Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (19.05.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.  de 3 ori

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalm 19.

Să te audă Domnul în ziua necazului:

scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob.

Trimită ţie ajutor dintru cel-sfânt,

şi din Sion sprijinească-te pe tine.

Amintească toată jertfa ta,

şi arderea de tot a ta să fie bine primită.

Dea ţie Domnul după inima ta,

şi tot gândul tău să-l împlinească.

Bucura-ne-vom de mântuirea ta,

şi întru numele Domnului Dumnezeului nostru vom fi măriţi.

Împlinească Domnul toate cererile tale.

Acum am cunoscut că Domnul a mântuit pe unsul său.

Auzi-l-va pe dânsul, din cerul cel sfânt al său:

puternic e ajutorul dreptei lui.

Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar  noi  ne  lăudăm  cu  numele  Domnului Dumnezeului nostru.

Aceia s-au poticnit, şi au căzut:

iar noi ne-am ridicat, şi ne-am îndreptat.

Doamne, mântuieşte pe împăratul, şi ne auzi pe noi,

ori în ce zi te vom chema.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii

Glasul al II-lea

Când Te-ai coborât la moarte, Cel ce eşti Viaţa cea fără de moarte, atunci iadul l-ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morţi din cele dedesubt, toate Puterile cereşti au strigat: Dătătorule de viaţă, Hristoase Dumnezeul nostru, mărire Ţie.

Mărire …

Iosif cel cu chip bun, de pe lemn coborând preacurat trupul Tău, cu giulgiu curat înfăşurându-l, şi cu miresme, în mormânt nou, l-a pus îngropându-l; dar a treia zi ai înviat, Doamne, dăruind lumii mare milă.

Şi acum …

Îngerul care stătea lângă mormânt, femeilor purtătoare de mir, le-a strigat: mirurile se cuvin morţilor, dar Hristos S-a arătat străin putreziciunii. Ci strigaţi: a înviat Domnul, dăruind lumii mare milă!

Psalm din catismele zilei

PSALMUL 9

Al lui David.

20-38

Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca să cunoască neamurile că oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe? Pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz? Când se mândreşte necredinciosul, se aprinde săracul; se prind în sfaturile pe care le gândesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului lui, iar cel ce face strâmbătate, pe sine se binecuvântează. Întărâtat-a cel păcătos pe Domnul, după mulţimea mâniei Lui; nu-L va căuta; nu este Dumnezeu înaintea lui. Întinate sunt căile lui în toată timpul; lepădate sunt judecăţile Tale de la faţa lui, peste toţi duşmanii lui va stăpâni. Că a zis întru inima sa: nu mă voi clinti din neam în neam, rău nu-mi va fi. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune şi de vicleşug; sub limba lui, osteneală şi durere. Stă la pândă în ascuns cu cei bogaţi ca să ucidă pe cel nevinovat; ochii lui spre cel sărac privesc. Pândeşte din ascunziş, ca leul din culcuşul său; pândeşte ca să apuce pe sărac, pândeşte pe sărac ca să-l tragă la el. În laţul lui îl va smeri; se va pleca şi va cădea asupra lui, când va stăpâni pe cei săraci. Că a zis în inima lui: «Uitat-a Dumnezeu! Întors-a faţa Lui, ca să nu vadă până în sfârşit!» Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, înalţă-se mâna Ta, nu-i uita pe săracii Tăi până în sfârşit! Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu? Că a zis în inima lui: Domnul nu va cerceta! Vezi, pentru că Tu priveşti la necazuri şi la durere, ca să le iei în mâinile Tale; căci în Tine se încrede săracul, iar orfanului Tu i-ai fost ajutor. Zdrobeşte braţul celui păcătos şi  rău, păcatul lui va fi căutat şi nu se va aflu împărăţi-va Domnul în veac şi în veacul veacului! Pieriţi, neamuri, din pământul Lui. Dorinţa săracilor a auzit-o Domnul; la râvna inimii lor a luat aminte urechea Ta. Judecă pe sărac şi pe smerit, ca să nu se mai mândrească omul pe pământ.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

 

Sedealna

Glasul al II-lea

Piatra mormântului nu ai oprit-o să fie sigilată, dar când ai înviat, ai dăruit tuturor piatra credinţei, Doamne, mărire Ţie.

Troparele (Evlogitarele) învierii.

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm­preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.

Binecuvântat eşti, Doamne, –

Pentru ce, din compătimire, miruri cu la­crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.

Binecuvântat eşti, Doamne, –

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.

Binecuvântat eşti, Doamne, –

Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve­nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.

Mărire – A Treimii.

Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu­rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Ipacoiul

După patimă, mergând femeile la mormânt, ca să ungă cu mir trupul Tău, Hristoase Dumnezeule, au văzut îngeri în mormânt şi s-au înspăimântat; căci cuvânt au auzit  de la dânşii, că a înviat Domnul, dăruind lumii mare milă.

Antifonul I

Către cer ridic ochii inimii mele, la Tine, Mântuitorule; mântuieşte-mă cu strălucirea Ta.

Miluieşte-ne pe noi, cei care mult greşim faţă de Tine , în toată ora, o, Hristosul meu! Şi ne dă ocazii să ne pocăim mai înainte de sfârşit.

Mărire … Şi acum …

Sfântului Spirit I se cuvine să domnească, să sfinţească şi să mişte făptura; căci Dumnezeu este de o fiinţă cu Tatăl şi cu Cuvântul.

Prochimenul

Ridică-Te, Doamne Dumnezeul meu, cu porunca care ai poruncit şi adunare de popoare Te va înconjura. (ps. 7, 6-7)

cu stihul: Doamne Dumnezeul meu, în Tine am sperat; mântuieşte-­mă de toţi cei ce mă prigonesc. (ps. 7, 1 )

 

Citire din Evanghelia după sfântul Luca: (24, 1-13)

Iar în prima zi de după sâmbătă (Duminică), foarte de dimineaţă, au venit ele la mormânt, aducând miresmele pe care le pregătiseră. Şi au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Şi intrând, nu au găsit trupul Domnului Isus. Şi fiind ele încă nedumerite de aceasta, iată doi bărbaţi au stat înaintea lor, în veşminte strălucitoare. Şi înfricoşându-se ele şi plecându-şi feţele la pământ, au zis aceia către ele: De ce căutaţi pe Cel viu între cei morţi? Nu este aici, ci S-a sculat. Aduceţi-vă aminte cum v-a vorbit, fiind încă în Galileea, zicând că Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoşi şi să fie răstignit, iar a treia zi să învie. Şi ele şi-au adus aminte de cuvintele Lui. Şi întorcându-se de la mormânt, au vestit toate acestea celor unsprezece şi tuturor celorlalţi. Iar ele erau: Maria Magdalena şi Ioana şi Maria lui lacob şi celelalte împreună cu ele, care ziceau către apostoli acestea. Şi cuvintele acestea au părut înaintea lor ca o aiurare şi nu le-au crezut. Şi Petru, sculându-se, a alergat la mormânt şi, plecându-se, a văzut giulgiurile singure zăcând. Şi a plecat, mirându-se în sine de ceea ce se întâmplase.

Apoi: Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă Învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

 

Mărire … , glasul al II-lea:

Pentru rugăciunile Apostolilor Tăi, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Şi acum …

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Apoi stih: Miluieşte-ne Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale curăţeşte mulţimea fărădelegilor noastre.

Şi se cântă această Stihiră

 idiomelă, glasul al VI-lea:

Înviind Isus din mormânt, precum a zis mai înainte, ne-a dăruit nouă viaţă veşnică şi mare milă.

Ceea ce eşti mai cinstită .. nu se cântă;

Cântarea IX.

Luminează-te, luminează-te, noule Ieru­salime: că mărirea Domnului peste tine a strălucit. Saltă acum şi te bucură, Sioane! Iar tu, curată Născătoare de Dumnezeu, veseleşte-te, întru învierea Fiului tău.

Mărire… Şi acum…, glasul al IV-lea

Pe Iosif cel minunat să îl lăudăm credincioşilor, împreună cu Nicodim şi cu credincioasele Femei purtătoare de mir, care au strigat: cu adevărat a înviat Domnul!

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul

Luminătoarea,

Paştilor

Cu trupul adormind, ca un muritor, Împărate şi Doamne, a treia zi ai înviat, pe Adam din stricăciune ridicându-l şi moartea pierzând-o, Paştile nestricăciunii, lumii de mântuire.

Mărire … Şi acum … a Femeilor purtătoare de mir.

Femeilor, ascultaţi glas de bucurie: zdrobind iadul cel tiran, am ridicat lumea din stricăciune; alergaţi să spuneţi prietenilor Mei bunele-vestiri; căci voiesc să lu­minez zidirea Mea cu bucurie de acolo, de unde a venit întristarea.

 

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Mărturisi-mă-voi ţie, Doamne, cu toată inima mea:

spune-voi toate minunile tale.

Apoi:

Mărire… . glasul al IV-lea:

Foarte de dimineaţă era, şi femeile au ve­nit la mormântul tău, Hristoase; şi trupul cel dorit nu l-au aflat; pentru aceasta nedumerindu-se , cei care le-au stat înainte în veşminte strălucitoare, le-au zis: de ce-L cău­taţi pe cel viu cu cei morţi? A înviat, pre­cum a spus mai înainte: de ce nu vă adu­ceţi aminte de cuvintele lui? Cărora cre­zând, cele ce văzuseră au vestit; dar li s-a părut a fi minciună bunele vestiri; aşa au fost încă târzii învăţăceii; dar Petru a aler­gat, şi văzând, a mărit întru sine minunile tale.

Şi acum… . a Născătoarei de Dumnezeu, pe glasul Stihirei Evangheliei Învierii:

Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Căci, prin Cel care S-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea a fost omorâtă şi noi am înviat. De aceea, cântând, strigăm: binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeule, Cel care aşa ai binevoit, mărire Ţie.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare.Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)Mărire – Şi acum Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.  Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!