Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (2.02.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 19

A lui David.

Să te audă Domnul în ziua amărăciunii şi să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ţie ajutor din locaşul Său cel sfânt şi din Sion să te sprijine pe tine. Amintească tot sacrificiul tău şi arderea de tot a ta bineplăcută să-I fie. Dea ţie Domnul după inima ta şi tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său, cu puterea dreptei Sale. Îl va auzi pe el din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am ridicat şi ne-am îndreptat. Doamne, mântuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii,

glasul al 7-lea.

            Stricat-ai cu Crucea Ta moar­tea, deschis-ai tâlharului raiul; plângerea purtătoarelor de mir ai  schimbat-o, şi apostolilor a vesti le-ai poruncit, că ai înviat, Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă.

Mărire…, Şi acum….al Întâmpinării, glasul 1.

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce eşti plină de har, căci din tine a răsarit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei din întuneric. Bucurăte-te şi tu bătrâne drepte, cel care ai primit în braţe pe Eliberatorul sufletelor noastre, Cel care ne-a dăruit învierea.

Psalmi din catismele zilei

Psalmul 14

Al lui David.

Doamne, cine va locui în locaşul Tău şi cine se va sălăşlui în muntele cel sfânt al Tău? Cel ce umblă fără prihană şi face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său şi ocară n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat să fie înaintea Lui cel ce vicleneşte, iar pe cei ce se tem de Dom­nul, îi măreşte; cel ce se jură aproapelui său şi nu se leapădă, argintul său nu l-a dat cu camătă şi daruri împotriva celor nevinovaţi n-a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în veac.

Psalmul 15

Al lui David.

Păzeşte-mă, Doamne, că spre Tine am sperat. Zis-am Domnului: «Domnul meu eşti Tu, că bunătăţile mele nu-Ţi trebuie». Prin sfinţii care sunt pe pământul Lui, minunată a făcut Domnul toată voia întru ei. S-au înmulţit slăbiciunile celor ce aleargă după alţi dumnezei. Nu voi lua par­te la adunările lor cu sacrificii de sânge, nici nu voi aminti numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moştenirii mele şi a paharului meu. Tu eşti Cel care îmi aşezi mie iarăşi moştenirea mea. Sorţii mi-au căzut între cei puter­nici, că moştenirea mea este puternică. Binecuvânta-voi pe Domnul, Cel care m-a înţelepţit; la aceasta şi noaptea mă îndeamnă inima mea. Văzut-am mai înainte pe Domnul înaintea mea totdeauna, că de-a dreapta mea este, ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea şi s-a bucurat limba mea, dar încă fi trupul meu va aşeza întru speranţă. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al Tău să vadă stricăciunea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieţii, mă vei umple de bucurie cu faţa Ta, şi la dreapta Ta de frumuseţi eterne mă vei sătura.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al 7-lea.

La mormânt au alergat femeile, cu lacrimi mir purtând şi ostaşii străjuindu- Te pe Tine, împăratul tuturor, ziceau între ele: Cine ne va răsturna nouă piatra? Înviat-a Îngerul Sfatului cel Mare, călcând moartea; Atotputernice Doamne, mărire Ţie!

Mărire…, Şi acum…., glasul 1.

Cel care este împreună cu Tatăl pe scaunul cel sfânt, venind pe pământ, S-a născut din Fecioara şi Copil S-a făcut Cel care este cu anii nemărginit. Pe Care primindu-L Simeon în braţe, bucurându-Se, a zis: acum eliberează-mă, Îndurate, bucurând pe robul Tău.

Binecuvântările învierii.

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm­preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.

Pentru ce, din compătimire, miruri cu la­crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.

Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve­nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.

Mărire – A Treimii.

Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu­rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Mărimurile

          Stih: 1. Răspuns-a inima mea cuvânt bun, spune-voi cântarea mea Împăratului (Ps.44, 1 ).

Stihiră:

Te mărim, Dătătorule de viaţă, Hristoase, şi o cinstim pe Preacurată Mama Ta, de care, după Lege, ai fost adus acum în biserica Domnului.

Altă stihiră:

Veniţi toţi, cu un glas, să-L lăudăm pe Hristos, Dătătorul de viaţă, şi pe Preacurata Sa Maică; pe Cel care după Lege S­a adus acum în biserica Domnului.

Stihuri:

2. Prosperă şi domneşte, pentru adevar, blândeţe şi dreptate (Ps.44,5-6 ).

3. Ai iubit dreptatea şi ai urât fărădelegea (Ps.44,9).

4. Am văzut, Dumnezeule, intrarea Ta; văzut-am intrarea Dumnezeului şi Împăratului meu, în locaşul cel sfânt (Ps.67,25).

5. Sfântă este Biserica Ta, minunată întru dreptate (Ps.67,5).

6. Aşa voi cânta numelui Tău în veac, şi voi aştepta numele Tău, căci este bun înaintea tuturor cuvioşilor Tăi (Ps.60,8).

Mărire … , glasul I:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum … , acelaşi glas:

Bucură-te, Marie, ceea ce eşti cu har dăruită, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

Ipacoiul

Cel care ai luat chipul nostru şi ai răbdat Crucea trupeşte mântuieşte-mă cu învierea Ta, Hristoase Dumnezeule, ca un iubitor de oameni.

Antifonul 1

Robia Sionului din rătăcire ai întors-o; şi pe mine, Mântuitorule, mă învie, ridicându-mă din robia patimii.

Cel ce seamănă în sărăcie rele pătimiri, posturi cu lacrimi, acesta va secera snopii de bucurie ai hranei celei de viaţă veşnică.

Mărire … Şi acum…

În Sfântul Spirit este izvorul dumnezeieştiior vistierii, din care este înţelepciunea, înţelegerea, frica; Aceluia I se cuvine laudă, mărire, cinste şi putere.

Prochimenul, glasul al 4-lea.

Voi aminti numele Tău în tot neamul şi neamul.

Stih: Răspuns-a inima mea cuvânt bun.

Evanghelia după sfântul Luca.

(2, 2532)

Şi iată era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; şi omul acesta era drept şi temător de Dumnezeu, aşteptând mângâierea lui Israel, şi Spiritul Sfânt era asupra lui. Şi lui i se vestise de către Spiritul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Şi din îndemnul Spiritului a venit la templu; şi când părinţii au adus înăuntru pe Copilul Isus, ca să facă pentru El după obiceiul Legii, El L-a primit în braţele sale şi a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: Acum liberează pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, Lumină spre descoperirea neamurilor şi mărirea poporului Tău Israel.

Mărire…, Şi acum….glasul al 2-lea

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuieşte-ne.

Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule după mare mila Ta …

Stihira, glasul al 6-lea: a lui Ioan monahul.

Să se deschidă azi porţile cerului, căci luând început sub ani, Cuvântul Tatălui cel fără început, nedespărţindu-Se de a Sa Dumnezeire, ca un copil, la patruzeci de zile, este adus de bunăvoie în Templul Legii, de către Fecioara Maică, şi pe acesta în braţe Îl primeşte bătrânul strigând: acum eliberează pe robul tău, Stăpâne, căci au văzut ochi mei mântuirea Ta. Cel care ai venit în lume să mântuieşti neamul omenesc, Doamne, mărire Ţie!

Imediat :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos. 

Născătoare de Dumnezeu, speranţa tuturor creştinilor: acoperă-i, apără-i, păzeşte-i pe cei care speră în tine.

În lege, în umbră, în Scriptură închi­puire vedem credincioşilor: toată partea băr­bătească, care deschide pântecele, este pentru Dumnezeu sfântă. Deci pe Cuvântul cel întâi-­născut, pe Fiul Tatălui cel fără încept, pe cel întâi-născut din Maică fără ispită bărbătească, Îl mărim.

Stih: Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bună ajutoare a lumii, acoperă-ne şi ne păzeşte de toată nevoia şi necazul.

Nu pricep, curată, nici îngerii, nici oamenii, Maică şi Fecioară, ceea ce s-a împlinit în tine.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea Învierii:

Marea Tiberiadei, odinioară, cu fiii lui Zebedeu, pe Natanael, cu Petru şi cu alţi doi, şi pe Toma, i-a avut la pescuit; care, după porunca lui Hristos de-a dreapta aruncând, au prins mulţime de peşti; pe ca­re Petru cunoscându-l, către dânsul a înotat; cărora a treia oară s-a arătat, şi pâine le-a ară­tat, şi peşte pe cărbuni.

 A Serbării.

Cu Spiritul în Templu înainte stând ai primit în braţe pe Stăpânul Legii, strigând: acum eliberează-mă în pace de legătura trupului precum ai zis: căci au  văzut ochii mei descoperirea neamurilor şi mântuirea lui Israel.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Stihira Învierii, glasul al 7-lea.

Porţile iadului le-ai sfărâmat, Doamne, şi stăpânirea morţii ai surpat-o, cu tăria Ta puternică; şi împreună ai înviat pe morţii cei care din veac dormeau în întuneric, cu dumnezeiască şi mărită Învierea Ta, ca un Împărat al tuturor şi Dumnezeu atotputernic.

Mărire …, Şi acum – A Serbării, glasul al 6-lea.

Cel ce în ziua de azi ai binevoit să Te culci pe mâini bătrâneşti, ca într-un car de heruvimi, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte-ne şi pe noi, cei care chemându- Te Te lăudăm. Mântuieşte sufletele noastre, de tirania patimilor ca un iubitor de oameni.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!