Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (19.05.2013)

Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Doamne, îndură-Te de noi. (de trei ori)

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalm 19.

Să te audă Domnul în ziua necazului:

scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob.

Trimită ţie ajutor dintru cel-sfânt,

şi din Sion sprijinească-te pe tine.

Amintească toată jertfa ta,

şi arderea de tot a ta să fie bine primită.

Dea ţie Domnul după inima ta,

şi tot gândul tău să-l împlinească.

Bucura-ne-vom de mântuirea ta,

şi întru numele Domnului Dumnezeului nostru vom fi măriţi.

Împlinească Domnul toate cererile tale.

Acum am cunoscut că Domnul a mântuit pe unsul său.

Auzi-l-va pe dânsul, din cerul cel sfânt al său:

puternic e ajutorul dreptei lui.

Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar  noi  ne  lăudăm  cu  numele  Domnului Dumnezeului nostru.

Aceia s-au poticnit, şi au căzut:

iar noi ne-am ridicat, şi ne-am îndreptat.

Doamne, mântuieşte pe împăratul, şi ne auzi pe noi,

ori în ce zi te vom chema.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul, glasul al VIII-lea.

Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce preaînţelepţi pe pescari i-ai arătat, trimiţându-le lor Spiritul Sfânt. Şi printr-înşii lumea ai vânat-o, Iubitorule de oameni, mărire ţie!

Psalm din catismele zilei

PSALMUL 9

Al lui David.

20-38

Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca să cunoască neamurile că oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe? Pentru ce treci cu vederea la vreme de
necaz? Când se mândreşte necredinciosul, se aprinde săracul; se prind în sfatu-
rile pe care le gândesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului lui, iar cel ce face strâmbătate, pe sine se binecuvântează. Întărâtat-a cel păcătos pe Dom-
nul, după mulţimea mâniei Lui; nu-L va căuta; nu este Dumnezeu înaintea lui. Întinate sunt căile lui în toată timpul; lepădate sunt judecăţile Tale de la faţa lui, peste toţi duşmanii lui va stăpâni. Că a zis întru inima sa: nu mă voi clinti din neam în neam, rău nu-mi va fi. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune şi de vicleşug; sub limba lui, osteneală şi durere. Stă la pândă în ascuns cu cei bo-
gaţi ca să ucidă pe cel nevinovat; ochii lui spre cel sărac privesc. Pândeşte din ascunziş, ca leul din culcuşul său; pândeşte ca să apuce pe sărac, pândeşte pe sărac ca să-l tragă la el. În laţul lui îl va smeri; se va pleca şi va cădea asupra lui, când va stăpâni pe cei săraci. Că a zis în inima lui: «Uitat-a Dumnezeu! Întors-a faţa Lui, ca să nu vadă până în sfârşit!» Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, înalţă-se mâna Ta, nu-i uita pe săracii Tăi până în sfârşit! Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu? Că a zis în inima lui: Domnul nu va cerceta! Vezi, pentru că Tu priveşti la necazuri şi la durere, ca să le iei în mâinile Tale; căci în Tine se încrede săracul, iar orfanului Tu i-ai fost ajutor. Zdrobeşte braţul celui păcătos şi  rău, păcatul lui va fi căutat şi nu se va aflu împărăţi-va Domnul în veac şi în veacul veacului! Pieriţi, neamuri, din pământul Lui. Dorinţa săracilor a auzit-o Domnul; la râvna inimii lor a luat aminte urechea Ta. Judecă pe sărac şi pe smerit, ca să nu se mai mândrească omul pe pământ.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

 

Sedealna

Glasul al IV-lea

            Sărbătoarea cea după sărbătoare, şi cea din urmă, să o serbăm noi, credincioşii, în chip luminat; aceasta este Cincizecimea, împlinirea făgăduinţei şi a celor cincizeci de zile. Căci în aceasta focul Mângâietorului  s-a coborât de-a dreptul pe pământ, în chip de limbi, şi i-a luminat pe discipoli, făcându-i cunoscători ai tainelor cereşti. Lumina Mângâietorului a venit şi lumea a luminat.

Polieleul

Psalmul 135

Versete alese

Lăudaţi-L pe Domnul, căci este bun. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Cu mână tare şi cu braţ înalt. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Şi ne-a scăpat de duşmanii noştri. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Mărturisiţi-vă Dumnezeului ceresc. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Mărimurile

            Stih: Cerurile spun mărirea lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria (ps.18, 1).

Stihiră:

Te mărim pe Tine, Dătătorule de viaţă, Hristoase, şi Îl onorăm pe Preasfântul Tău Spirit, pe Care de la Tatăl L-ai trimis dumnezeieştilor Tăi Discipoli.

Stihuri:

Spiritul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii (ps.142,10).

Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu spirit stăpânitor mă întăreşte (ps.50,13).

Mărire … , glasul I:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum … , acelaşi glas:

Bucură-te, Marie, ceea ce eşti cu har dăruită, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

 Sedealna, glasul al VIII-lea:

Podobie: Porunca cea cu taină…

După ridicarea Ta cea din mor­mânt, Hristoase, şi după dum­nezeiasca ridicare la înălţimile cereşti, ai trimis văzătorilor de Dumnezeu mărirea Ta, Îndurate, Spirit drept înnoind discipolilor Tăi. Pentru aceasta, Mântuitorule, ca o alăută melodioasă, au făcut cunos­cute tuturor, în chip tainic, cu arcuşul cel dumnezeiesc, cuvintele şi orânduirea Ta.

Prochimen,

glasul al IV-lea:

Spiritul Tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptăţii.

Stih: Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău.

 

Citire din Evanghelia după sfântul Ioan: (20, 19-23)

Şi fiind seară, în ziua aceea, în­tâia a săptămânii (Duminică), şi uşile fiind încuiate unde erau adunaţi discipolii de frica iudeilor, a venit Isus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă! Şi zicând acestea, le-a arătat mâi­nile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat Discipolii văzând pe Domnul. Şi Isus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă tri­mit şi Eu pe voi. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Spirit Sfânt! Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate, şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute.

Mărire … , glasul al II-lea:

Pentru rugăciunile Apostolilor Tăi, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Şi acum …

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Apoi stih: Miluieşte-ne Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale curăţeşte mulţimea fărădelegilor noastre.

Şi se cântă această Stihiră

 idiomelă, glasul al VI-lea:

Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Spiritul adevărului; Care pre­tutindeni eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Ceea ce eşti mai cinstită .. nu se cântă;

Cântarea IX.

Bucură-te, Împărăteasă Maică, mărirea fe­cioriei! Că toată gura cea limpede bine­grăitoare, vorbind, nu te poate lăuda după cuviinţă; ci se întunecă toată mintea, a cu­noaşte naşterea ta. Pentru aceasta, cu un gând te preamărim.

Mărire… Şi acum…

Măreşte suflete al meu pe Preasfântul Spirit, Cel care de la Tatăl purcede.

Cei cărora ne-a suflat harul cel izvorât de la Dumnezeu, fiind luminaţi, străluciţi şi înnoiţi cu minunată şi prea frumoasă înnoi­re, cunoscând pe Fiinţa cea deopo­trivă de puternică, nedespărţită, înţeleaptă şi întreit-strălucitoare, o mărim.

 

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea

Preasfinte Spirite, Care de la Tatăl purcezi şi prin Fiul ai venit la discipolii cei necărturari, mântu­ieşte pe cei ce Te-au cunoscut pe Tine Dumnezeu, şi-i sfinţeşte pe toţi.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Mărturisi-mă-voi ţie, Doamne, cu toată inima mea:

spune-voi toate minunile tale.

Stihiră, glasul al IV-lea:

Spiritul Sfânt este Lumină şi Viaţă şi Izvor viu, înţeles cu min­tea. Spiritul înţelepciunii, Spiritul înţelegerii, bun, drept, înţelegător, stăpânitor, curăţitor de păcate; Dumnezeu şi îndumnezeitor, foc din foc purcezător; grăitor, lucră­tor, împărţitor de daruri; prin Care toţi profeţii şi dumneze­ieştii apostoli, împreună cu martirii s-au încununat. Uimitoare auzire, neobişnuită privelişte, foc care se împarte spre dăruirea de haruri.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare.Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)Mărire – Şi acum Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.  Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!