un mai înalt decât al Heruvimi­lor, pe curata de Dumnezeu Năs­cătoarea, bine o înfrumuseţează Zaharia, ca să o primească pe ea uşile Templului în Sfânta Sfintelor, şi cu noi, cele dinaintea-serbării cântă Fecioarei, din care Hristos Domnul întrupându-Se, lumea mântuieşte.

Laudele

Psalmul 149

vv. 1-4

Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. Să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut, iar fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor. Să laude numele Lui în horă; în timpane şi în psaltire să-I cânte Lui. Că iubeşte Domnul poporul Său şi va înălţa pe cei blânzi şi-i va salva.

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna

Stihiră, glasul 1.

Stih: Aduce-se-vor împăratului fecioa­re în urma ei şi cele de aproape ale ei se vor aduce Ţie.

Ca nişte flori de multe feluri adunind din grădinile cele înţe­legătoare ale cuvintelor celor spirituale, cununi de laude cu bucurie să împletim Fecioarei şi dar după demnitate să i le adu­cem înaintea serbării.

Mărire … , Şi acum … , a Înainteserbării, glasul 1.

Să se bucure astăzi cerul de sus şi norii veselie să stropească, pentru prealăudate măririle Dumnezeului nostru. Că iată uşa ce caută spre Răsărit, născându-se după promisiune din cea sterilă şi neroditoare şi lui Dumnezeu sfinţită fiind spre lo­caş, astăzi în Templu ca un pri­nos fără prihană se aduce. Să se bucure David, lovind în alăută, că zice : Aduce-se-vor împăratu­lui fecioare în urma ei, cele de aproape ale ei se vor aduce, înă­untru, în cortul lui Dumnezeu, înăuntrul altarului Lui, să se hrănească spre locaş Celui ce S-a născut mai înainte de veci din Tatăl fără stricăciune, spre mântuirea sufletelor noastre.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!